Брой 11, 2013

Тема: ПРОЕКТИ

За новия проект на фондация "Хоризонти"


Проект "Активно включване в информационното общество" се осъществява благодарение на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

На 28 октомври 2013 г. беше проведена пресконференция на фондация "Хоризонти" във връзка със стартирането на проекта "Активно включване в информационното общество", който се осъществява благодарение на безвъзмездната финансова помощ на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
На събитието присъстваха над 20 души - представители на специализирани медии и организации на хората със зрителни увреждания, експерти в областта на технологиите за незрящи, младежи от целевата група на фондацията.
Подробно и изчерпателно бяха представени дейностите и очакваните резултати, както и възможностите за включване и участие на незрящите младежи в различните етапи на проекта. Материали и снимки от пресконференцията ще може да намерите на интернет страницата на "Хоризонти" http://horizonti.bg.
За читателите на списание "Зари" предоставяме кратко резюме на проекта.
Проектът "Активно включване в информационното общество" стартира на 13 септември 2013 г. и е с продължителност осем месеца. Той се отнася към тематичната област на Програмата "Изграждане на капацитет на НПО" (повече за програмата, областите и приоритетите на действие и новите конкурси за набиране на проектни предложения можете да намирате на уеб адрес http://ngogrants.bg).
Нашият проект се отнася към тематичен приоритет "Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор". Най-важната специфична цел, която си поставихме, е "Повишаване на капацитета на фондация "Хоризонти" за предлагане на електронни услуги и за работа с целевите групи".
За да постигнем целите на проекта, на този етап ще реализираме няколко основни дейности:
- създаване и развитие на уеб базирани платформи и интерактивни инструменти за развитие на капацитет (разработване на сайт, на уеб базирани регистър на потребителите и ел. каталог за електронна библиотека);
- обучение за изграждане на капацитет и обмен и разпространение на добри практики и знания (придобиване на специализирани дигитални умения от служители и доброволци на фондацията);
- информиране и публичност (реализиране на принципите за прозрачност и публичност на всеки етап от проекта).
За реализирането на проектните дейности се предвижда да бъдат изхарчени около 10 930 евро, като 10% от тях са съфинансиране от фондацията, а останалите 9 835 евро са безвъзмездна финансова помощ от Програмата.
Проектът е насочен към повишаване капацитета на фондация "Хоризонти", а преки участници са двама служители и четирима доброволци на организацията. Те ще бъдат обучени как да ползват новите технологии и как да обслужват нашата електронна библиотека, съдържаща над 1600 заглавия научна и учебна литература. Той е отворен и за всички, които се интересуват от интернет достъпност за незрящи и от уеб базирани софтуерни продукти. Могат да се включат и доброволци, които да помагат при обработката на електронни текстове.
Ако имате интерес, отворете http://horizonti.bg. Там ще видите "Обява за работни групи" и приложена анкета, която можете да попълните и да изпратите до екипа.

За връзка с нас:
Тел: 02 962 55 25, 0896 89 59 88
Ел. поща: horizontifoundation@gmail.com

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация "Хоризонти" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.Назад

Всички статии на Брой 11, 2013

ГОДИШНИНА
5 години ЦСРИ - Габрово
Васил Долапчиев: "На хората с увреждания в Европа се гледа като на значим национален капитал"
Добре дошли в ЦСРИ - Габрово
Въпреки окопите и траншеите
Поздравителен адрес
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Велики Преслав
Пловдив
Добрич
Бургас
Горна Оряховица
Левски
Червен бряг
Асеновград
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
За живота на незрящите французи
ОЧЕРК
Лало Павлов - злободневен сатирик и отявлен Дон Жуан
ПРОЕКТИ
Разработен е софтуер за генериране, провеждане и оценяване на тестове, достъпен за хора с увреждания
За новия проект на фондация "Хоризонти"
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6