Брой 01, 2012

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В Управителния съвет на ССБ


На 13 и 14 декември в почивната станция на Съюза на слепите в България в Шипковски минерални бани се проведе последното за 2011 година заседание на Управителния съвет на ССБ.
В дневния ред на заседанието бяха включени много въпроси, голяма част от които са свързани с текущата работа на организацията и не предизвикаха сериозни обсъждания. В сравнително бърз порядък бяха приети финансовите отчети за деветмесечието на 2011 г. на Съюза на слепите в България и на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД, като управителят на Холдинга се задължи да предприеме мерки за намаляване на загубите на предприятията и да запознае УС на ССБ на следващото заседание с постигнатите резултати в тази насока.
По следващата точка управителният съвет одобри предприетите действия по окончателното закриване на инструменталния цех към "Успех" Русе и даде съгласието си да се организира продажбата на наличните в цеха и вече ненужни машини.
На заседанието на управителния съвет през месец юли голям интерес предизвика информацията за оттегляне от създаденото през 2010 г. сдружение на фирмата "Голдкап" ООД и създалите се в резултат на това сложни и в немалка степен неблагоприятни финансови условия за нашето предприятие в Плевен. На декемврийското заседание членовете на управителния съвет се запознаха с представената от инж. Павлин Ангелов информация за развитието на този случай и одобриха предприетите от него мерки за уреждане на взаимоотношенията с бившите съдружници. В докладната записка на Павлин Ангелов можем да видим приятната констатация, че предприятието в Плевен е в състояние да удовлетвори финансовите претенции на бившите съдружници и заедно с това да продължи успешно своята по-нататъшна производствена дейност. Г-н Ангелов отчита, че към месец октомври предприятието вече е намалило наполовина своята кредитна задлъжнялост и са създадени всички предпоставки неговите финансови и производствени резултати през следващата година да бъдат още по-добри.
След като приеха предложените от управителя на холдинговото дружество промени в дружествения договор, с които се цели по-нататъшното оптимизиране и опростяване на процедурите по управлението на дружеството, членовете на управителния съвет взеха решение за прекратяване по нейна молба на договора за управление на "Успех Филтър ССБ" ЕООД на г-жа Нина Нейкова. На освободеното от нея място бе избран г-н Донко Николов Ангелов – дългогодишен служител в предприятието и ръководител на търговския отдел в него.
Членовете на управителния съвет обсъдиха и одобриха график за провеждане на отчетните годишни събрания на териториалните съюзни организации през 2012 г. По силата на това решение те трябва да се проведат през периода 15.03. – 31.05.2012 г.
Управителният съвет задължи председателите на регионалните организации в срок до 01.03.2012 г. да представят график за провеждане на общите отчетни събрания на ТСО от дадения регион в ЦУ на ССБ.
По силата на действащия устав на ССБ в края на всяка година управителният съвет трябва да взема решение за размера на членския внос на членовете за организацията. В изпълнение на това си задължение управителният съвет реши: "Годишният членски внос за съюзни членове за 2012 година да бъде в размер на 2.00 лева и се заплаща до края на текущата година".
Заедно с това бе решено читателите на фонобиблиотеките да не заплащат членски внос за 2012 г.
Бяха одобрени и информациите за участието на делегации на ССБ в проведената 9-а Генерална асамблея на Европейския съюз на слепите в град Фредериция, Дания и проведеното 19-о отчетно-изборно заседание на Балканския консултативен съвет към Европейския съюз на слепите в Букурещ.
По следващата точка от дневния ред управителният съвет взе решение за предлагане за продажба на обособени части от имота на организацията, находящ се в село Богомилово, община Стара Загора, и определи техните първоначални продажни цени.
След това участниците в заседанието трябваше да изразят своето становище по отношение на жалба, внесена в управителния съвет от г-жа Живка Павлова, с която тя протестира срещу закриването на три териториални съюзни организации в София и сливането им в една организация. По тази жалба решението бе следното: "На основание чл. 8 от Устава на ССБ и чл. 2, чл. 3, чл. 5, ал.1, и параграф 1, т. 3 от Наредбата за реда и условията за създаване, реорганизиране и прекратяване дейността на териториални съюзни организации Управителният съвет на ССБ отхвърля жалбата на г-жа Павлова поради необоснованост и несъответствие с действащите вътрешносъюзни нормативни документи, регламентиращи тези правоотношения".
Обикновено резултатите от извършени проверки от Контролния съвет на ССБ предизвикват сериозен, понякога бих казала нездрав интерес. Не беше така обаче в случая с проверките, които бяха докладвани на управителния съвет на декемврийското му заседание. С удовлетворение можем да споделим с читателите на "Зари", че при направените проверки за дейността на съюзните бази в Обзор и Шипково не са констатирани сериозни нарушения и че направените от контролните органи предписания, целящи по-нататъшното подобряване на тяхната дейност, се изпълняват добросъвестно и в предвидените срокове. Ето защо и информацията по тези проверки беше приета без сериозни обсъждания.
За разлика от това по предложените от председателя на ССБ мерки за подобряване на финансовата устойчивост на организацията през 2012 година се разви сериозна дискусия, в която бяха изказани различни становища и накрая с гласуване някои от предложените от г-н Долапчиев мерки не бяха одобрени. Председателят на ССБ мотивира своите предложения с това, че във времето на задълбочаващата се икономическа криза условията за придобиване на повече финансови средства стават все по-трудни, а тенденцията към увеличаване на разходите на организацията води до формирането на сериозен дефицит в нейния бюджет. Според направените от него и г-жа Янчева – главен счетоводител на ССБ, прогнозни разчети за 2012 г. очакваните приходи могат да възлязат на сумата от 988 000 лева, докато прогнозните разходи на организацията се очертават в размер на 1 206 040 лв. Това прави очакван годишен дефицит в размер на 218 040 лв. или месечен дефицит от 18 170 лв. Към това трябва да се добави и 140 000 лв. дефицит, идващ от натрупани задължения към персонала, с което прогнозният месечен дефицит достига сумата от 29 870 лева. Всичко това налага да се вземат спешни мерки за овладяване на неблагоприятните тенденции.
В резултат на продължителна и остра дискусия бяха приети следните решения: "17.3. Приема изменения на чл. 11 от раздел 3 - "Ред и условия за назначаване сътрудници на слепи специалисти с висше образование, работещи извън системата на ССБ", от Наредбата за предоставяне на помощни технически средства и подпомагане на членове на ССБ, учещи се във висши учебни заведения, колежи, и специалисти с висше образование, работещи извън системата на ССБ. Досега действащият текст - "Председателят на ССБ сключва трудов договор с предложения от слепия специалист сътрудник", става "Председателят на ССБ сключва граждански договор с предложения от слепия специалист сътрудник в размер на 150.00 лева".
Прие се още:
Управителят на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД София да сключи наемни договори с 3000 лева повече от половината събирани наеми от имуществото, стопанисвано от "Успех Филтър ССБ" ЕООД. В тези разчети да не се взема предвид договора с "Екобалкан", който е изключително ненадежден платец.
"Успех Елком ССБ" ЕООД Варна и "Успех Металпринт ССБ" ЕООД Шумен се задължават да заплащат по 4000 лв. месечно от събираните наеми. В случай че просрочат с един месец вноските си от 4000 лева, управителят на холдинговото дружество веднага да пристъпи към подписване на директни договори с платежоспособни наематели, равняващи се на посочената стойност.
"Успех Металкап ССБ" ЕООД Плевен да заплаща месечно по 1000 лева. В случай че задължението бъде просрочено, управителят на холдинговото дружество да организира принудително изземване на сумата от касата, като разходите за това са за сметка на длъжника.
Сътрудникът на РСО Силистра да бъде на граждански договор с хонорар 165 лева.
И последното решение, което беше прието по точката за необходимите мерки за финансовата стабилизация на ССБ, се отнася до необходимостта отново да бъдат преразгледани определените от управителния съвет първоначални цени за продажба на различни съюзни имоти. След направения преглед и евентуалната актуализация на цените с оглед на сегашната конюнктура на пазара те отново да бъдат предложени за продажба.
По традиция, която не беше нарушена и на това заседание, членовете на управителния съвет разгледаха и одобриха предложения за награждаване на съюзни членове за техния принос в развитието на организацията. За дългогодишна дейност, съществен принос за развитие на Съюза на слепите в България и по повод навършване на юбилейни годишнини бяха наградени:
Господин Атанасов Христов – дългогодишен председател на РСО Дряново, със съюзното отличие "Медал за особени заслуги";
Мария Вълчева Кирова – активист и участник в художествената самодейност към РСО Пловдив, със съюзното отличие "Сребърна значка";
Тодорка Атанасова Василева – съюзен член от ТСО Търговище, със съюзното отличие „Сребърна значка”.
В края на заседанието Управителният съвет на ССБ се занима с направени констатации за допуснати нарушения при управлението на предприятието на ССБ в Шумен. Констатациите са направени при извършване на проверка от страна на председателя на ССБ г-н Васил Долапчиев и главния счетоводител на организацията г-жа Роза Янчева. За да даде обяснения по направените констатации, на заседанието беше поканен и управителят на предприятието г-н Генко Изворски. След като членовете на управителния съвет изслушаха краткото му изложение, те гласуваха по направените предложения и с 8 гласа "за" и 3 гласа "въздържали се" приеха следното решение:
"Съгласно чл. 13, ал. 2 от Договора за възлагане на управление, за извършени финансови и управленски нарушения, свързани с нецелесъобразно изразходване на финансови средства на дъщерното дружество, освобождава г-н Генко Илиев Изворски от длъжността управител на "Успех Металпринт ССБ" ЕООД гр. Шумен и клон Шумен".
С това дневният ред на заседанието беше изчерпан и то беше закрито.

Димитрина МИХАЙЛОВА


Назад

Всички статии на Брой 01, 2012

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ ПРЕЗ 2011 Г.
Новозаписани и възстановени заглавия
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В Управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Русе
Пловдив
Червен бряг
Долни Дъбник
Добрич
ИЗКУСТВО
Театър на съучениците
ИНТЕРВЮ
Учителят на моите мечти
НОВИ КНИГИ
Книги, издадени на брайл в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2011 г.
РАВНОСМЕТКА
Отчетен доклад на настоятелството на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" за периода от 1 декември 2010 г. до 1 декември 2011 г.
СЪОБЩЕНИЯ
Уважаеми читатели,
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8