Брой 06, 2012

Тема: ПРОЕКТИ

БГАсист - с нови сили на българския пазар


Не е тайна за никого, че през последните години почти всяка дейност, свързана с хората с увреждания, се осъществява най-вече благодарение на различните програми и проекти, финансирани от Европейския съюз. За щастие на фирмата и косвено на нашите клиенти БГАсист спечели свой проект с наименование "Обучение и заетост за хора с увреждания в специализирано предприятие БГАсист ООД", който се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Проектът ще влее нови сили във фирмата и ще повиши компетентността и мотивацията на служителите й.
На 11 май 2012 г. в София се проведе информационна среща за представяне на проекта. На нея присъстваха журналисти, заинтересовани лица с увреждания, служители на фирмата и други. Управителят Николай Станчев направи презентация за създаването и развитието на БГАсист, от която стана ясно, че въпреки специфичните продукти, които предлага, и условията на икономическа криза, през последните години БГАсист е постигнала значителни успехи. Представени бяха и целите, дейностите и очакваните резултати от проекта, след което г-н Станчев отговори на зададените въпроси.
Проектът "Обучение и заетост за хора с увреждания в специализирано предприятие БГАсист ООД", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.03 "Шанс за всички", ще даде мощен тласък в развитието на фирмата и ще повиши нейната конкурентоспособност на пазара.

Основните цели на проекта са:

- Създаване на условия за социално включване на хора с увреждания чрез осигуряване на обучения и пълноценна трудова реализация.
- Повишаване на конкурентоспособността на специализираното предприятие чрез инвестиране в човешки капитал.

За постигането на тези цели са предвидени дейности, съответстващи на идеите и насоките, заложени в конкретната схема за финансиране "Шанс за всички".

- Провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация както за служителите, работещи във фирмата, така и за още две лица с увреждания, които впоследствие ще бъдат назначени на работа. Общо 5 служители на фирмата ще придобият професионалната квалификация маркетолог, което е съобразено с дейността на фирмата.
- Обучение за придобиване на ключови компетентности. Двама служители ще изучават английски език, а други четирима - инициативност и предприемачество. Това ще повиши способността им за ефективна работа и комуникация с доставчици и клиенти. Чрез повишаването на професионалната квалификация и ключовите компетентности на служителите осезателно ще се подобри качеството на предлаганите от фирмата услуги, възможностите за консултации и участие в други проекти, свързани с хората с увреждания.
- За новоназначените двама служители ще бъдат оборудвани работни места, ще бъдат създадени най-добри условия за работа, съобразно тяхното увреждане, ще бъдат осигурени наставничество и асистентска помощ, като всичко това ще допринесе за тяхната пълноценна трудова заетост.

Проектът е на стойност 62 155,01 лв., а неговата продължителност е 16 месеца.
Срещата завърши в духа на надеждата и оптимизма, присъщи за всяко ново начало. С вярата, че ще постигнем неподозирани успехи, ще преживеем много нови радости както ние, така и нашите бъдещи клиенти.Назад

Всички статии на Брой 06, 2012

*ОБРЪЩЕНИЕ
До членовете на Съюза на слепите в България от председателя на ССБ Васил Долапчиев
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XVI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2012 г.
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Пловдив
Перник
Шумен
Добрич
София
КОНКУРСИ
Конкурси за четене и писане на брайл
ОБЯВА
Помощни технически средства
ПРОЕКТИ
БГАсист - с нови сили на българския пазар
ЮБИЛЕЙ
Песни за изпепеляваща любов и горещи страсти
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8