Брой 12, 2013

Тема: ПРОЕКТИ

Ръководства за хора с нарушено зрение


В разработения от Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" проект "Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България" са изготвени, отпечатани, разпространени и добавени в електронна библиотека два броя ръководства за хора с нарушено зрение - Ръководство по етикет и Ръководство по професионално ориентиране.
Ръководството по етикет има за цел да подпомогне децата с намалено или напълно загубено зрение да придобият способности за адекватно и социално приемливо поведение в обществото, да подкрепи тяхната интеграция сред виждащите деца, като им помогне да осъзнаят и предотвратят потенциални проблеми, възникващи вследствие на изработено неправилно поведение. Попаднали в средата на своите виждащи връстници, те трябва да умеят да общуват с тях, да предизвикват положителни асоциации и да намерят своето място в групата.
Първата област въпроси, които се засягат в ръководството по етикет, се отнасят до визията на отделния човек - начин на обличане, поддържане на добър външен вид, стойка и т. н.
Втората част на ръководството е посветена на поведението - от правилата за хранене, държане на обществени места, провеждане на разговор до усвояване на психологически похвати за общуване, които да помогнат на детето с нарушено зрение да си изгради поведение на добър и желан събеседник, да създава позитивна нагласа към себе си и да поддържа вече създадените контакти и приятелства.
Ръководството по професионално ориентиране има за цел да предостави на хората с нарушено зрение в България допълнителна възможност за тяхната по-лесна ориентация на пазара на труда, както и да ги подпомогне при търсенето на подходящи работа и работодател и при подготовката за срещи с тях. То съдържа описание на професиите, подходящи за реализация на хора с нарушено зрение, примерни тестове за професионална ориентация, упътвания за попълването на документи за кандидатстване за работа с примери за най-често изискваните документи като CV, мотивационно писмо и така нататък. Друг важен раздел е явяването на интервю за работа - визия на кандидата, поведение по време на интервюто, справяне с потенциални проблеми, които обикновено възникват на този етап вследствие на различието.
Съвсем скоро ще бъде готова и брошура за консултиране на родители на деца с нарушено зрение. В нея са описани най-често срещаните зрителни нарушения, съпътстващи заболявания, области на развитие и препоръки за развитие през първите години. Целта на тази брошура е да се окаже помощ на родителите да изградят в семействата си подкрепяща среда за интеграцията на своите деца, да им помогнат да приемат различието, да развиват своите качества, да ги мотивират да преодоляват препятствията, създавани от увреждането, да контактуват със свои връстници, да създават социални контакти от различен характер и да водят нормален за възрастта си начин на живот.
Всеки човек има право на образование, на социален живот, на професионална и лична реализация. Всяко дете има право на мечти. Колкото по-адекватна е подкрепата от най-близките му хора, толкова по-достижими са те. Затова за нас това издание е толкова важно, колкото и целият проект.

Ивета ИВАНОВА,
координаторНазад

Всички статии на Брой 12, 2013

3 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Заедно по пътя на интеграцията
Три спортни турнира в рамките на международния преглед
За една успешно утвърждаваща се фирма
Международният ден на хората с увреждания в сдружение "ХобиСклуб"
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Добрич
КОЛЕДА
Коледни традиции по света
Витлеемската звезда
Коледен разказ
ПРОЕКТИ
Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България
Учебници и помагала за нашите деца
Методика за преподаване на математика и информатика на ученици с нарушено зрение от І до ХІІ клас
Ръководства за хора с нарушено зрение
Професионално ориентиране на зрително затруднени ученици
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6