Брой 11, 2012

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В управителния съвет на ССБ


На първи ноември 2012 г. в София Управителният съвет на Съюза на слепите в България проведе поредното си редовно заседание.
В началото на заседанието членовете на УС разгледаха и приеха материала за финансовите резултати на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД за първото шестмесечие на 2012 година.
На практика паралелно с отчета бе разгледана и точка втора, отнасяща се до набелязване на мерки за повишаване на събираемостта на задълженията от наемателите на ССБ.
Председателят на Съюза обясни, че към настоящия момент се отчита обезпокоително нарастване на сумите на несъбраните задължения от наематели, както и увеличаване на броя на некоректните длъжници. Това положение в някаква степен е свързано с икономическата криза и процесите на обедняване на наемателите, но за ръководството на ССБ по-важното е, че тенденцията към увеличаване на процента на несъбраните вземания на ССБ от наематели застрашително нараства и това поставя в още по-трудно положение работата на съюзните органи.
При анализа на този проблем е направен преглед на всички съществуващи договори за наем, като са уточнени размерите на задълженията на наемателите към ССБ, както и общият размер на несъбраните от тях вземания.
В докладната записка по тази точка председателят на ССБ показа, че общият размер на задълженията на наемателите ни възлиза на 514 808 лв., от които ние със собствен ресурс сме издължили на държавата и енергодоставчици 193 449 лв.
Общото задължение на напусналите наематели, което вероятността да съберем е нищожна, възлиза на 148 085 лв. Общият размер на задълженията на действащите наематели е 366 723 лв.
От изложените данни и направения на тяхната база анализ се вижда, че вече е крайно време да се наложи много строг, "зверски" контрол, за да може да се гарантира събирането на дължимите суми. До този момент ръководствата на предприятията и ССБ са се съобразявали с това, че този въпрос е твърде деликатен, тъй като ожесточаването на мерките срещу закъсняващите длъжници крие голяма опасност те да се видят принудени да напуснат наетите помещения, което в сегашните условия вероятно ще доведе до тяхното фактическо опразване.
От друга страна обаче действителността налага мерките, които ще се предприемат, да бъдат безкомпромисни, защото при тази криза Съюзът на слепите не може да си позволи да извади от джоба си 200 хиляди лева, за да покрие дължимото от наемателите.
Изложеното в докладната записка на председателя състояние на нещата провокира членовете на УС към критични и остри дебати.
Дина Желева се изказа одобрително за новите моменти в предложения на вниманието на членовете на управителния съвет типов договор за наем. В същото време тя изрази недоволството си от това, че този типов договор не е направен много по-рано. Трябва да се спазват разпоредбите на вътрешно нормативните документи, които уреждат правата и задълженията на различните ръководители, за да се избегне по-нататъшното допускане на щети.
Според Борислав Лазаров нормативни документи има, но те не се спазват. В документите съвсем ясно е казано кой има право да сключва договорите за отдаване под наем. Ясно е и кой има задължението да следи за неговото събиране. Директорите на предприятията, които отдават площи под наем, имат депозирани по три заплати и след като те не си събират дължимото, то може би вече е време да им се бръкне в джоба. Лазаров смята, че тези несъбрани суми не трябва да се определят като загуба, защото това си е направо щета. Според него тази щета е нанесена на всички 16 хиляди съюзни членове и техните зрящи помощници. В емоционалното си изказване той конкретно изрази своето разочарование от високия процент на несъбраните вземания в предприятието в Пловдив.
Велик Атанасов - управител на предприятието в Пловдив, припомни, че на заседания на управителния съвет той многократно е отправял предупреждения за това, че поради кризата наемателите масово напускат наетите помещения, а много от тези, които остават и до този момент, и са се проявявали като коректни платци, също започват да трупат задължения поради свиване на пазара. Правените компромиси са били мотивирани от надеждата, че във времето те са доказали своята коректност и след като поемат глътка въздух пак ще започнат да се издължават.
И отново се стигна до проблема доколко тези надежди са оправдани и доколко изгонването на некоректните наематели ще бъде полезно за организацията, тъй като е съвсем ясно, че сградите, които останат необитавани, не само че няма вече да носят приходи, но за тяхното подържане Съюзът на слепите ще трябва да прави и някои разходи. Борислав Лазаров каза, че предлаганият типов договор всъщност е бил разработен още преди години и сега е разработван отново, и отново се предлага на вниманието на членовете на управителния съвет. И в сегашните договори нещата са казани ясно: "Прочетох някои от старите договори - то всичко си е описано! В рамките на един месец не плаща ли - наемодателят има право да го изгони. В новите анекси е допълнено и това, че трябва да му бъдат обезпечени складовете и стоките".
Г-н Лазаров предложи новият типов договор да не се приема, да се възложи на юриста на ССБ да го изготви отново, новият вариант да бъде изпратен на управителите и повече да не се умува.
Според Лазаров председателят на Съюза "пипа с меките ръкавици", а така или иначе на директорите се плаща, за да си вършат работата и по точно да събират наемите.
"Когато ние тук дебатираме какво правят тия бивши управители, г-н Долапчиев със страшен патос ни обяснява колко е трудно да се събират наеми. И сега какво, какво стана - половин милион ги няма!?"
След това емоционално изложение Борислав Лазаров предложи на УС "да задължи всички предприятия да включват в отчета на холдинга информация за отдадените под наем площи и цената им на квадратен метър, за да можем ние да проследяваме какво се случва и веднага да реагираме. И най-страшното е, че ние опрощаваме задължения не на друг, а на бизнесмени". Все в тази връзка г-н Лазаров предложи да се помисли дали да не се обърнем към фирма, на която да възложим събирането на нашите несъбираеми вземания. Председателят на ССБ отново обърна внимание на комплицираността на проблема и настоя, че все пак е много по-добре да имаме наематели, защото празните сгради носят не приходи, а разходи.
В хода на дискусията се оформи предложение, направено от г-н Долапчиев, според което неплатежоспособният наемател трябва да има срок за издължаване само от три месеца, след което да се прекратяват наемните отношения с него.
А проблемът с напусналите наематели остава отворен. Тук става дума за около 140 хил. лв. несъбираеми вземания. Трябва конкретно да се огледа всеки отделен случай и да се направи анализ. Едва тогава председателят на Съюза и управителят на холдинга ще могат да докладват пред УС реалната ситуация.
С това дискусията по точка 2 – "Мерки за събиране на задължения от наематели", приключи.
И пак във връзка с работата на холдинга управителният съвет разгледа докладна записка от Соня Иванова - управител на предприятието във Варна, в която се прави предложение за продажба на машина "Билер", заедно с принадлежащата й инструментална екипировка. Тази машина е твърде специфична. Тя беше много важна за производството на електроизделията на предприятието, но към настоящия момент то повече не се нуждае от произвежданите на нея клеми. В подкрепа на това предложение в записката на г-жа Иванова се отбелязва, че в предприятието вече няма специалист, който да може да обслужва машината, а от 14 години фирмата-производител не поддържа този модел и не произвежда резервни части за него, и към настоящия момент самата тя е предприела кампания за обратно изкупуване на реализираните в миналото машини. Такива машини у нас са само 50.
Като взе под внимание изложените в докладната записка съображения, управителният съвет реши да бъде разрешена продажбата на машината и получената сума да бъде поделена по равно между предприятието във Варна и ССБ.
Следващата докладна, която УС обсъди, бе тази за газопровода в Русе. През 1978 г. се изгражда газопровод в промишлената зона, който минава през територията на нашето предприятие. По силата на сключения договор предприятието придобива 7,65% от капитала на газопровода. До този момент нито сме ползвали газ, нито пък сме плащали нещо за самия газопровод, също така не сме получили и никакви приходи от него. Този газопровод е метален, а такива вече не се използват. Това съоръжение изисква периодична диагностика. Освен това вече се изгражда паралелен газопровод. При сключването на първоначалния договор ние не сме имали претенции за използване на газопровода.
Предложението на фирмата е да изкупи нашите дялове, като договорът за изкупуването им ще бъде подписан, след като дължимата сума бъде преведена по нашата банкова сметка.
УС прие предложението и реши да бъде извършена продажба на дяловете ни от преминаващия през нашата територия газопровод за 50 хил. лв. без ДДС.
След като обсъди и прие отчетите за финансовите резултати на холдинга и на ССБ и избра регистриран одитор за тяхната проверка и заверка, управителният съвет премина към разглеждане на докладна записка от председателя на ССБ Васил Долапчиев и председателя на комисията по организационни въпроси г-н Тодор Радев, предлагаща "Анализ и методика за формиране на бюджетите на регионалните организации за 2013 г.".
След обсъждане на предложените в записката четири варианта на методика Борислав Лазаров предложи да се изработят прецизни критерии за разпределение на средствата, но процедурата, по която се формират ежегодните бюджети, да не се променя. Това означава и в бъдеще окончателното им формиране да става чрез конкретно договаряне на регионалния председател с председателя на ССБ и главния счетоводител. Всички регионални председатели, членове на УС, изразиха своето мнение за тази методика, като изхождаха главно от потребностите на своята организация. Павлин Ангелов - регионален председател на РСО Плевен, обобщи накратко плюсовете и минусите на тази методика: "Който има нисък бюджет - иска да има методика, който има висок бюджет - не иска да има методика". След продължителна дискусия въпросът за методиката остана отворен и подлежи на бъдещи обсъждания.
След това управителният съвет прие информацията за извършените от контролния съвет проверки на предприятието в Шумен, регионалните съюзни организации в Дряново и Монтана и рехабилитационните бази в Шипково и Обзор. Становището на контролния съвет е, че като цяло няма данни за сериозни проблеми и нарушения. Някои слабости във воденето на отчетността са констатирани само при проверката на базата в Обзор. Г-н Долапчиев адмирира тона на проверките на контролния съвет, като отбеляза, че в регионалните организации нещата са много добре, но трябва да се отдели повечко време за проверка и на предприятията.
По повод проверката в почивната ни база в Обзор председателят на КС г-н Узунов поясни, че се е наложила повторна проверка. Съставен е още един протокол. Заключението на проверяващите е, че се потвърждават констатациите от тази и миналата година, а именно, че е налице погрешна счетоводна политика. Препоръката на контролния съвет е да се набележат мерки за отстраняване на констатираните слабости.
В тази връзка управителният съвет препоръча на председателя на ССБ да направи необходимото за смяна на управителя на рехабилитационната база в Обзор.
Управителният съвет прие и информация от г-н Кеворк Кабзамалян - завеждащ международната дейност на ССБ, за проведената в Индия ХІV олимпиада по шахмат за незрящи и слабовиждащи. От участвалите отбори от 24 страни плюс втория отбор на Индия, нашите шахматисти са се класирали на дванайсето място. Това постижение директно им осигурява квота за участие на следващото световно първенство. Българският отбор е бил в следния състав: Расим Низам от Асеновград, Александър Тодоров от Добрич, Милко Кючуков от Пловдив и Петко Пътев от София. Радостно е, че отборите на много по-богати от нас държави са заели по-задни позиции от нашите момчета. Необходимите финансови средства за участието на отбора на ССБ на шахматната олимпиада в Индия са били осигурени от Българския параолимпийски комитет с прякото съдействие на г-н Илия Лалов. В своята докладна записка г-н Кабзамалян отбелязва, че българските участници са били в много ниска степен материално и финансово обезпечени, но въпреки това са се представили повече от добре, което дава основания да се надяваме, че ще бъдат намерени необходимите средства за тяхното участие и на световното първенство по шахмат за незрящи и слабовиждащи.
След това членовете на управителния съвет приеха информацията, предложена в докладната записка на г-н Долапчиев, относно участието на двучленна делегация от ССБ (в състав: Васил Долапчиев - председател на ССБ и член на Комисията на ЕСС за връзки с ЕС, и Кеворк Кабзамалян - експерт "Международна дейност" при ССБ) на годишното заседание на Комисията на ЕСС за връзки с Европейския съюз и Семинар за изграждане на капацитет, проведени от 28 до 30 септември 2012 година в Атина, Гърция.
Г-н Долапчиев отбеляза пред членовете на УС тревожното състояние, в което се намират на практика всички организации на слепите в Европа.
Ръководителите на Италианския съюз на слепите са много разтревожени от това, че поради политиката на закриване на някои общини, които са предоставяли средства на техния съюз, са сериозно изострени финансовите им проблеми.
Гръцкият съюз на слепите е почти закрит. Организацията има вече много слаби контакти и естествено много слабо присъствие в обществото.
В Европа тенденциите като цяло са много неблагоприятни - режат се пера, свиват се разходи и общото очакване на организациите, включително и на тези от много по-богатите от нас държави, е, че в социалната сфера нещата ще стават все по-зле.
По традиция и на това заседание беше разгледана точка за награждаване на съюзни членове. По тази точка Управителният съвет на ССБ реши да удостои със златна значка г-жа Любомирка Лазарова - председател на РСО Шумен, и г-жа Бинка Монева - председател на РСО Бургас, а със сребърна значка - Кънка Витова от Кюстендил.
По случай петдесетгодишнината на говорещата книга в България управителният съвет реши да бъде удостоена с медал за особени заслуги г-жа Красимира Томова - дългогодишен завеждащ Централната фонобиблиотека на ССБ. По същия повод със статуетката "Хуманитатис кауза" беше удостоена Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", а с почетен плакет Столичната градска библиотека.
След това, поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Управителния съвет на Съюза на слепите в България беше закрито.

Димитрина МИХАЙЛОВА


Назад

Всички статии на Брой 11, 2012

АБОНИРАЙТЕ СЕ!
Абонамент 2013
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА
за подкрепа на деца и младежи с нарушено зрение за периода 2013-2020 г.
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Шумен
Пловдив
Бургас
Плевен
Червен бряг
Русе
Асеновград
Левски
КОНКУРС ЗА ЕСЕ
Говорещата книга - моята паралелна вселена
ПРОЕКТИ
Още един успешно реализиран проект
ЮБИЛЕЙ
50 години говореща книга
Минало и настояще под Сините камъни
Архив на изданието
1 2 3 4 5