Брой 09, 2012

Тема: МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ

"Фар на слепите" свети в Атина


В един от тихите и спокойни квартали на гръцката столица - Калитеа, се намира сградата на "Фара на слепите". Така го наричат слепите гърци, но това всъщност е Център за социална рехабилитация и интеграция на хората с увредено зрение от цялата страна. Този център се управлява от специална асоциация, призната от Министерството на здравеопазването и социалните грижи на Гърция като сдружение с нестопанска цел, предоставящо социални услуги. Асоциацията е създадена по частна инициатива през 1946 година. Тя се ръководи от 11-членен съвет на директорите. Всички избрани членове на управителния съвет, както и директорът, са доброволци и се избират от членовете на Асоциацията.
"Фарът на слепите" в Гърция има за цел:
а) социална интеграция на незрящите хора (слепи, слабовиждащи, сляпо-глухи);
б) премахване на последиците от слепотата;
в) развитие на техните умения, способности и таланти до по-висока възможна степен, за да успеят в своята професионална и социална рехабилитация;
г) предоставяне на социални услуги за хора с увредено зрение, независимо от тяхната възраст, особено за сляпо-глухите и техните семейства;
д) проучване на възможностите и средствата за разширяване на интелектуалното и образователното ниво на хората с увредено зрение;
е) обществена информираност за възможностите, както и трудностите, с които се сблъскват в ежедневието си хората с увредено зрение;
ж) изучаване и изследване на проблемите на слепотата.

"Фарът на слепите" обслужва всички гръцки граждани с увредено зрение в Гърция, Кипър и в чужбина. Тази организация предоставя услуги на 3000-4000 души с увредено зрение годишно.
За да постигне целите си, "Фарът на слепите" в Гърция осъществява следните дейности:

1. Защитени работилници за производство на четки и метли - единствени по рода си в Гърция.
Незрящи и слабовиждащи хора, мъже и жени, са заети, получават възнаграждение и са осигурени в съответствие с изискванията на закона. Тъй като повечето от тях не притежават подходящо образование, те не разполагат с възможност да работят другаде. Тук всеки работник преминава обучение по цялата производствена линия, за да може да се включи и в други позиции в съответствие с поръчките.
Производството покрива нуждите на въоръжените сили, органите на местното самоуправление, болници и други обществени и частни организации.
2. Металообработващо звено в Гърция.
Със своето модерно оборудване и добре обучен персонал звеното успява да получи поръчки на въоръжените сили, обществената електрическа компания, обществени и частни организации и фирми. Звеното за обработка на метал участва в конкурси за обществени поръчки, тъй като не е защитена работилница.
Потенциалът на звеното е забележителен поради положителния управленски опит и високата интелигентност на неговия директор г-н Георгиос Каркулиас, който е сляп и е носител на награда от Атинската академия за своята дейност през декември 1996 г..
От 90-те години до днес повече от 200 души с увредено зрение са работили тук и са получили пенсия за инвалидност, за която в Гърция се изисква минимум 15 години трудов стаж.
3. Център за брайлов печат.
Центърът за брайлов печат е оборудван със съвременни компютри, скенери и брайлови принтери. Той произвежда гръцки и чуждестранни книги - художествена литература, детски книги, образователни книги за всички степени, езикови учебници, чуждестранни книги, книги за византийска музика, както и книги за университети, като например закони, кодекси и др. Могат да се печатат на брайлов шрифт и книги, и други печатни материали, поръчани от незрящите граждани, и тази услуга е безплатна, както и всички услуги, предоставяни в Центъра.
Освен книги се отпечатват две месечни списания на брайл: едно за възрастни - "Фарос" и едно за деца - "Анеми". Списанията се изпращат в цяла Гърция и Кипър.
Обсъжда се идея за ново списание на брайл за възрастни, което да публикува материали по различни медицински и технологични въпроси.
4. Говорещо студио.
Студиото е напълно оборудвано и произвежда научна и художествена литература, гръцки и чуждестранни книги, на касети и компактдискове. Двама четци, работещи във "Фара за слепи" на постоянни договори, четат, записват, копират и предават говорещи книги на членовете на организацията. Има налични повече от 2500 заглавия на книги.
Този отдел се подкрепя и от група доброволци.
5. Библиотека за заемане на брайлови или говорещи книги.
Всички научни и художествени книги са достъпни за слепите хора в цяла Гърция, Кипър, както и за гърците, които живеят в САЩ и Австралия.
Брайловата библиотека е единствена в Гърция. Тя се състои от 3500 заглавия. Включва древногръцки автори, научни, литературни, музикални книги, транскрибирани на брайлова азбука, както и собствени брайлови книги, написани от известния сляп пианист Георгиос Темелис и от известния сляп византийски учител по музика Димитрис Христофидис.
6. Социални услуги и социални дейности. Консултации и психологическа подкрепа за хора с увредено зрение, новоослепели възрастни хора и техните семейства.
Целта на тази служба е да дава информация за правата на социално подпомагане и други придобивки, както и да помогне за решаването на лични въпроси като намирането на ново жилище и така нататък. Провеждат се също и други дейности за отдих чрез организиране на екскурзии, посещения на музеи, театрални постановки и др.
Освен това основна задача на тези служби е правилното информиране на обществеността, както и на специалистите в различни области на живота като социолози, социални работници, психолози, лекари-офталмолози, детски лекари и т.н. Целта се постига чрез изнасяне на публични беседи за спецификата на проблемите, трудностите и възможностите на хората със зрителни увреждания, които се провеждат в различни клубове за възрастни хора, училища, старчески домове, учреждения на местните власти и болници. С тези беседи за правилно информиране на обществеността се постига по-добро общуване с хората със зрителни увреждания и по-пълноценното им приемане от страна на обществото.
Социалните дейности се организират от социалния работник и социалния консултант. Те се подкрепят от екип доброволци, който се състои от млади хора, слепи и частично виждащи, които участват в дейностите на тези служби.
7. Групи за взаимопомощ.
Групите се създават по интереси от доброволци и екипа на Центъра. Екипът е обучен да работи съвместно с доброволци и други социални центрове на слепи и техните организации. Всички заедно организират различни развлекателни събития, които са предимно образователни и забавни.
8. Работилница за керамика и скулптура.
Тя е основана през 1990 г. и дава на хората с увредено зрение, сляпо-глухите и особено на хората със зрителни и други увреждания възможността да развият своите осезателни и творчески способности, което води до по-висока самооценка и социално интегриране. Всички участници в обучението са все по-уверени и се изправят пред проблемите си с повече оптимизъм.
Тази програма се води от учител по керамика, който е преминал специално обучение за арт-терапия и е придобил всички специфични знания, за да се справи с различните случаи, с които трябва да работи. Произведенията на курсистите са експонати на различни изложби и галерии.
9. Обучителни дейности.
- Компютърни курсове.
Съвременните технологии предполагат обучение за работа с персонални компютри както на млади хора и ученици, така и на професионалисти като адвокати, учители, социални специалисти и др. Компютърните курсове се радват на голям интерес още от самото си начало през 1992 година. Те дават възможност за осмисляне на живота и контактите чрез интернет, ползване на говорещи програми за четене на вестници, списания и книги, самостоятелно ползване на банкови сметки и други. По този начин се постига самостоятелност и независим живот. Учебните материали се отпечатват на брайлов шрифт.
- Курсове за византийска музика.
Зрително затруднени младежи се обучават на византийска музика, за да могат преди всичко да работят като певци в църковни хорове и на второ ниво да станат специалисти по национална византийска музика. По този начин им се дават две възможности за професионална реализация, както и се осигурява разпространение на знанията за византийската музика. През предходните години сред хората със зрителни увреждания са се обучавали и много велики певци от църковни хорове, както и музикални преподаватели и известни традиционни музикални певци. Днес също има много хора със зрителни увреждания, които изпълняват византийска и традиционна музика и са добре познати на гръцката общественост.
- Курсове по музикални инструменти.
Хора с увредено зрение се обучават да свирят на много различни музикални инструменти като пиано и китара, както и на национални инструменти като бузуки.
Курсовете по пиано се водят от г-н Янис Понтикис - член на управителния съвет.
- Курсове по гимнастика и традиционни танци.
Гимнастиката за възрастни със зрителни увреждания се провежда два пъти седмично с подкрепата на община Калитеа. Също така традиционни курсове за танци се провеждат веднага след гимнастиката. Има много желаещи за курсовете, които трябва да се увеличават, за да могат и хора с увредено зрение от всички възрасти да се включат в тях. Това е най-подходящото място, тъй като има много трудности, които пречат на хората с увредено зрение да ходят в други фитнес зали и да се учат на традиционни танци.
- Семинар за ресни и кошничарски изделия.
Този семинар дава на хората с увредено зрение възможност за упражняване на творческа професия. Тя се практикува в домашни условия и е подходяща за хора над 40 години. Техните творби са изложени в специални изложби.
- Курсове по чужди езици (английски, италиански, френски).
Курсовете се водят от сляп учител, който говори на 5 езика. Резултатите от работата му са изключително добри.
10. Анимационна зала.
Това е едно място за срещи на хората със зрителни увреждания от всички възрасти, както и на техните приятели.
Те се събират на всеки 15 дни и организират много културни и развлекателни събития - беседи, концерти и др.
11. Осезателен музей.
Той е основан през 1984 г. и дава възможност на деца и възрастни с увредено зрение от цяла Гърция и от чужбина да възприемат чрез докосване големината и богатството на наследството от древността. В музея са изложени статуи и макети на по-известните сгради в древна Атина с надписи на брайл до всеки експонат. Това прави музея достъпен за невиждащите хора.
В осезателния музей функционират много добре образователните програми за децата от 7 до 14 години. Целта на програмата е от една страна проучване на античната гръцка цивилизация, а от друга страна да са информирани и активирани за подпомагане на хората със зрителни увреждания. Осезателният музей получи Европейската награда за музей през 1988 г. сред 80 други европейски музеи. По рода си той е един от 4-5 такива музеи по целия свят. Всички експонати са точни копия на експонати, изложени в много други гръцки музеи.

"Фарът на слепите" в Гърция от 1946 г. полага големи усилия и подкрепя слепите, слабовиждащите и сляпо-глухите хора от всички възрасти.
Той основава първото училище за телефонни оператори през 1954 г. и по време на своите 30 години работа повече от 1200 души със зрителни увреждания са били обучени и са намерили своята професионална реализация.
В същото време много други хора със зрителни увреждания, които периодично са посещавали други образователни програми във „Фара на слепите”, са също така професионално интегрирани или са подобрили качеството на всекидневния си живот.
"Фарът на слепите" се стреми да разширява своите програми и дейности и в други градове в Гърция като Солун, Янина, Волос, Патра, Ираклион, с цел всички услуги да бъдат предоставяни на хората, които нямат достъп до Атина.
Друга основна цел на организацията е социалният отдел да работи за обслужване и подпомагане на колкото е възможно повече самотни и изолирани хора със зрителни проблеми, които живеят без помощ или грижи от страна на техните роднини.
От самото си основаване "Фарът на слепите" се старае да създава нови възможности и да открива нови хоризонти за слепите и слабовиждащите хора.

Веселина СТОИЛОВАНазад

Всички статии на Брой 09, 2012

50 ГОДИНИ ГОВОРЕЩА КНИГА В БЪЛГАРИЯ
Говорещата книга - моята паралелна вселена
50 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАН СПОРТ СРЕД БЪЛГАРСКИТЕ СЛЕПИ
Среща на ветераните в Пловдив
Нашите спортисти са на световно ниво
Висока оценка, а не реванш
Футболът в българските училища за слепи 1945-1968
АБОНИРАЙТЕ СЕ
Уважаеми читатели,
ГОДИШНИНА
100 години Съюз на слепите и слабовиждащите в Германия
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Кюстендил
Бургас
МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ
"Фар на слепите" свети в Атина
ОЧЕРК
Великолепен бас и световноизвестен есперантист
СРЕЩА
Двама
Архив на изданието
1 2