Брой 11, 2012

Тема: ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА

за подкрепа на деца и младежи с нарушено зрение за периода 2013-2020 г.


С настоящата дългосрочна програма Съюзът на слепите в България се стреми да създаде условия за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и да гарантира повишаване качеството на живота на настоящи и бъдещи членове.
Ние си поставяме за цел оказването на подкрепа на децата и младежите със зрителни проблеми за:
- изграждане на тяхната личност, повишаване на самооценката им и формиране на воля за успешна социална реализация;
- осъзнаване ролята и възможностите на ССБ и превръщане на организацията в основен инструмент за защита правата на хората с нарушено зрение и формиране на секторните политики за социално включване.
Чрез активното привличане на младежите в дейността на сдружението ССБ чувствително ще повиши своя интелектуален и кадрови потенциал. Организацията ни трябва да се превърне в генератор на нови идеи за интеграция на хората със зрителни увреждания в унисон с предизвикателствата на времето и да допринася за по-достойния живот на младото поколение.
След широка дискусия настоящата програма ще се приеме от ХVІ Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ. Управителният съвет ще приема двугодишни планове за изпълнение на програмата и ще отчита изпълнението им пред върховния орган на сдружението.

І. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА И МЕРКИ ЗА НАЧАЛНА ПОДКРЕПА

1. Събиране на информация за незрящи деца до 18 години чрез РСО, училищата за деца с нарушено зрение в София и Варна, ресурсните центрове в страната, Националния център за рехабилитация на слепи, Центровете за социална рехабилитация и интеграция, Асоциацията на родителите на деца с нарушено зрение, регионалните инспекторати към Министерство на образованието, младежта и науката и др., включваща:
- име, презиме, фамилия и възраст (ЕГН, адрес и телефон);
- на територията на кое ТСО и РСО живее детето;
- родители, настойник (име, телефон, адрес, соц. статус - образование, месторабота, има ли увреждане, условия на живот и др. информация);
- преценка на възможностите, учебен успех;
- проучване какви интереси има детето;
- преценка на самостоятелността при придвижване, самообслужване и комуникация;
- за децата след девети клас - събиране на информация в какви области желаят да се развиват;
- продължаване на образованието във ВУЗ и колеж, професионално обучение и други;
- създаване на електронна база данни за деца по региони и периодично събиране на информация за тяхното развитие.

2. Мерки за подкрепа на деца до 18-годишна възраст:

2.1. Установяване на контакт с родители на деца с нарушено зрение и насочване за консултации от специалисти за психическа устойчивост и възприемане на увреждането, тяхното възпитание, оценка на възможностите им в ранна възраст и други, с цел стимулиране на развитието им.
2.2. Установяване на контакт с учителите на деца с увредено зрение в интегрирана форма на обучение и насочване за консултации от специалисти за повишаване на ефективността на образователния процес и интегриране на незрящото дете в класа. Съдействие за осигуряване на специалисти за обучение на преподавателите и съучениците му за приемане на различието и изграждане на подкрепящи поведенчески модели. Работа с родителите на незрящите и зрящи деца за създаване на предпоставки за пълноценна интеграционна среда. Организиране на информационни кампании, семинари и кръгли маси, издаване на дипляни, брошури и др.
2.3. Провеждане на периодични срещи на ръководствата на ССБ, РСО, студенти и работещи младежи - членове на организацията, с децата над 16-годишна възраст за запознаване с проблемите им и оказване на помощ при професионалната им ориентация. На тези срещи децата да се запознаят с дейността на сдружението и реалните възможности за подкрепа.

3. Събиране на информация за младежи от 19 до 35 години:

3.1. Създаване на регионална и национална електронна база данни за разглежданата група, включваща:
- име и фамилия, възраст (ЕГН), адрес и телефон за връзка;
- образование;
- мобилност, самообслужване;
- компютърни и езикови умения;
- комуникативни способности;
- работи ли и какво;
- семейно положение и други.

3.2. Провеждане на социологическо изследване сред младите членове на ССБ за проучване на техните актуални проблеми и нужда от подкрепа.

4. Работа с младежи от 19 до 35 години:

4.1. Ползвайки националния и европейския опит, предоставяне на информация за:
а) практикувани професии от незрящи;
б) условията за продължаване на образованието в колежи и ВУЗ и премахване на дискриминационни практики;
в) организиране от НЦРС Пловдив на курсове за професионално обучение и съдействие за включване в тях.

4.2. Периодични срещи на ръководители на ССБ на всички нива с младежите и запознаването им с дейността на организацията.

4.3. Включване на младежите в:
а) мероприятия, провеждани от ССБ;
б) ръководните органи на ССБ на всички нива, вземайки предвид проявената от тях активност.

4.4. Създаване на клубове по интереси към РСО и ТСО за развитие на младежки инициативи.

ІІ. СЕМЕЙСТВО, ДЕЦА И СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Тази тема трябва да се дискутира с много деликатност и висок професионализъм. За изходна база е необходимо да се има предвид резолюцията на Европейския съюз на слепите, гарантираща на всеки човек с нарушено зрение правото да създаде семейство и личен избор за биологично възпроизводство.
1. Предоставяне на младежите информация за различни очни заболявания и възможностите за генетична обремененост.
2. Изграждане на здравна култура и контрол на генетичната обремененост.
3. Използване на различни форми - публикации, беседи, срещи с родители на деца със зрителни проблеми и други, за запознаване на младежите с отговорността за създаване на семейство и отглеждане на деца.
4. Създаване на електронна библиотека с издания, посветени на семейното планиране, отглеждане и възпитание на деца с увредено зрение, психопедагогическа и социална литература за подобряване социалната интеграция на хората с увредено зрение и капацитета на специалистите, работещи в тази област.

ІІІ. СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПОМОЩНИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА

1. Разширяване мрежата от центрове за социална рехабилитация и интеграция на хора с нарушено зрение. Обсъждане усъвършенстването на действащия модел и разширяване на предлаганите социални услуги.
2. Развитие на материалната база на НЦРС Пловдив, с цел доближаването му до най-добрите европейски модели в тази област. Системно актуализиране на учебните програми.
3. Отделяне на значимо внимание в социално-рехабилитационния процес на възпитанието на младежите с нарушено зрение и изграждането на поведенчески модели, допринасящи за интеграцията им в обществото.
4. Съюзът на слепите в България да работи за създаването на държавни и общински фондове за финансиране или дофинансиране покупката на съвременни помощни технически средства.
5. Да се прави диференцирана оценка на нуждите от помощно-технически средства за професионалното развитие на индивида и да се търси финансиране за закупуването им.
6. Съюзът на слепите в България системно да разширява гамата на предлаганите помощно-технически средства.
7. Използвайки базата на регионалните и по-големите териториални организации, ССБ поетапно да изгражда ресурсни центрове за демонстрация на помощно-техническите средства и провеждане на обучение за ползването им.
8. Ръководството на ССБ и РСО периодично да организират изложби за дейността на организацията в областта на социалната рехабилитация, представящи и помощни технически средства за незрящи. Осигуряване на максимална публичност и медийно отразяване за промяна на обществените нагласи.
9. Осигуряване на средства за покупка на помощни технически средства за хора с нарушено зрение от общини, фирми и други локални източници на ресурс за тази дейност.

ІV. ДОСТЪПНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

1. Разработване на методика за създаване на условия за по-достъпно образование на деца и младежи с нарушено зрение.
2. Съюзът на слепите в България и структурите му в страната, НЦРС Пловдив и центровете за социална рехабилитация и интеграция на хора с нарушено зрение системно да оказват подкрепа на децата в интегрирана форма на обучение.
3. Периодично да се организират изследвания на ефективността на интегрираната и специализираната форми на обучение.
4. Националният център за рехабилитация на слепи в Пловдив да продължи да разширява достъпа до професионално обучение чрез лицензиране на нови професионални направления, подходящи за зрително затруднени лица.
5. Привличане на специалисти за разработване на тестове и съдействие в процеса на професионалното ориентиране, мотивационното обучение и др. за незрящи.

V. ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА И ТРАНСПОРТНА СРЕДА

1. Регионалните и териториалните съюзни организации периодично, с участието на младежи, да формират комисии, които да обхождат населеното място, да определят основните конфликтни точки, да преценяват степента на достъпност на архитектурната среда и основните проблеми и да правят предложения пред общинското ръководство за подобряване на ситуацията.
2. Регионалните и териториалните съюзни организации да провеждат системен диалог с общините за подобряване достъпността на архитектурната среда чрез тактилни и визуални маркировки на тротоари и пътни платна, монтиране на звукови светофари на кръстовища, монтиране на ограничители на скоростта и табели на места със значим трафик на хора с нарушено зрение, монтиране на ограничители срещу паркиране на тротоари, премахване на търговски маси, телефонни кабини, кофи за смет и други препятствия от зони за основен трафик на незрящи.
3. Регионалните и териториалните съюзни организации периодично да провеждат срещи с главните архитекти и дирекциите "Устройство на територията", с цел акцентиране вниманието им върху необходимостта урбанизираните територии да бъдат достъпни за хора с нарушено зрение и за ефективно прилагане и контрол за изпълнение на наредба №4 от 01.07.2009 г. за проектиране и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
4. Периодично провеждане на срещи с общини, регионални служби на социално подпомагане и за заетост, медицински заведения, основни търговски обекти и други, с цел подобряване достъпността им за незрящи чрез ползване на звукови сигнализатори, обозначаващи входовете, тактилни настилки, визуални маркировки, надписи с уголемен и/или брайлов шрифт, водещи перила и други видове ориентири.
5. Въвеждане в транспорта на областните градове на съвременните информационни технологии за предоставяне на данни чрез говорещи системи за движение на транспорта, номер на линията, настояща и предстояща спирка и поставяне в транспортните средства на подходящи по размер и с необходимата видимост информационни табели и други.
6. Регионална съюзна организация София системно да работи за достъпност на метрото за хората с нарушено зрение.
7. Съюзът на слепите в България и структурите му в страната да работят за достъпността на авто и жп гари, аерогари и други обществени и транспортни обекти.

VІ. ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИОННА СРЕДА


1. Ръководството на ССБ да работи за прилагане на съвременните технологии за получаване на необходимата информация в бита, образованието, трудовата реализация, ориентирането в заобикалящата ни среда, културата и други значими сфери от живота на хората с нарушено зрение.
2. Съюзът на слепите в България да изработи стандарт за достъпност на сайтовете за незрящи.
3. Системно да се провеждат срещи с държавни и общински институции, висши учебни заведения, фирми и други, с цел адаптиране на сайтовете за ползване от незрящи.

VІІ. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

1. Ръководството на ССБ да работи за ускоряване процеса на реализиране на дългосрочната Стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г.
2. Съюзът на слепите в България и структурите му в страната чрез диалог с Агенцията по заетостта и структурите й по места да осигуряват срочна субсидирана трудова заетост по Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания.
3. Съюзът на слепите в България да предоставя информация на членове на организацията и работодатели за действащи програми, стимулиращи заетостта на хора с увреждания.
4. Периодично да се провеждат кампании за разясняване възможностите на хората с нарушено зрение и за промяна на обществените нагласи към тях.
5. Отчитайки развитието на формите на управление на пазара на труда за хора с увреждания, ССБ да изгражда специализирани звена или отделни юридически лица за оказване на съдействие за трудова реализация на незрящите.
6. В зависимост от финансовите възможности ССБ да назначава младежи в структурите на организацията и специализираните предприятия "Успех".
7. При спечелване на конкурси за доставчик на услуги ССБ да назначава с предимство на длъжности, неизискващи зрителен контрол, незрящи специалисти в областта на социалната рехабилитация. Организацията да се стреми да провежда тази политика и спрямо действащи центрове за социална рехабилитация и интеграция за хора с нарушено зрение, функциониращи като делегирана държавна дейност към общините.

VІІІ. ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО И СПОРТ

1. Регионалните и териториалните съюзни организации да отделят специално внимание на привличането на младежи в художествено-творческата дейност на организацията.
2. Съюзът на слепите в България да подкрепя развитието на спортните клубове и федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания".

ІХ. САЙТОВЕ НА СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

1. Да бъде разработен и поддържан нов сайт на организацията, който да стане основен източник на информация за нейната дейност и място за диалог с членовете.
2. Сайтът на списание "Зари" да бъде доразвит чрез предоставяне на възможност за прикачване на файлове формат МРЗ.
3. Да бъдат разработени сайтове за трудово посредничество, включващи:
- положителни примери за трудова реализация на незрящи;
- отзиви на работодатели на незрящи и информация за контакти с тях;
- отзиви на клиенти, ползвали услугите на незрящи;
- информация за попълване на документи, необходими при кандидатстване за работа;
- информация за подготовка при провеждане на интервю с работодатели;
- данни за търсещите работа хора с нарушено зрение.
4. Създаване на екип от специалисти-доброволци от ССБ за оказване на виртуални консултации на млади хора - социални, правни, административни, здравни, психологически и др. (по заявка).

Х. РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ

1. Привличане на младежите при разработване на проекти или определяне на дейностите с тяхно участие.
2. Разработване на проекти за младежки международен обмен и летни лагери.
3. Разработване на проекти по европейските оперативни програми с акцент професионално обучение, преквалификация и трудова реализация на младежите.
4. Разработване на проекти за финансиране на художествено-творчески и спортни мероприятия.


Назад

Всички статии на Брой 11, 2012

АБОНИРАЙТЕ СЕ!
Абонамент 2013
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА
за подкрепа на деца и младежи с нарушено зрение за периода 2013-2020 г.
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Шумен
Пловдив
Бургас
Плевен
Червен бряг
Русе
Асеновград
Левски
КОНКУРС ЗА ЕСЕ
Говорещата книга - моята паралелна вселена
ПРОЕКТИ
Още един успешно реализиран проект
ЮБИЛЕЙ
50 години говореща книга
Минало и настояще под Сините камъни
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6