Брой 12, 2011

Тема: 90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Съюзът на слепите в България не може да има бъдеще, ако не знае своето минало


С председателя на ССБ Васил ДОЛАПЧИЕВ разговаря Марина ПЕТКОВА

- Г-н Долапчиев, в края сме на една юбилейна година, която бе подобаващо чествана с множество различни мероприятия. Нека Ви попитам - каква е Вашата равносметка за Съюза на слепите в България и дейностите му през последните 10 години, имайки предвид икономическата ситуация в България, а също и приемането на страната ни в Европейския съюз? Допринесе ли последното обстоятелство за положителни промени в живота на невиждащите български граждани?
- 90 години са сериозна възраст за всяка неправителствена организация. Кръглите годишнини са момент за равносметка за извървения път. През годината на различни форуми ние обсъждахме нашата история, анализирахме настоящите проблеми и перспективи за развитие на Съюза на слепите в България.
Активът ни в страната прояви изключителна отговорност и инициативност. Бяха организирани множество тържествени събрания, кръгли маси по проблемите на хората без зрение, спортни и художествено-творчески мероприятия, изложби, викторини, посветени на историята на Сдружението, публикации и интервюта в медиите за нашата дейност и много други. От информацията, с която разполагам над 4000 наши членове се включиха в мероприятията на регионално равнище и почти 800 участваха в националните изяви.
През последните десет години Съюзът на слепите в България продължи да изпълнява своята мисия, защитавайки правата на хората с нарушено зрение, и да работи за тяхната интеграция в обществото. През този период ние участвахме активно в дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, орган с консултативни функции към Министерски съвет. Десетки са нормативните актове, стратегии и национални програми, в изработването на които сме се включили с експертни становища. Стотици са направените предложения от нас и другите национално представителни организации на и за хора с увреждания за подобряване на различни аспекти от провежданата социална политика в страната. Териториалните и регионални ръководства на нашето сдружение натрупаха опит в диалога с местните органи на държавната и общинската власт. Те активно участват в работата на обществените съвети, намират решение на проблемите на нашите членове и осигуряват финансиране за част от дейността ни от общинските бюджети. Позволявам си да твърдя, че и през последните десет години Съюзът на слепите в България е организацията, която с най-голяма сила и авторитет защитава интересите на незрящите граждани. Като положителни моменти в нашата дейност през обсъждания период можем да посочим изграждането на новото студио за запис на говорещи книги, което обогатява фонда ни средно годишно със 140 нови заглавия художествена и научна литература и шест говорещи списания. Въпреки ограничения интерес ние продължихме да издаваме седем брайлови списания.


Трябва да ни радва обстоятелството, че въпреки ниския си жизнен статус и големи проблеми, нашите членове запазиха любовта си към певческото и инструментално изкуство. Във фестивала на художественото творчество през тази година взеха участие 180 от най-добрите ни индивидуални и групови изпълнители.
През последните години интересът към спорта се възстанови, за което допринесе много нашата инициатива за създаване на спортни клубове в страната. В момента функционират успешно 18 клуба, обединени във Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания”. Като коледен подарък тя получи лиценз от Министерството на физическото възпитание и спорта. Това обстоятелство открива нови възможности за развитие на спорта сред хората без зрение чрез осигуряване на трайни бюджетни източници за финансиране на дейността. Традиционните спортове - шахмат, лека атлетика и голбал, послужиха за база за развитие на новите спортове - канадска борба, табла, спортен риболов, шоудаун и стрелба с лък.
С художествено творчество, спорт и туризъм в системата ни активно се занимават около 1500 наши членове, които ежегодно вземат участие в организираните от 100 до 130 регионални и национални мероприятия.
Ние имаме своите успехи и в областта на социалната рехабилитация. Националният център за рехабилитация на слепи в Пловдив подобри значително материалната си база и днес можем да твърдим, че той отговаря на добрите европейски примери в тази област. Неговата дейност беше обогатена и с развиването на професионално обучение. Интересът на нашите членове към организираните от центъра курсове е изключително голям. Той предоставя своите услуги годишно на 230-250 граждани без зрение. По наша инициатива продължи да се разширява и мрежата от центрове за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания. Такива бяха разкрити в градовете София, Бургас, Шумен, Габрово, Ямбол, Русе и Перник.
Големият нерешен проблем остава гарантирането на условия за устойчива трудова заетост. През разглеждания период стопанската ни дейност продължи да се свива. Въпреки реализираните инвестиционни проекти тя остана слабо ефективна и с ниска конкурентоспособност. Причините за направените констатации са обсъждани многократно от ръководните органи на сдружението ни и не е мястото тук да започваме отново дискусията. Едно обаче е ясно - в бъдеще специализираните предприятия "Успех" не могат да решат проблема с трудовата реализация на хората със зрителни увреждания. Ръководството на нашата организация възлага големи надежди за решаване на този изключително важен въпрос на Стратегията за трудова заетост на хората с увреждания. Тя е разработена с нашето активно участие и е приета от правителството през тази година. В нея са заложени всички действащи европейски модели и практики за заетост в специализирана и обичайна икономическа среда. Нямам илюзия, че ситуацията ще се промени драстично през следващите четири-пет години. Предстои ни продължителна и много отговорна работа, за да се доближим до европейските показатели в тази област. Трябва да имаме предвид, че икономическата криза ще се отрази негативно върху процеса на намиране на верните решения.
Членството ни в Европейския съюз не се отрази осезаемо положително върху жизнения статус на хората с увреждания. То съвпадна с рецесията в Европейската общност и дълговата криза на част от държавите-членки. Усвояването на ресурсите по европейските оперативни програми върви бавно поради липса на необходимия административен капацитет, несъобразяване с възможностите на бенефициентите и вследствие тежки бюрократични процедури.
През последните пет години нашата организация натрупа опит в областта на разработването и реализацията на проекти, финансирани по различни донорски програми.
С много високо качество бяха изпълнени проекти, финансирани от Оперативна програма "Административен капацитет", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Агенцията за хората с увреждания, фонд "Социално подпомагане" към Министерството на труда и социалната политика, програма "Култура" на Столична община и резерва за проекти на неправителствени организации по Закона за държавния бюджет.
Отделих голямо внимание на отговора на този въпрос, тъй като считам, че Съюзът на слепите в България не може да има бъдеще, ако не знае своето минало. Ръководството на нашата организация системно следи процесите в страната и се стреми да реагира адекватно на новите предизвикателства на времето.

- Какви действия ще предприема Съюзът занапред в отстояването на правата на хората със зрителни проблеми пред държавата?
- Съюзът на слепите в България ще продължи да бъде един от социалните партньори на държавата и ще участва активно при разработването и контролирането на политиките в областта на хората с увреждания. Главната ни задача в момента е да направим необходимото за финализиране на процеса на ратифициране на Конвенцията за правата на хората с увреждания, приета от ООН през 2006 г. На среща със зам.-министъра на труда и социалната политика г-жа Симеонова бях информиран, че това ще се случи в началото на 2012 г. След това ни предстои много работа за адаптиране на националното законодателство към изискванията на Конвенцията. Конкретно ще работим за:
* приемане на нов Закон за интеграция на хората с увреждания;
* запазване на допълнителното плащане в размер на 25% от социално-инвалидната пенсия;
* приемане на програми за реализиране на Стратегията за трудова заетост на хората с увреждания, които да бъдат ресурсно обезпечени;
* увеличаване на средствата по националната програма за заетост, определени за субсидиране трудовата реализация на хората с увреждания;
* разширяване достъпа до националната програма за личен и социален асистент;
8 развитие на мрежата от центрове за социална рехабилитация и интеграция на хората със зрителни увреждания.
Могат да бъдат изброени още много сфери и проблеми, по които ще работим с Правителството и Народното събрание на Република България. Считам, че през мандата ситуацията ще бъде изключително динамична и върху дневния ред на обсъжданите теми ще влияят много фактори. Ръководството на нашата организация трябва да бъде винаги на необходимото ниво за адекватна реакция в конкретната ситуация.

- Пред какви нови предизвикателства е изправено ръководството на ССБ през този мандат?
- В Съюза на слепите в България има натрупан много опит и наложили се традиционни дейности. Ние трябва да продължим да имаме висока чувствителност към проблемите на нашите членове и да изграждаме ползотворни партньорски отношения с държавните и общински органи за намиране на полезните решения. Предстои обсъждането и приемането на стратегия за по-ефективно управление на съюзното имущество и евентуалните модели за неговото трансформиране. Водеща роля в този процес имат Управителният съвет, Контролният съвет и Общото събрание на пълномощниците на организацията. Тази политика трябва да допринесе за повишаване доходите на Съюза на слепите в България с цел провеждането на по-активни действия за промяна качеството на живот на нашите членове.
Друг тежък момент ще бъде вземането на решение за съдбата на стопанската ни дейност. Ръководните ни органи ще имат голяма необходимост от трезви оценки, а не от емоции.
Аз считам като най-голямо предизвикателство през този мандат привличането на младите активни членове на сдружението ни в неговото управление. Управителният съвет на Съюза на слепите в България отделя голямо внимание на този въпрос и в началото на следващата година, след широка дискусия, ще приеме програма за системна работа с тях.

- Кога организацията ни ще се освободи от финансовите си задължения и ще може да поеме, образно казано, глътка свеж въздух?
- От 1997 г. търговското ни дружество "Успех ССБ Холдинг" ЕООД ползва кредити за развитие на стопанската дейност. В момента обслужваме лизингов договор и банков овърдрафт. Общото събрание на пълномощниците на сдружението ни през юни 2009 година взе решение за погасяването им чрез продажба на недвижими активи на организацията. Независимо от многото спекулации по темата, до настоящия момент няма интерес от купувачи към обявените имоти. Ние обслужваме задълженията си в срок с приходите от наеми на съюзна собственост.
Окончателните плащания по лизинговия договор ще бъдат в началото на следващата година, с което ще облекчим в малка степен финансовия натиск върху бюджета на организацията. При запазване темпа на погасяване на банковия овърдрафт трябва да приключим с него второто полугодие на 2014 г.

- Каква е съдбата на почивната база на ССБ в Дряново?
- По този въпрос многократно е внасяна информация в Управителния съвет и Общото събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България. До момента за нейния ремонт са заплатени 485 927,58 лева, а за оборудването й 170 500 лева. За да бъде довършена и въведена в експлоатация, са необходими 122 798,19 лв. Имаме договореност с фирмата, която последна работи в обекта и изпълни с много добро качество строителните работи, да я довърши при авансово плащане в размер на 40 хиляди лева. Остатъкът от дължимите средства ще бъдат изплатени чрез дейността на рехабилитационната база в Дряново. Правим всичко необходимо, за да осигурим цитираната сума и предоставим за ползване обекта на нашите членове.

- Ще се превърне ли Съюзът на слепите в България в основен доставчик на помощни технически средства за хората със зрителни проблеми?
- Можем да отчетем известно положително развитие в осигуряването на помощно-технически средства. Вече предлагаме машини за писане на брайл, брайлови и говорещи часовници, говорещи апарати за измерване на кръвно налягане, 4 вида бастуни за мобилност, 2 вида бастуни за хора с проблеми на опорно-двигателния апарат, шивашки и строителен метър, триъгълници и линии, пет игри за свободното време, игловдевачки, голбални топки и други. Считам, че по отношение на помощните технически средства сме в дълг на нашите членове. Ние имаме достатъчно информация за голяма част от тях, предлагани на европейския и световен пазар. За съжаление повечето помощно-технически средства са на висока стойност и са недостъпни за нашите съюзни членове.
Заимствайки европейския опит, генералното решение на този проблем е създаването на национален фонд за дотиране покупката на посочените изделия. Този въпрос е поставян многократно пред българските правителства и отново е записан в искането ни за среща с министър-председателя Борисов по повод 3.12.2011 г. - Световния ден на хората с увреждания.

- С какво си обяснявате отлива и засиленото недоверие към организацията ни от страна на незрящите и какво Съюзът и ръководството му предприемат за реално приобщаване на повече млади хора към ССБ?
- След 2006 г. се забелязва тенденция за ежегоден спад на числеността на организацията ни. От 19 254 членове в началото на периода днес тя е 16 836 човека със зрителни увреждания. Причините за този процес са от различно естество:
* повишен контрол в очна ТЕЛК при определяне вида и степента на увреждането;
* две трети от членовете ни са хора над 60-годишна възраст, поради което обективният биологичен ход на живота води до чувствително намаляване на състава ни;
* гражданите с намалена работоспособност от 71% до 90%, вследствие загуба на зрение, нямат интерес да членуват в нашия съюз, поради това че законодателството не им предоставя преференциите за лицата с по-тежка форма на слепота;
* ниските доходи на настоящите и потенциални членове създават условия за появата на консуматорски нагласи и нереалистични очаквания от дейността на сдружението ни. През последните двадесет години този фактор влияе отрицателно върху състава на организацията;
* организацията ни не може да осигурява в структурата си и в специализираните предприятия необходимите работни места за реализацията на нашите членове;
* активните ни и добре подготвени професионално членове се реализират в обичайна икономическа среда. Те попадат в друг кръг на контакти, имат своите целодневни задължения, което води до нарушаване връзката със Съюза и изолиране от неговата дейност.
Вероятно има и други причини, които водят до намаляване на членовете ни. Управителният съвет на Съюза на слепите в България ежегодно анализира тази тенденция и регионалните ни организации полагат сериозни усилия за популяризиране на дейността на нашето сдружение с цел привличане на нови членове. В отговора на друг въпрос вече споменах, че през този мандат наш приоритет ще бъдат младите активни членове на сдружението ни. Ние ще обсъдим всички възможности за тяхното привличане в живота на организацията.

- Какви са надеждите Ви за бъдещето и какви са най-големите Ви опасения?
- Преди деветдесет години малобройна група хора с нарушено зрение, дълбоко вярващи, че обединени могат да променят заобикалящата ги социална действителност, създават Съюза на слепите в България. Организацията ни е преодоляла всички обществени, политически и икономически катаклизми през изминалите години, с което по категоричен начин е доказала своята жизнеустойчивост и полезност.
Аз вярвам, че социалната среда в България ще се промени в положителна посока, независимо от моментната кризисна ситуация. Съюзът на слепите в България ще продължи да бъде основния гарант за прилагане в страната ни на съвременните европейски социални модели и практики и за създаване на условия за пълноценно социално включване на хората без зрение.
За основно предизвикателство през следващото десетилетие считам създаването на условия за запазване на обществената енергия, високия професионализъм и авторитета на Съюза на слепите в България.
Вярвам, че стъпвайки на своя опит, организацията ни ще намери необходимата мъдрост, за да осигури плавна смяна на поколенията в ръководния ешелон, за да бъде продължено успешно делото на слепите в България.

- И накрая – какво ще пожелаете на членовете на организацията ни по случай настъпващите Коледни и Новогодишни празници?
- Днес като че ли не е момент за позитивни послания. В нас и обществото има натрупани много несигурност и тревога за бъдещето. И все пак предстоят празници. Ние трябва да намерим сили да се усмихнем и да преодолеем, както и досега, новите предизвикателства на времето, за да продължим напред.
Пожелавам на всички наши членове и семействата им много здраве и весели Коледни и Новогодишни празници!


Назад

Всички статии на Брой 12, 2011

90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Съюзът на слепите в България не може да има бъдеще, ако не знае своето минало
90 години заедно по трудния път към светлината
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Стара Загора
Асеновград
Добрич
Русе
Пловдив
ИНТЕРВЮ
Интервю с Йордан Хаджиев
МИСТЕРИЯ
Бил ли е Омир сляп?
РАЗКАЗ
Изневяра
СУРВАКАРСКИ СТРАНИЧКИ
Стихове
ЮБИЛЕЙ
За многая лета, Маестро!
Мемоарите на Стефан Ненков - изключително ценен извор
Десет години "Благодат"
Архив на изданието
1 2 3 4