Брой 05, 2007

Тема: КОНСУЛТАЦИЯ

Защо понятието "пожизнена инвалидност" не важи за всички случаи

В правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане има текст: "Хората с трайни увреждания, на които намалената работоспособност е установена след навършване на възрастта за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са я навършили в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват правата си по правилника пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок.
И друг път е ставало дума за парадокса, че понятието "пожизненост" съществува само в споменатите два нормативни акта и важи само за предвидените в тях и ясно определени в текстовете права, но не фигурира в Закона за облагане на доходите на физическите лица, в Закона за местните данъци и такси и в Закона за митниците, в които също са предвидени облекчения за инвалидите. И тъй като го няма там при прилагането на закона съответните длъжностни лица искат да им се представят експертни решения с неизтекъл срок.
Следва да се знае още нещо: В чл. 101 от Закона за здравето е казано: "Степента на трайно намалена работоспособност на лица, навършили 65-годишна възраст, се определя пожизнено. Преосвидетелстването на тези лица може да се извърши по тяхно искане или по искане на контролните органи на медицинската експертиза." След влизането на закона в сила от началото на 2005 г. при освидетелстване или преосвидетелстване на лице над споменатата възраст не се определя срок на инвалидността, а в решението направо се пише, че тя е пожизнена.

По материали на вестник

"Трета възраст"

Назад

Всички статии на Брой 05, 2007

ВАКАНЦИЯ
Цени за почивка в рехабилитационната база на ССБ в Обзор
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ИНФОРМАЦИЯ
За по-голяма самостоятелност
Организационен отчет на ССБ за 2006
В Управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Продължение на историята с продължение или година и половина изгубено време
Да погледнем малко напред
Дарение
Великден е за всички
Спортен празник - 2007
Бодър дух - здраво тяло
КОНСУЛТАЦИЯ
При загубена работоспособност под 90 на сто няма добавка за балнеолечение
Защо понятието "пожизнена инвалидност" не важи за всички случаи
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Заседание на Комисията по равноправие и недискриминация към Бюрото на ССЕ
МУЗИКА
Андреа Бочели - човекът глас
Андреа Бочели издаде брайлов компакт диск
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Какво представлява свързаната с възрастта макулна дегенерация?
ПОЕЗИЯ
Костадин Папазов, град Стамболийски
ПОЛЕЗНО
Щастливата съдба на една брошура
ПОЧИТ
2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България
ПРЕМИЕРА
Поезията на Братанов в антология на българската лирика
ПРИРОДНА АПТЕКА
Копривата - билка, храна и лекарство
ПЪРВИ ЮНИ
Ден на детето
Архив на изданието
1 2 3 4 5