Брой 06, 2013

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗЕН ЖИВОТ

Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2013 г.


В изпълнение на приетата програма за дейността на ССБ през мандата на ХVІ Национално общо събрание през 2013 г. сдружението трябва да осъществи следните мероприятия:

І. ПРАВОЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ

Отчитайки възникналата тежка политическа и икономическа криза, ние считаме, че акцентите в правозащитната дейност през 2013 г. трябва да бъдат:
1. Съюзът на слепите в България и другите национално представителни организации на и за хора с увреждания да направят всичко необходимо наши експерти да бъдат включени в обществените съвети към служебното правителство и отделните министерства.
2. След формиране на служебното правителство веднага да се пристъпи към диалог с министъра на труда и социалната политика за определяне на програма, изпълнима в рамките на неговия мандат.
3. Председателят на ССБ, председателите на РСО и ТСО да организират срещи с кандидати за народни представители от различни политически формации, на които да връчат нашите искания за нова социална политика за хората с увреждания.
4. След формиране на 42-то Народно събрание и излъченото от него правителство председателят на ССБ да пристъпи към активни контакти с цел изграждане на лоби в тези два органа.
5. През второто полугодие на текущата година на среща с министъра на труда и социалната политика да се установят приоритетите в изпълнението на:
- Плана за адаптиране на националното законодателство към Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания за периода 2013 - 2014 г.;
- Плана за действие (2013 – 2014 г.) в изпълнение на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания (2011 – 2020 г.);
- При разработването на Бюджет 2014 г. повишаване на пенсиите и социалните добавки на хората с увреждания.
6. Председателят на ССБ да проведе среща с ръководството на Централната избирателна комисия във връзка с достъпа на незрящите лица в предстоящи избори в Република България:
- уеднаквяване изискванията за допускане на придружители на незрящи при гласуването;
- електронното гласуване да бъде достъпно за хората с нарушено зрение.

Отчитайки факта, че централните държавни институции ще функционират много трудно в условията на нарастващо гражданско недоволство, ние трябва да положим усилия за запазване и развитие на партньорството ни с местните органи на властта. Председателите на РСО да продължат да участват в работата на обществените съвети и да допринасят за активизиране на дейността им. Те системно трябва да поставят за решаване проблеми от компетенциите на местната власт и да настояват за провеждане на секторни политики, допринасящи за социалното включване на хората с нарушено зрение.

ІІ. РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Изпълнение на проект „Създаване на център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания (ЦПЦОХЗУ) с изнесени офиси”, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Срокът на проекта е 20 месеца. Изпълнението му започва от 01.03.2013 г. През настоящата година по проекта ще бъдат изпълнени следните мероприятия:
1. Информационни кампании за промяна на обществените нагласи:
- "Заедно можем повече" – тя включва отпечатване на брошури за дейността на организацията, координатите на нейните структури и обръщение към обществото и потенциални наши членове. Печатните материали ще бъдат разпространявани в ТЕЛК, офталмологични кабинети, медицински картотеки, регионалните дирекции за социално подпомагане, бюрата по заетостта, медиите и други.
- "И ние можем" – изработване на 20 билборда и поставянето им в София, на магистралите "Тракия" и "Хемус" и на други места. Концепцията на кампанията вкючва представянето чрез снимка и текст на реализирани незрящи младежи и изразяване на положителното мнение на техните работодатели.
- "Подай ръка" – отпечатване на нов вариант на брошура "Когато сте с хора без зрение". С цел изграждане на правилно отношение на обществото към хората с нарушено зрение тя ще бъде разпространена в Президентството, Народното събрание, Министерски съвет, общините, регионалните инспекторати към Министерството на младежта и науката, училища, медии и други.
- "Запази зрението си" – отпечатване на листовки и материали в печата за основните очни заболявания и тяхната профилактика и лечение. Провеждане на работни срещи с офталмолози в Плевен и Варна.
- "Опознай ме" – провеждане на интервюта и отпечатването им в национални и местни печатни издания. Участие в дискусии в електронна медия.
2. Дейности за работа със средата:
- Изкуството – среща на два свята и форма на интеграция. Организиране и провеждане на концерти в областните центрове: Монтана, Кюстендил, Смолян, Кърджали. Отпечатване на афиши, покани, видеоматериали, публикации в местните печатни и електронни медии.
3. Подкрепа за избор на професия, повишаване на знания за успешно кандидатстване в колежи и вузове и създаване на предпоставки за трудова реализация.
- Изготвяне и разпространение на ръководство "Анализ на възможностите на младите хора за подкрепа при избора им на професия".
- Изготвяне "Наръчник за традиционни и нови професии за хора с нарушено зрение и съвети за успешно кандидатстване за работа".
- Организиране и провеждане на среща на незрящи деца с реализирали се млади хора без зрение в София.
- Изработване на "Методика за създаване на условия за достъпно образование за незрящи".
4. Развиване на форми и механизми за партньорство между всички страни, участващи в процеса на създаване на условия за пълноценно социално включване на хората с нарушено зрение:
- Организиране и провеждане на регионални срещи-дискусии с депутати, кметове, общински съветници и местни ръководители на парламентарно представените партии.
- Организиране и провеждене на срещи по региони с представители на регионалните дирекции за социално подпомагане и дирекции "Бюро по труда".
- Организиране и провеждане на среща в Стара Загора с представители на очни НЕЛК и ТЕЛК от основните седалища на комисиите за обсъждане на промените в нормативната уредба, отнасяща се до хората със зрителни увреждания.
5. Посредничество за професионална реализация на хората с нарушено зрение:
- Подготвяне и провеждане на анкета за изследване на статуса на хората със зрителни увреждания.
- Изследване за квалификацията и възможностите за трудова реализация с участието на респонденти - незрящи лица на възраст от 18 до 60 години.
- Изготвяне на план за работа и сътрудничество с институции и работодатели за създаване на достъпна среда за незрящи хора за професионална реализация.
- Намиране на работа на лица със зрителни увреждания.
6. Повишаване на потенциала за социално включване на хората със зрителни увреждания чрез индивидуална и групова работа за придобиване на нови умения и консултация на техните близки:
- организиране и провеждане на обучение по компютърна грамотност на хора с нарушено зрение в Дряново;
- кръгла маса с участието на УС на ССБ с млади хора, бъдещи кадри на ССБ;
- доставка на помощни технически средства и помагала в регионалните представителства на ССБ, където няма центрове за социална рехабилитация и интеграция за незрящи, и обучение на наши членове как да ги ползват;
- предоставяне на различни социални услуги в изнесените офиси.
7. Визуализация и публичност:
- разпространяване на информация за осигурената финансова подкрепа от ЕСФ и ОП "РЧР" за реализацията на проекта;
- организиране отпечатването на стикери, плакати, брошури, бланки;
- пресконференции за националните и местните медии при откриването на проекта и междинното му отчитане.

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ И КАДРОВА ПОЛИТИКА. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

1. Ръководството на ССБ да осигурява подходящи условия и финансов ресурс за организиране на Общото събрание на пълномощниците, УС и КС на ССБ и за дейността на регионалните и териториалните управляващи и контролиращи органи.
2. Да се обменя положителният опит, да се повишава качеството на традиционните дейности и да се търсят нови форми за съюзен живот, отчитайки интересите на членовете на организацията.
3. Провеждане на пропагандни кампании в училищата за деца с нарушено зрение за привличане на младите хора с увредено зрение за членове на организацията.
4. Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ да приеме Дългосрочна програма за подкрепа на деца и младежи с нарушено зрение за периода 2013 - 2020 г.
5. В изпълнение на Дългосрочната програма за подкрепа на деца и младежи с нарушено зрение за периода 2013 - 2020 г. регионалните управителни съвети да приемат програми, чието изпълнение да се отчита периодично.
6. През 2013 г. да се събере информация за незрящи деца до 18 години чрез РСО, училищата за деца с нарушено зрение в София и Варна, ресурсните центрове в страната, Националния център за рехабилитация на слепи, Центровете за социална рехабилитация и интеграция, Асоциацията на родителите на деца с нарушено зрение, регионалните инспекторати към Министерство на образованието, младежта и науката и други, включваща:
- име, презиме, фамилия и възраст (ЕГН, адрес и телефон);
- на територията на кое ТСО и РСО живее детето;
- родители, настойник (име, телефон, адрес, социален статус – образование, месторабота, има ли увреждане, условия на живот и друга информация);
- преценка на възможностите, учебен успех;
- проучване какви интереси има детето;
- преценка на самостоятелността при придвижване, самообслужване и комуникация;
- за децата след девети клас - събиране на информация в какви области желаят да се развиват;
- продължаване на образованието във ВУЗ и колеж, професионално обучение и други;
- създаване на електронна база данни за деца по региони и периодично събиране на информация за тяхното развитие.
7. Създаване на регионална и национална база данни за младежи от 18 до 35 години, включваща:
- име и фамилия, възраст (ЕГН), адрес и телефон за връзка;
- образование;
- мобилност, самообслужване;
- компютърни и езикови умения;
- комуникативни способности;
- работи ли и какво;
- семейно положение и други.
8. Провеждане на социологическо изследване сред младите членове на ССБ за проучване на техните актуални проблеми и нужда от подкрепа.
9. Да се проведат срещи на председателя на ССБ, съвместно с председателите на РСО Бургас, РСО Шумен, РСО Русе и РСО Плевен, с младежите от региона и запознаването им с дейността на организацията.
10. Проучване на възможностите за създаване на клубове по интереси.
11. Ръководители и специалисти на всички нива от структурата на ССБ да положат необходимите усилия за набиране на информация за пазара на труда и осигуряването на нови работни места за незрящи чрез националната програма за заетост, програмите на АХУ за оборудване на работно място и за самостоятелен бизнес и чрез преки контакти с фирми и други институции.
12. При спечелване на конкурси за доставчик на услуги при възможност ССБ да назначава на длъжности, неизискващи зрителен контрол, незрящи специалисти в областта на социалната рехабилитация. Организацията да се стреми да провежда тази политика и спрямо действащи центрове за социална рехабилитация и интеграция за хора с нарушено зрение, функциониращи като делегирана държавна дейност към общините.
13. С цел увеличаване на събираната статистическа информация Управителният съвет на ССБ да разработи нов вариант на годишен отчет за дейността на регионалните и териториалните организации на Съюза на слепите в България в областта на интеграцията на хората със зрителни увреждания.

ІV. СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПОМОЩНО-ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА. ДОСТЪПНА СРЕДА

1. Съюзът на слепите в България да създаде необходимата организация за качествено изпълнение на договорите за възлагане на управлението на социалната услуга в общността - Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи в градовете Габрово, Перник и Русе.
2. С цел утвърждаване на сдружението като Национален доставчик на социални услуги за хора със зрителни увреждания ССБ да продължи да участва в обявени от общините конкурси за възлагане управлението на социална услуга в общността - Център за социална рехабилитация и интеграция.
3. Да се проведат срещи с областния управител, кмета на общината и директора на регионална дирекция "Социално подпомагане" за разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция в Кърджали като делегирана държавна дейност.
4. При възможност организацията ни да предоставя подходяща материална база за дейността на новоизграждащите се центрове за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания.
5. Регионалните ръководства на ССБ да продължат партньорството с центровете за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания и да съдействат за осигуряване на клиенти, проучване на потребностите на съюзните членове, усъвършенстване, разширяване на предлаганите услуги и организиране на съвместни мероприятия.
6. Ръководствата на ССБ, РСО и ТСО, съвместно с НЦРС в Пловдив, да информират членовете на организацията за предлаганите услуги в Центъра и да насочват незрящите за включване в курсове за основна рехабилитация и професионално обучение, провеждани от него.
7. Съюзът на слепите в България и структурите му в страната, НЦРС Пловдив и центровете за социална рехабилитация и интеграция на хора с нарушено зрение системно да оказват подкрепа на децата в интегрирана форма на обучение.
8. Да се определят специалисти по региони (при възможност да се ползват кадри, които са членове на организацията) за консултации за психическа устойчивост и възприемане на увреждането, тяхното възпитание, оценка на възможностите им в ранна възраст и други с цел стимулиране на развитието им.
9. Съюзът на слепите в България да работи за създаването на държавни и общински фондове за финансиране или дофинансиране покупката на съвременни помощни технически средства.
10. Съюзът на слепите в България системно да разширява гамата на предлаганите помощно-технически средства.
11. Ръководството на ССБ, РСО Русе и ТСО Габрово в партньорство с центровете за социална рехабилитация и интеграция за незрящи да организират изложби в Русе и Габрово за дейността на организацията в областта на социалната рехабилитация, представящи и помощни технически средства за незрящи. Осигуряване на максимална публичност и медийно отразяване за промяна на обществените нагласи.
12. Регионалните и териториалните съюзни организации периодично, с участието на младежи, да формират комисии, които да обхождат населеното място, да определят основните конфликтни точки, да преценяват степента на достъпност на архитектурната среда и основните проблеми и да правят предложения пред общинското ръководство за подобряване на ситуацията.
13. При необходимост ръководствата на регионалните и териториалните съюзни организации да проведат срещи с главните архитекти и дирекциите "Устройство на територията" с цел акцентиране вниманието им върху необходимостта урбанизираните територии да бъдат достъпни за хората с нарушено зрение и за ефективно прилагане и контрол за изпълнение на Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
14. Да се проучат възможностите за въвеждане в транспорта на Пловдив на съвременните информационни технологии за предоставяне на данни чрез говорещи системи за движение на транспорта, номер на линията, настояща и предстояща спирка и поставяне в транспортните средства на подходящи по размер и с необходимата видимост информационни табели, и други.
15. Вземайки предвид националната значимост на метрото, ЖП гарата, автогарата и аерогарата в София, регионалната ни организация да изготви анализ за достъпността им за хора с нарушено зрение.

V. ИНФОРМАЦИОННА, ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

1. Чрез публикации в списание "Зари" и под други форми да се набира и разпространява информация в структурите на ССБ за важни проблеми, предприети мерки, взети решения от органите, съюзни нормативни документи, литература за обучение на кадрите и др.
2. Да продъжи издаването на брайловите списания - "Зари", "Кръгозор", "Спортен преглед", "Вариант", "Женски свят", "Минерва", детското списание "Светулка", и говорещите списания – "Зари", "Съвременност", "Знание", "Литературен калейдоскоп", "Домашен съветник", "Наблюдател" и “Булгаро есперантисто”.
3. Съюзът на слепите в България да осигури финансирането и издаването на брайловите и говорещите книги и списания.
4. Да се организира абонаментна кампания за плоскопечатните и брайловите издания, говорещите книги за личната библиотека и говорещите списания.
5. По повод Деня на белия бастун - 15 октомври, да се организират концерти в София и Пловдив с участието на френския незрящ пианист Рене Бретов – председател на Националния съюз на слепите и слабовиждащите във Франция, и български изпълнители с нарушено зрение.
6. Ръководството на ССБ да проведе среща с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията с цел разработваното електронно управление (електронно правителство) в Република България (2011 – 2015 г.) да бъде достъпно за хора с нарушено зрение и да отговаря на изискванията на Закона за електронното управление и Наредбата за електронните административни услуги.
7. Създаване на работни групи за провеждане на срещи с държавните институции за адаптиране на сайтовете на Народното събрание, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и общините в градовете София, Пловдив, Варна и други за ползване от незрящи.
8. Да се организират публични изяви на художествено-творческите състави и индивидуалните изпълнители, членуващи в ССБ, по повод чествания на национални и регионални празници, събития от историята на организацията и др.
9. Съюзът на слепите в България да продължи да подкрепя спортните клубове и Федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания" в процеса на осигуряване на трайни финансови източници за дейността й. Организацията да съдейства за разработването на проекти, финансиращи провеждането на състезания по шахмат, голбал, спортна табла, спортен риболов, канадска борба, шоудаун и др.
10. ССБ да предостави за безвъзмездно ползване на Федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания" подходяща сграда в София за изграждане на спортна зала. Организацията да окаже максимално съдействие за промяна предназначението на обекта и финансирането на необходимия ремонт от Министерството на физическото възпитание и спорта.
11. При откриване на конкурса за НПО на Агенцията за хората с увреждания ССБ да разработи проект за посещение на културно-исторически паметници в Пловдив и региона.
12. Да се организират туристически походи и екскурзии до природни местности, исторически, културни паметници и др.

VІ. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ УСЛУГИ. СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ПОЧИВНО ДЕЛО

1. Ръководството на ССБ, регионалните и териториалните му структури системно да запознават членовете на организацията с нормативните документи, уреждащи правата им.
2. В Центъра и по места да се търсят трайни източници за подпомагане на нуждаещите се съюзни членове в пари и натура.
3. ССБ съвместно с Агенцията за хората с увреждания да работи активно за осигуряването на средства за изплащане на целеви помощи за придружител на лицата с увредено зрение и намалена работоспособност/определен вид и степен на увреждане над 90 на сто поради увредено зрение.
4. Да се създадат подходящи условия за почивка на членовете на организацията през 2013 г. в почивните бази на сдружението и ползване на правото им за санаториално лечение съгласно Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане.

VІІ. ВРЪЗКИ СЪС СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

1. ССБ активно да работи в НСХУ за подготовката на експертни становища по разглеждани закони и организиране на съвместни акции от пропаганден характер или за упражняване натиск върху парламента и правителството за удовлетворяване на социални искания.
2. ССБ да осигури необходимите финансови средства за участие на представители на организацията в следните международни мероприятия:
- заседания на Комисията по правата към ЕСС, м. януари и м. юли 2013 година;
- заседание на Балканския консултативен съвет, м. септември 2013 г. в Албания;
- заседание на Комисията за връзки с Европейския съюз, м. септември в Лисабон;
- двустранни срещи между Съюза на слепите в България и Македонския съюз на слепите за обмяна на опит – в Македония през м. юни 2013 и в България през м. септември 2013 г.;
- по покана на Румънския съюз на слепите организиране на шахматна среща между националните отбори на двете организации, подготвящи се за световното първенство;
- Световно отборно първенство по брайлов шахмат, което ще се проведе в началото на месец юни в Сарагоса, Кралство Испания.

VІІІ. ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕ НА СЪЮЗНОТО ИМУЩЕСТВО

1. Ръководството на ССБ да работи за осигуряване на субсидия за дейността на организацията от Държавния бюджет.
2. Ръководствата на РСО и ТСО да работят за осигуряване на финансиране от общинските бюджети за дейността на организацията.
3. Създаване на електронна картотека на обектите на ССБ, отдадени под наем.
4. С цел увеличаване на приходите от съюзно имущество да се активира дейността по пазарното му предлагане и повишаването събираемостта на наемите.
5. Извършване на неотложни ремонти с приходи от наеми, проекти и други източници.

29 май 2013 г.Назад

Всички статии на Брой 06, 2013

ВЪТРЕШНО СЪЮЗЕН ЖИВОТ
XVI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2013 г.
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Пловдив
София
ИНТЕРВЮ
Гласът на България
КОНКУРС
Книгата – прозорец на душата ми
СПОРТ
Избихме рибата на язовир "Агов дол"
ЮБИЛЕЙ
85 години Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
Поздравителен адрес от президента на Република България г-н Росен Плевнелиев по случай 85-годишния юбилей на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6