Брой 03, 2012

Тема: ОБЯВИ

Управителният съвет на Съюза на слепите в България,


на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква ІІ–то заседание на ХVІ-то Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ на 29 май от 14.00 часа и 30 май 2012 г. в почивна станция "Релакс" – Шипковски минерални бани.
Заседанието ще протече при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на ССБ през 2011 г. и програма за дейността му през 2012 г.
2. Годишен финансов отчет на ССБ за 2011 г.
3. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през периода м. април 2011 г. - м. април 2012 г.
4. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества на ССБ през 2011 г.
5. Информация за дейността на НЦРС – Пловдив през 2011 г.
6. Обсъждане бюджет на ССБ за 2012 г.
7. Обсъждане на постъпили молби и жалби до ХVІ-то Нацинално общо събрание на ССБ.Назад

Всички статии на Брой 03, 2012

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
София
ИСТОРИЯ
Паметникът на Свободата
КОНКУРС
Европейски конкурс за есе
ЛЮБОПИТНО
Вентрило привлича слепи от три континента
НОВИНИ
"Успех Филтър" с нов управител
Който иска - може, който може - трябва да иска до безкрай
Културна Евразия
ОБЩЕСТВО
Европейска година за активен живот на възрастните хора и солидарността между поколенията 2012
ОБЯВИ
Управителният съвет на Съюза на слепите в България,
Частна обява
Конкурс
Конкурс "Искри на Бяла"
Скъпи читатели,
ПРОЕКТИ
Национално читалище на слепите "Луи Брайл" 1928" в помощ на невиждащите ученици
РАЗКАЗ
Великден
ТЕХНОЛОГИИ
Нововъведенията в JAWS – версии 11, 12 и 13
Студент измисли умна ръка
Маратонка заменя белия бастун за слепи
Ултразвукът в помощ на слепите
Архив на изданието
1 2 3 4 5