Брой 06, 2012

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2012 г.


В изпълнение на приетата програма за дейността на ССБ през мандата на ХVІ Национално общо събрание през 2012 г. сдружението трябва да осъществи следните мероприятия:

І. ПРАВОЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ

1. Представители на ССБ активно да участват в рамките на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет и работните групи към него и да предлагат експертни становища и въздействие в процеса на приемане на законови и подзаконови нормативни актове, стратегии, национални програми и други документи, регламентиращи правата на хората с увреждания. Да се положат необходимите усилия за приемане на:
- План за действие 2012 - 2013 за реализация на дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 - 2020 г.
- Двугодишен план за действие за адаптация на националното законодателство към Конвенцията за правата на хората с увреждания, приета от ООН и ратифицирана от българския парламент през месец януари 2012 г.
- Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане.
- Проект за изменение и допълнение на Правилника за приложение на Закона за социално подпомагане.
- Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания.
- Национална стратегия за равен шанс на хората с увреждания 2013 - 2015 г.
- И други нормативни документи, които да влязат в дневния ред на Министерския съвет и Парламента, отнасящи се за хората с увреждания.

2. Участие на експерти от ССБ в организираните от Агенцията за хора с увреждания (АХУ) тематични работни срещи за формиране на становища на национално представителните организации на и за хора с увреждания във връзка с промени на нормативни актове, национални стратегии, методики и др.

3. Председателите на РСО и ТСО активно да се включат в работата на областните и общинските обществени съвети за хората с увреждания. Да се положат усилия за превръщането им в значим инструмент за формиране на регионална социална политика, обезпечена с необходимия финансов ресурс.

4. Ръководството на ССБ да организира среща с представители на НЕЛК и очните ТЕЛК от София, Варна, Пловдив и Плевен, с участието на председателите на РСО. На нея да бъдат обсъдени устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза, на регионалните картотеки, на медицинските експертизи и въпроси, свързани с оценка на вида и степента на увреждане.

5. Да се актуализират вътрешносъюзните нормативни документи и базата данни за правата на хората със зрителни увреждания, публикувани в уеб сайта на ССБ.

ІІ. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ И КАДРОВА ПОЛИТИКА. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ.

1. Ръководството на ССБ да осигурява подходящи условия и финансов ресурс за организиране на Националното общо събрание на пълномощниците, УС и КС на ССБ, и за дейността на регионалните и териториалните управляващи и контролиращи органи.

2. Да се организира и проведе пропагандна кампания за привличане на хора с увредено зрение за членове на организацията.

3. Комисията за работата с младежите и кадровата политика на организацията да представи за обсъждане в УС на ССБ доклад за дейността си и програма за действие.

4. Управителният съвет на ССБ и регионалните управителни съвети да приемат програми за кадровата политика и работата с младежите с цел:
- по-активното им включване в дейността на сдружението;
- осигуряване на резерв от потенциални кадри на организацията на национално, регионално и териториално ниво;
- организиране на семинари за подготовка на кадрите и участие в курсове, организирани от лицензирани фирми за обучение.

5. Ръководители и специалисти на всички нива в структурата на ССБ да положат необходимите усилия за набиране на информация за пазара на труда и осигуряването на нови работни места за незрящи чрез Националната програма за субсидирана заетост, програмите на АХУ за оборудване на работно място и за самостоятелен бизнес и чрез преки контакти с фирми и други институции.

6. При отваряне на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", операция "Разкриване на социални предприятия към общините в областта на озеленяване, обществено хранене, обществена пералня и копирни услуги", централното и местните ръководства да съдействат за реализация на проекта.
7. Да се изготви списък с примерни професии за хора със зрителни увреждания, отчитайки националния и европейския опит, който да служи за професионална ориентация на младежи и девойки, придобиващи по-висока образователна степен.

8. Да се разработят мотивационно писмо, европейско СV и съвети при явяване на интервю за работа и да се качат на сайта на ССБ.

ІІІ. СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПОМОЩНО-ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА. ДОСТЪПНА СРЕДА.

1. Регионалните ръководства на ССБ да продължат партньорството с центровете за социална рехабилитация за хората с увреждания и да съдействат за осигуряване на клиенти, проучване на потребностите на нашите членове, усъвършенстване и разширяване на предлаганите услуги.

2. Ръководството на ССБ, като доставчик на социални услуги, да участва на обявените конкурси за разкриване на Центрове за социална рехабилитация и интеграция в Русе и Перник като делегирана държавна дейност.

3. Ръководството на ССБ да направи необходимото за поредно участие в обявения конкурс за Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи в Габрово и Шумен.

4. Ръководствата на ССБ, РСО и ТСО, съвместно с НЦРС в Пловдив, да информират членовете на организацията за предлаганите услуги и да насочват незрящите за включване в курсове за основна рехабилитация и професионално обучение.

5. Да се анализират възможностите за получаване на лицензии и организиране на обучение по нови професии от НЦРС Пловдив, отчитайки потребностите на пазара на труда.

6. Да се продължи активно да се работи за задоволяване потребностите на хората със зрителни увреждания с помощно-технически средства и предоставянето им на доставни цени. При проявен интерес през 2012 г. да се доставят: бели бастуни, говорещи апарати за измерване на кръвно налягане, термометри за измерване на телесна температура, кантари, часовници с релефен циферблат или синтетичен говор, шивашки метри, сгъваеми метри, линии и триъгълници, шах, табла, домино, "Не се сърди, човече!", дама, морски шах и др.

7. Ръководствата на ССБ, РСО и ТСО да предложат конкретни мерки за подобряване достъпността на средата чрез:
- озвучаване на светофари, цветови маркировки, релефни настилки;
- озвучаване на основни административни, здравни, търговски и други обществени сгради;
- осигуряване чрез маркировка и гарантиране ползването на паркоместа за инвалиди в основните градски зони;
- въвеждане на система в по-големите градове, предоставяща говореща информация за маршрутите и спирките на градския транспорт;
- поставяне на ограничители на скоростта и табели на конфликтни точки с повишен трафик на хора без зрение.ІV. ИНФОРМАЦИОННА, ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

1. Периодично да се популяризира дейността на ССБ чрез печатните и електронни медии на национално и регионално ниво.

2. Списание "Зари" да набира и публикува информация за важни проблеми, предприети мерки, взети решения от органите, съюзни нормативни документи, литература за обучение на кадрите и др.

3. ССБ да осигури финансирането и издаването на брайловите и говорещите книги и списания.

4. Да се организира и отбележи по подходящ начин 50-годишнината от създаването на Студиото за запис на говорещи книги.

5. Да се организира конкурс за написване на есе на тема "Говорещата книга - моя паралелна вселена".

6. Да продължи организирането на репетиции и публични изяви на художествено-творчески състави и индивидуални изпълнители по повод чествания на национални и регионални празници, събития от историята на организацията и др.

7. ССБ да разработи и реализира проект, финансиран от АХУ, за посещение на активисти на организацията с цел запознаване с богатото историческо наследство в столицата и посещение на културни паметници и театрален спектакъл в София.

8. Да се разработи проект пред Фонд "Социална закрила" към МТСП за организиране на изложби, включващи картини, стъклописи, дърворезба и керамика, изработени от хора с увреждания на зрението, слуха и опорно-двигателния апарат. Изложбите да се открият в Народното събрание (март, 2012 г.) и в Галерията на Съюза на българските художници, София, ул. "Шипка" 6 (април). Да се изработи каталог с най-добрите творби и филм за мероприятието.

9. Да се разработи проект по програма "Култура" на Столична община в зависимост от приоритетните цели на програмата.

10. По повод първата спартакиада за незрящи през 1962 г. да се отбележи по подходящ начин 50 години организиран спорт за слепи.

11. Ръководствата на ССБ, РСО и ТСО да съдействат на Федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания" за създаването на спортни клубове в Русе, Смолян и други градове.

12. ССБ и Федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания" да участват на Националната спортна панорама, организирана в София, с цел демонстрация и популяризиране на спортовете за незрящи.

13. ССБ да съдейства за изработването на проект от Федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания", финансиран от АХУ, за спортна табла, канадска борба и шоудаун.

14. ССБ да съдейства за изработването и реализирането на проект на СК "Витоша", финансиран от АХУ, за голбал и спортен риболов.

15. ССБ в партньорство с Българската параолимпийска асоциация да осигури средства за участие в индивидуалните и отборни олимпийски игри по шахмат в Индия.

V. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ УСЛУГИ. СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ПОЧИВНО ДЕЛО

1. Ръководството на ССБ, регионалните и териториални структури системно да запознават членовете на организацията с нормативните документи, уреждащи правата им.

2. Да се оказва помощ на съюзните членове при попълване на необходимите документи за отпускане на социални помощи, пенсии, плащане на консумативи, интеграционни добавки, данъчни задължения, контакти с лични лекари и др.

3. В центъра и по места да се осигурят средства от бюджета на ССБ и да се търсят други източници за подпомагане на нуждаещите се съюзни членове в пари и натура.

4. На основание чл. 44 от ЗИХУ и чл. 52 от правилника за неговото приложение, ССБ съвместно с Агенцията за хората с увреждания да работи активно за осигуряване на средства, подписване на договор за 2012 г. и да организира изплащането на целеви помощи за придружител на лицата с намалена работоспособност от 90 до 100%.

5. УС на ССБ да създаде подходящи условия за почивка на членовете на организацията през 2012 г. в рехабилитационните бази на сдружението и ползване на правото им за санаториално лечение, съгласно Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане.

VІ. ВРЪЗКИ СЪС СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

1. ССБ да продължи активно да участва в работата на Националния съвет на организациите на хората с увреждания.

2. Организацията да разшири двустранните си контакти на национално и регионално ниво със сродни организации в страната и да направи необходимото за реализиране на съвместни мероприятия, акции, кампании, семинари, кръгли маси и др.

3. ССБ да осигури необходимите финансови средства за участие на представители на ССБ в следните международни мероприятия:
- ІХ Генерална асамблея на Световния съюз на слепите, която ще се проведе през месец ноември 2012 година в Бангкок, Тайланд.
- Заседание на Балканския консултативен съвет към Европейския съюз на слепите в град Обзор, България - м. септември 2012 година.
- Заседание на женската подкомисия при Балканския консултативен съвет в Република Сърбия.
- Заседание на Комисията за правата към ЕСС.

VІІ. ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕ НА СЪЮЗНО ИМУЩЕСТВО

1. Ръководството на ССБ да работи за осигуряване на субсидия за дейността на организацията от държавния бюджет.

2. Ръководствата на РСО и ТСО да работят за осигуряване на финансиране от общинските бюджети за дейността на организацията.

3. Председателите на ССБ и РСО да продължат усилията за намиране на алтернативни източници за финансиране на организацията чрез по-ефективно стопанисване на имуществото, проекти, дарители и др.

4. Председателят на ССБ да изготви и внесе за обсъждане от УС на ССБ подробен анализ за разпореждане с имотите на ССБ през периода 1990-2011 г., който да бъде представен за обсъждане на третото заседание на ХVІ Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССБ:
Васил ДОЛАПЧИЕВНазад

Всички статии на Брой 06, 2012

*ОБРЪЩЕНИЕ
До членовете на Съюза на слепите в България от председателя на ССБ Васил Долапчиев
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XVI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2012 г.
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Пловдив
Перник
Шумен
Добрич
София
КОНКУРСИ
Конкурси за четене и писане на брайл
ОБЯВА
Помощни технически средства
ПРОЕКТИ
БГАсист - с нови сили на българския пазар
ЮБИЛЕЙ
Песни за изпепеляваща любов и горещи страсти
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8