Брой 05, 2013

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В управителния съвет на ССБ


На 18 и 19 април 2013 г. в Почивна станция "Релакс" – Шипковски минерални бани се проведе поредното заседание на Управителния съвет на ССБ.
Както обикновено на заседанието присъстваха всичките единадесет членове на УС. И пак както обикновено в този период от годината на това заседание се обсъждаха отново материали, които управителният съвет трябва да предостави за разглеждане и одобрение на пълномощниците на общото събрание на организацията.
По точка първа от дневния ред участниците в заседанието разгледаха отчета на ССБ за дейността на сдружението през 2012 г.
В своята докладна записка председателят на ССБ г-н Долапчиев обърна внимание на влошаващите се икономически и социални условия в България. На този фон трябва да се разглежда и направената от него положителна оценка за работата на Съюза, който, въпреки сложната обстановка, и през изминалата година продължи да функционира като авторитетна, правозащитна и предлагаща социални услуги организация.
От името на Управителния съвет на ССБ се изразява голяма благодарност на всички председатели на регионални и териториални организации и на целия актив за положените усилия и постигнатите резултати в областта на социалното включване на хората с нарушено зрение.
За нашите читатели ще посочим някои от отчетените в докладната записка данни за структурата и състава на организацията, имащи отношение към отчетния период. Структурата на ССБ включва 16 регионални организации, обединяващи 106 териториални.
В началото на разглеждания период в ССБ са членували 16 232 души, а към 31.12.2012 г. те са 15 603, от тях 6 зрящи. Със загубена работоспособност от 71 до 90 % са 4 446 членове и над 90 % – 11 151. Новоприетите са 750, прекратилите членство в ССБ – 279, починалите съюзни членове са 1 094.
От тези данни е видно, че продължава тенденцията на намаляване на числеността на организацията. Този проблем многократно е поставян за разглеждане на заседания на Управителния съвет на ССБ. Обстойно и задълбочено са обсъждани причините за това положение и е констатирано, че те имат обективен характер. Практически единствената възможност за влияние върху ситуацията е продължаването на политиката за популяризиране на нашата дейност, набиране на информация за лица, отговарящи на условията за приемане в нашата организация, установяване на контакт с тях с цел привличането им за членове.
Към края на 2012 г. в състава на Съюза на слепите в България се включват 7 200 мъже и 8 403 жени. Възрастовата структура на организацията е следната:
- до 30 години - 544;
- от 30 до 60 години - 4 386;
- над 60 г. - 10 673.
Образователният ценз на членовете е:
- с начално образование - 2 610;
- с основно - 6 897;
- със средно - 4898;
- с полувисше - 404;
- с висше образование са 794.
От посочените данни се вижда, че в организацията преобладават членове от третата възраст - 68.38%, както и това, че значителната част от тях са с ниска образователна степен - 60.09%. Тези обстоятелства продължават да оказват сериозно въздействие върху вида на решаваните проблеми. Безспорно те са и от голямо значение за кадровия ресурс на ССБ и ефективността от дейността на съюза.
Ръководството на Съюза на слепите отдава голямо значение на партньорството и съвместната работа с другите организации на и за хора с увреждания, заедно с които се води непрекъснатата борба за защита правата на хората с увреждания в България.
Ръководството на ССБ продължи активно да участва в работата на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, като не престава да полага големи усилия за превръщането на съвета в инструмент за диалог с правителството за провеждане на по-добра социална политика.
Заедно с другите национално представителни организации на и за хора с увреждания ССБ винаги е настоявал и ще продължава да настоява за прилагане на европейския принцип при вземането на решения за хората с увреждания - "Нищо за нас без самите нас!".
През отчетната година представителите на Съюза бяха и ще продължават да бъдат активен фактор при определянето на честотата на заседанията и разглежданите въпроси в дневния ред на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.
В резултат на тази активност бяха разработени и внесени становища в защита правата на хората с увреждания във връзка със следните проблеми и нормативни документи:
1. Създаване на условия за достъпност на стоки и услуги за хора с увреждания.
2. Въвеждане на универсалния дизайн.
3. Създаване на специализирани схеми по оперативните програми на Република България от структурните фондове на Европейския съюз в следващия програмен период 2014 - 2020 г., създаващи условия за достъпност до образование, трудова заетост, архитектурна среда, транспорт, жилищна политика и др.
4. Осигуряване на достъп до информация в зависимост от вида на увреждането.
5. Разширяване обхвата на модела на подкрепената заетост като инструмент за навлизане в открития трудов пазар. Прилагане на индивидуален подход при специализирано професионално ориентиране на хората с увреждания.
6. Прилагане на икономически стимули за подкрепа на работодатели в обичайна икономическа среда с цел създаване на работни места за хора с увреждания.
7. Подкрепящи мерки към общността, в която живеят хората с увреждания – в семейна среда чрез завишаване на плащанията за семейства, грижещи се за деца и лица с увреждания.
8. Прекратяване на практиката да се отнемат права на хората с увреждания на основание констатирани единични случаи на злоупотреби в тази област.
9. Гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване за хората с увреждания в България чрез осигуряване на:
- достъпна инфраструктура до лечебните заведения;
- осигуряване на необходимия брой специалисти в извънболничната помощ;
- специализиран транспорт за отдалечените населени места с цел бързо придвижване до най-близкото лечебно заведение.
10. Създаване на условия за достъп на хората с увреждания до съвременни медицински изделия и помощно-технически средства, приспособления и съоръжения и въвеждане на нови изделия чрез гарантирано финансиране от страна на държавата.
11. Повишаване на ефективността на политиката за отглеждане на деца и лица с увреждания в:
- защитено жилище;
- в семейството;
- в приемни семейства.
12. Наредба на Столичен общински съвет за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социални услуги "Асистент за независим живот".
13. Наредба за организация на движението на територията на Столична община и Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община.
И през миналата година Съюзът на слепите в България продължава да разширява и задълбочава своята дейност за предоставяне на най-необходимите услуги на своите членове, като се стреми въпреки трудностите да удовлетворява различните техни интереси в областта на социалното подпомагане, рехабилитацията, културата, достъпа до информация, спорта и туризма. Особено добро впечатление прави утвърждаването на тенденцията за увеличаване на количеството и многообразието на предоставяните на съюзните членове помощни технически средства. Със съжаление трябва да напомним, че поради продължаващата политика на българските власти да отказват пълното или поне частично финансиране на придобиването на такива средства, техните цени са основно препятствие пред достигането на по-добри показатели за тяхното закупуване и използване от страна на нуждаещите се.
През 2012 г. бяха предоставени на членове на организацията:
- сгъваеми и опорни бели бастуни – 169 бр.;
- плочи и шила за писане на брайл – 7 бр.;
- машини за писане на брайл – 3 бр.;
- говорещи апарати за измерване на кръвно налягане – 27 бр.;
- говорещи термометри за измерване на телесна температура – 260 бр.;
- говорещи и брайлови часовници – 102 бр.;
- гласово говореща кухненска везна – 2 бр.;
- звуков вибриращ индикатор за течности – 5 бр.;
- говорещ детектор на цветове – 1 бр.;
- механичен таймер – 6 бр.;
- увеличително огледало с пинсети – 2 бр.;
- тактилен кварцов будилник – 4 бр.;
- геометрични фигури –10 комплекта;
- измервателни тактилни помагала (метри, линии, триъгълници и др.) – 53 бр.;
- голбална топка – 1бр.;
- тактилни игри за свободното време (шахове, табли, домино, дама и други) – 31.
Общата стойност на осигурените през изтеклия отчетен период помощни технически средства възлиза на 16 122.10 лв.
Въпросът за възможностите за трудова реализация на хората с увредено зрение винаги е стоял на едно от първите места в списъка на приоритетите на Съюза на слепите. И сега в ситуацията на тежка и много продължителна икономическа криза този проблем все повече се задълбочава. В представения на вниманието на членовете на Управителния съвет на ССБ отчет г-н Долапчиев с голямо съжаление констатира, че приетият на правителствено равнище план за действие през 2012 - 2013 г., в изпълнение на дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 - 2020 г., не се изпълнява не от друг, а именно от правителството. Практически той остана едно добро пожелание, необезпечено с необходимия финансов ресурс. Въпреки многократното настояване на Съюза на слепите в България и другите национално представителни организации, както и на представителите на работодатели на хора с увреждания, Министерството на труда и социалната политика системно отлагаше активирането на дейността в тази област.
От статистическата информация, която се набира в ССБ, е видно, че 619 членове на сдружението са работещи. Тази цифра е крайно незадоволителна, тя показва, че само 12 % от членовете в икономически активна възраст намират възможност за трудова реализация. В структурите на ССБ на трудови договори през 2012 г. са работили общо 93 човека, от които 45 са с нарушено зрение и 3 с друг вид заболяване. Съответно на граждански договори в ССБ са работили общо 231 души, от които 108 с нарушено зрение.
В специализираните предприятия "Успех" в София, Плевен, Дряново, Шумен и Варна през отчетния период са работили 241 работници и служители, от които 104 с нарушено зрение и 4 с друго заболяване. Реализираните в обичайна икономическа среда членове на нашата организация са 427.
Процесът на все по-голямо обедняване на българското население в особено остри форми засяга и немалка част от членовете на Съюза на слепите. В тези условия ръководството на сдружението ни непрекъснато се стреми да намира нови и нови възможности за парично и материално подпомагане на своите крайно нуждаещи се членове. За отчетния период парична помощ от ССБ на обща стойност 37 615.00 лв. са получили 1165 човека, а броят на натурално подпомогнатите е 5311.
Отчитайки информацията, която е дадена в съставените удостоверения за дарение, стойността на хранителните продукти, дрехите и другите натурални помощи надхвърля 120 000 лв.
Безспорни лидери в осигуряването на дарения са:
1. РСО София - 60 400 лв., от които 9 400 лв. от Българската хранителна банка, която започна да функционира през 2012 г. ССБ подписа договор за раздаване на помощ в натура на 200 човека от столичната организация, осигурени са изискуемите помещения и транспорт. Специалисти на организацията разработиха всички необходими нормативни документи, регламентиращи разпределението, отчета и контрола на процеса. В случай че в бъдеще българската хранителна банка се развие и изгради мрежа в страната, ръководството има готовност веднага да пристъпи към преговори за осигуряване на помощи на наши членове и от други региони. Трябва да отбележим, че ръководството на РСО София предостави хранителни продукти и на членовете на РСО Монтана и РСО Плевен.
2. РСО Дряново - 12 000 лв.
3. РСО Пловдив - 7 500 лв.
4. РСО Плевен, РСО Стара Загора и РСО Кърджали – всяка над 6 000 лв.
В изпълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за неговото приложение ССБ организира и през изминалата година изплащането на целева помощ за придружител на 10 122 правоимащи на обща стойност 506 100 лв.
Подробното обсъждане на този отчет, както и на повечето от разглежданите на това заседание на управителния съвет материали ще продължи на заседанието на Общото събрание на пълномощниците на ССБ, а на този етап членовете на управителния съвет единодушно приеха представения на тяхното внимание отчет и го насочиха към заседанието на общото събрание.
По точка втора членовете на управителния съвет обсъдиха изложения в докладната записка на председателя на ССБ годишен финансов отчет на организацията за 2012 г.
В приетия от общото събрание на пълномощниците бюджет на организацията за 2012 г. бяха утвърдени приходи в размер на 1 220 244 лв.
Днес управителният съвет отчита достигнато равнище на фактически реализираните приходи за миналата година в размер на 1 956 916,93 лв., които са формирани от следните пера:
Приходи от републиканския бюджет - 628 000 лв.
Приходи от членски внос - 30 700 лв.
Приходи от дарения и съвместна дейност по РСО - 121 836,96 лв.
Приходи от абонамент на "Зари" - 6266,50 лв.
Приходи от префактурирани тифлосредства - 14 082,54 лв.
Приходи от продажба на апартамент - 38 733,33 лв.
Приходи от наеми на съюзни членове - 11 976,90 лв.
Приходи от префактурирани консумативи - 44 945,31 лв.
Приходи от външни наематели - 269 249,47 лв.
Приходи от наеми в РСО - 72 874,50 лв.
Приходи от център в Габрово - 93 302,50 лв.
Приходи от наеми от първи етаж на сградата - 12 357,77 лв.
Приходи от програми към бюрата по труда - 36 054,88 лв.
Приходи от проект към АХУ - 16 781,24 лв.
Приходи от проект към фонд "Социална закрила" - 9990,00 лв.
Приходи от параолимпийския комитет - 9600,00лв.
Приходи от специал. предприятия - 4000,00 лв.
Приходи от благотворителен търг - 14 670,00 лв.
Приходи по проект към АСП - 83 603,27 лв.
Други приходи - 21 808,18 лв.
Приходи от центрове в Русе и Перник - 10 670,00 лв.
Приходи от Шипково - 215 104,81 лв.
Приходи от Обзор - 186 977,23 лв.
Финансови приходи - 3331,54 лв.
Отчетените приходи съгласно изискванията на закона се класифицират съгласно източника им като приходи от стопанска дейност - 775 938,19 лв., а приходите от нестопанска дейност възлизат на 1 180 978,74 лв. Отчетените приходи от стопанска дейност са формирани от приходите от наеми за отдадена под наем недвижима собственост от ЦУ и РСО на ССБ и от дейността на почивните бази.
Сумата на фактически направените разходи за миналата година възлиза на 2 028 702,16 лв.
От които разходите за стопанска дейност са 642 426,94 лв., а тези за нестопанска дейност са 1 386 275,22 лв.

РЕЗУЛТАТ:
- от стопанска дейност – печалба в размер на 133 511,25 лв.;
- от нестопанска дейност – загуба в размер на 205 296,48 лв.
Обобщен резултат от регламентирана и от стопанска дейност – загуба в размер на 71 785,23 лв.

И през 2012 година ССБ организира раздаването на получаваните по закона за интеграция на хората с увреждания финансови средства, като общо на правоимащите бяха раздадени средства в размер на 506 100 лв. Всяко лице, имащо право на тази целева помощ, я получи в пълен размер.
Също така през 2012 г. приключи успешно изпълнението на проект към АСП за разкриването на 2 центъра за социална рехабилитация и интеграция на незрящи в градовете Перник и Русе на обща стойност 244 469,97 лв. От тях успешно бяха усвоени 228 500 лв.
Отчетната година приключи за сдружението само с нормалните текущи задължения към персонал, НАП и доставчици. Изчистени са и задълженията за помощ за четец, която се предоставя на студентите, членуващи в ССБ.
Отчетът беше приет и също ще бъде предложен на вниманието на пълномощниците в Националното общо събрание на ССБ.
По точка трета от дневния ред се разгледа докладна записка от председателя Васил Долапчиев относно проекта за бюджет на ССБ за 2013 година.
В предишни публикации на страниците на списание "Зари" подробно сме информирали читателите за работата, която се извършва в организацията в процеса на изработване на проекта за бюджет за 2013 г. Членовете на управителния съвет одобриха представения проект за бюджет и решиха да го предоставят на заседанието на Националното общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България.
Точка четвърта бе отделена на докладна записка от г-н Шекеров – управител на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД, относно финансовата дейност на холдинга за отчетната 2012 г.
От представени отчет е видно, че дружеството като цяло, т. е. при обединяване на резултатите от клоновете, дъщерните дружества и Централата, приключва на печалба в размер на 313 хил. лв. Този резултат е получен от резултатите на отделните предприятия с обобщени данни за резултатите за 2012 г. съответно за клоновете и дъщерните дружества. По предприятия годишните финансови резултати са както следва: Варна 62 хил., Дряново 72 хил., Сливен минус 152 хил., Русе 37 хил., Плевен 17 хил., Шумен 392 хил., Стара Загора 18 хил., Пловдив 194 хил., София минус 12 хил., Централа на холдинга минус 47 хил., или общо печалба за цялото дружество от 313 хиляди лева.
От изнесените отчетни данни можем да констатираме, че е запазена тенденцията от първото полугодие и от 9-месечието на 2012 г. за известно подобряване на финансовото състояние в повечето предприятия и общо за холдинговото дружество като цяло.
С тези скромни, но все пак обнадеждаващи резултати членовете на управителния съвет приеха отчета за финансовата дейност на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД за 2012 г. и го предоставят за разглеждане в общото събрание.
Посветеното преди всичко на приемане на годишни отчети заседание на управителния съвет на ССБ продължи с разглеждане на отчета за финансовата дейност на Националния център за рехабилитация на слепи в Пловдив. От представения от директора на центъра г-н Стефан Данчев отчет е видно, че финансовата дейност на организацията е поставена на здрава основа, което дава основания да очакваме, че и през тази година тя ще продължи да осъществява своята дейност, без да се притеснява от изненадващи финансови сътресения.
През отчитаната сега 2012 година приходите за издръжка на дейността на НЦРС Пловдив са получени основно от субсидия от Държавния бюджет, такси на курсисти, дарения и финансирания по проекти. Тъй като тези приходи от регламентирана дейност не са достатъчни за нормалното, целогодишно функциониране на институцията, НЦРС извършва и спомагателна стопанска дейност, с която цели да подпомогне издръжката на регламентираната дейност. Същата се изразява в отдаване под наем на недвижима собственост, която включва: офис на фондация "Благодат" и лекарски кабинет, а при свободни стаи в интерната те се предоставят за нощувки на физически лица. За целта се съставят фактури и се издават касови бележки от регистриран в НАП касов апарат.
В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството НЦРС съставя два отчета за приходите и разходите през годината, като единият отразява само приходите и разходите от нестопанска дейност, а другият приходите и разходите от стопанска дейност.
От отчета за приходите и разходите от нестопанска дейност е видно, че през 2012 г. са постъпили следните приходи (в хил. лв.):
ПРИХОДИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ – общо 358 хил. лева, от които:
- от такси на курсисти - 11 хил. лева;
- от дарения без условия - 14 хил. лева;
- от субсидия от Държавния бюджет - 206 хил. лева;
- от финансирания по проекти - 127 хил. лева.
РАЗХОДИТЕ ЗА НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ възлизат общо на 358 хил. лева, в това число материали, външни услуги, заплати, социални осигуровки, командировки, по проекти, амортизации и други разходи.
Съвсем накратко трябва да споменем и за някои от основните услуги, които се предлагат на незрящите в България от служителите на Националния център за рехабилитация на слепи. В партньорство с регионалните структури на Съюза на слепите той предостави услуги на 345 човека с нарушено зрение.
През отчетната година бяха организирани курсове по:
- основна рехабилитация;
- професионално обучение;
- компютърно обучение степен ИСДЛ;
- обучение на обучители на зрително затруднени лица;
- обучение на зрително затруднени деца със специални обучителни потребности;
- обучение на доброволци от катедра "Специална педагогика" - СУ "Свети Климент Охридски".
Отчетът на НЦРС също беше приет и ще бъде представен на вниманието на пълномощниците на Националното общо събрание на Съюза на слепите.

Димитрина МИХАЙЛОВАНазад

Всички статии на Брой 05, 2013

АСТРОЛОГИЯ
Прогноза за месец юни 2013 г.
БОЙНА СЛАВА
Битката при Прохоровка
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Сливен
Варна
Левски
София
Добрич
ИЗКУСТВО
"Да намериш светлината в песните и музиката"
КОМУНИКАЦИИ
Нашите мобилни помощници
ЛЮБОПИТНО
От Индия пристига първият смартфон за незрящи
ПОМОЩНИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА
Цени на тифлосредствата, предлагани от ССБ
ПРОЕКТИ
Завършва проектът "Обучение и заетост за хора с увреждания в специализирано предприятие БГАСИСТ ООД”
СПОРТ
Шахматна балканиада
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6