Брой 05, 2013

Тема: ПРОЕКТИ

Завършва проектът "Обучение и заетост за хора с увреждания в специализирано предприятие БГАСИСТ ООД”


Завършва проектът "Обучение и заетост за хора с увреждания в специализирано предприятие БГАСИСТ ООД”. В предишни статии ви информирахме за основните цели и дейности по този проект, но за читателите, които не са запознати, ще припомним, че проектът е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.03 "Шанс за всички". Проектът е на стойност 62 155,01 лв. и с продължителност 16 месеца.
Екипът на БГАСИСТ ООД с компетентната помощ на главния експерт от Отдел "Мониторинг и оценка" на програмата Божидар Сандев успешно се справи с нелеките формални изисквания при реализацията и отчитането на проекта на различните негови етапи. Пенка Христова - ръководител на проекта, и Анастасия Гоцева - координатор, съумяха да организират, координират и администрират успешното му изпълнение до настоящия момент, а надяваме се и занапред - до окончателното му приключване.
Основните цели на проекта бяха:
- създаване на условия за социално включване на хора с увреждания чрез осигуряване на обучения и пълноценна трудова реализация;
- повишаване на конкурентоспособността на специализираното предприятие чрез инвестиране в човешки капитал.
За постигането на тези цели бяха извършени дейности, съответстващи на идеите и насоките, заложени в конкретната схема за финансиране "Шанс за всички".
Проведоха се обучения за придобиване на професионална квалификация както за служителите, работещи във фирмата, така и за още две лица с увреждания, които след това бяха назначени на работа. Общо 5 служители на фирмата придобиха професионалната квалификация "Маркетолог", което е съобразено с дейността на фирмата.
Проведоха се и две обучения за придобиване на ключови компетентности. Двама служители изучаваха английски език, а други четирима – "Инициативност и предприемачество". Това се отрази благоприятно върху ефективността на работата им и комуникацията с доставчици и клиенти. Чрез повишаването на професионалната квалификация и ключовите компетентности на служителите осезателно се подобри качеството на предлаганите услуги, възможностите за консултации и участие в други проекти, свързани с хората с увреждания.
За новоназначените двама служители бяха оборудвани работни места, създадени бяха добри условия за работа. За тях беше осигурено наставничество при овладяване на новата професия, а също и асистентска помощ по време на трудовия процес.
Бяха закупени и помощни средства (брайлов дисплей и говорещ диктофон), които улесняват работата на служителите с увреждания, помагат им да бъдат по-прецизни при изготвянето на документация и приемането на поръчки.
В изпълнение на дейностите по проекта консултантска фирма разработи Стратегия за развитие на човешките ресурси във фирмата.
През месец Януари 2013 г. бе проведена работна среща в неформална среда на служителите на фирма БГАСИСТ ООД, с което те затвърдиха своята съвместна работа като екип.
През втората половина на месец юни предстои провеждането на заключителен семинар, на който ще бъдат поканени медии, представители на целевата група и представители на други специализирани предприятия, кооперации и НПО за споделяне на натрупания опит. Това ще е начин за мултиплициране на ефектите от изпълнението на проекта. На семинара се очаква да присъстват всички, които желаят да научат повече за Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", за конкретната схема "Шанс за всички", за реализацията на проекти, свързани с обучение и заетост на хора с увреждания.
Ефектът от извършените дейности е дълготраен, защото чрез проекта се инвестира предимно в човешки ресурси. Придобитите от служителите знания и опит им вдъхват увереност в собствените сили и увеличават възможностите им за бъдеща реализация на трудовия пазар. Всеки от тях е с позитивна мотивация за пълноценна трудова реализация и за инвестиране в обучение и самообразоване през целия живот.Назад

Всички статии на Брой 05, 2013

АСТРОЛОГИЯ
Прогноза за месец юни 2013 г.
БОЙНА СЛАВА
Битката при Прохоровка
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Сливен
Варна
Левски
София
Добрич
ИЗКУСТВО
"Да намериш светлината в песните и музиката"
КОМУНИКАЦИИ
Нашите мобилни помощници
ЛЮБОПИТНО
От Индия пристига първият смартфон за незрящи
ПОМОЩНИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА
Цени на тифлосредствата, предлагани от ССБ
ПРОЕКТИ
Завършва проектът "Обучение и заетост за хора с увреждания в специализирано предприятие БГАСИСТ ООД”
СПОРТ
Шахматна балканиада
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6