Брой 11, 2013

Тема: ГОДИШНИНА

Добре дошли в ЦСРИ - Габрово


Центърът за социална рехабилитация и интеграция за хора с различни по вид и степен увреждания е делегирана от държавата социална услуга в общността. ЦСРИ предлага комплекс от стандартни и специализирани социални услуги, насочени към извършване на основна, двигателна, зрителна и медицинска рехабилитация, социално-правни консултации, административна помощ, образователно и професионално ориентиране, психологическа помощ и подкрепа, здравни грижи, обучение и терапии.
Доставчик на социалната услуга е Съюзът на слепите в България чрез Териториална съюзна организация на слепите – Габрово.
Капацитетът на услугата е 40 (четиридесет) потребители.
Социалната услуга се изпълнява в Клуба на Съюза на слепите в България, разположен в централната част на град Габрово, улица "Пенчо Постомпиров" № 19. Центърът осъществява дейността си върху 200 (двеста) кв. м площ. Потребителите могат да ползват:
- зала за общи срещи, празници и тържества;
- рехабилитационен кабинет с обособени кътове за обучение в брайлова и компютърна грамотност, основна и зрителна рехабилитация, трудотерапии в ателиета по готварство, приложни изкуства, шев и кройки и цветарство, арттерапия;
- кабинет на психолога;
- зала за социални контакти;
- кабинет за медицинска рехабилитация: фитнес, измерване на артериално налягане и сърдечен пулс, здравни грижи;
- приемна за информация, социално-правни консултации и административна помощ;
- площадка за обучение по самостоятелна мобилност и ориентиране.
Най-близкото околно пространство е адаптирано за свободното и безопасно придвижване на незрящите ползватели – монтирани са изкуствен релеф ("легнал полицай"), пешеходна пътека, антипаркинг пилони, паркомясто с хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.
Благодарение на делегирания бюджет и сътрудничеството с община Габрово, ЦСРИ е изцяло обновен, обзаведен с модерни офис мебели, екипиран с пълния спектър от тифлотехнически помощни средства, снабден със съвременни информационни и комуникационни технологии (шест компютърни конфигурации със специализиран софтуер за незрящи "Jaws for Windows", български синтезиран говор SpeechLab, лиценз за операционни системи (XP и Windows7), Microsoft Office 2007 и 2010, електронни видеоувеличители от типа "Затворена телевизия"). Разполагаме и с богата фонобиблиотека - над 500 компактдиска с говорещи книги българска и световна класика, съвременни заглавия, произведения на незрящи автори, периодика, учебници и ръководства на релефно-точков и уголемен черно-бял шрифт. Центърът предлага лични тифлотехнически и стандартни помощни средства, както и адаптирани за незрящи и слабовиждащи ползватели игри: шахмат, табла, домино, карти, безопасен дартс.
Основната цел в дейността на ЦСРИ е да създава оптималния ресурс от знания, умения и нагласи за успешна житейска, професионална и творческа реализация на хората с увреждания.
Центърът за социална рехабилитация и интеграция организира предоставянето на социалната услуга в съответствие с критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги и утвърдената Методика на АСП.
Извършва екипна диагностика и оценка на социалния, зрителен, двигателен, социален и психологически статус на потребителите.
Разработва и осъществява индивидуални и групови програми за грижи, съобразени с личния избор, възрастта, степента и спецификата на зрителния и функционален дефицит, характера и темперамента на ползвателя.
Определя конкретните цели, прогнозира очакваните резултати и времето за тяхното постигане, планира стратегия за преодоляване на рисковете в работата с всеки ползвател.
Оценява периодично промяната и в зависимост от напредъка на всеки потребител коригира индивидуалния му план.
Създава условия за разгръщане на ресурсите и изграждане на система от механизми, компенсиращи дефицитите.
Прилага достъпни форми на информиране, посредничество и административна помощ в зависимост от конкретната сфера на функциониране на ползвателите.
Предоставя надомна рехабилитация и мобилни услуги за тежкоболни и трудноподвижни потребители.
Работи за повишаване на образованието и квалификацията на ползвателите със специални обучителни потребности.
Предлага мотивиране, професионално консултиране и ориентиране за самостоятелно и конкурентно участие в свободния пазар на труда.
Поддържа гореща връзка с хората от най-близкото обкръжение и насърчава усилията за създаване на стимулираща и подкрепяща семейна среда.
Защитава правото на хората от уязвимите групи да упражняват контрол над собствения си живот, оставайки в общността.
Предлага специализирано оборудване, обзавеждане и екипировка с технически помощни средства, съвременни информационни и комуникационни технологии, съобразени с потребностите на бенефициентите.
Осигурява условия за свободно и безопасно пребиваване и придвижване на клиентите, за съхраняване на живота и здравето им.
Предлага атрактивни идеи за свободното време.
Дефинира ролите на специалистите от мултидисциплинарния екип, като определя координатор на грижите за всеки ползвател.
Организира почасово обслужване на потребителите по предварително изготвен график.
Води и актуализира лични досиета на потребителите.
Инициира работни срещи с експерти от институциите по проблемите на трудовата експертиза, пенсионното осигуряване, здравното обслужване и социалното подпомагане.
Популяризира дейността на ЦСРИ в публичното пространство чрез актуална интернет страница, информационни материали, рекламни клипове и изяви на специалистите в медиите.

Видове дейности:
Мобилност и ориентиране: създаване на умения за самостоятелно придвижване и ориентиране в малкото и голямо пространство; диагностика на зрителния, двигателен и психологически статус; ориентиране в позната и нова среда, ориентири; техника на безопасно придвижване; слизане и качване по стълби, използване на парапет; правила за търсене на изгубен предмет; придвижване с придружител; техники за използване на дълъг бял сензорен бастун; самостоятелно придвижване с бял бастун в градска среда, пресичане на пешеходна пътека, светофар; ползване на градски транспорт, такси, железопътен транспорт; овладяване на предпочитани индивидуални маршрути; обучение на придружителите в умения за адекватно, умело и безопасно водене на хора с увредено зрение.
Зрителна рехабилитация: усвояване на умения за съхраняване и ефективно използване на остатъчното зрение; формиране на система от нови и разнообразни зрителни умения върху полисензорна основа; увеличаване обема на функционалното зрение; ползване на тифлотехнически помощни средства (затворена телевизия; електронни, светещи, ръчни и настолни лупи); овладяване на ефективни четивни техники; възстановяване на навици за писане с помощта на шаблон, линирани листи, плътен маркер; гледане на телевизия и самостоятелно опериране в различни видове дейност.
Логопедична рехабилитация: изследване на езиковата и звукова страна при различни дефицити; логопедична терапия на комуникативните нарушения (артикулация, интонация, темп, мелодика); нарушения, проявяващи се в писмената комуникация; невербални аспекти на междуличностното общуване - език на тялото (мимика, жест, поза и сигнали); корекция на неприемливо поведение.
Социална рехабилитация: формиране на гражданска култура и активно социално поведение; знания за законодателството в сферата на трудовата експертиза, пенсионното осигуряване, социалното подпомагане, здравното обслужване; усвояване на умения за равнопоставен достъп до публични услуги; реализиране на регламентирани права, облекчения, преференции.
Медицинска рехабилитация и здравни грижи: проследяване срока на експертното решение от ТЕЛК и оказване на съдействие при подготовка на документите за преосвидетелстване; предоставяне на актуална информация за напълно и частично платените от НЗОК лекарствени средства и клинични пътеки; измерване на артериалното налягане и сърдечния пулс; измерване на телесното тегло и консултиране на мерките за здравословен начин на живот; фитнес (велоергометър, бягаща пътека, шведска стена, степер); включване в организирана група за балнеолечение и рехабилитация.
Изнесени услуги и надомна рехабилитация: посещение на потребители с тотално изгубено зрение, тежкоболни и трудноподвижни ползватели в собствените им домове по заявка, по предварително определен график или при спешни случаи; предоставяне на стандартните и специализирани услуги съобразно условията в дома и в зависимост от конкретните нужди; услуги за самотно живеещи или потребители, чиито близки не са в състояние да ги придружават.
Мобилна работа: проактивни дейности за проучване потребностите на хора в риск и превръщането им в доброволни клиенти на услугата.

Обучение
Брайлова грамотност: овладяване на умения за четене и писане на релефно-точков шрифт; подготвителни упражнения за придобиване на тактилна чувствителност; запознаване със системата от релефно-точкови знаци; писане с шило и плоча; четене на едностранен и двустранен печат; писане на брайлова пишеща машина.
Компютърна грамотност: обучение за работа със специализиран софтуер за незрящи “Jaws for Windows” и български синтезиран говор; овладяване на умения за писане, четене, текстообработка; работа в интернет; електронна поща, Skype; работа с електронна книга в текстов и MP3 формат.

Терапии
Психотерапия: психологическа помощ и подкрепа за преодоляване на негативните последици от функционалния и сензорен дефицит (стрес, самоизолация, срам, гняв, агресия); разговори, беседи, тестове, консултации и тренинги за моделиране на поведението; индивидуална и групова работа за преодоляване на зависимости от алкохол, наркотични средства и медикаменти; работа с хората от най-близкото обкръжение за корекция на протекционистично или неглижиращо отношение, за осигуряване на стимулираща и подкрепяща среда.
Ерготерапия: формиране на функционални умения, необходими за водене на самостоятелен и независим начин на живот; самообслужване; грижи за личния тоалет; пране, гладене, подреждане и разпознаване на дрехи; почистване и поддържане на дома; разпознаване на монети и банкноти; пазаруване; предоставяне и съдействие при снабдяване със специални и стандартни индивидуални помощни средства; предоставяне на актуална информация за подходящи помощни средства, обучение за правилното им използване и поддръжка (ортопедични уреди и пособия, брайлов и/или електронен часовник, стационарен и мобилен телефон, брайлови метри, дозатори за течности, таймери, лесновдяващи игли и вдевачки); адаптиране на дома и най-близкото околно пространство и отстраняване на бариери, възпрепятстващи самостоятелното функциониране.
Музикална и ритмотерапия: умения за слушане и възпроизвеждане на музикални произведения; насърчаване на творческата изява като висш акт на човешкото съзнание; изграждане на верни критерии за красиво и грозно; възпитаване на естетически вкус; караоке, "drum circle", народни танци.
Игротерапия: игри с адаптирани за незрящи шахмат, табла, "Не се сърди, човече", "Дама", домино, морски шах, карти, дартс; организиране на състезания, приятелски срещи, турнири; спортни празници.

ТЕРАПИИ

Трудотерапия
- Ателие "Готварство": създаване или възстановяване на уменията за самостоятелно приготвяне на храна; обучение за работа с кухненски уреди и пособия; приготвяне на топли и студени напитки, сандвичи, супи, основни ястия, десерти; подреждане на маса; култура на хранене; посрещане на гости; поведение в ресторант.
- Ателие "Цветарство": отглеждане, аранжиране и грижи за цветя като отговор на стремежа на човека да пресъздава красотата на природата и да я задържа по-близо край себе си.

Арттерапия
- Ателие "Приложни изкуства": занимания в малки групи за стимулиране на положителни емоции и удовлетворение от собствените възможности; преструктуриране на личностните нагласи; осмисляне на свободното време, превръщане на заниманията в хоби; работа с пластични материали, хартия, картон, текстил, природни материали; рисуване, апликиране, моделиране, грънчарство, бижутерия, техники "Оригами", "Макраме", "Папие маше".
- Ателие "Шев и кройки": придобиване или адаптиране на умения за работа с шевна машина и оверлог; изработване на облекло и предмети за бита.
- Ателие "Ръчно плетиво": създаване или възстановяване на умения за изработване на елементарни изделия за бита; плетене с една, две и пет куки.

ИНТЕГРАЦИЯ

Социално включване: дейности, насочени към подпомагане на самостоятелната инициатива и поемането на отговорност в по-голяма степен, отколкото нуждата от помощ; предотвратяване на маргинализацията чрез подпомагане на контактите и общуването; стимулиране и насърчаване на творческите възможности на лицата с увреждания и тяхното обществено признание; възможности за започване на подходяща работа по трудов договор; кандидатстване по мерките, предвидени в Закона за насърчаване на заетостта, за социално предприемачество и стартиране на собствен бизнес; овладяване на умения за изготвяне на проект, бизнес план, молба за постъпване на работа, автобиография по европейски образец, мотивационно писмо; умения за представяне на интервю пред работодател.
Работа с роднини на ползвателите: запознаване с индивидуалните програми на техните близки, текущите оценки и нанесените корекции; организиране на срещи с най-близкото обкръжение на потребителите за обсъждане на актуални проблеми в ЦСРИ; сформиране на група за взаимопомощ от близките на ползвателите и изработване на нейния статут; провеждане на индивидуални консултации със специалистите от центъра по здравни, правни и социални въпроси (периодично и по заявка); обучение на роднините по програма за домашни упражнения.
Свободно време, отдих и развлечения: отбелязване на национални и религиозни празници; честване на рождени и имени дни, организиране на концерти, литературни четения и тържества в салона на центъра; излети до близки природни обекти, екологични пътеки, паркове; пикници, екскурзии до национални туристически обекти; посещение на културни събития – театър, концерти, изложби, музеи.
Специализирана библиотека, фонотека: предоставяне на учебна и художествена литература и периодичен печат в достъпен формат - на уголемен шрифт, на релефно-точков шрифт (брайл), на технически носител (аудио касети и компактдискове с говорещи и електронни книги).
Връзки с обществеността: предоставяне на материали, популяризиращи дейността на центъра в средствата за информация; запознаване на обществеността с проблемите и постиженията на хората със специфични потребности и техните семейства; организиране на медийни кампании за отбелязване на 3 декември – Международния ден на хората с увреждания, 13 ноември - Световния ден на незрящите хора и 15 октомври - Международния ден на белия бастун; провеждане на работни срещи и дискусии; изготвяне и разпространяване на информационни материали – дипляни, брошури и други; обучение на доброволци и изготвяне на програма за включването им в изявите на центъра; разширяване на контактите с академичната общественост, екипа на Националния център за рехабилитация на слепи в Пловдив, училищата за деца с нарушено зрение в София и Варна, Ресурсния център, общодостъпните училища, в които се обучават интегрирано деца със специални образователни потребности; посещения в различни предприятия, учреждения, институции; изработване на предмети с благотворителна цел; изработване на поздравителни картички и сувенири за дарителите на центъра.
Центърът реализира дейностите си чрез мултидисциплинарен екип от специалисти: ръководител - Стефка Пенчева, психолог - Христо Мянков, специалист, социални дейности - Тодор Георгиев, специален педагог - Галинка Попова, технически сътрудник, офис - Негослав Събев, трудотерапевт - Павлинка Цвяткова, счетоводител - Ваня Куюмджиева.Назад

Всички статии на Брой 11, 2013

ГОДИШНИНА
5 години ЦСРИ - Габрово
Васил Долапчиев: "На хората с увреждания в Европа се гледа като на значим национален капитал"
Добре дошли в ЦСРИ - Габрово
Въпреки окопите и траншеите
Поздравителен адрес
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Велики Преслав
Пловдив
Добрич
Бургас
Горна Оряховица
Левски
Червен бряг
Асеновград
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
За живота на незрящите французи
ОЧЕРК
Лало Павлов - злободневен сатирик и отявлен Дон Жуан
ПРОЕКТИ
Разработен е софтуер за генериране, провеждане и оценяване на тестове, достъпен за хора с увреждания
За новия проект на фондация "Хоризонти"
Архив на изданието
1 2 3 4