Брой 06, 2012

Тема: *ОБРЪЩЕНИЕ

До членовете на Съюза на слепите в България от председателя на ССБ Васил Долапчиев


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО,

На 18 юни 2012 г. възникна, а през следващите дни се разрасна тревожна конфликтна ситуация в отношенията между Съюза на слепите в България (ССБ) и Национално-потребителната кооперация на слепите (НПК на слепите). Управителният съвет на НПК на слепите взема решение да организира кампания за подписване на декларации, в които член-кооператорите изразяват изричната си воля да бъдат представлявани от НПК на слепите в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет. След като декларациите вече са били напечатани и изпратени до член-кооператорите, в класически демагогски стил бях поканен на среща от г-н Кърлин, за да бъда информиран за този факт и да дам съгласието си за кампанията. При условие че ръководството на кооперацията многократно заявява, че желае да партнира с нашата организация, единственото правилно поведение беше поканването ми да присъствам на заседанието на Управителния съвет, на което е обсъждан този въпрос. Трябваше да бъде чуто становището на нашето Сдружение и обсъдени аргументите "за" и "против" подобно действие, както и причините, които го налагат. Подобна кампания се организира от стратезите на кооперацията за втори път и Управителният съвет на ССБ имаше изградена позиция в миналото, което ми позволи на срещата с г-н Кърлин да изразя категорично несъгласие срещу подобно начинание.
Аз се надявах, че след първоначалните силни емоции и прехвърчали искри ще надделее разумът в полза на бъдещото партньорство. За съжаление разпространените в публичното пространство писма на г-н Кърлин и особено това от 21 юни т.г. ме опровергаха и налагат да се обърна към Вас.
Съгласно чл. 3 от Устава на ССБ, основната цел на организацията ни е защитата на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания и интегрирането им в обществото. Тази негова 91-годишна мисия за първи път се оспорва чрез действията на НПК на слепите.
Безспорно е обстоятелството, че кооперативното движение е форма на обединяване на дребни собственици за извършване на определена дейност с цел получаване на доходи. Един поглед в миналото и декларираните уставни цели на кооперацията доказват, че нейната основна задача е решаването на проблема със заетостта на хората с нарушено зрение и повишаването на тяхното благосъстояние. Отчетните материали, приемани от Общото събрание на НПК на слепите, потвърждават, че Кооперацията няма трайна политика в областта на социалната рехабилитация, професионалното обучение, административно-правните услуги, достъпността на архитектурната, транспортната и комуникационната среда, достъпа до информация, художественото творчество, спорта и туризма, които са значима част от основните приоритети на Съюза на слепите в България. Дейността на двете организации се припокрива само в усилията им да осигуряват трудова реализация на хората със зрителни увреждания. Трябва да подчертая и още една огромна разлика между Съюза на слепите в България и НПК на слепите – само нашето Сдружение предоставя възможност за системни социални контакти в общността и за извеждането на незрящите от тежката, травмираща социална изолация чрез функциониращите 106 клуба за интеграция на хора с нарушено зрение в страната, посещавани от наши членове средногодишно над 20 000 пъти.
Хората се сдружават, защото имат общи интереси и споделят целите, декларирани в учредителните актове на легитимно представляващите ги неправителствени организации. Психологическото насилие, което се оказва върху член – кооператорите, които са и членове на ССБ, да подпишат декларация за изрично представителство с прикачен към нея талон за 40 лв. е неморално, лишено от логика и ненужно. Съгласно действащото законодателство НПК на слепите и сега представлява своите член-кооператори и в това си качество преди години Министерски съвет й е предоставил статут на национално представителна организация на хора с увреждания. Проверката в страната, извършвана от регионалните дирекции на Агенцията за социално подпомагане, която възбуди духовете, цели да констатира достоверността на цитирания брой член-кооператори - има ли между тях починали, които да се водят на отчет, и дали структурите на кооперацията функционират. От информацията, която получих от нашите регионални и териториални председатели, голяма част от проверяващите са се обърнали към структурите на Съюза на слепите в България за необходимите данни. Този факт показва, че не са им известни локалните представители на кооперацията, което по категоричен начин доказва, че тя не извършва системно дейност по места в полза на социалното включване на хората с нарушено зрение. Категорично твърдя, че в момента няма нормативен акт или решение на държавен орган, които да налагат всеки незрящ да се самоопредели от коя организация да бъде представляван в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.
Нямам причина да чувствам, че в изпратеното от мен писмо до структурите на нашата организация с указание за действия в ситуацията, предизвикана от абсурдното поведение на НПК на слепите, са нарушени нечии права. Нашата организация е доброволна и никой от членовете й не е принуждаван да се включи в нейния организационен живот. Писмената декларация, на който и да е член на нашето Сдружение да бъде представляван от друга организация, е негово право, но и израз на категоричната му воля, че не споделя целите на Съюза на слепите в България, че не желае неговите права да бъдат защитавани от нашето Сдружение и да получава широкия кръг услуги, предоставени от структурите ни. По-честно и морално би било към разпратената от НПК на слепите декларация да бъде прикрепена и молба за прекратяване на членството в ССБ, тъй като тя има подобна формална роля. Всички събрани декларации в обем на 2400 броя, ако всички член-кооператори подпишат, ще бъдат представени в Министерството на труда и социалната политика (МТСП) като част от документацията за покриване на изискуемите критерии за придобиване на статут за национално представителство.
Управителният съвет на ССБ и лично аз категорично считаме, че с този акт ще се демонстрира пред държавата и обществото изключително негативното отношение към дейността на ССБ от 15 % от членовете му и ще се урони непоправимо националният авторитет на нашето Сдружение.
Тези действия категорично не са в унисон с декларираните желания за партньорство.
Различни източници посочват, че в България има регистрирани над 100 000 неправителствени организации, като голяма част от тях декларират, че ще работят и за хора с увреждания. Съгласно определените критерии от Министерски съвет само 21 организации на и за хора с увреждания имат статут на национално представителни и участват активно в диалога с държавата за формиране на социална политика в унисон с европейските социални модели и в съответствие с Конвенцията за правата на хората с увреждания, приета от ООН. В работата на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет участват представители на държавата, национално представителните организации на работници и служители, национално представителните организации на работодателите, Националното сдружение на общините и национално представителните организации на и за хора с увреждания. Да представляваш в този орган хората с увреждания е много голяма отговорност и изисква компетентност, много работа и отдаденост на нашата кауза да създадем условия за по-достоен живот на хората с увреждания.
През последните десет години представители на Съюза на слепите в България са участвали в изменението и допълнението на десетки закони и подзаконови нормативни актове и са внасяли множество предложения за защита правата на хората с нарушено зрение. Поради невъзможността те да бъдат изброени тук ще припомня най-значимите от тях:
1. През 2000 г. ръководителите на Съюза на слепите в България, Съюза на инвалидите в България, Съюза на глухите в България и Централния съвет на кооперациите на инвалиди, след трудни преговори с министъра на труда и социалната политика Иван Нейков, успяха да защитят правото за получаване на 25% от социалната пенсия, регламентирана в член 101 от Кодекса за социално осигуряване. Извоювайки това право за всички хора с увреждания в България, дадохме възможност на членовете на нашата организация да получават тази месечна добавка, варираща по стойност през годините. За периода от 12 години те са получили не по-малко от 45 млн. лева.
2. През 2001 г. ръководствата на Съюза на слепите в България и Съюза на глухите в България успяхме да направим промяна в Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите. С нея Съюзът на глухите в България извоюва правото за техните членове да ползват целева помощ за жестомимичен преводач, а ние въведохме новото право на целева помощ за придружител в размер до 50 лв. на хората със зрителни увреждания с намалена работоспособност над 90%. В знак на голямо доверие към Съюза на слепите в България правителството възложи на нашето Сдружение, чрез структурите ни в страната, да предоставя тази услуга. Трябва да отбележа, че това е много отговорна и голяма по своя обем работа, без организацията ни да получава целево средства за нея. През изминалите 12 години правоимащите хора със зрителни увреждания са получили целева помощ за придружител в размер над 5,8 млн. лева.
3. През 2005 г. основно ръководителите на Съюза на инвалидите в България, Съюза на слепите в България, Съюза на глухите в България, Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения, Националната асоциация на сляпо-глухите в България, Център за психологически изследвания, Централен съвет на кооперациите на инвалиди, Национален съюз на трудово-производителните кооперации и няколко родителски организации на деца с увреждания работихме върху новия Закон за интеграция на хората с увреждания и включихме в него правото на интеграционна добавка за хората с трайни увреждания. За 7-годишния период правоимащите членове на нашата организация са получили над 30 милиона лева. Тук трябва да подчертая, че нашето Сдружение и малобройна група от национално представителните организации на и за хора с увреждания на три пъти не допуснахме обвързването на интеграционната добавка с подоходен тест. С този акт щеше да бъде накърнено правото на 14 000 наши членове.
Поради обстоятелството, че значима част от хората с нарушено зрение са с много ниски доходи от пенсии и без работа, в повечето коментари се слага акцент върху паричната подкрепа, повишаваща качеството на живот на незрящите. Трябва обаче да отбележим, че от огромно значение за бъдещите поколения и политики за хората с увреждания има активното участие на нашата организация в изработването на много нормативни актове и стратегически документи, като най-значимите през последните години са:
1. Стратегията за равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 г.
2. Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г.
3. Законът за ратификация на Конвенцията за правата на хората с увреждания, приета от ООН.
4. Приемането на краткосрочните планове за действие в изпълнение на цитираните стратегии и годишните отчети за това.
Публично достояние е, че Съюзът на слепите в България е сред най-активните национално представителни организации на и за хора с увреждания. Председателят на Съюза на слепите в България:
- редовно и активно участва в заседанията на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет;
участва в различни работни групи, провеждащи многократни заседания и разработващи необходимите нормативни промени, национални стратегии, програми и други;
- по решение на национално представителните организации на и за хора с увреждания системно отстоява официалните им позиции пред Народното събрание, Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет и при многобройните срещи с различни институции;
- разработва или участва при разработването на всички становища на национално представителните организации на и за хора с увреждания относно правата на хората с увреждания;
- представлява национално представителните организации на и за хора с увреждания в Комитета по наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" и е предложен за участие в работната група за определяне референтната рамка за следващия програмен период 2014-2020 г.
- участва при разработване на операциите и процедурите за кандидатстване по тях по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" и Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за целево финансиране на специализираните предприятия и кооперации, национално представителните организации на и за хора с увреждания и изграждането на социални предприятия към общините с определени четири предмета на дейност.
Считам за необходимо да оповестя, че претендиращата НПК на слепите да Ви представлява в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания много години не е участвала със свои представители на експертно ниво в различните работни групи, разработващи предстоящи за обсъждане нови или изменяни и допълвани документи. Те нямат принос при изработването на становища на национално представителните организации на и за хора с увреждания. Ролята на НПК на слепите се изчерпва с полагането понякога на подпис върху вече създадени документи за защита правата на хората с увреждания, разработени от Съюза на слепите в България и други национално представителни организации. Това мое твърдение се доказа по категоричен начин от отговорите на господин Кърлин на въпроси в тази посока при съвместното ни участие на 24.06.2012 г. от 14.00 часа в "Неделна конференция без мишка - FREE".
Никой не може да оспори значимостта на активния диалог, който провеждат нашите регионални и териториални организации с общините. Те единствени представляват хората с нарушено зрение в България във функциониращите областни и общински обществени съвети, в които се обсъждат и формират различни аспекти на местната социална политика. Безспорен е техният принос за създаването на центровете за социална рехабилитация и интеграция на хората със зрително увреждане в градовете София, Сливен, Ямбол, Бургас, Варна, Шумен, Габрово, Тополовград и Добрич, които предоставят средногодишно услуги на 800-900 членове на нашата организация. През 2012 г. успешно приключи проект за разкриване на такива центрове в градовете Русе и Перник, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". За да гарантират устойчивост на тази необходима услуга, локалните ни представители полагат усилие за разкриването й като делегирана държавна дейност. Достъпността на архитектурната и транспортната среда системно се подобрява благодарение отново на тяхната ползотворна работа.
Трябва да отбележа, че регионалните и териториални председатели системно оказват подкрепа на НПК на слепите при набиране на член-кооператори, провеждане на общи събрания, раздаване на талони и парични дивиденти и други.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО,

През 1921 г. нашите предшественици се обединяват, за да принудят държавата и общините да създадат условие за по-достоен живот на слепите в страната и да променят обществените нагласи към тази уязвима социална група. Днес нашата главна задача е същата и е духовно сляп онзи, който не разбира това. Ако съпоставите размера на публичния ресурс, който е защитил Съюзът на слепите в България, съвместно с още няколко национално представителни организации на и за хора с увреждания, пред правителството и Народното събрание, с предоставената помощ от НПК на слепите, ще разберете коя е правилната посока на бъдещата защита на правата на хората с нарушено зрение. Политиката на нашата организация е изцяло в унисон с националните организации на слепите, членове на Европейския съюз на слепите, които са единствените легитимни представители на хората с нарушено зрение в своите страни и са признати като социален партньор на държавата при разработването и реализацията на активни политики за социално включване на хората без зрение. В мен винаги е будило тревога, че многообразната дейност на Съюза на слепите в България понякога е подценявана и сравнявана с един талон и четиридесет лева годишно.
Трябва да Ви е направило впечатление, че в писмата на г-н Кърлин никъде не се говори за дейността на НПК на слепите за защита правата на хората със зрителни увреждания на национално и регионално ниво. Оставям този факт без коментар, вярвайки във Вашата интелигентност, информираност и точна преценка.
Ние, хората, сме странни същества. Започваме да разбираме колко са безценни зрението, здравето, любовта, приятелството и много други неща в живота ни, едва когато ги загубим. Изпратеното от мен писмо до регионалните и териториални структури на организацията, с указания за противодействие на кампанията за подписването на декларациите, имаше за главна цел да Ви накара да се замислите какво прави Съюзът на слепите в България за Вас. От Вашата реакция е видно, че то постигна своя ефект. Много наши членове в един миг осъзнаха многообразната и изключително полезна дейност, която извършва ССБ за защита правата и интересите на хората с нарушено зрение и усилената му работа за интеграция в обществото. Далеч съм от мисълта, че сме постигнали всичко необходимо, за да създадем условия за съществено повишаване качеството на Вашия живот. Искрено съжалявам, че се създаде ситуция, в която Ви объркахме, раздвоихме и принудихме да правите своя ненужен избор. В случай че някой се е почувствал обиден, моля да приеме моето извинение, но все още съм категорично убеден, че като ръководител на организация с 91-годишна история, най-старата на Балканския полуостров, нямах право на бездействие и бях длъжен да защитя интересите на обичания от всички нас Съюз на слепите в България.
Уважаеми членове на Сдружението, надявам се, че ще осъзнаете дълбоките последици за нашата организация, ако подпишете декларацията, поради което Ви приканвам да не правите това.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССБ:
Васил ДОЛАПЧИЕВНазад

Всички статии на Брой 06, 2012

*ОБРЪЩЕНИЕ
До членовете на Съюза на слепите в България от председателя на ССБ Васил Долапчиев
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XVI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2012 г.
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Пловдив
Перник
Шумен
Добрич
София
КОНКУРСИ
Конкурси за четене и писане на брайл
ОБЯВА
Помощни технически средства
ПРОЕКТИ
БГАсист - с нови сили на българския пазар
ЮБИЛЕЙ
Песни за изпепеляваща любов и горещи страсти
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8