Брой 03, 2012

Тема: ПРОЕКТИ

Национално читалище на слепите "Луи Брайл" 1928" в помощ на невиждащите ученици


В съответствие с основните си функции, а именно да подкрепя ограмотяването и да разширява достъпа до информация на незрящите хора в България, Националното читалище на слепите защити проект, чиято продължителност е 24 месеца, а основната му цел е подпомагането на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности чрез създаването на подкрепяща образователна среда.
Проектът "Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България" е финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подпомагане на образованието и обучението на деца и ученици със специални образователни потребности.
Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" е бенефициент по този проект, а СОУ за деца с нарушено зрение "Луи Брайл" в София е партньор по проекта.
Сумата, с която той е финансиран е 341 149,60 лв.
Проектът предвижда 10 различни дейности, като две от тях са неговото администриране и информиране и публичност. Тези дейности са задължителни и нямат пряко отношение към целевата група.
Всички останали дейности са насочени конкретно към учениците, тяхното подпомагане, както и на техните родители и учители, така че децата да получат максимален шанс за образование, да имат подкрепата на семействата си и успешно да се реализират професионално.
Предвидените дейности, отнасящи се непосредствено към целевата група, са:
- Осигуряване на учебници и учебни помагала в достъпен формат за ученици с нарушено зрение, които учат интегрирано, като ще бъдат обхванати 30 ученици.
За тях ще бъдат осигурени всички учебници и учебни помагала, от които те се нуждаят. В целевата група влизат деца от цялата страна. Това включва и учебници и помагала за езиковите курсове, както и за свободно избираемите предмети.
- Друга ключова и много важна дейност е осигуряването в електронен и брайлов вариант на изучаваната в училище литература, която засега не е налична. В проекта са заложени 90 художествени произведения, които до момента или не са издавани на брайлов шрифт, или вече са амортизирани, или броят на издадените екземпляри е недостатъчен. Впоследствие броят на предвидените заглавия се увеличи от 90 на 122.
- Друга дейност по проекта е професионално ориентиране на ученици с нарушено зрение от гимназиалните класове, като целта е да бъдат обхванати учениците от 9, 10, 11 и 12 клас. Освен оценката, много важна е и нагласата, и подготовката на учениците по определени предмети. Много по-лесно за невиждащия зрелостник би било, когато той предварително има ориентацията какво ще прави, след като завърши училище. Предлаганата дейност предвижда адаптиране на тестове за професионална ориентация, така че те да са подходящи за хора с нарушено зрение. В случая тези тестове ще бъдат ориентирани към професии, в най-голяма степен съответстващи на възможностите на хората със зрителни проблеми. Такива тестове ще бъдат проведени за 40 ученици от гимназиалните класове от училище "Луи Брайл", както и за интегрирани ученици.
Предвидени са и консултации по въпросите на професионалната ориентация за период от две години, като на тях ще бъдат обсъждани възможностите, перспективите и потенциалните трудности при реализацията в традиционните за хората с нарушено зрение професии, както и за избора на нетрадиционни за тях сфери на дейност.
Предвидено е провеждането на общо 7 срещи на учениците с хора с нарушено зрение, които са се реализирали успешно в професионален план.
В тази връзка се предвижда и издаването на ръководство за професионално ориентиране на хора с нарушено зрение в електронен, брайлов и на едър шрифт формат. Идеята е в него да бъдат засегнати въпроси от чисто практическо естество като явяване на интервю за работа, поведението по време на интервюто и визията на кандидата. Ще бъдат давани примери за начина на попълване на най-често подаваните документи като CV, мотивационно писмо и препоръки.
- Друга много сериозна дейност е консултирането на родители на деца с нарушено зрение в предучилищна и училищна възраст. Приоритетно тази дейност ще се изпълнява от партньора по този проект – СОУ "Луи Брайл". Целта е да бъдат подпомогнати родителите в изграждането на подкрепяща среда за своите деца, така че те да използват максимално своя потенциал и да им бъде осигурено нормално развитие.
По тази дейност основна роля ще имат педагози и психолози.
Едновременно се предвижда и разработването на уеб-сайт, като част от сайта на читалището, целта на който ще е също консултирането на родителите.
По този начин ще бъдат обхванати и приобщени повече родители, живеещи в по-отдалечени от столицата места. Те ще могат да заявяват такива консултации, като ще могат да остават анонимни, без да изпитват притеснението техните консултации да бъдат видими и достъпни за останалата част от потребителите на сайта.
Планирано е към електронната страница да бъде организиран блог, както и форум, на който родителите да могат да обменят информация и опит. В бъдеще, ако сайтът се развие успешно и докаже полезността си, той ще продължи съществуването си и след приключването на проекта.
- Друга дейност е изработването на софтуер за полагане на изпити под формата на тест от ученици с нарушено зрение. Независимо от това дали този начин на полагане на изпит е най-удачният, той се прилага масово и в този смисъл учениците с нарушено зрение са неравнопоставени. Именно за това разработеният софтуер ще бъде максимално разбираем, лесен за разучаване, удобен за ползване и изцяло достъпен за работа с говореща програма.
Освен описаните дейности, проектът предвижда и издаването на ръководство по етикет за учениците с нарушено зрение. Въпреки че е значително по-малка като времеви и финансов ресурс, тази дейност е изключително важна, тъй като първото и може би най-същественото условие за интегрирането на един човек е начинът му да общува с околните и да се представя пред тях. В ръководството ще бъдат засегнати такива въпроси като визията и поведението в обществото за създаване на позитивна нагласа към себе си.
Последната, но не и по значимост, дейност, предвидена в проекта, е методическа разработка за преподаване на математика и информатика на деца с нарушено зрение от първи до дванайсети клас. Разработването на такава методика ще е изцяло ангажимент на партньора – СОУ "Луи Брайл". Дори разгледано отделно от големия проект на читалището, това е една изключително амбициозна задача, успешното изпълнение на която би било от огромна полза както за самите ученици, така и за техните преподаватели.
Проектът беше пространно представен на организирана от Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" пресконференция, проведена на 24 февруари тази година и отразена от националните медии.

Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 03, 2012

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
София
ИСТОРИЯ
Паметникът на Свободата
КОНКУРС
Европейски конкурс за есе
ЛЮБОПИТНО
Вентрило привлича слепи от три континента
НОВИНИ
"Успех Филтър" с нов управител
Който иска - може, който може - трябва да иска до безкрай
Културна Евразия
ОБЩЕСТВО
Европейска година за активен живот на възрастните хора и солидарността между поколенията 2012
ОБЯВИ
Управителният съвет на Съюза на слепите в България,
Частна обява
Конкурс
Конкурс "Искри на Бяла"
Скъпи читатели,
ПРОЕКТИ
Национално читалище на слепите "Луи Брайл" 1928" в помощ на невиждащите ученици
РАЗКАЗ
Великден
ТЕХНОЛОГИИ
Нововъведенията в JAWS – версии 11, 12 и 13
Студент измисли умна ръка
Маратонка заменя белия бастун за слепи
Ултразвукът в помощ на слепите
Архив на изданието
1 2 3 4 5