Брой 10, 2013

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В управителния съвет на Съюза на слепите в България


На 1 октомври 2013 г. се проведе редовно заседание на Управителния съвет на ССБ. Както обикновено, в самото начало бяха разгледани и приети отчетът на Съюза за първото шестмесечие на 2013-а година и отчетът на холдинга за същия период.
И в този случай по-голям интерес предизвика отчетът на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД. Членовете на управителния съвет обърнаха внимание, че за предприятията, които са с ярко изразена сезонна работа, като Плевен и дори София, първото тримесечие на годината, т. е. зимното, е винаги по-слабо като резултати. Това е валидно дори и за "Успех" Шумен, но през тази година поне там тенденцията е пречупена. Радостното при това предприятие е, че в него се констатира завишаване на количествата заявен метал. Което значи, че в бъдеще може да се разчита на по-високи постижения, защото се предполага по-нормална реализация на готова продукция и тогава ще може да се види реалният резултат. Неяснотата сега идва от това, че техните финансови резултати отчитат както резултатът от производствена дейност, така и този от отдаването на площи под наем. Членовете на УС натовариха управителя на холдинга г-н Шекеров на следващото заседание при отчета за деветмесечието да представи отделно данните за всички средства, получени от отдаването на площи под наем.
Все в тази връзка г-н Шекеров запозна членовете на УС и с конкретната ситуация, която имаме в предприятието във Варна. Той заостри вниманието на участниците в заседанието върху това, че досега проблемите на "Успех Елком ССБ" Варна са произтичали най-вече от затрудненията при реализацията на готова продукция, които към момента допълнително се утежняват поради изключително сложната и несигурна обстановка в Сирия и Египет - основни наши партньори. Процесът на оптимизиране на персонала на практика е достигнал границите на санитарния минимум. Въпреки това производствената дейност там продължава. Всички специалисти работят на 4-часов работен ден. Най-значимият проблем е, че няма ново производство, с което да се изненада пазарът. Спецификата на произвежданите изделия на практика не позволява повишаване на продажните цени на продукцията. И тук не става въпрос за година или две, а цели десет години предприятието не е могло да си позволи такава корекция на цените. Естеството на работа изисква наличие на много и различни материали, за които липсват необходимите оборотни средства, което също създава неимоверни проблеми.
На този като цяло неблагоприятен фон се появи и депозираното от г-жа Соня Иванова – управител на предприятието, заявление, с което тя информира членовете на управителния съвет за желанието си да прекрати по лични причини своя договор. Г-жа Иванова ще ръководи предприятието до края на годината, а през това време ръководството на Холдинга и на Съюза трябва да се справят с нелеката задача да намерят неин достоен заместник, който да се заеме с ръководството на това много тежко звено. Управителният съвет прие отчетите на Холдинга и на ССБ и реши да се обяви конкурс за нов управител на "Успех Елком ССБ" ЕООД Варна.
Следващата дискусия бе посветена на Рехабилитационната база на ССБ в Шипковски минерални бани. По повод предишно решение на УС базата да се превърне в център за рехабилитация и балнеолечение от наша страна е отправено запитване към регионалната здравна инспекция в Ловеч за съответствието на нашата рехабилитационна база със закона за здравните заведения. Полученото от инспекцията становище удостоверява, че нашият център изцяло отговаря на действащата нормативна уредба и може да бъде регистриран като подобно заведение. За целта обаче трябва да се извършат още някои наложителни значими подобрения, което означава, че трябва да се направят и съответните на тези подобрения разходи, като целта е да покрием утвърдените за тези случаи стандарти. Вече е изработен проект за извършването на необходимите строително-монтажни работи, а за правото да го реализират се конкурират седем строителни фирми. Предвижда се заплащането на извършените работи да се направи със средствата, придобити от постъпленията от сезон 2014-а година. Предвиденият срок за приключването на строително-ремонтните и монтажните дейности е май 2014 г.
По тази точка управителният съвет реши:
- Дава съгласие за изграждането на Център за балнеолечение и рехабилитация и асансьор на почивна станция "Релакс", Шипковски минерални бани.
- Дава съгласие за ползването на средства на влог в размер до 320 000 лв. за изграждане на Центъра за балнеолечение и рехабилитация и асансьор на почивна станция "Релакс", Шипковски минерални бани.
- Задължава управителя на почивна станция "Релакс", Шипковски минерални бани да възстанови реално ползвания ресурс, предоставен от ССБ, на равни части в периода 2015-2019 година.
След това управителният съвет премина към следващата точка от дневния ред, която се отнасяше до хода на основния ремонт на рехабилитационната база в Дряново и нейното кадрово обезпечаване.
Нашите читатели знаят, че рехабилитационната база на ССБ в град Дряново от много време е в ремонт, поради което тя не можеше да се ползва за отдих и почивка от членовете на ССБ. През изминалите години ремонтът на станцията предизвикваше сериозен интерес сред съюзните членове. Именно за да откликне на този интерес, председателят на Съюза представи на вниманието на членовете на управителния съвет подробен отчет за вече направеното в станцията и това, което все още предстои да се направи преди нейното пускане в експлоатация:
- Сключен е договор с фирма "БГ ТЕРМ" София за изграждане на отоплителна инсталация с 24 слънчеви колектора, с нагреваема площ 2.75 кв. м всеки. Естествено, преди приемане на работата ще бъдат направени необходимите проби.
- Сключен е договор с "ТОРГО ТЕРМ" Кюстендил за изработване и доставка на място на неутралното оборудване и газовото стопанство за кухнята. На 18.09.2013 г. договорът е успешно изпълнен.
- Извършено е укрепване, почистване, полагане на силикон, грундиране и боядисване с феролит на покрива на високото тяло (420 кв. м) и навеса над терасите.
- Паралелно с това е обработена, грундирана и боядисана металната противопожарна стълба.
- Договорена е подмяната на дървената облицовка на колоните и терасите на сградата.
- С цел осигуряване на излаз на дворна площадка е монтирана двукрила врата на ресторанта. Нейното проектиране и изграждане е предстоящо и ще се осъществи след възобновяването на редовната работа на рехабилитационната база.
- До 25.10.2013 г. ще бъде доставено интериорното обзавеждане на ресторанта и двете ВИП зали.
- Получено е и необходимото допълнително обзавеждане на хотелската и административната част с цел достигане на капацитет от 72 легла.
- Монтирано е вече цялото налично оборудване за бара и кухнята.
- С усилията на наличния персонал е боядисана хотелската част. Тя беше ремонтирана твърде отдавна и наистина освежаването й беше наложително.
- Съответно е пренапасната и пребоядисана дограмата в цялата хотелска част.
Работата на почивната станция спокойно може да бъде възобновена, като за целта дори е доставено количество от пет тона нафта за обезпечаването на зимния сезон. В тази връзка е доставено и монтирано електронно управление на котела, което ще доведе до минимизиране на разхода на нафта. Поставената допълнителна втора помпа ще гарантира безпроблемната работа на отоплителната система и при най-вероятните аварии през зимата.
В базата са монтирани допълнително три петстотинлитрови бойлера и дори вече са доставени всички необходими за работата на хотелската част и на ресторанта пердета и покривки.
Озеленяването на станцията, както и пространството около нея, ще се подсигури от поставените кашпи, а за повишаване привлекателността на прилежащия парк са закупени десет броя пейки и петнадесет броя кошчета.
Вече е завършено наложителното частично подновяване на водопровода към станцията, с което ще бъде стопроцентово осигурено захранването й с вода. Започна и работата по полагането на външна топлоизолация и пребоядисването на цялата сграда.
Завършен е ремонтът на английския двор и монтажа на нов вентилационен чадър над газовото стопанство в кухнята.
Наличният към момента персонал на базата, подпомогнат и от работници от "Успех ССБ" - клон Дряново, е извършил почистване на базата и района около нея. Изхвърлени са над 20 самосвала отпадъци. Предстои извършване на санитарна сеч на прилежащата към станцията гора, която е наша собственост.
За кадровото обезпечаване на дейността на базата са били обявени конкурси за:
управител;
готвач;
шофьор/снабдител, техническа поддръжка;
електротехник - поддръжка на сгради и съоръжения;
чистачки.
Председателят на ССБ и управителят на "Релакстур" ЕООД са провели необходимите интервюта с част от кандидатите за отделните позиции. По разбираеми причини най-голямо внимание е било отделено на избора на управител и готвач.
Вземайки предвид дългогодишната й работа в базата, познаването на нейните проблеми и спецификата на нашите членове, както и наличието на много добри контакти с фирми от Дряново и региона, имащи отношение към нашата бъдеща дейност, за управител с шестмесечен изпитателен срок е назначена дългогодишната счетоводителка на базата г-жа Марияна Иванова. Също са назначени готвач, шофьор/снабдител и електротехник - поддръжка сгради и съоръжения. Чистачките поне засега ще бъдат на граждански договор и на повикване - при осигуряване на необходимия обем от работа.
Въвеждането на базата в редовна експлоатация трябва да стане през месец ноември, като за тази цел трябва да бъдат закупени и доставени:
- телевизори и озвучителни уредби за стаите, ресторанта и барчето;
- перална машина, сушилня и гладачна техника за перилното стопанство;
- столове и маси за обзавеждането на заседателната зала;
- мултимедиен проектор и екран;
- ютии и гладачни маси за хотелската част;
- постелъчно бельо;
- сешоари за бани;
- компютри, факс и копирна техника;
- касови апарати и друго необходимо оборудване;
- два броя гръмоотводни системи за високото тяло;
- декоративни корнизи и перила за ресторанта;
- декоративни калъфи за столове.
В своята докладна записка председателят на Съюза на слепите в България със задоволство отбелязва факта, че е извършена сериозна по своето количество и с много добро качество работа, в която са вложени похвални усилия, упражняван е навременен и ефективен контрол и в крайна сметка добрата организация е довела и до очакваните добри резултати, а това означава, че през месец ноември 2013 г. Рехабилитационната база на ССБ в Дряново отново ще отвори вратите си за желаещите да почиват в този чудесен кът от България.
След това членовете на управителния съвет приеха за сведение предложената информация за хода на ремонта и кадровото обезпечаване на Рехабилитационната база на Съюза на слепите в Дряново.
В следващата точка членовете на УС разгледаха информацията, отнасяща се за федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания", която е спечелила проект, финансиран от Агенцията за хора с увреждания, на стойност 18 000 лв. В дейностите по проекта е предвидено провеждането на национални първенства по шоудаун и голбал. Получило се е обаче леко парадоксално положение, защото федерацията, която ще организира провеждането на тези първенства, не разполага с необходимия финансов ресурс, възлизащ на 1000 лв., за да обезпечи своето собствено участие в тях. Очаквано членовете на управителния съвет решиха да предоставят на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" сумата от 1000 лв.
По следващата точка УС изслуша и обсъди участието на нашия национален отбор по шахмат в международни състезания в Румъния и Испания. Информация за постиженията на отбора поднесе придружаващият го завеждащ международните отношения към ССБ г-н Кабзамалян.
От 11 юни до 22 юни 2013 година в град Сарагоса, Испания бе проведено VІІ световно отборно първенство на IBCA по шахмат за слепи и слабовиждащи. Като част от подготовката на нашия национален отбор беше участието му в организираната среща между националите на ССБ и тези от Асоциацията на слепите в Румъния, проведен от 9 до 12 май 2013 година в село Крънгури, Румъния.
След този подготвителен лагер нашият национален отбор по шахмат за слепи и слабовиждащи се отправи към Сарагоса, където взе участие и в Седмото световно първенство. То беше организирано от Международната брайлова шахматна асоциация (IBCA), съвместно с ОNСЕ (Съюза на слепите в Испания). От българска страна за участие в този шампионат бяха командировани шахматистите Расим Низам от Асеновград, Александър Тодоров от Добрич, Стоян Стойков от Варна и Йордан Георгиев от Благоевград. Георгиев беше резерва и замени в последния момент г-н Петко Пътев от София, който изрази нежелание за участие в този турнир. Състезателите бяха придружавани от г-н Кеворк Кабзамалян – експерт "Международни връзки" при ЦУ на ССБ, и г-н Веселин Пантев – треньор на тима.
В турнира участваха 14 отбора, които са се класирали от първо до четиринадесето място на последната шахматна олимпиада за слепи и слабовиждащи. От този начин на подбор може да се заключи, че в шампионата са взели участие наистина само първокласни отбори. И в тази връзка деветото място за българския тим ни най-малко не е за подценяване. Ето защо и управителният съвет одобри и даде своята положителна оценка за представянето на националния ни отбор на Седмото световно първенство по шахмат за слепи и слабовиждащи.
В точка "Разни", която всъщност беше и последната от дневния ред, УС разгледа молби за помощи на съюзни членове и взе решение да удостои Иван Тасев със съюзното отличие "Златна значка" във връзка с неговата 80-годишнина.
С това дневният ред на заседанието беше изчерпан и то бе закрито.

Димитрина МИХАЙЛОВАНазад

Всички статии на Брой 10, 2013

15 ОКТОМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
Препятствията ни нараняват, но ни правят и по-силни
Да подадем ръка
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на Съюза на слепите в България
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Хасково
Асеновград
Добрич
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
По пътя на приятелството
ПРОЕКТИ
Пореден диалог на съюзното ръководство с младите хора
Да надскочиш себе си
СПОРТ
Реквием за една мечта
След четвърт век гребането отново е на мода
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6