Брой 11, 2013

Тема: ПРОЕКТИ

Разработен е софтуер за генериране, провеждане и оценяване на тестове, достъпен за хора с увреждания


Схема: BG051PO001-4.1.04
"Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности"
Договор BG051PO001-4.1.04.0162
"Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България"

От доста години насам работата с тестове заема все по-важно място в учебния процес. Тестове се ползват както за периодична проверка на знанията, така и на матури и изпити за кандидатстване в гимназии и университети. Тестови задачи има дори в букварите за първи клас. Докато за виждащите деца попълването на тестове е лесно и удобно, за учениците със зрителни проблеми, обучавани интегрирано в масовите училища, то е свързано с трескави приготовления. Освен обичайното за всички изпитвани притеснение дали са научили достатъчно ги тревожи и въпросът как ще протече тестът - ще се справят ли технически с попълването му.
С разработването на софтуера за достъпни тестове проблемът ще бъде решен както за учениците, така и за техните преподаватели, защото той ще им помогне да съставят и поднасят тестовете в най-достъпен вид.
Софтуерът за достъпни тестове се състои от два модула – сървърен (за преподаватели) и клиентски (за ученици).
Първият модул, така наречената сървърна част, е програма, която учителите ще ползват, за да въвеждат по определен начин вече готови тестове или групи въпроси, от които да съставят собствени тестове. Информацията се въвежда в база данни, намираща се на отдалечен сървър. Въпросите се разпределят в категории и подкатегории: по отделни дисциплини - история, литература, математика и т. н.; по класове и по сложност. При въвеждането им се определя типът на въпроса: въпроси с един възможен отговор, с няколко възможни отговора, отговори да/не, въпроси със свободен отговор, който може да бъде число или текст, например есе. Когато към даден въпрос има карта или графика за илюстрация, може да се въведе алтернативно описание. Въвеждат се и съответните точки, получавани при правилен отговор. Може да се посочи време, за което тестът да бъде решен, или времето да бъде неограничено.
След като тестът е решен, учителите могат да оценяват резултатите от него – автоматично (според въведените точки за всеки въпрос) и ръчно (за свободните отговори). Тестовете, направени от всеки ученик, се съхраняват в отделна папка и са достъпни за по-нататъшна обработка.
Ако желаят, учителите могат да предоставят въведените от тях въпроси и тестове на всички потребители на базата данни. Така с времето ще се създаде солидна банка с въпроси по различните дисциплини, което ще улесни значително създаването и ползването на тестовете.
Вторият модул е клиентската част. Тя е предназначена за попълване на теста от учениците. Програмата предоставя четири режима за работа:
- чрез екранен четец и въвеждане от клавиатура и мишка;
- чрез екранен четец и гласово въвеждане;
- чрез самоозвучаване и въвеждане от клавиатура и мишка;
- чрез самоозвучаване и гласово въвеждане.
За да работи програмата в първите два режима (с екранен четец), на компютъра трябва да е инсталиран речев синтезатор с български глас (например SpeechLab с гласа "Гергана") и екранен четец (например JAWS for Windows или NVDA). За да работи в другите два режима (чрез самоозвучаване), на компютъра трябва да е инсталиран само български глас.
Въвеждането с клавиатура и мишка е стандартното при работа с компютър. Ученикът маркира необходимия отговор или набира текст от клавиатурата в полетата за свободен отговор.
Гласовото въвеждане е много полезно за децата, които не работят достатъчно добре с компютър и говореща програма, и за тези, чиито увреждания им пречат да въвеждат отговорите с клавиатура и мишка. Когато се изисква свободен отговор, той се съхранява в аудио файл в папката с теста.
Интерфейсът на програмата е прост и интуитивен. Той включва команди за изговаряне и повтаряне на въпроса, избиране на отговор, преминаване към следващ въпрос, придвижване по неотговорените въпроси. Има възможност ученикът да чуе колко време е изминало от началото на теста и колко му остава. Командите могат да се изпълняват с клавишни комбинации или да се произнасят на глас в зависимост кой режим на работа е избран.
Създателите на софтуера за генериране и провеждане на тестове искрено вярват, че програмата ще бъде неоценим помощник за учениците и учителите и ще допринесе децата със зрителни увреждания да се чувстват значително по-комфортно и по-самостоятелни при полагането на изпити. Това ще им вдъхне повече увереност в собствените сили и дръзновение по-смело и целеустремено да превземат една след друга безбройните крепости на науката.

Юлия АНТОНОВА

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз
"Инвестира във Вашето бъдеще"Назад

Всички статии на Брой 11, 2013

ГОДИШНИНА
5 години ЦСРИ - Габрово
Васил Долапчиев: "На хората с увреждания в Европа се гледа като на значим национален капитал"
Добре дошли в ЦСРИ - Габрово
Въпреки окопите и траншеите
Поздравителен адрес
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Велики Преслав
Пловдив
Добрич
Бургас
Горна Оряховица
Левски
Червен бряг
Асеновград
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
За живота на незрящите французи
ОЧЕРК
Лало Павлов - злободневен сатирик и отявлен Дон Жуан
ПРОЕКТИ
Разработен е софтуер за генериране, провеждане и оценяване на тестове, достъпен за хора с увреждания
За новия проект на фондация "Хоризонти"
Архив на изданието
1 2 3 4 5