Брой 01, 2013

Тема: ПРОЕКТИ

Новите знания и умения - път към професионална реализация


Проект "Обучение и заетост за хора с увреждания в специализирано предприятие "БГАСИСТ" ООД, договор № BG051PO001-5.1.03-0009-C-0001.


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

От 2007 г. фирма "БГАСИСТ" ООД се занимава с разпространение на помощни средства за хора с увреждания, проучва и предлага различни високотехнологични продукти и услуги. Предлага на българския пазар екранни четци, брайлови дисплеи, видеоувеличители и други помощни средства, които дават възможност на хората със зрителни увреждания да бъдат по-пълноценни в ежедневието, учебния процес или професията, да повишават квалификацията си и да бъдат максимално продуктивни и независими. Фирмата извършва също и услугите: инсталиране на специализиран софтуер и хардуер и обучение за работа с него; разработка на приложни софтуерни продукти, достъпни за хора с увреждания; разработка на достъпни за лица с увреждания интернет сайтове; консултиране за технологии и адаптирано работно оборудване; консултиране за проектни дейности, свързани с лицата с увреждания и др.
В момента фирма "БГАСИСТ" ООД изпълнява два проекта, финансирани от европейските фондове.
През март 2012 година стартира проектът "Обучение и заетост за хора с увреждания в специализирано предприятие "БГАСИСТ" ООД", финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.03 "Шанс за всички" на стойност 62 155,01 лв. Основната му цел е да предостави нови възможности пред служителите на "БГАСИСТ" ООД чрез повишаване на тяхната професионална квалификация. Получените умения и компетентности вече оказват благоприятно влияние върху развитието на фирмата, което се вижда от професионалните постижения на всеки служител.
Проектът включва следните основни дейности:
- провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности;
- назначаване на работа чрез субсидирана заетост за една година на две лица, преминали обучението по професионална квалификация;
- адаптиране към работното място и осигуряване на наставничество на новонаетите служители при овладяване на новата професия.
Провеждането на обученията бе възложено на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) - една от най-авторитетните обучителни организации в страната. През май и юни 2012 г. се проведе обучение по професионална квалификация. Пет лица придобиха професионалната квалификация "Маркетолог". Обучаваха се трима служители от фирмата и две лица, които след завършване на обучението бяха назначени на работа на длъжността "Маркетолог".
Всеки от служителите има специално образование и е добър в своята област, но образованието им не е свързано с бизнеса. Професията "Маркетолог" е сравнително нова за България. Тепърва ще се разкрият възможностите, които тя предоставя за проучване на пазара, потребностите на клиентите, стратегиите и тактиките за развитие и оцеляване на даден бизнес в критични обстоятелства. По време на обучението беше обърнато специално внимание на дейностите на "БГАСИСТ" и свързаните с тях необходими знания. Курсистите се научиха да правят маркетингови проучвания, което ще се отрази добре върху развитието на фирмата, ще й помогне за проучване на специфичния пазар и намиране на нови потенциални пазари и клиенти, както и на нови стоки и услуги, които да предлага на своите клиенти.
В края на обучението бе положен изпит, който се състоеше от курсова работа и тест. Задачата на всеки беше да направи маркетингово проучване на специфичен проблем, засягащ дейността на фирмата. Така, още преди завършването на курса, бе натрупан ценен материал. Всички курсисти се представиха отлично. Те получиха удостоверения за придобита квалификация за професията "Маркетолог".
През ноември 2012 г. се проведе обучение по ключова компетентност, инициативност и предприемачество, в което взеха участие петима служители. То беше като естествено продължение на квалификацията "Маркетолог". Обучението разшири познанията на участниците за планирането, създаването и развитието на самостоятелен бизнес, личността на предприемача, какви качества трябва да притежава и култивира в себе си добрият мениджър. В края на обучението те положиха изпит и получиха удостоверения за придобитата ключова компетентност.
Особена благодарност заслужава преподавателката Петя Петрова, която водеше обученията. Тя бързо се ориентира в особеностите на преподаването за хора без зрение, адаптира изучавания материал така, че да бъде достъпен за разглеждане и работа с екранен четец. Освен това оказваше компетентна помощ на всеки при изготвяне на курсовата му задача. Нейното слънчево присъствие правеше обученията лесни и приятни.
През ноември и декември 2012 г. се проведе и обучението по бизнес английски език. В него взеха участие двама служители на "БГАСИСТ" ООД. Това обучение им помогна да затвърдят досегашните си знания и да научат нови неща в областта на бизнес терминологията. Съобразно с нуждите на фирмата, бе обърнато внимание на думи и изрази, използвани в офиса, езика на деловата кореспонденция, за да могат те да общуват по-успешно с фирмите-производители на продукти за хора с увреждания.
Преподавателката Цветелина Атанасова бе много отзивчива и ни предостави материали, адаптирани за ползване с екранен четец. В края на курса бе положен изпит и курсистите получиха удостоверения.
След преминаването на обучението за маркетолози бяха назначени на работа двамата нови служители. Те бързо навлязоха в специфичните особености на професията с вещото наставничество на Иван Доброволов, който познава в детайли дейността на фирмата, а също така и компютърните технологии, свързани със зрително затруднените. Той им помогна и при разучаването и ползването на техническите помощни средства.
Освен инвестицията в човешките ресурси, в проекта бе включено и закупуване на оборудване. Бяха закупени диктофон с говорещи менюта и брайлов дисплей.
До завършването на проекта остават още няколко месеца. Поставените в него цели са вече постигнати. Сега остава "БГАСИСТ" ООД да събира зрелите плодове от новите умения на персонала и повишения фирмен капацитет, да използва рационално способностите и талантите на новите служители.
Вярваме, че схемите, подобни на "Шанс за всички", наистина ще открият пред хората със зрителни затруднения несъществували досега "шансове" както за реализация в "БГАСИСТ" и в другите фирми, спечелили проекти, така и за конкурентоспособност на трудовия пазар. Натрупаният професионален опит, придобитите квалификации и умения за личността са съкровище, което никаква криза и изпитания не могат да отнемат.

Инвестира във вашето бъдеще!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Този документ е създаден във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по схема BG051PO001-5.1.03 "Шанс за всички" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "БГАСИСТ" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Назад

Всички статии на Брой 01, 2013

IN MEMORIAM
Актрисата Белка Белева почина на 85 години
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Година юбилейна
КАТАЛОГ на записаните НОВИ заглавия през 2012 г.
КАТАЛОГ на ВЪЗСТАНОВЕНИТЕ заглавия през 2012 г.
ЗА ХОРАТА
Неуморен присмехулник и разностранен лидер
По-високо от Еверест
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Бургас
Варна
Русе
Левски
Пловдив
Добрич
Горна Оряховица
НОВИ КНИГИ
Книги, издадени в Национално читалище "Луи Брайл 1928" през 2012 г.
ОБЯВА
Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
ПРОЕКТИ
Новите знания и умения - път към професионална реализация
ТОП 10
10 от най-добрите изобретения, които правят незрящите зрящи
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6