Брой 02, 2012

Тема: ПРОЕКТИ

За правата и възможностите на хората с увреждания


На 30 януари от 14 часа в залата на Търговско-промишлена палата Добрич се проведе първият заключителен форум, планиран по проект "Иновативни услуги за икономическа и социална интеграция на хора с увреждания от общините Добрич и Добричка", реализиран от Международен колеж – Добрич с партньорството на сдружение "ХобиСклуб" Добрич, с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд – Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Темата на форума бе "Права и възможности на хората с увреждания".
Целта на инициативата бе популяризиране на потенциала на целевата група и стимулиране на партньорството за преодоляване на социалната изолация и насърчаване на икономическата интеграция на хората с увреждания. За участие бяха поканени представители на бенефициентите по проекта, както и на институции, пряко и косвено, свързани с проблематиката. Идеята бе да се демонстрират и някои от уменията, придобити благодарение на провежданите обучителни курсове в рамките на проектната инициатива. В продължение на няколко месеца четири групи от по 20 човека с увреждания преминаха обучения, свързани с повишаване на уменията им за предприемачество, езиково и компютърно ограмотяване и други.
Минусовите температури не възпрепятстваха желаещите да се включат във форума. Залата на ТПП едва побра над 80 души. Официални гости на форума бяха зам.-кметът на Община град Добрич Камелия Койчева, директорът на областна дирекция "Социално подпомагане" – Веселин Гочев, Тодор Параскевов – представител на АСП, ректорът на Международен колеж – Добрич доц. д-р Тодор Радев, зам.-ректорът Клара Димитрова, Павлина Алексиева, Павлина Богданова, Татяна Иванова, Десислава Сарийска, Зорница Рашева от Международния колеж, представители на бюрото по труда – Ирен Баирова и Дорина Няголова, преподавателите доц. Димитрина Каменова, Кристина Димитрова и други.
Впечатления и мнения по приключващия проект изразиха както представители на администриращата го институция, така и хора с увреждания, включени в целевата група. Всички изразиха благодарност на екипа и споделиха своето задоволство, че са имали възможност да повишат професионалната си пригодност. Повечето от бенефициентите за първи път участват в подобни инициативи.
В своето експозе председателят на сдружение "ХобиСклуб" припомни на аудиторията, че на 26.01.2012 г. Народното събрание гласува ратификацията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. С този акт България се присъединява към мнозинството държави-членки на Европейския съюз, които са ратифицирали конвенцията. Първите стъпки, които предстои да бъдат предприети, са за разработването на двугодишен план за действие по прилагането на конвенцията. Отговорно за това е определено да бъде Министерството на труда и социалната политика, като определеният срок е 6-месечен. Присъстващите се запознаха с част от най-съществените права, заложени в документа и прочетени от Данчи Тодорова.
Необходимо е да се почертае, че неправителствената ни организация в продължение на много години е поставяла пред обществеността необходимостта от ратифициране на документа. "ХобиСклуб" работи в посока утвърждаване на човешките права, в това число и тези на хората с увреждания. Акцентира се върху обстоятелството, че това е основополагаща посока за развитие на политиките за реалното социално включване на всички уязвими групи в обществото.
Форумът завърши с масово запяване на песента "Надежда", която е по текст на легендарния писател Джани Родари.

Иван ТОДОРОВНазад

Всички статии на Брой 02, 2012

ЛЮБОПИТНО
Кино за слепите хора в Маракеш
Киноклуб за слепи и у нас
Сляпото петно на нашите очи
Фейсбук вече и за хора с увредено зрение
ОБЩЕСТВО
Нова надежда за интеграция в обществото и достоен живот
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Очните лекари на Токуда Болница ще консултират безплатно пенсионери и социално слаби
ПОЕЗИЯ
Млади поети
ПОЛЕЗНО Е ДА ЗНАЕТЕ
Още инфо от нас и за нас
Нова специализирана услуга за хора със зрителни увреждания
ПРАЗНИЧНО
Легенди за виното и още нещо
Любовта е болест
ПРОЕКТИ
За правата и възможностите на хората с увреждания
Заедно с мама можем повече
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Презентация на съвременни помощни технически средства
Списък на наличните помощни технически средства и игри в ЦУ на ССБ.
ЮБИЛЕЙ
Мария Тодорова на 80 години
Архив на изданието
1 2 3 4