Брой 01, 2012

Тема: РАВНОСМЕТКА

Отчетен доклад на настоятелството на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" за периода от 1 декември 2010 г. до 1 декември 2011 г.


Скъпи приятели,

В условията на продължаващата икономическа криза настоятелството търсеше решения за осъществяване на дейността и нейното финансиране. С времето нещата стават по-сложни, което изискваше повече находчивост и усилия. Ние не отстъпихме от необходимостта да задоволяваме своите читатели с брайлова и електронна литература. Поддържахме контакти с държавни и обществени органи и организации. Търсихме партньорства и сътрудничества с тях. Не преустановихме и срещите с творци, журналисти. Подкрепяхме участията на състави от любителското изкуство и индивидуални изпълнители. Насърчавахме личното творчество.


Брайлова библиотека

През отчетния период увеличихме фонда с нови 30 заглавия. Подвързахме ръчно 90 повредени стари брайлови тома. Системно обслужвахме нашите читатели от столицата и провинцията чрез колата ни и чрез Централна поща. За съжаление продължава тенденцията да намаляват читателите на брайловото писмо. Така е в целия свят. От нас се изисква обаче да полагаме повече усилия и да се обърнем към тези млади ученици, които биха искали в някои случаи и директно да получават книги от централната ни библиотека. Учениците от двете училища, с които имаме постоянна връзка, ползват брайлови книги от филиалните библиотеки, които ние зареждаме с нови издания.
Добре работи нашата филиална библиотека в Пловдив. За нейната работа ние ползваме съдействието на регионалната организация.
Библиотеката в Дряново се нуждае от повече грижа. Дори самите ние не сме обновявали книги през последните три години. Истински успех за нас беше ремонтът на трите брайлови дисплея срещу минимално заплащане от фирмата-представител на производителя в Прага. Това стана възможно благодарение на запазени резервни части за стария модел дисплеи.
Ние поздравяваме открития Център за социална рехабилитация и интеграция в столицата. В неговата програма са предвидени часове и за брайлово обучение. За тях и другите дневни центрове в страната имаме идеята да подготвим няколко издания "през ред" за начинаещи брайлисти.
Предстои да намерим средства за стелажи. Тях ще поставим в двойното таванско помещение, което засега не използваме. Ще отбележим, че сканираме или в някои случаи получаваме от самите издателства в електронен вариант книгите, които печатаме на брайлов шрифт.
Ние сме изключително благодарни на фондация "Помощ за благотворителността" и на ръководството на Райфайзенбанк, които ни включиха в кампанията "Избери, за да помогнеш". През първите четири месеца на 2011 година отпечатахме 22 брайлови заглавия за деца. Тази помощ имаше изключително значение за обогатяването на нашата библиотека. Книгите бяха разпространени и в двете училища за деца с нарушено зрение в София и Варна.
Тази година в края на месец септември в Лайпциг, Германия се състоя Световният брайлов конгрес. В изпълнение на сключен договор с Училището за деца с нарушено зрение в София ние съдействахме за изпращането на двама преподаватели на този форум.

Електронна библиотека

В тази област бихме могли да отбележим сериозно развитие. По неофициални данни хората с нарушено зрение, притежаващи компютри у нас, надвишават 1000 души. От тях официално регистрираните читатели на електронната библиотека на читалището са 150. Всички те изтеглят книгите си чрез интернет. В някои случаи читатели получават книги на диск - директно или по електронна поща. Предполагаме, че останалата, по-голяма, част си обменят книги. Ние имаме официално разрешение от отдела за авторско право при Министерство на културата за тази дейност. Следим да не бъде нарушавано авторското право на писателите и издателите. За нас бе удоволствие да прочетем във вестник "Култура" похвала в това отношение от журналиста Максим Бехар. Бихме искали да подчертаем, че даденото ни разрешение от Министерство на културата ни дава шанса библиотеката да разполага със стотици заглавия, които се ползват само от слепи хора. Достъпът до електронната библиотека става само от регистрирани потребители и е с парола.
Читалището спечели малък проект пред Столична община на стойност 4700 лв. Той предвижда сканирането на 100 заглавия и преобразуването им в електронни книги.
През отчетния период фондът на електронната книга надмина 6000 заглавия. Книгите се четат с интерес. Благодарим на Борислав Манолов и chitanka.info за ползотворното сътрудничество. Признателни сме на библиотеката на Нов български университет, фондация "Хоризонти" и Столична библиотека за предоставените ни заглавия.
На пазара електронната книга вече има своето място срещу заплащане. Това е допълнителна възможност за нейното ползване.
Дейзи консорциумът е разработил универсален модел на книга в напредналите страни, който ще бъде основата на бъдеща глобална библиотека. Такива библиотеки са формирани в САЩ, Франция, Англия, Германия. Те са предназначени и за страните, в които се говори съответният език. В Калифорния и Франция се създават многоезични глобални библиотеки. Вероятно след време ще има и отдел на български език.
Мнозина от читателите ползват виртуалната електронна библиотека chitanka.info. Тя обаче не предлага отпечатаните през последните няколко години книги. Тази празнота ние сме в състояние да запълваме чрез сканирането и обработката им. По този начин бестселъри и актуални заглавия ще бъдат на разположение на нашите читатели. Това предимство ще засили и техния интерес към нашата електронна библиотека. Ние обаче се изправяме пред проблема да разполагаме със средства и по-големи възможности за закупуване на нови книги и тяхната обработка от лица извън персонала на читалището. Това ще бъде една сериозна бъдеща задача пред настоятелството.

Културно-масова дейност

Наред с грижата за допълването на фондовете на брайловата и електронната книга отделяме време и за отбелязване на празници, събития, подпомагане на любителското изкуство. При нас гостуваха Румен Леонидов, Мартин Карбовски, Симеон Идакиев, Бойко Ламбовски, Румен Петров. Отбелязахме юбилейната годишнина на композитора Стоян Бабеков. Вокална група "Люлин" участва в културната програма на Националния конгрес на българските есперантисти в Карлово. Съдействахме за участието на състав "Тракийски цвят" в националния фестивал на любителското изкуство във Враца.
Със следващите редове бихме искали да изразим своята благодарност на Рангел Попов за инициативата му да събере песенното творчество на Професионалния хор на слепите "Акад. Петко Стайнов" от 1948 до 1999 година. Неговите усилия бяха подпомогнати от композитора Стоян Бабеков, Керанка Милушева, Иван Доброволов, Яна Йорданова. Предстои по същия начин да съберем на дискове и музикалното творчество на председателя на читалището Кирил Костов.
Постоянно е сътрудничеството ни с фондация "Акад. Петко Стайнов".
Признателни сме на художествените ръководители Георги Холянов, Райна Митина, Недялка Митева, Петър Дечев, Тодор Митев и на всички участници в съставите на любителското изкуство. Активно е нашето сътрудничество с Асоциацията на незрящите есперантисти в България. Съвместно с тях и Българския есперантски съюз отбелязахме юбилея на Василий Ерошенко. От Япония ни гостува г-н Цукуру Харада.
За втора поредна година читалището сътрудничи на програма "Христо Ботев" на Българското национално радио за провеждането на поетичния конкурс "Зрящи сърца".

Сътрудничество с държавни и обществени органи и организации

Ние изразяваме своята благодарност на Министерство на културата, Министерство на финансите, Столична община, Дирекция "Култура" към нея, администрацията на район "Средец", Народната библиотека, Столична библиотека, Съюза на слепите в България, неговата столична организация, на фондация "Хоризонти", фондация "Академик Петко Стайнов", фондация "Лале", "Лайънс клуб София-Сити", Професионален хор на слепите "Академик Петко Стайнов".
Признателни сме на Софийската филхармония, семейство Ешкенази и на арменското културно дружество за предоставените покани за концерти. За съжаление ремонтът на зала "България" и някои нови изисквания промениха досегашните условия за посещение.
Читалището сътрудничи с Асоциацията на невиждащите есперантисти в България и е съиздател на списание "Есперанта файреро".
Взаимоспомагателната каса предоставя своите услуги в читалището и ние сътрудничим добре с нейния състав.
Ще подчертаем, че към този момент читалището няма никакви финансови задължения към други институции и организации. Това характеризира и способността ни да се адаптираме към икономическата обстановка.

Работа по проекти

В изпълнение на основните насоки тази година разработихме следните проекти:
1. За електронната книга с Дирекция "Култура" при Столична община.
2. С Министерство на културата за покупка на усилвателна аудио апаратура.
3. С Агенция за хората с увреждания за обзавеждане на три работни места на работещи по трудов договор.
4. С фондация "Отворено общество" за информиране относно законовите права на хората с увреждания.
5. Ние сме партньор на голям европейски проект на фондация "Хоризонти" за предоставяне на иновативни социални услуги за хора със зрителни увреждания. По него читалището не получава финансиране.
Общата стойност на проектите надвиши сумата от 27 000 лева. Тези средства са строго целеви и се изразходват съгласно сключените договори с финансиращите организации.
Ние сме признателни на Райфайзенбанк за повторното ни включване в кампанията "Избери, за да помогнеш". Този път набраните средства ще бъдат изразходвани за развитието на електронната книга.
Благодарни сме и на фондация "Помощ за благотворителността в България".
През 1992 година ние бяхме първите, които направихме проект за хора със зрителни увреждания пред фондация "Отворено общество". Оттогава сме изпълнили няколко десетки малки проекта. Тази година читалището спечели първия свой голям европейски проект за подкрепа за интегрираното обучение на ученици с нарушено зрение. Наш партньор е училището за деца с нарушено зрение в София.

Работа на ръководството и членовете

Редовно отчетените членове на читалището са 216. Настоятелството в състав Георги Чернев, Даниела Димитрова, Ивайло Маринов, Иван Янев, Йордан Младенов, Керанка Милушева, Росица Милчева, Савка Кацарска, Спас Карафезов е провело 6 заседания. Решенията са одобрявани с консенсус. Ние сме признателни и на проверителната комисия, която чрез нейния председател Петър Войнов и членове Асен Стоянов и Румяна Димитрова редовно присъства на заседанията и дава своите препоръки.
Бихме искали да съобщим, че борбата ни за изграждане на асансьор на читалището продължава. Нашите архитектурни планове са утвърдени от строителния надзор на столицата. За жалост е заведено дело от една от съсобствениците в етажната собственост пред Административния съд - София град. Надяваме се, че процесът ще приключи в наша полза.

Уважаеми дами и господа,

Остава последна година от този мандат. Нашите усилия ще продължат за развитието на читалищната дейност. Ние ще задълбочаваме връзките си с държавните и обществени организации, със сродни библиотеки и организации от чужбина. Ние сме благодарни на всички, които ни помагат с доброволен труд, на нашите специалисти и служители, на всички външни експерти и длъжностни лица.


Назад

Всички статии на Брой 01, 2012

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ ПРЕЗ 2011 Г.
Новозаписани и възстановени заглавия
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В Управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Русе
Пловдив
Червен бряг
Долни Дъбник
Добрич
ИЗКУСТВО
Театър на съучениците
ИНТЕРВЮ
Учителят на моите мечти
НОВИ КНИГИ
Книги, издадени на брайл в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2011 г.
РАВНОСМЕТКА
Отчетен доклад на настоятелството на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" за периода от 1 декември 2010 г. до 1 декември 2011 г.
СЪОБЩЕНИЯ
Уважаеми читатели,
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8