Брой 06-07, 2007

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ИНФОРМАЦИЯ

XV общо събрание на пълномощниците на ССБ


второ заседание

На 7 юни пълномощниците от XV-то Общо събрание на ССБ проведоха второто заседание от текущия си мандат.
От 58 пълномощника на заседанието присъстваха 55. Работата им бе изцяло съобразена с предварително обявения дневен ред.
В началото председателят на ССБ Васил Долапчиев връчи златна значка на Величка Кърпарова за дългогодишната й активна дейност в областта на културата сред незрящите и по повод кръглата й годишнина.
С бурни аплодисменти пълномощниците поздравиха г-н Спас Карафезов за присъденото му голямо държавно отличие - орден "Кирил и Методий" ІІ степен, връчен му лично от президента на Република България.
Първа точка от дневния ред включваше отчета за дейността и финансовия отчет на ССБ за 2006 г.
По отчетите не липсваха изказвания. По-голямата част от изказалите се приветстваха отличната работа на центъра по рехабилитация в Пловдив. Г-н Карафезов обърна внимание на недостатъчната работа по привличане на младите хора към организацията, както и обгрижването на най-възрастните наши членове. Той напомни, че има решение за създаване на музейна сбирка с експонати, свързани с делото на слепите в България и че вече е крайно време тя да бъде подредена.
Веселина Стоилова изказа становището, че, развивайки социална икономика, в смисъл на предоставяне на социални услуги, организацията ни би могла да осигури повече работни места за млади хора.
Във връзка със зададен въпрос директорът на НЦРС Стефан Данчев разясни възможностите за прилагане на дистанционна форма на обучение по електронен път. Сега тя е приложима в Пловдив едва след преминаване на курс по работа с компютър в интернатна форма. В бъдеще дистанционното обучение ще намира все по-голямо приложение, особено в дневните рехабилитационни центрове. Във връзка с европейските програми за финансиране Васил Долапчиев разясни, че в момента ние бихме могли да се включим в три от тях и в тази връзка ще бъде създадена работна група, която внимателно да огледа нещата и със съдействието на сродни организации от чужбина да се прецени по какъв начин бихме могли да се възползваме от европейските фондове.
По финансовия отчет бе зададен въпрос за какво се ползват средствата от продажби на недвижима собственост и дълготрайни материални активи. Председателят обясни, че средствата се реинвестират в ремонти на базите ни в Шипково и Дряново и също така се закупуват имоти на атрактивни места.
Въобще, отчетите не бяха подминати с мълчание, както се очерта в самото начало. В дискусията възникнаха въпросите - има ли положителни финансови и икономически резултати от инвестиционната политика на съюза и възможно ли е да се постигне някаква промяна в нормативните документи за облекчаване на процедурата за получаване на безплатни бели бастуни. Като голям пропуск бе отчетено ограничението при отпускане на интеграционни добавки за диетични храни и лекарства. По въпроса за прословутите петолевки - средствата за придружител на лица първа група с чужда помощ, председателят обясни, че в момента на ССБ са преведени 500 000 лв., като все още не е ясно дали ще има втори транш. Тези средства ще бъдат разпределени между правоимащите според броя на подадените молби и от това ще зависи какъв ще бъде размерът на раздадените суми. Това ще стане ясно не по рано от есента.
От финансовия отчет е видно, че 93 процента от дължимата сума от страна на Холдинга към ССБ е издължена.
Общото събрание на пълномощниците прие отчета за дейността и финансовия отчет на организацията за 2006 г.
Следваше обсъждане на програмата за дейността на ССБ през 2007-2008 г. Поначало всяка една програма от мероприятия е динамична. Във времето тя търпи изменения, допълнения и поправки.
Във връзка с приетата на миналото заседание на Общото събрание дългосрочна програма за дейността на ССБ, възникна въпросът за намаляването на социалните разходи на предприятията и стопанисването на прилежащите към тях жилищни комплекси. Стана ясно, че това е много тежък проблем на организацията, тъй като общежитията са строени преди повече от 40 години и са твърде амортизирани. За извършването на основни ремонти са необходими огромни средства, с които съюзът не разполага. Спорадично се извършват някои козметични ремонти, но това е "капка в морето" в сравнение с това, което е необходимо за едно нормално обитаване на тези сгради. Надеждите са насочени отново към европейските програми за финансиране, тъй като в България до момента такива програми не съществуват.
Бе поставен въпросът за издаването на сборник с нормативни документи на ССБ и председателят категорично заяви, че това ще стане до края на годината.
По отношение на спортната дейност налице е вече спечелен проект пред агенцията за хора с увреждания и ССБ има конкретни ангажименти за организиране на широкомащабни спортни мероприятия в рамките на тази година.
От направените изказвания се оформиха няколко конкретни предложения за добавки към програмата, които бяха приети. На първо място Съюзът на слепите в България ще вземе участие в съвместното отбелязване на 80-годишнината на Националното читалище на слепите "Луи Брайл" през 2008 г.
В програмата ще бъде добавен и ангажиментът на ръководството на ССБ да лобира пред държавата за осигуряване на безплатни помощно-технически средства. Ще бъде проучен чуждестранният опит и на негова база ще бъдат разработени проекти за работа и обслужване на възрастните хора.
Като цяло програмата беше приета с ангажимента в нея да бъдат посочени конкретни срокове за изпълнение.
При обсъждането на отчета на Контролния съвет за 2006 г. един от поставените въпроси бе за назначаването на щатен финансов ревизор. Засега е взето решение, с цел икономия на средства, при извършване на проверки да се ползват услугите на хоноруван финансов ревизор и ако практиката покаже, че липсата на щатен ревизор се отразява неблагоприятно, Управителният съвет може да вземе решение за назначаването на такъв специалист.
Беше отбелязано, че за новоизбраните председатели на РКС през миналата година е проведен семинар. Резултатите от него са много добри и полезни за извършването на контролната дейност.
Стефан Пенчев отбеляза, че принципно не е редно сътрудникът на РСО да бъде сътрудник и на РКС, тъй като се изпада в положение проверяваният да сътрудничи на проверяващия. Алтернатива на това е при проверки да се наема външен човек, на когото да се заплаща, но това е въпрос на финансовата политика на организацията.
Отчетът на Контролния съвет за 2006 г. беше приет от пълномощниците.
Следваща точка от дневния ред беше обсъждането на отчета на "Успех Холдинг" ССБ ЕООД, "Релакстур" ССБ ЕООД и търговските дружества за 2006 г.
От пълномощници бе отбелязано, че стопанската дейност на съюза е един от основните му доходоизточници, но приходите от дейността на холдинга непрекъснато се понижават. Радко Диков постави въпроса дали има положителни резултати от реализацията на производството. В отчета е отделено голямо място на различните иновации от развойната база в Русе, но според него няма достатъчно информация за вложените в тях средства. Той попита каква е реализацията на новите инструменти.
Спас Карафезов зададе въпрос какво е съотношението в броя на зрящите и незрящите, ангажирани в производството и съответно какво е съотношението в тяхното трудово възнаграждение. Той пожела да разбере има ли реална печалба и ефективност от производството като се изключат наемите и как се формира печалбата - от наем и производство, или само от производство.
Главният счетоводител г-жа Янчева обясни, че финансовият резултат се формира от цялостната дейност на предприятията - както производствена, така и приходи от наеми. Този финансов резултат е показан в отчета, като реализирана печалба от производство имат само предприятията в Плевен и Варна.
По въпроса за заетостта на незрящите г-н Долапчиев разясни, че от работещите в системата на ССБ незрящи 16 са председатели на РСО, няколко човека работят в Централно управление на ССБ, а останалите са заети в производството. По негови думи, въпреки неудовлетворителната цифра на работещите незрящи, Съюзът на слепите в България до ден днешен си остава най-големия работодател на хора с увреждания в България.
Пак по негови думи трудовите възнаграждения на работещите в производството са около минималната работна заплата. Председателят за пореден път подчерта, че в икономиката няма място за сантименти и за социална политика. В някои от европейските страни съществуват така наречените защитени работилници за хора с увреждания, които извършват дейност по-близка до социалната рехабилитация. За нашите производства този принцип е неприложим, тъй като българската държава отдавна не дотира предприятията на хората с увреждания. От доста време ние се мъчим да оцелеем на фона на реален конкурентен пазар. Решението да се съхрани и развива стопанската дейност на ССБ при липса на държавни дотации, бе взето на Централен съвет още през 2000 г. Оттогава на пазара се появиха много конкурентни предприятия. Получи се така, че на практика се оказахме изоставени на произвола на съдбата и именно затова се предприеха действия за осъществяване на инвестиционна политика.
Развойната база в Русе произвежда изделия от втората половина на миналата година и тепърва ще става ясно как тези изделия ще се реализират на пазара. Обновяване на производствата е започнало от 2003 г., но тогава не са били осигурени необходимите оборотни средства. Обновяването на всяко едно от нашите производства изисква огромни капиталовложения, с каквито ние не разполагаме и затова председателят постави въпроса за провеждането на отделна дискусия, посветена изцяло на бъдещето на стопанската дейност. Ако всички се обединят около становището тя да съществува и да се развива, то не може това да се случи без инвестиции и без кредити.
Някои от стопанските ръководители се присъединиха към думите на Долапчиев, като Павлин Ангелов подчерта, че ние не можем да влезем в сферата на сивата икономика като други частни фирми, но въпреки всичко се справяме и успяваме да се задържим на повърхността. В момента машината за производство на капачки "туистоф" разполага вече с 11 накрайника, т.е. в състояние е да произвежда 11 размера капачки. За закупуването на един инструмент са необходими 150 000 евро, докато благодарение на развойната база стойността му е 30 000 лв.
Думата взе Маньо Алексиев, който гласно изказа мислите и опасенията на много от редовите съюзни членове. Той разкритикува тенденцията към намаляване на броя на работните места за незрящи и липсата на реални резултати от производствената дейност. Показателен е фактът, че все повече незрящи намират трудовата си реализация извън системата на ССБ. "Аз не съм против стопанската дейност, но през последните 15 години тя нищо не донесе на този съюз. Мисля, че през последните години се вложи немалко, но хората питат къде е резултатът. Колеги, аз наистина чистосърдечно казвам - трябва да има Общо събрание на тема да има ли или не стопанска дейност и ако я има, кой може да я управлява.". Алексиев подчерта, че пълномощниците трябва съвсем отговорно да изискват резултат. Председателят на Контролния съвет заяви, че всеки от пълномощниците има право да знае колко пари се наливат и колко се печелят. "Трябва да си сложим ръка на сърцето и да кажем, че голямата пара отива в стопанската дейност. Много пари се наливат там, а резултатът - нула, под нулата и около нулата.".
Генко Изворски предложи на следващото си заседание Управителният съвет да излъчи нова комисия по стопанските въпроси с разширен състав, която да излезе с конкретни идеи. В настоящия момент трите основни производства, които осъществяваме са метален амбалаж, ел.изделия и филтърно производство. В сегашния си състав комисията по стопанските въпроси е на мнение, че стопанската дейност трябва да се поддържа, да се развива и че в нея трябва да се инвестира.
Всички последвали изказвания бяха изцяло в подкрепа на стопанската дейност и инвестиционната политика на ССБ, но със съжаление бе констатирано, че във все по-малка степен слепите хора ще могат физически да се справят с производствения процес. Постъпи предложение да се търси повече държавна помощ за стопанската дейност на ССБ, което на този етап е почти нереалистично.
Във връзка с развихрилата се дискусия председателят Васил Долапчиев пое ангажимент комисията по стопанските въпроси да изготви и представи на Управителния съвет документ с обстоен анализ на производствата и конкретни разработки, подплатени с много сериозни разчети и силно аргументирани варианти за бъдещи конкретни действия в стопанската политика на съюза. Този материал ще бъде в достатъчно голям обем и за изготвянето му ще бъде необходимо немалко време. Предложението на председателя е на следващото си заседание пълномощниците на Общото събрание да бъдат запознати с материала и да бъде отделено подобаващо време за много сериозни дискусии и вземане на решения.
Ангажиментът на председателя на ССБ бе подплатен с взето решение, с което приключиха обсъжданията на отчетите и те бяха приети от пълномощниците.
При обсъждането на проекто-бюджета на ССБ за 2007 г. нямаше особени дебати. От 2007 г. членският внос за съюзните членове е в размер на 2 лв. годишно, като отпадна подоходният принцип, а асоциираните членове на организацията ни ще заплащат по 20 лв за година. Бюджетът беше приет с допълнението, че Управителният съвет има право да го коригира в рамките на финансовата година.
Като следваща точка от дневния ред бяха приети промени в устава на ССБ, произтичащи от измененията в закона за юридическите лица с нестопанска цел, извършени през 2006 г.
Тези промени отговарят изцяло на измененията в закона и една от тях е, че отпада задължението Общото събрание на пълномощниците да се провежда там, където се намира седалището на организацията. Това дава възможност в бъдеще ССБ да провежда общите си събрания в собствени бази, което значително ще намали разходите.
Другото изменение се отнася до начина на предварителното обявяване на свикването на Общо събрание. Според него вече имаме право да не обявяваме свикването му в "Държавен вестник". Промяна има и в срока за обявяване на свикването от Управителния съвет, който е намален от едномесечен на двуседмичен, както и във вида на мнозинството при вземане на решения от Общото събрание.
Пълният текст на Устава на ССБ ще бъде публикуван в сп. "Зари" веднага след като бъде регистриран в съда.
Последна точка в дневния ред на заседанието бе вземането на решение за определяне на допустими нива на компетентност при разпореждане и обременяване с тежести на недвижими имоти и дълготрайни материални активи. Предложението бе Управителният съвет да има право да взема решения за продажба на имущество на стойност до 2 000 000 лв., вместо до 800 000 лв, както бе утвърдено от Общото събрание на предишното му заседание.
Аргументът в подкрепа на това предложение е възникнала възможност за продажба на парцел на територията на гр.Пловдив, чиято стойност надхвърля сумата от 800 000 лв. В бъдеще тенденцията е към поскъпване на недвижимите имоти и ако Управителният съвет получи правото да се разпорежда с имущество на по-висока стойност, ще отпадне необходимостта за свикване на общо събрание.
Спас Карафезов отправи апел парите от подобни продажби да се изразходват за закупуване на атрактивни имоти и конкретно да бъде закупена земята, на която се намира сградата на Централно управление на ССБ, тъй като тя е държавна. При последвалата полемика Янаки Градев изненада всички, като заяви категорично, че нотариален акт за сградата на ЦУ съществува и по негово време се е съхранявал в касата на ССБ. Изненадата дойде от това, че никой дори не подозираше за съществуването на такъв документ и се смяташе, че както земята, така и сградата са държавна собственост.
По какъв начин земята може да бъде откупена от държавата е въпрос, с който трябва да се заемат юристите и да бъде решен от Управителния съвет на организацията. Оказа се, че има някои възможности това да стане и дай Боже най-сетне Съюзът на слепите в България да стане пълноправен собственик на земята и сградата, където се помещава централата му.
Предложението на Маньо Алексиев нивата на компетентност да бъдат обсъдени на следващо заседание на Общото събрание, за да не се прибързва и да не изтекат парите отново като вода в пясък, не беше прието.
Дина Желева, като член на Управителния съвет, увери всички обезпокоени, че парите няма да потънат и тяхното разходване ще се регламентира с наредба.
За доста кратко време и последната точка от дневния ред бе изчерпана.
Общото събрание на пълномощниците на ССБ взе следните решения:
Продажбата на недвижими имоти, машини, съоръжения и транспортни средства на стойност над 2 000 000 лв ще се извършва от Общото събрание на пълномощниците на ССБ. С недвижими активи на стойност до 2 000 000 лв. ще има право да се разпорежда Управителният съвет. При покупка или продажба на недвижими имоти стойността се определя от лицензиран орган или лице. За машини, съоръжения и транспортни средства, стойността се определя от лицензиран оценител, или комисия в състав - управител, главен счетоводител и компетентен специалист.
Посочените по-горе стойности са без включен ДДС.
С това дневният ред бе изчерпан и второто заседание на XV-то Общо събрание на пълномощниците на ССБ бе закрито.

Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 06-07, 2007

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ИНФОРМАЦИЯ
XV общо събрание на пълномощниците на ССБ
ГЛАСОВЕТЕ НА НАШИТЕ КНИГИ
Мария Захариева - един от най-практичните гласове
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Мездра
Горна Оряховица
Добрич
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРОГРАМА ФАР, Проект "Развитие на мрежа от центрове за обучение на възрастни"
НАСЛУКА
Състезание
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Всеки трябва да има лекар, на когото да довери проблемите си
ОЧЕРК
Душата на всяка компания
ПРИЗНАНИЕ
Седма литературна награда "Георги Братанов"
Аз винаги съм служил на човешкия дух
Издателствата от птичи поглед
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Отваряне на очите
СЛЕПИ ГЕНИИ
Хорхе Луис Борхес - геният от Буенос Айрес
СПОРТ
Българските голбални национали - номер едно в Сърбия
СТИХОВЕ ОТ ЧИТАТЕЛИ
Поезия от гр. Попово
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8