Брой 04, 2013

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В управителния съвет на Съюза на слепите в България


На 13 и 14 март 2013 г. Управителният съвет на ССБ проведе своето поредно редовно заседание в рехабилитационната база в Шипково.

По точка първа членовете на УС разгледаха организационния отчет на ССБ за 2012 г. И през тази година се потвърди тенденцията към намаляване на броя на съюзните членове. Управителният съвет обърна внимание на всички съюзни активисти върху необходимостта от продължаване и интензифициране на контактите с ТЕЛК. Има много хора със зрителни увреждания, особено такива които са причинени от глаукома, и те трябва да бъдат издирвани и привличани в организацията, за да се спре свиването на членския състав. Данните показват, че за десет години числеността на Съюза върви надолу и от над 19 000 човека в началото на този период сега ние отчитаме около 15 600. Спадът е приблизително 550 човека годишно.
След дискусията управителният съвет прие анализа на сборния организационен отчет на ССБ за 2012 г.
Като втора точка от дневния ред беше разгледана докладна записка, внесена от Васил Долапчиев - председател на ССБ, и Т. Радев - председател на комисията по организационните въпроси, относно актуализирането на годишния организационен отчет на ССБ. Г-н Долапчиев като вносител на предложенията за промени мотивира необходимостта от тях. Става дума най-вече за това, че от структурите на държавата идват изисквания за промени в отчетността на организациите. ССБ вече ще трябва да предава подробни отчети за всяко тримесечие, в които да се отразят извършените за периода дейности. Все повече ще намаляват възможностите за представяне на обобщаващи годишни отчети. Особено важно е да се има предвид и ориентацията на дейностите, които и в своята конкретика трябва да се отнасят до социалната интеграция на хората и да подпомагат тяхното социално включване. Неслучайно в новите форми, в които трябва да се правят отчетите, се включват много нови параметри и изисквания.
Дискусията по тази точка беше започнала преди заседанието и членовете на УС се бяха обединили около приемането на необходимите промени в отчетните форми. Тя продължи и на самото заседание и в резултат направените предложения бяха единодушно приети.
По точка трета управителният съвет реши - свиква ІІІ заседание на ХVІ Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ на 29 май от 14.00 часа и 30 май 2013 г. в Почивна станция "Релакс", Шипковски минерални бани.
По точка четвърта "Обсъждане на Дългосрочна програма за подкрепа на деца и младежи с нарушено зрение за периода 2013-2020 г." по-подробна информация представи Борислав Лазаров – председател на комисията за работа с младите хора.
За да изработи наистина добра и прагматична програма, комисията е провела две заседания - първото от които е проведено във формата на скайп-конференция. Той счита, че програмата е много амбициозна, напрегната и за нейната реализация съюзните структури ще трябва доста да поработят. Тя обхваща хората със зрителни увреждания още от ранна детска възраст до навършване на 35 години.
Управителният съвет прие Дългосрочната програма за подкрепа на деца и младежи с нарушено зрение за периода 2013-2020 г. и възложи на председателя на ССБ да я внесе за обсъждане и приемане на третото заседание на ХVІ Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ.
Пета точка от дневния ред бе "Обсъждане на програма за дейността на ССБ през 2013". По нея се обсъди младежката програма, отделен раздел, отнасящ се до дейностите, предвидени в проекта за създаване на Центъра за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания (ЦПЦОХЗУ) с изнесени офиси, и, разбира се, всички заложени дейности, които организацията ежегодно извършва.
Управителният съвет реши: приема предложената програма за дейността на ССБ през 2013 г. и възлага на председателя на ССБ да я внесе за обсъждане и приемане на третото заседание на ХVІ Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ.
Последва точката за прекратяване на дейността и започване на процедура по ликвидация на търговското дружество "ГОЛДКАПС" ООД.
Дружеството беше основано през 2010 г. с цел повишаване на ефективността при производството и реализацията на капачките "Туист оф". В хода на работата се оказа, че нашите очаквания по отношение на партньорите от Гурково не се оправдаха. Като цяло от този стопански експеримент ние не сме отчели никакви загуби, само че не виждаме и никакви ползи от продължаването на съвместната ни работа. След като внимателно обсъди детайлите при реализирането на предложението за прекратяване на дейността и откриване на процедура по ликвидация на "ГОЛДКАПС" ООД, управителният съвет реши: дава мандат на представителите на "УСПЕХ МЕТАЛКАП ССБ" ЕООД в общото събрание на съдружниците на "ГОЛДКАПС" ООД, Гурково - Велик Стефанов Атанасов и Борислав Георгиев Лазаров, да внесат предложение в дневния ред на предстоящото общо събрание на търговското дружество "ГОЛДКАПС" ООД да бъде включен въпросът за приемане на решение за ликвидация и заличаване на дружеството.
По следващата точка членовете на управителния съвет обсъдиха информация за резултатите от извършената проверка от Е. Узунов - председател на КС на ССБ, на "Успех Металкап ССБ" Плевен. Докладва председателят на Контролния съвет на ССБ, който е ръководил извършването на проверката. Тя е предизвикана от получен в контролния съвет сигнал от служител в предприятието. Направените в нея констатации са подкрепени от съответните доказателствени приложения. По първоначални устни обяснения на управителя Павлин Ангелов сигналът от страна на Илиян Георгиев е провокиран от направени констатации от управителя на дружеството за слабости в работата на шофьора, както и за противозаконно задържане на документи и други движими вещи от страна на Илиян Георгиев.
Във връзка с това управителят е поискал обяснения от Георгиев относно констатираните слабости, както и връщането на задържаните документи и движими вещи.
Проверката е ограничена само до изясняване на посочените в сигнала факти и няма за задача да ги разглежда откъм тяхната целесъобразност, а се произнася само по отношение на тяхната законосъобразност. Тя е направена по отношение на всички изнесени в сигнала обвинения, но проверяващите не са установили никакви закононарушения и данни за извършени престъпления. Констатирани са някои слабости в организацията на отчетността в предприятието, но като цяло те са допускани в интерес на работата. Проверката не намира данни за това, че констатираните пропуски и слабости по какъвто и да е било начин са довели до злоупотреби със средствата на предприятието.
Членовете на управителния съвет се отнесоха с цялата си сериозност по случая и препоръчаха на ръководството на "Успех Металкап ССБ" Плевен и на ръководството на холдинга да направят необходимото за отстраняването на констатираните слабости.
Управителният съвет реши: приема информацията за резултатите от извършената проверка от Е. Узунов - председател на КС на ССБ, на "Успех Металкап ССБ" Плевен.
След това членовете на управителния съвет обсъдиха отчета за дейността на почивните бази на ССБ през 2012 г. и предложението за цени, графици и правила за ползване на хотел "Хоризонт" в град Обзор и почивна станция "Релакс", Шипковски минерални бани за 2013 година.
Данните за 2012 година на хотелски комплекс "Хоризонт", град Обзор са:
- реализирани брой нощувки за периода 1 юни – 30 септември 2012 година – 3908, в това число: 218 чужденци, 96 българи извън системата на Съюза и 64 членове на ССБ;
- реализираните приходи (нощувки, храна, лихви и др.) за отчетния период възлизат на 186 977 лв., от които 43 625 лв. от наеми. Приходите от основната дейност - настаняване и хранене, възлизат на 143 352 лв.;
- извършените разходи за тази дейност, включващи закупуването на хранителни продукти, електрическа енергия, данъци, такси, фонд работна заплата и други, възлизат на 133 544 лв.;
- общият размер на печалбата за 2012 година е 53 433 лв.
Отчетните данни за почивна станция "Релакс", Шипковски минерални бани за 2012 година са както следва:
- реализираният брой нощувки за периода 1 януари – 31 декември 2012 година е 8 804, в това число 7 807 от членове на ССБ и 997 от външни клиенти;
- реализираните приходи (нощувки, храна, лихви и др.) за отчетния период възлизат на 215 104, 81 лв.;
- извършените разходи за закупуване на хранителни продукти, дезинфекция, бензин, горива, материали и за електрическа енергия, данъци, такси, заплати, осигуровки, пране, услуги и други възлизат на 169 980,15 лв. Като цяло обектът завършва финансовата година с положително салдо в размер на 45 124, 66 лв.
Допълнителна информация по предложения за обсъждане отчет даде г-н Кеворк Кабзамалян. Той информира управителния съвет и за първите си впечатления от работата на новоназначения управител на хотел "Хоризонт" в Обзор.
След проведената дискусия отчетът беше приет и както всяка година членовете на управителния съвет утвърдиха цените, графиците и правилата за ползване на съюзните рехабилитационни бази през 2013 г., които изцяло ще бъдат публикувани на страниците на списание "Зари".
Следващото обсъждане беше по предложението на г-н Долапчиев за довършване на ремонтно-строителните работи на хотелския комплекс на ССБ в Дряново.
Ремонтът на този обект беше започнат преди повече от десет години, но поради липсата на финансов ресурс той все не можеше да бъде завършен. Председателят на ССБ информира управителния съвет, че към сегашния момент организацията ни вече има възможност да пристъпи към решаването и на тази задача. Част от необходимите за довършване на ремонта средства ще бъдат осигурени от продажби на имоти и от бюджета на ССБ, а ще бъдат търсени и други възможности.
Управителният съвет реши: задължава председателя на ССБ и отговорника за почивното дело да направят необходимото за минимизиране на разходите чрез подсигуряване на дарения, намаляване на цени и т. н. За да се гарантира пускът на обекта, УС дава съгласие средствата в размер на 97 936 лв. с ДДС да бъдат разплатени от продажба на активи (съюзни имоти) и при възможност от бюджета на ССБ.
След това на заседанието на управителния съвет беше обсъдена докладна записка относно Централната и базовите фонобиблиотеки в страната, Студиото за звукозапис и издателската дейност за 2012 година.
През 2012 година бяха записани 140 нови заглавия с продължителност 1780 часа върху 74 СD, а за абонатите на говорещи списания са записани 260 часа в тираж 1920 СD. Възстановените заглавия са 180 с продължителност 2026 часа върху 82 диска. За абонатите за домашна фонотека, които са петдесет и двама, се изработиха 1560 диска. Над 50 читатели от цялата страна получиха заявените от тях книги за домашната им фонотека. Или общо на читателската ни аудитория са предоставени над 6000 СD с книги и списания.
През 2012 година фондът на Централна фонобиблиотека достигна 2149 диска. Сто и десет читатели са посетили 920 пъти фонотеката, раздадените заглавия са 10800, а раздадените дискове - 1300. Продължи практиката за абонаментно разпространение на книги на дискове, като броят на абонатите е 52. Тази форма на разпространение на книгите се оказа изключително успешна, особено за регионите, където нямаме базови библиотеки, а и по този начин читателите оформят лични библиотеки. Можем с радост да отбележим, че богатата информация, която дава списание "Зари", получи доста почитатели. За 2012 година 160 абонати получиха своите списания. Имаме заявени абонати и от Турция, Украйна и Македония.
И през тази година продължи издаването на брайл на списание "Зари" и останалите списания тип дайджест. За ползвателите на компютър и интернет "Зари" редовно се качва на сайта на Съюза на слепите.
Управителният съвет прие отчета за дейността на Централната фонобиблиотека, Студиото за звукозапис, базовите фонотеки и издателската дейност на списание "Зари" и реши членският внос за читатели с допълнителни увреждания, нечленуващи в ССБ, за 2013 г. да остане в размер на 20 лв.
На заседанието бяха разгледани и други въпроси, по-голямата част от които ще се дискутират и на предстоящото заседание на пълномощниците на общото събрание на ССБ.
В заключение по отдавна установена традиция членовете на управителния съвет приеха и няколко решения за удостояване на съюзни членове с отличия за принос към дейността на организацията и по повод навършване на кръгли годишнини.
По тази точка от дневния ред управителният съвет реши:
1. За дългогодишна и активна дейност и по случай 60-годишния му юбилей награждава Васил Трифонов Долапчиев - председател на ССБ, със съюзното отличие медал "За особени заслуги".
2. За дългогодишна и активна дейност и принос към каузата на слепите хора в България, и по повод 85-годишния му юбилей награждава Марин Матев Найденов от РСО София със съюзното отличие медал "За особени заслуги".
3. За дългогодишна и активна дейност, за принос за развитието на ССБ и по повод 80-годишния му юбилей награждава д.ф.н. Виктор Леонов Самуилов от РСО София със съюзното отличие медал "За особени заслуги".
4. За дългогодишна и активна дейност и принос за развитието на културата и спорта, и по повод 80-годишния му юбилей награждава Борис Георгиев Бодичев от РСО Варна със "Златно отличие" на ССБ.
Съвсем накрая членовете на управителния съвет взеха решения за промяна в наименования и състави на комисии към УС на ССБ. С изчерпването на тази точка заседанието беше закрито.

Димитрина МИХАЙЛОВАНазад

Всички статии на Брой 04, 2013

БОЙНА СЛАВА
Тихоокеанската война и последствията й
ВЕЛИКДЕН
Откъс из Евангелие от Матея
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на Съюза на слепите в България
КОМУНИКАЦИИ
Нашите мобилни помощници
ЛИТЕРАТУРА
Неочаквана награда
ЛЯТО 2013
Цени и графици за ползване на съюзните бази
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Терапия със стволови клетки при очни заболявания
ПОКАНА
ІІІ заседание на ХVІ Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
ПРОЕКТИ
Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество
СПОРТ
Триумфът на пловдивчани
Турнир по табла в София
ЮБИЛЕИ
85 години Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
Кърлин - четвърти в света!!!
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6