Брой 06, 2012

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

XVI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ


Второ заседание

Второто заседание на XVI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ бе проведено на 29 май в почивна станция "Релакс", Шипковски минерални бани.
От 57 избрани пълномощници на него присъстваха 50, като двама бяха представили нотариално заверени пълномощни, с което кворумът достигна 52 човека. Присъстваха председателят на Контролния съвет и всички негови членове, както и управителят на холдинга, управителят на "Релакстур" и главният счетоводител на ССБ.
След като бяха избрани двама преброители и бе гласуван и приет дневният ред на заседанието, пълномощниците започнаха своята работа. С гласуване бе прието лимитът за изказванията да бъде 3 минути.
Като първа точка от дневния ред пълномощниците обсъдиха отчета на управителния съвет за дейността на ССБ през 2011 г. и програмата за дейността му през 2012 г.
Пръв се изказа един от младите пълномощници - Николай Тодоров, който апелира за по-добра поддръжка на сайта на ССБ с цел приобщаване на младите към дейността на организацията и тяхната информираност.
Той предложи да се създаде месечен електронен бюлетин, чрез който желаещите незрящи да получават информация за ССБ директно в електронната си поща на абонаментен принцип. Отговорът, който г-н Тодоров получи от председателя на ССБ по първия въпрос, бе, че се сформира екип, който да се заеме със задачата да поддържа сайта, а по второто предложение г-н Долапчиев разясни, че нормативната база на ССБ, както и националното законодателство, свързано с хората с увреждания, своевременно се актуализират и са достъпни във всеки един момент за всички, които проявяват интерес. След гласуване предложението на Николай Тодоров за създаване на месечен електронен информационен бюлетин бе прието.
Изказа се и Иван Янев, още един от пълномощниците, представляващи по-младата част от членовете на ССБ и председател на спортната федерация, който изказа благодарността си към ръководството на Съюза за оказваната материална подкрепа на федерацията и призова всички регионални организации да обединят усилията си по места за популяризирането на спорта сред незрящите и увеличаването на видовете спорт в спортните клубове. Той също така призова Контролния съвет и районните контролни съвети да проявяват по-строг контрол по отношение на така наречените "мъртви души", които на места все още фигурират в списъците с членове. На трето място той акцентира върху ниското ниво на авторитет, който ССБ в момента има сред преобладаващата част от младите хора и липсата у тях на интерес и мотивация да членуват в организацията.
Янев напълно основателно припомни един от постулатите на марксизма, че битието определя съзнанието. В момента огромна част от незрящите хора в България, както младите, така и по-възрастните, имат изключително лошо битие, което води до натрупване на нихилизъм, особено сред хората до 35-годишна възраст. Не за пръв път се дискутира този въпрос по различни форуми, но тенденцията така или иначе си остава много тревожна и колкото и да се правят пробиви на някои места с избиране и привличане на младото поколение в съюзния живот, факт е, че на решаващи ръководни длъжности и във висшите ръководни органи на ССБ всички ние виждаме и чуваме от десетки години основно едни и същи хора. Г-н Янев призова към по-решителни действия за отстояване на придобитите през годините социални права. Той призова и към организиране на национален протест на 15 октомври срещу все по-застрашителните тенденции към отнемане на социални придобивки и орязване на средства за рехабилитация. Според Николай Тодоров, който отново взе думата, за да бъдат привлечени и заинтересовани младите хора, организацията ни трябва да започне да говори на техния език, т.е. комуникацията с тях би трябвало да започне и на езика на новите технологии - актуален сайт, страници в популярните социални мрежи и т.н., което би дало възможност и за пълноценна обратна връзка.
Предложението на Иван Янев подкрепи и г-жа Катя Кряжева, която с конкретни примери отбеляза не просто безхаберното, а умишлено и целенасочено насажданото негативно отношение от страна на държавата към хората с увреждания.
На тези изказвания председателят на ССБ противопостави като проблем огромните очаквания от страна на незрящите Съюзът на слепите да реши личните им съдби. По неговите думи ССБ може да оказва помощ в рамките на ресурсите си, може да отстоява общите проблеми пред държавните институции, но няма инструментите да реши битовите проблеми на всеки отделен свой член. Вследствие на многобройните проведени срещи с различни организации, председателят обясни, че основният проблем навсякъде е липсата на работа, която в момента Съюзът не е в състояние да осигури, освен на отделни незрящи основно чрез програми на бюрата по труда.
"През тази година се нагнетиха много тежки проблеми, които предстои да бъдат решавани. Те касаят нова реформа в медицинското освидетелстване на инвалидността и нова система на пенсиониране и на възможностите за получаване на интеграционни добавки."
Г-н Долапчиев каза, че по всички тези реформи никой от правителството не дава никакви разяснения и в тази връзка Националният съвет на хората с увреждания ще изгради конкретна тактика за противодействие. Въпреки постоянните твърдения на социалния министър, че няма да се допусне да бъдат отнемани права, тенденцията е към постепенно орязване на доходите на хората в неравностойно положение, вероятно с цел попълване на бюджета. Набелязва се една изключително тежка битка, като не е изключено и организирането на общонационален митинг-протест, но механизмът предстои да бъде обсъден и утвърден.
Като председател на комисията за младежта и кадровата политика думата взе Борислав Лазаров. За едногодишното си съществуване комисията е провела едно-единствено заседание по скайп, а на писмото си до членовете на комисията нейният председател не е получил отговор. Г-н Лазаров подчерта финансовата помощ, оказвана ежегодно от ССБ на учещите се, но и подчерта, че реалната възможност за намиране на работа е почти нулева.
В изказването си Стефан Пенчев наблегна на необходимостта от популяризирането на проблемите ни в централните електронни и печатни медии, тоест призова към сериозно медийно присъствие за получаване на активна обществена подкрепа.
Г-н Иван Крумов определи отчета като много добър. Той призова към повече реализъм и разделяне на нещата, които реално могат да се осъществят, и тези, които не могат да се случат. Много скептично бе изказването му по повод на субсидираната заетост, тъй като в този въпрос държавата не е до нас.
Веселина Стоилова отправи препоръка към комисията за младежта да състави анкета, чрез която да се видят очакванията на младите хора от нашата организация. Друга цел на комисията, според нея, би могла да бъде събирането на съществуващи разработки по темата за обучението на деца и младежи, за да може да им се оказва адекватна логистична подкрепа.
Г-н Долапчиев се обърна към съпричастните по темата за младежта - Иван Янев и Николай Тодоров, като ги прикани да формулират по-конкретно желанията и потребностите на възрастовата група, която в случая неформално представляват.
Може би тук му е мястото да се отбележи, че огромна крачка по отношение на приобщаването на младежта към Съюза бе направена в София, където освен навлизането на млади хора в ръководните структури на организацията се наблюдава и много активна посещаемост на различните мероприятия, събрания и клуба на РСО, което все пак е нагледно доказателство, че причините могат да бъдат и твърде субективни, тоест приобщаването на младежите зависи и от подхода на централното и местните ръководства.
С това темата за включването на младежите за кой ли път си остана отворена, а пълномощниците преминаха към гласуване и с мнозинство приеха отчета за дейността на ССБ за 2011 г. и програмата за дейността през 2012 г.
Без въпроси и коментари бе приет за около минута финансовият отчет на ССБ и се премина към приемане на отчета за дейността на Контролния съвет на ССБ през периода 20.04.2011 г. - 30.04.2012 г. От последния се вижда, че през отчетния период Контролният съвет и Регионалните контролни съвети са работили като единна контролна система, имаща правото и задължението да контролира цялостната съюзна дейност съгласно Устава на ССБ, приетите съюзни документи и решенията на органите.
През отчетния период Контролният съвет на ССБ е провел 3 заседания, на които са обсъждани резултатите от проверки, извършени в почивната база на ССБ хотел "Хоризонт" в Обзор, в почивна станция "Релакс", Шипковски минерални бани, както и на 4 РСО - РСО Стара Загора, РСО Шумен, РСО Русе и РСО Силистра.
Както обикновено, регионалните контролни съвети са изпратили до КС приетите от тях програми и отчети за дейността си и протоколи от извършените проверки. Регионалните контролни съвети са представили в КС горецитираните документи в срок. За този период РКС са извършили проверка на 20 ТСО.
Тъй като отчетът е твърде резюмиран, г-жа Веселина Стоилова помоли за повече допълнителни разяснения около проверките, извършени в хотел "Хоризонт", Обзор и проверката на изчезналия филиал в град Попово.
Става въпрос за следния пасаж от отчета:
"Във връзка с получена информация от председателя на КС на заседание от 07.07.2011 г. на УС на ССБ за демонтиране и кражба на обект в гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище, представляващ производствена сграда от 515 кв.м, котелно, гаражи и склад 77 кв.м, общежитие и битова сграда от 117 кв.м, сгл. с панела тип сандвич, К.П.П. - 16 кв.м - монолитна, застроени в ПИ - 3185 по регулационния план на гр. Попово, обл. Търговище, одобрен със заповед №РА - 02-14-2226/00 г., З.Д.№162/1993 г., стопанисвани и управлявани от "Успех Металпринт ССБ” ЕООД гр. Шумен, по силата на заповед №2/15.07.2011 г. на председателя на КС контролният съвет се самосезира и извърши проверка на случая, като получената информация бе внесена за разглеждане в КС и УС на ССБ.
Накратко следва да отбележим, че случаят е от компетентността на РПУ - Попово, респективно органите на МВР".
Разяснения направи председателят на КС г-н Узунов. Той обясни, че повече информация за случая в Попово не може да даде, тъй като той вече е от компетентността на други органи, а проверката в Обзор е констатирала някои неточности и протоколите от нея са на разположение на всеки един от пълномощниците във всеки един момент.
На свой ред ексуправителят на предприятието в Шумен г-н Изворски информира Общото събрание, че органите на реда вече разполагат с конкретен заподозрян с инициали Ж. Ж.
В тази връзка г-н Долапчиев обясни колко тежко бреме е в днешно време да си собственик на практически неизползваеми имоти, чиято поддръжка изисква огромен финансов ресурс - охрана, данъци, режийни разноски и т.н. Той заговори за базата в Шкорпиловци, която през последните години почти не се стопанисва и препоръча на г-жа Соня Иванова да направи необходимото да се запази единствено теренът, собственост на Съюза.
След такива дебати около съюзното имущество и неговото стопанисване отчетът на Контролния съвет бе приет.
Следващата точка от дневния ред бе "Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества на ССБ през 2011 г.".
Г-н Крумов попита управителя на холдинга какви са промените, които са настъпили или ще настъпят във връзка с трансформирането на дряновското предприятие в клон.
Отговорът на г-н Лъчезар Шекеров бе, че трансформацията се е наложила с цел достигане на необходимите квоти на съотношение на зрящи и незрящи работници в холдинга. По този начин е постигнато съотношението от 34 процента, което пък дава на холдинга статут на специализирано предприятие при регистрация в Агенцията за хората с увреждания.
На апела на г-н Крумов за своевременно изплащане на трудовите възнаграждения на персонала председателят на ССБ отговори, че всяко едно работно място струва на системата стотици хиляди лева и че предприятията успяват да се издържат преди всичко благодарение на средствата, придобити от отдаване на помещения под наем.
След известни дебати около Националната стратегия за трудова заетост информацията за дейността на търговските дружества бе приета.
С мнозинство бе приета и информацията за дейността на НЦРС Пловдив през 2011 г. През изтеклата 2011 г. основната рехабилитация и професионалното обучение са осъществявани в интернатна, дневна, надомна и дистанционна форма.
Извършвано е диагностично оценяване на зрително затруднени лица, обучение на зрително затруднени лица и лица с множество увреждания. Осъществявани са различни форми за обучение и консултации на близките на новоослепелите, центровете за рехабилитация и социална интеграция, интегрираните ученици, ресурсните и масовите учители, работещи със зрително затруднени лица.
Екипът на Центъра е поддържал тесни контакти с дневните рехабилитационни центрове, като им е оказвал консултантска помощ в областта на рехабилитацията на зрително затруднените. Оказвана е и методическа помощ при разкриване на дневни рехабилитационни центрове.
Сдружението има разкрити обучителен и тест-център, и лиценз от Европейската сертификационна програма European Computer Driving Licence (ECDL). Тази програма е препоръчана от Европейската комисия в качеството си на основен сертификат по компютърни умения за страните-членки на Европейския съюз. Центърът е първият в България, специализиран за хора с увреждания. В обучителния център през 2011 г. са проведени два курса за придобиване на европейски сертификат за компютърни умения (ECDL). В тях са включени 16 лица със зрителни затруднения от цялата страна. Те усвоиха нови знания в рамките на всичките 7 модула от текущата версия на учебната програма - Syllabus 5.0. В тест-центъра 16 зрително затруднени лица положиха изпит за придобиване на сертификат START и съответно сертификат CORE по стандарта ECDL. Всички те успешно положихa тест и защитиха сертификат CORE. Този тип сертификат е безспорно най-разпространеният измерител на компютърни умения в Европа и в света.
В лицензирания от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет на Република България Център за професионално обучение към НЦРС е проведен входен тест, обучителен курс и държавен изпит за придобиване на квалификация по специалността "Масажист" като част от лицензираната професия "Козметик". В курса са включени 9 лица със зрителни увреждания. Всички те успешно са положили държавен изпит и са получили удостоверение за професионално обучение. Проведен е подбор на зрително затруднени лица за обучение в лицензираната професия "Офис секретар". В него са включени 8 лица със зрителни увреждания. Всички те успешно са положили държавен изпит и са получили свидетелство за професионална квалификация.
През отчетния период е проведено обучение на комплексни инструктори на хора със зрителни увреждания за нуждите на центровете за рехабилитация и социална интеграция, работещи със зрително затруднени лица в градовете София, Русе и Перник. В обучението са включени 15 лица. Всички те са го завършили с успешно положен изпит и са получили удостоверение.
През 2011 г. е проведено обучение на ресурсни учители, работещи със зрително затруднени деца. В обучителните курсове са взели участие 21 ресурсни учители от регионалните ресурсни центрове в градовете Разград, Русе, Враца, Бургас, Пловдив, Търговище, Кърджали, Ловеч, Сливен, Пазарджик и София.
Центърът поддържа добри контакти със сродни организации, български и европейски финансиращи програми. Перманентно се проучват възможностите за включване в техните схеми на финансиране.
През изминалата година са предприети редица мерки, осигуряващи по-добра разгласа на предлаганите от Центъра услуги - поддържането на уеб страница, дипляни с информация за предлаганите рехабилитационни услуги и професионално обучение, публикации, репортажи и интервюта в местни и национални медии по проблемите на обучението на зрително затруднените лица, срещи на ръководството на НЦРС с ръководствата на регионалните структури на ССБ и самите зрително затруднени лица - потенциални ползватели на рехабилитационни услуги, и др.
Дългосрочна стратегия на Центъра е непрекъснато да повишава квалификацията на човешкия ресурс, да повишава броя и подобрява качеството на предлаганите рехабилитационни услуги и професионалното обучение, да прилага и споделя добрите практики и да обновява материалната си база.
Единствен коментар по този пункт от дневния ред на заседанието направи г-жа Лиляна Елицина, обръщайки внимание върху факта, че НЦРС е отделно юридическо лице и не би следвало да се отчита пред друго юридическо лице, каквото е Съюзът на слепите в България. Като свой личен пропуск тя отчете, че предоставянето на такава информация от страна на НЦРС се извършва по решение на ОС. В тази връзка Елицина предложи в бъдеще подобна информация да не фигурира в дневния ред на ОС.
Г-н Долапчиев поясни, че неслучайно тази точка е формулирана не като отчет на НЦРС, а като информация за дейността му, която пълномощниците да приемат за сведение, тъй като дейността на Центъра има непосредствено отношение към дейността на ССБ и неговите членове. Това бе единственият дебат по тази точка, след който се премина към следващия пункт от дневния ред - обсъждането на бюджета на ССБ за 2012 г.
В него и без това оскъдните средства са разпределени така, че да могат да бъдат захранени основните дейности на организацията.
За промяна в бюджета единствено изказване направи Николай Тодоров, който предложи ССБ да отдели от бюджета си 8000 лева, с които да подпомогне училището за кучета-водачи за сметка на разходите, определени в бюджета по перата "Разходи на ръководителя" - 3000 лв., и перото за извънредни разходи, откъдето да се отпуснат 5000 лв. Г-н Тодоров аргументира своя апел, като подчерта, че България е една от малкото страни, където кучетата-водачи на слепи са достъпни като стойност, а в същото време в последните години се явяват едно, ако не основно, то твърде разпространено средство за рехабилитация и мобилност.
Той също така предложи Общото събрание да възложи на управителния съвет да разгледа и обсъди възможност за опрощаване на дължимия от фондация "Очи на четири лапи" наем.
От своя страна г-н Долапчиев заяви, че счита, че направеното от ССБ за фондацията до момента никак не е малко, като на първо място е предоставена на училището за кучета-водачи една немалка площ от над 400 кв. м за символична сума, както и над 400 декара площ за учебен полигон. Въпреки това, председателят подчерта, че ССБ подкрепя дейността на фондацията и че до момента дължимата от нея сума за наем е в размер на 8000 лв., тъй като повече от две години училището не е заплащало наем.
Пълномощниците отхвърлиха и двете предложения на г-н Тодоров, като се обединиха около становището, че в бъдеще училището за кучета-водачи трябва да стане ангажимент на държавата.
Като цяло Бюджет 2012 на ССБ бе утвърден от Общото събрание.
Като последна точка от дневния ред на това заседание пълномощниците разгледаха постъпили молби и жалби до XVI Национално общо събрание и конкретно постъпилите сигнални жалби от г-жа Живка Павлова - гл. специалист ОМД при ССБ. След като комисията по жалбите, с председател Велик Атанасов и членове Славчо Аврамов, Невяна Сотирова, Катя Кряжева и Атанас Иванов, се запозна с предоставените материали, излезе единодушно с решение по тях.
Първата сигнална записка на г-жа Павлова се отнася до сливането на три ТСО - "Триадица", "Оборище" и "Витоша", към РСО София в една обща ТСО "Съединение". Изтъкнатите в жалбата мотиви са, че сливането на трите организации е в противоречие с Устава на ССБ, тъй като е извършено с решение на РУС, а не на УС на ССБ, а също, че сливането подменя и противоречи на вота на членовете на трите организации.
На проведеното обединително събрание на 24.11.2011 г. са присъствали едва 57 човека от общо 470 съюзни членове в трите организации.
Всички членове предварително са били уведомени за провеждането на събранието по надлежния ред и при такъв кворум наистина е необяснимо за каква подмяна на вота може да става дума, тъй като изключително ниската посещаемост на събранията като цяло говори и за степента на заинтересованост от страна на съюзните членове. От своя страна УС на РСО София е предоставил на вниманието на пълномощниците на ОС обяснения във връзка със сигналната записка на г-жа Павлова.
"Управителният съвет на ССБ, приемайки Наредбата за реда и условията за създаване, реорганизиране и прекратяване дейността на териториални съюзни организации, е регламентирал реорганизирането на ТСО. Наредбата наистина е актуализирана през 2006 г., но записът в нея не противоречи на действащия устав и същата действа и към момента.
В член 2 от наредбата е записано, че Териториални съюзни организации се създават, реорганизират, наименуват и прекратяват дейността си с решение на УС на съответната РСО."
Изводът, до който стигна комисията по жалбите, е, че е налице решение на РУС на РСО София за сливане на трите ТСО, на основание чл. 8 от Устава на ССБ и чл. 2, чл. 3, ал. 1 и параграф 1, т. 3 от Наредбата за реда и условията за създаване, реорганизиране и прекратяване дейността на ТСО, и при изпълнението на това решение комисията по жалбите не констатира нарушения, поради което отхвърля сигналната записка-жалба на г-жа Живка Павлова като неоснователна.
Втората жалба на г-жа Павлова се отнасяше до опит за приемане за съюзни членове на двама ученици, които нямат навършени 18 години и следователно нямат правото да бъдат приемани за членове на ССБ. В този случай става дума за неволно допусната техническа грешка от сътрудника на пет ТСО в София г-жа Елена Димитрова, която при приемането на документите на двамата незрящи ученици за така наречените "петолевки" чисто автоматично е подготвила документите им за приемане за членове, като им е събрала по 2 лв. за членски внос.
След като в много кратки срокове грешката е установена, на двамата ученици и по-точно на техните законни представители веднага е възстановена сумата от 2 лв., с поднесени извинения от страна на председателя на РСО, както и на председателя на съответната ТСО, към която са били подготвени документите за приемането им като членове.
Всички работещи в системата на съюза, които познават г-жа Елена Димитрова, могат да потвърдят, че през дългогодишната си работа в ССБ тя винаги е била много стриктен счетоводител и изключително коректен човек, каквато е и сега в качеството си на сътрудник на 5 териториални организации.
Няколко дни след допуснатата грешка УС на ТСО "Младост" решава, че приемането на лицата е в противоречие с Устава на ССБ и следва сумата да бъде възстановена, а приходните квитанции да бъдат анулирани. Г-жа Павлова поставя този въпрос на отчетното събрание на организацията на 7 май и внася жалба до Общото събрание. В случая изводите сами се натрапват. Явно тук става въпрос за чисто междуличностни отношения между г-жа Павлова и председателя на РСО Асен Алтънов. Безспорно става дума за нечия некомпетентност, защото за няколкото години откакто е председател на РСО г-н Алтънов категорично доказа своята работоспособност, своята ефективност и всички незрящи софиянци могат да потвърдят осезаемите положителни резултати от неговата работа.
Затова, напълно логично, комисията по жалбите към Националното общо събрание на ССБ отхвърли и втората жалба като неоснователна, с препоръката към всички сътрудници на ТСО и РСО да познават Устава и вътрешносъюзните нормативни документи.
С гласовете си пълномощниците подкрепиха решенията на комисията и с това второто заседание на XVI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ приключи своята работа, и бе закрито.

Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 06, 2012

*ОБРЪЩЕНИЕ
До членовете на Съюза на слепите в България от председателя на ССБ Васил Долапчиев
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XVI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2012 г.
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Пловдив
Перник
Шумен
Добрич
София
КОНКУРСИ
Конкурси за четене и писане на брайл
ОБЯВА
Помощни технически средства
ПРОЕКТИ
БГАсист - с нови сили на българския пазар
ЮБИЛЕЙ
Песни за изпепеляваща любов и горещи страсти
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8