Брой 05, 2012

Тема: ПРОЕКТИ

Инвестираме във вашето бъдеще


Проект на фондация "Хоризонти"

На 3 май фондация "Хоризонти" представи свой спечелен проект на пресконференция, проведена в пресцентъра на БТА. Проектът "Подкрепа за равен старт чрез интегрирано обучение" е финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и е на стойност 370 766 лв.
Бенефициент по проекта е СОУ за деца с нарушено зрение "Луи Брайл" София. В началото г-н Любомир Велков, зам.-директор на училището, го представи на присъстващите. СОУ за деца с нарушено зрение "Луи Брайл" е специално държавно училище. В него се обучават и живеят слепи и слабовиждащи деца от София и страната на възраст от 5 до 19 години. За децата се полагат 24-часови грижи от висококвалифицирани специалисти, повечето от които са били на специализация в Европа и САЩ. Обучението е съобразено с индивидуалните потребности на всяко дете от подготвителен до 12-и клас и е по общообразователна програма. Учениците усвояват пълния обем от академични знания за съответната образователна степен. От 1994 в училището се обучават и деца с множество увреждания. Традицията позволява на екипа на училището да постига високи резултати в областта на специалните програми (ориентиране и мобилност, полезни умения и зрително подпомагане), които са изключително важни за пълноценната интеграция на децата с увредено зрение, а също така и по общообразователните дисциплини. Много от учениците са лауреати на национални и международни награди от състезания като "Математическо кенгуру" и други. Спортен клуб "БОЛИД" към училището развива редица спортове като джудо, голбал, лека атлетика. Той подготви европейски шампион по джудо за жени и бронзов медалист от световно първенство по джудо за младежи. От 2009 г. в училището беше създадена печатница с финансовата подкрепа на МОМН за задоволяване на нуждите от учебници и учебни помагала на учениците. Там се подготвят материали за ДЗИ и HBO за цялата страна. СОУ за деца с нарушено зрение "Луи Брайл" работи и партнира по много национални и международни проекти и програми - Проект "Печатница към Съюза на слепите в България" по Програма ФАР; Проект "Обучение на деца с множество увреждания"- Хилтън - Пъркинс (САЩ); Образователен проект "Коменски" по програма "Сократ"; Програма на ЕС за специална социална помощ; ИДФ "13 века България"; Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в училищна възраст - Модел 2; Столична програма "Култура"; Информационни и комуникационни технологии в училище; МФВС - Проект "Спорт за деца в свободното време" и много други.
Дейността на фондация "Хоризонти" и основните дейности по проекта представи председателят на фондацията проф. доктор Иван Кацарски, който е и ръководител на проекта.
Фондация "Хоризонти" е юридическо лице с нестопанска цел. Създадена е през 1995 г. oт група студенти и специалисти с нарушено зрение. Основните цели на организацията са да защитава интересите на незрящите хора, като ги подпомага в процесите на тяхната социална интеграция и реадаптация в различни сфери на живота - образование, достъп до информация, общуване, професионална и личностна реализация, обучение и преквалификация, достъпна среда и други. Основни дейности, които фондацията извършва, са: организиране и провеждане на курсове за работа с компютър за начинаещи и напреднали, курсове по английски език, разпространение на програмата SpeechLab сред незрящи потребители, поддържане на електронна библиотека за незрящи потребители и предоставяне на учебна и научна литература с избор от над 1500 заглавия, сканиране на учебна литература, звукозаписи в професионално звукозаписно студио и издаване на аудио материали, предоставяне на правни услуги за хора с увреждания от София и страната. Фондация "Хоризонти" е реализирала успешно над 20 проекта, финансирани от национални, европейски и международни донори, като последните от тях са: "Повишаване компютърните и езиковите умения на незрящите", АХУ, 2008, 2009, 2010 г.; "Социални асистенти в помощ на младежи със зрителни увреждания", ОПРЧР, 2008 г.; "Подкрепа за развитие на неправителствените организации на хората е увреждания в България", ОПАК, 2009 г.; "Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания", ОПРЧР, 2011-2012 г.; "Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания", ОПРЧР, 2011-2012 г., както и настоящият проект.
Проектът е насочен към разширяване на подкрепата за интегрирано образование на деца със зрителни увреждания в София чрез превръщането на СОУДНЗ "Луи Брайл" в образователна институция, предлагаща подкрепа за интегрирано образование, както и за обучението на деца със зрителни и множество увреждания. За постигането на тези цели ще се изпълнят дейности, в резултат на които ще е налице софтуер за брайлов предпечат, изграден достъпен училищен сайт, ще се създаде учебен филм за обучението по специалните предмети, ще има 5 рекламни клипа на училището, ще се доставят 26 брайлови машини, а също така плочи и шила за интегрираните ученици. В рамките на три обучителни семинара ще бъдат обучени 90 участника (педагози от ресурсни центрове) как практически да работят с деца със зрителни увреждания. Педагозите от ресурсните центрове ще имат възможност да получават консултации от дистанция (през интернет или по телефона) или на място в съответния ресурсен център за ползването на компютърни технологии и обучението в специални умения за децата със зрителни увреждания, с които работят. Децата от СОУДНЗ "Луи Брайл" ще могат да участват активно в общи масови мероприятия за спорт и художествена самодейност, ще получат реална представа за околната среда, исторически и туристически забележителности чрез организираните ученически екскурзии.
С постигането на тези цели и резултати проектът ще допринесе за реалната социална интеграция на децата в обществото.

Цели и дейности по проекта
Обща цел - разширяване на подкрепящата среда за интегрирано образование на деца със зрителни увреждания.

Специфични цели:
Повишаване на информираността и чувствителността на обществото относно интегрираното обучение.
Повишаване на специфичните знания и умения на специалистите за оценяване и работа с деца със зрителни увреждания.
Подпомагане и информиране на родители за особеностите в процеса на възпитание и образование на деца със зрителни увреждания.
Улесняване процеса на адаптиране на учебни материали за деца със зрителни увреждания в СОУДНЗ "Луи Брайл" чрез създаване на специализиран софтуер и методики за адаптиране.
Осигуряване на специални учебно-технически средства за деца със специални образователни потребности в СОУДНЗ "Луи Брайл".

Основна дейност:
Провеждане на информационна кампания.
Създаване на специализиран софтуер за предпечат и печат на брайл.
Изграждане на сайт.
Провеждане на 3 обучителни семинара.
Провеждане на консултации по места.
Създаване на учебен филм.
Осигуряване на помощно-технически средства за деца със зрителни увреждания.
Изготвяне на насоки за създаване на единна методика за адаптиране на материали за незрящи.
Адаптиране на тест за училищна готовност за деца със зрителни увреждания.
Издаване на информационен бюлетин.
Провеждане на екскурзии.
Извънкласни занимания за ученици със зрителни увреждания.

Продължителността на проекта е 18 месеца

Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 05, 2012

БЕЛЕЖИТИ ДАТИ
9 май - Ден на Победата
ВЪТРЕШНО СЪЮЗЕН ЖИВОТ
В управителния съвет на ССБ
Годишен организационен отчет на ССБ за 2011 г.
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Левски
КУЛТУРА
Изкуството - паралелна вселена
ЛИЧНОСТИ
100 години от рождението на Димитър Домузчиев - незабравим музикант, мениджър и педагог
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Въпреки липсващото му зрение, Ангел Сотиров е сякаш един щастлив пенсионер
ПРОЕКТИ
"Поглед към бъдещето през очите на историята"
Инвестираме във вашето бъдеще
СПОРТ
Оживление на международния фронт
ЮБИЛЕЙ
50 години организиран спорт сред българските слепи
Пловдивските слепи се готвят за първата спартакиада
Архив на изданието
1