Брой 04, 2012

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В управителния съвет на ССБ


На 4 април от 14.00 ч. и на 5 април 2012 г. в почивна станция "Релакс", Шипковски минерални бани се проведе заседание на Управителния съвет на ССБ. Това беше първото заседание на управителния съвет за 2012 г. Както всяка година в този период, на заседанието бяха разгледани и приети някои основни документи, характеризиращи работата на организацията през изтеклата 2011 г. Разгледаният финансов отчет за дейността на ССБ, финансовият отчет на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД, проектът за бюджет през настоящата година и проектът за програма за дейността на съюза ще бъдат предоставени на вниманието на пълномощниците на второто заседание на 16-ото Общо събрание на Съюза на слепите.
В резултатите от дейността за миналата година няма нищо неочаквано, поради което и обсъжданията по тези точки бяха сравнително кратки и не предизвикаха на практика никакви сериозни спорове.
По точка първа беше разгледан финансовият отчет на ССБ за 2011 г. От отчета е видно, че набраните от ССБ приходи за миналата година надхвърлят сумата един милион и осемстотин хиляди лева. Резултатът, сравнен с миналогодишния, е по-добър. Важно е да се отбележи, че този резултат е постигнат в условията на задълбочаващата се икономическа криза.
Съгласно приетия бюджет на ССБ за 2011 година са утвърдени приходи в размер на 1 153 420 лв.
Те са формирани от следните източници:
Субсидия от Републиканския бюджет - 610 000 лв.
Приходи от членски внос - 33 672 лв.
Приходи от наеми в РСО - 81 391 лв.
Приходи от дарения и съвм. дейност - 61 624 лв.
Приходи от наеми в ССБ - 210 180 лв.
Приходи от ЕООД - 71 702 лв.
Приходи от консумативи - 24 000 лв.
Налични парични средства в РСО - 60 851 лв.

Реално отчетените приходи възлизат на 1 865 048,03 лева и са формирани от:
Приходи от Републиканския бюджет - 610 000 лв.
Приходи от членски внос - 32 370 лв.
Приходи от дарения и съвместна дейност по РСО - 127 047 лв.
Приходи от абонамент за "Зари" - 6 171 лв.
Приходи от префактурирани тифлосредства - 10 577 лв.
Приходи от продажба на апартамент - 23 764 лв.
Приходи от наеми на съюзни членове - 5 136 лв.
Приходи от префактурирани консумативи - 35 504 лв.
Приходи от външни наематели - 232 416 лв.
Приходи от наеми в РСО - 70 590 лв.
Приходи от център Габрово - 86 170 лв.
Приходи от наеми от първи етаж на сградата - 20 612 лв.
Приходи от програми към бюрата по труда - 53 487 лв.
Приходи от проект към АХУ - 17 022 лв.
Приходи от проект към СД "Култура" - 25 840 лв.
Приходи от проект към АСП за 2 центъра (Русе и Перник) - 63 300 лв.
Приходи от дарение от Брюксел - 5 900 лв.
Приходи от Обзор - 193 070 лв.
Приходи от Шипково - 209 752 лв.
Приходи от Дряново - 402 лв.
Финансови приходи - 378 лв.
Усвоени финансирания от предходни години - 35 540,03 лв.
Съгласно приетия от Общото събрание бюджет за 2011 г. са предвидени и утвърдени разходи в размер на 1 153 420 лева. Реално направените разходи за отчетния период са в размер на 1 753 484,32 лв.
Обобщен резултат от регламентирана и стопанска дейност – печалба в размер на 111 563,71 лв.

2. Обсъждане на проект за бюджет на ССБ за 2012 г.

Източници на средства Сума в лева
Субсидия от Републикански бюджет - 628 000 лв.
Приходи от членски внос - 32 416 лв.
Приходи от наеми РСО - 88 343 лв.
Приходи от дарения и съвм. дейност РСО, в т. ч. за награди - 54 846 лв.
Приходи от наеми в ЦУ на ССБ - 232 000 лв.
Приходи от ЕООД - 101 824 лв.
Приходи от консумативи - 24 000 лв.
Налични парични средства в РСО - 58 815 лв.
Общо: 1 220 244 лв.

Разходната част на бюджета на Съюза на слепите в България е формирана по следните две основни направления:

1. Разходи по видове дейности, осъществявани пряко от Централно управление на ССБ, в размер на 350 000 лв.
2. Разходи за дейността на РСО


Разходите за РСО са определени на база предоставени разчети за прогнозен бюджет за 2012 година. Към размера на хонорарите е включена и сумата за здравните осигуровки и завишението на вноската за фонд "Пенсии".
Очакваните приходи както и предложените разходи по направления на РСО са разгледани и определени в зависимост от конкретната ситуация с председателите на РСО, като индивидуално се уточни проектобюджетът на всяка организация.
Напълно очаквано по тази точка се разви по-сериозен дебат. Г-жа Дина Желева, председател на РСО Стара Загора, обърна внимание на факта, че от три години бюджетите на регионалните организации не са променяни. При сегашните условия може би вече е време да се помисли за тяхната актуализация. Все в тази връзка тя изрази настояването на ръководствата на РСО през тази година от Централно управление на Съюза вече да се издължават дължимите по бюджет суми на организациите на 100%, като се изостави наложилата се практика на намалено процентно изпълнение на бюджетите на организациите.
Председателят на РСО София Асен Алтънов категорично се възпротиви на записаното в проекта решение, според което бюджетът на ръководената от него организация следва да се намали с 10 000 лв. – сума, която на практика се равнява на намаление с цели 25%. Очакванията, че той някак си ще се справи със ситуацията, като успее да събере приходи от наеми, за които всички знаят че са несъбираеми, го поставят в крайно затруднено положение. Алтънов не иска да му увеличават предвидените средства, но не е съгласен под какъвто и да е предлог и да се намаляват парите, които са били предвидени при договарянето на бюджетите.
Мария Картулева застана на позицията, че в проекта за бюджет има организации, на които сумите са завишени. Тя обаче не е убедена, че тези завишения са напълно справедливи. Поради това Картулева предложи бюджетите на всички регионални организации да останат същите, каквито са били през миналата година.
Г-н Долапчиев припомни, че има комисия, занимаваща се с разработването на бюджета на Съюза на слепите, която би трябвало да се занимае и с изработването на критерии, по които да се формират бюджетите на организациите.
Велик Атанасов се изрази по-радикално, като каза, че каквито и критерии и принципи да приемаме, ако няма приходи, това с нищо няма да ни помогне. На това г-н Долапчиев възрази, че колкото и малко пари да има - те все пак трябва да се разпределят по възможно най-справедливия начин.
В крайна сметка се прие решение да се запазят бюджетните равнища от 2011 г., като се прави изключение за РСО Бургас. Бюджетът на тази организация трябва да остане такъв, какъвто е приет при договарянето за 2012 г., т.е. да се намали.
В срок до месец октомври комисията по организационните въпроси следва да разработи критерии за формиране на бюджетите на регионалните съюзни организации.
По следващата точка – "Обсъждане на програма за дейността на ССБ през 2012 г.", бе решено програмата да се предостави на вниманието на общото събрание. В хода на дебата по тази точка г-н Велик Атанасов обърна внимание, че през тази година се навършват 50 години от началото на организираната спортна дейност в Съюза на слепите и предложи по някакъв начин тази годишнина да бъде отбелязана, което да бъде вписано и в годишната програма за дейността. В тази връзка г-н Долапчиев информира членовете на управителния съвет, че спортната федерация към ССБ вече има лиценз за организиране на спортни състезания.
На разглеждане беше поставен въпросът за статута и смисъла на литературната награда "Георги Братанов". Г-н Долапчиев припомни, че със създаването на тази награда като съвместен проект на Съюза на слепите и Съюза на писателите ние сме се надявали от една страна да продължим да популяризираме името на Георги Братанов, а от друга страна с тази награда се надявахме да получим още една възможност за популяризиране дейността на Съюза на слепите и проблемите на неговите членове. За голямо наше съжаление, независимо от това, че наградният фонд беше на сто процента осигуряван от ССБ, нашето участие беше като цяло силно пренебрегвано. Самата награда беше слабо отразявана в медиите, а що се отнася до Съюза на слепите – за нас дори и дума не се споменаваше. Въпросът не е в хилядата лева, въпросът е струва ли си те да се дават при наличието на такова отношение към Съюза на слепите в България.
Стефан Данчев предложи наградата да се запази, като се промени нейният статут. Наградата трябва да се трансформира във вътрешносъюзна и с нея следва да се поощрява творчеството на наши незрящи автори.
Предложението се прие и се реши наградният фонд да бъде 600 лв. По 300, 200 и 100 лева съответно за първа, втора и трета награда.
С тази добавка програмата бе приета изцяло и ще бъде предоставена на пълномощниците на Общото събрание на ССБ.
Четвърта точка от дневния ред беше отчет за финансовите резултати на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД за 2011 г.
Представеният пред управителния съвет отчет за финансовите резултати на холдинга показва, че дружеството като цяло приключва годината с печалба в размер на 55 хил. лв. Членовете на управителния съвет съсредоточиха своето внимание върху развитието на процеса на ликвидация на инструменталния цех в Русе. Управителят на холдинга г-н Шекеров информира, че при направената инвентаризация е констатирано, че всички машини са налице в предприятието и че се търсят наематели, които да поемат тяхното стопанисване. Като цяло се предпочита вариант на отдаване под наем на цялото предприятие във вида, в който то съществува, но не са изключени и други възможности. Към този момент обаче сериозен кандидат все още не се е появил.
След това беше разгледано състоянието на предприятието в Дряново. По общото мнение на членовете на управителния съвет то необратимо потъва и едва ли ще може да бъде спасено от закриване. Проблемът в Дряново идва в голяма степен от това, че ръководството на предприятието не е склонно да предприеме необходимите непопулярни мерки. Така например в него на работниците, които все още са на работа, продължават да се изплащат престои за времето, в което те не могат да упражняват производствена дейност. За съжаление едно евентуално закриване ще остави много стари и ще доведе и нови проблеми. Сградният фонд е в добро състояние – един от най-запазените в системата, но Дряново е град, в който почти няма икономическа дейност и следователно не се очаква да се появят кандидати, които да купят сградите, нито пък такива, които да са склонни да ги вземат под наем. На този етап се смята за по-разумно предприятието да продължи да съществува и да се полагат усилия за неговото оздравяване.
Борислав Лазаров постави въпроса за очакванията на ръководството по отношение на кредитната задлъжнялост на холдинга. Г-н Долапчиев разясни състоянието на задлъжнялостта към момента и увери членовете на управителния съвет, че ССБ като цяло ще приключи проблемите с връщането на получените кредити към началото на 2015 г.
След това Павлин Ангелов информира за работата на "Успех" Плевен. Той сподели своето притеснение от продължаващите затруднения на предприятието. От доста време то се намира в условия, в които има клиенти за неговата продукция, но изпитва огромен недостиг на оборотни средства. С различни комбинации ръководството му успява малко от малко да решава този проблем, което в края на краищата се отразява и върху резултатите от дейността. Само за пример Ангелов посочи факта, че през първото тримесечие на миналата година предприятието е произвело 4 милиона и 70 хиляди капачки "Туист-оф", а за същия период на тази година количеството е 10 милиона и 100 хиляди капачки. На пазара отново започват да се търсят и капачките тип "Омния" и предприятието започва и тяхното производство, но големият проблем с липсващите оборотни средства продължава да си стои.
Следващата точка от дневния ред беше посветена на отчета за дейността на "Релакстур ССБ" ЕООД за 2011 г., както и на обсъждането на цените, графиците и правилата за ползване на хотел "Хоризонт" в град Обзор и почивна станция "Релакс" в Шипковски минерални бани за 2012 година.
Управителят на "Релакстур" информира, че неблагоприятните условия през зимния сезон не са нанесли сериозни поражения на нашите бази. И базата в Обзор, и тази в Шипково работят добре и през тази година ще продължат да приемат желаещите да почиват в тях. Относно цените бе решено в Обзор те да останат същите, каквито са били през миналата година, а в Шипково да се повишат с един лев. Управителният съвет прие направените предложения за цените в рехабилитационните бази, както и графиците за смените в тях, а също така утвърди правила за тяхното използване.
Материалът за цените и графиците се публикува в настоящия брой на "Зари" и нашите читатели имат възможност да се запознаят с него.


След продължителни дебати управителният съвет прие решение за актуализиране цените на предлаганите за продажба имоти, собственост на ССБ.
Бяха приети и актуализации на вътрешносъюзни документи, които в преобладаващата си част са наложени от приетите на първото заседание на 16-ото Общо събрание на пълномощниците промени в устава на организацията. В наредбата за награждаването на съюзни членове бяха приети изменения, по силата на които се отменя действащата досега практика към съответните награди да има и някакъв малък паричен еквивалент. Самите награди се запазват, но при удостояване с тях вече няма да се получават никакви парични средства. От наредбата за подпомагане на студенти и специалисти с висше образование в раздела за помощите за четец отпадна точката за получаване на такава помощ за успех 6.00, като помощта, която се отпуска за отличен успех от 5.50 до 6.00, се определя на 50 лв.
След това беше приета и така наречената интеграционна програма, необходима за да могат членовете на ССБ да получат и през тази година паричните помощи, известни като "петолевките".
При разглеждането на организационния отчет за 2011 г. се потвърди съществуващата от няколко години тенденция към намаляване на членския състав на Съюза на слепите. Членовете на управителния съвет препоръчаха да се направят срещи с лекарите от НЕЛК и РЕЛК, за да се постигне по-добра информираност на съюзните ръководства по места за новоосвидетелстваните със зрителни проблеми граждани на България, на които да бъде предложено да станат членове на организацията.
Със съюзни отличия бяха удостоени Карамфила Янкулова от Петрич - златна значка, и Веселина Стоилова от Варна - сребърна.
С това дневният ред на заседанието беше изчерпан и то беше закрито.

Димитрина МИХАЙЛОВАНазад

Всички статии на Брой 04, 2012

24 МАЙ
Светите братя Кирил и Методий
Поетът може да е волнодумец, но той е аристократ на духа
За мен е удоволствие да радвам хората с музика
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Бургас
Добрич
София
ЛЯТНА ПОЧИВКА
Цени и графици за ползване на съюзните бази
ПРОЕКТИ
Нови дейности в НЦРС
СПОРТ
За пръв път български голбалисти на турнир в Босна и Херцеговина
Архив на изданието
1 2 3 4 5