Брой 12, 2013

Тема: ПРОЕКТИ

Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България


Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" с партньорството на Средно общообразователно училище за деца с нарушено зрение "Луи Брайл" завършва в края на годината проекта "Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз "Инвестира във Вашето бъдеще". Неговите дейности и цели са:
- Осигуряване на учебници и помагала в достъпен формат за ученици с нарушено зрение, които учат интегрирано.
- Отпечатване на брайлов шрифт и адаптиране в електронен формат на изучаваната в училище литература, която до момента не е налична.
- Професионално ориентиране на ученици с нарушено зрение от гимназиалните класове.
- Издаване на ръководство за професионално ориентиране на хора с нарушено зрение в електронен, брайлов и на едър шрифт формат.
- Консултиране на родители на деца с нарушено зрение в предучилищна и училищна възраст.
- Изработване на софтуер за полагане на изпити под формата на тест от ученици с нарушено зрение.
- Издаване на ръководство по етикет за ученици с нарушено зрение.
- Разработване на методика за преподаването на математика и информатика на ученици с нарушено зрение от І до ХІІ клас. 

Назад

Всички статии на Брой 12, 2013

3 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Заедно по пътя на интеграцията
Три спортни турнира в рамките на международния преглед
За една успешно утвърждаваща се фирма
Международният ден на хората с увреждания в сдружение "ХобиСклуб"
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Добрич
КОЛЕДА
Коледни традиции по света
Витлеемската звезда
Коледен разказ
ПРОЕКТИ
Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България
Учебници и помагала за нашите деца
Методика за преподаване на математика и информатика на ученици с нарушено зрение от І до ХІІ клас
Ръководства за хора с нарушено зрение
Професионално ориентиране на зрително затруднени ученици
Архив на изданието
1 2 3 4 5