Брой 07-08, 2013

Тема: ОБЩЕСТВО

Доставчици, регулаторни органи и изпълнителна власт тероризират потребителите


До тези изводи стига Константин Пенчев - Омбудсман на Република България. На гражданите е отнето едно от най-висшите права - правото на избор. Те не могат да се откажат от услугите на местната топлофикация и от фирмата за дялово разпределение. Не могат да си изберат доставчик на електроенергия. Не работи Националният съвет за защита на потребителите като консултативен орган към Министерството на икономиката и енергетиката. Монополните структури, доставящи обществени услуги, се отнасят високомерно и неуважително към своите клиенти, не зачитат техните права и често ги поставят в унизително положение. Хората се чувстват закрепостени и безсилни да се противопоставят на тези структури, които злоупотребяват с огромното си икономическо и информационно превъзходство над клиента. Правата на българските потребители безогледно се нарушават от доставчиците на различни услуги.
С Тълкувателно решение 3 от 2011 г. Върховният касационен съд прие, че вземанията на топлофикационните, електроснабдителните и водоснабдителните дружества, както и на доставчиците на комуникационни услуги, са периодични плащания по смисъла на чл. 111, буква "в" от Закона за защита на договорите и за тях се прилага тригодишна давност.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране не инициира промяна в общите условия за доставка на съответните услуги за гарантиране правото на потребителите на избор кое задължение да погасят; за постигане на равнопоставеност в отношенията между доставчик и клиент при коригирането на количествата неизмерена електрическа енергия за минал период, тъй като потребителят се държи отговорен за неизправност на електромер, който не е негова собственост, без да е доказана вината му; за преодоляване на ограничаването правата на потребителите на електроенергия в процедурата за поемане на имуществената отговорност при нанесени материални вреди.
Комисията за защита на потребителите не предприема действия в тяхна защита от нелоялна агресивна търговска практика на мобилните оператори, изразяваща се в ограничаване на свободата им на избор чрез принуда и тормоз, чрез налагане на извъндоговорни пречки, когато потребителят желае да прекрати договора.
Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм при Народното събрание не извърши промени в Закона за защита на потребителите за въвеждане на ограничение за извършване на ремонти на стока в гаранция. Това позволява на търговеца да извършва неограничен брой ремонти на стоката, дори за един и същи дефект, а също и да разполага с дълъг срок за нейния ремонт.
Съгласно чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република България "законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя". Задължението на държавата е да брани потребителя!
При топлоснабдяването съществува проблем с несъвършената, неясна и неразбираема методика за определяне на задълженията за топлинна енергия и най-вече заплащането на топлоенергията, отдадена от сградната инсталация.
При електроснабдяването проблем е корекцията на задължения за електрическа енергия за минал период.
При "В и К" услугите е налице несправедлив начин за разпределяне на разхода за вода за общо потребление.
При сметосъбирането съществува несправедлив начин за изчисляване на такса смет и процедурата за освобождаване от заплащане на таксата.
Не е предвидена възможност в Закона за енергетиката за индивидуален отказ от предоставяне на услугата топлоснабдяване на потребителите в сграда-етажна собственост, с централизирано парно отопление. Несправедливи са разпоредбите на чл. 153, ал. 1 и 6 от този закон, според който "всички собственици и титуляри на вещно право на ползване в сграда-етажна собственост, присъединени към абонатна станция или към нейно отклонение, са потребители на топлинна енергия" и "потребителите в сграда-етажна собственост, които прекратят топлоподаването към отоплителните тела в имотите си, остават потребители на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация и от отоплителните тела в общите части на сградата". Тези норми са абсурдни, защото закрепостяват хората. Не е справедливо на един човек, който си е спрял парното, да му събират немалка сума за "сградна инсталация" и да го карат да плаща за услуга, която не желае и реално не получава.
Не се зачита правото на избор на потребителя да заяви кое задължение погасява съгласно чл. 76, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите. Доставчиците не изпълняват изричното желание на клиента за плащане по конкретна фактура, а своеволно прехвърлят платените суми към стари задължения. Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия към Наредба 16-334 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяването е несъвършена, неясна и напълно неразбираема за потребителите.
Няма възможност за избор на начина на разпределение на топлинната енергия в сграда-етажна собственост. Съгласно Закона за енергетиката в сграда-етажна собственост разпределението на топлинната енергия се извършва по система за дялово разпределение.
Необходимо е да се предприемат действия потребителите сами да избират начините на разпределение на потребената в сградите-етажна собственост топлоенергия. Консумираната енергия следва да се отчита точно чрез средства за търговско измерване. Трябва да се премахне задължителното условие в чл. 153, ал. 5 от Закона за енергетиката потребителите да не демонтират отоплителните тела в имотите си. Целесъобразно е да се въведе задължително унифициране на уредите за отчитане на потребената топлинна енергия; да се премахне начисляването на цена за топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, за тези, които не ползват услугите на топлофикационните дружества; в общите условия на топлофикационните дружества да се въведе правото на избор на потребителя кое задължение да погасява при наличие на стари и текущи задължения; да се разработи и приеме нова методика за дялово разпределение на топлинна енергия в сградите-етажна собственост, с която да се гарантира правото на потребителите да заплащат реално консумираната топлинна енергия.
В областта на "В и К" услугите са налице завишени сметки, неспазване на ритмичността на отчет на индивидуалните водомери, несъгласие с установения период за извършване на проверка на водомерите, несвоевременно отстраняване на аварии.

Тодор МИХАЙЛОВНазад

Всички статии на Брой 07-08, 2013

IN MEMORIAM
Простихме се с Георги Струмски
БОЙНА СЛАВА
Огнените стрели
ГОДИШНИНА
115 години от рождението на Христо Смирненски
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Дряново
Пловдив
Добрич
ИЗБОРИ
Читалището на слепите с "ново" ръководство
ИСТОРИЯ
Страшното лято на 1913
ЛИТЕРАТУРА
„Зрящи сърца”
Руската поетеса Ела Крилова за пръв път на български
ОБЩЕСТВО
Доставчици, регулаторни органи и изпълнителна власт тероризират потребителите
ОБЯВА
Безплатни юридически консултации
ПРАЗНИЧНО
Успение Богородично
ПРОЕКТИ
Успешен завършек на едно успешно начинание
"Креативни и активни"
ПЪТЕПИС
Потапяне във Вечния град
СПОРТ
Първо държавно първенство по шоудаун
Регионално първенство по спортен риболов в София
Приятелска среща на Карандила
СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Ръководството на РСО София се отчете за половин мандат
Акценти от доклада на РУС
Международна конференция
ЮБИЛЕЙ
Верен приятел и искрен другар на подрастващите
Архив на изданието
1 2 3 4 5