Брой 12, 2013

Тема: ПРОЕКТИ

Професионално ориентиране на зрително затруднени ученици


В рамките на проект "Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България" се извършва професионално ориентиране на ученици с нарушено зрение от горен курс.
В съвременния опит при работа с хора с увреждания централно място заема ориентацията към професионалното обучение и заетостта. Доказано е, че в социалния контекст на увреждането работата се счита за най-ефективния механизъм за продуктивно функциониране на индивида.
Всички момчета и момичета, които учат в гимназиален курс, би трябвало да си изградят стабилни и добре мотивирани възгледи за това какво е желаното от тях тяхно собствено бъдеще, какво е това, което те няма как да постигнат и накрая какво е това, което е необходимо те да направят, за да избегнат разочарованията, които се пораждат при значими разминавания между субективните очаквания и получените резултати. Не след дълго ще дойде абитуриентският бал, а до него те вече трябва да са решили ще продължат ли своето образование в някое висше учебно заведение, кои специалности най-пълно отговарят на техните интереси и не на последно място дали тези специалности биха им дали повече или по-малко сериозни шансове за бъдеща професионална реализация, дали въобще ще се стремят към получаване на по-високо образование или веднага ще се опитат да започнат някаква работа.
Ето защо в провежданите през времетраенето на проекта занимания с учениците се включват дискусии по въпросите за нарушеното зрение и проблемите и ограниченията, които произтичат от него, както и възможностите за реализация на пазара на труда. Обръща се внимание на факта, че за хората със зрителни увреждания е изключително трудно да намерят работа. От една страна, при тях рискът да не бъдат наети на работа е много сериозен, защото обичайно се изисква адаптиране на работното място. От друга, веднъж наети, рискът да отпаднат при съкращения или изтичане на срока на договора е много висок. От трета, веднъж загубили работа, техните шансове да намерят нова са минимални. Пониженото равнище на физическа самостоятелност, недостатъчно развитите социални умения, предразсъдъците на обществото, недоверието и страхът на работодателите затрудняват процеса и налагат търсещите работа кандидати с увредено зрение да притежават и такива знания и умения, които не са задължителни при младежите без увреждания.
Това налага особено сериозно да се акцентира върху отделните моменти като например спецификите и най-често допусканите грешки при представянето пред работодател, подготовката за интервю - основни правила; вербалната и невербалната комуникация; най-често задаваните въпроси от работодател; дрескод; договаряне на заплащането; стандартни грешки по време на интервюто; запознаване на работодателя със зрителното увреждане в процеса на интервюто, както и с начините за неговото успешно компенсиране в процеса на извършването на конкретната работа, за която се кандидатства.
Целта на заниманията е учениците със зрителни увреждания да свикнат да проявяват инициативност и да възприемат професионалната си реализация като свой личен ангажимент, да укрепват вярата в себе си и вече на тая база да не престават да се подготвят и винаги да реагират адекватно на променящите се условия, да усвоят принципа, че за да може един лишен от зрение специалист да бъде възприеман като равен на останалите, той задължително трябва да бъде поне малко по-добър от тях.
В хода на работата по проекта консултантите по професионално ориентиране за зрително затруднени ученици от гимназиалните класове подготвиха наръчник, който да бъде в помощ на учениците по време на практическите занятия. Наръчникът ще бъде полезен не само за завършващите средно образование, а и за всички млади хора със зрителни нарушения, които си търсят работа.
При неговото изработване бяха направени допълнителни проучвания на български и чуждестранни източници, отнасящи се до общото състояние на пазара на труда в България и Европейския съюз. Бяха проучени материали, изследващи специфичните ограничения, социалните и психологическите бариери, с които се сблъскват хората със зрителни увреждания при опитите си за реализация на свободния пазар на труда.
В своята работа консултантите се опираха и на натрупания от тях през предишни години опит в професионалното обучение на зрително затруднени лица.
В това малко по обем помагало е обърнато внимание на теми, свързани с възможностите, перспективите и потенциалните трудности при реализацията в традиционни за хората със зрителни увреждания сфери и при избор на типична или не чак толкова типична за незрящ човек професия. Съществена характеристика на наръчника е неговата изцяло практическа насоченост. Той съдържа редица практически указания за попълване на необходимите документи при кандидатстване за работа (автобиография, мотивационно писмо, благодарствено писмо и други), както и ценни съвети за младежите как да се държат при явяване на интервю и започване на работа. За улеснение при избора на професия са посочени най-често срещаните професии, в които се реализират хора със зрителни нарушения.
Създаването на наръчника в частност както и всички проведени занимания по професионално ориентиране имат като свои резултати повишаване на информираността при избора на бъдеща професия на учениците с нарушено зрение, повишаване на тяхната мотивация и увереност в себе си и във възможностите им за бъдеща успешна професионална реализация. Осезаемо се развиха уменията им за изготвяне на автобиография, структуриране на мотивационно и благодарствено писмо. Сериозна работа беше извършена и по посока придобиване на знания и развитие на умения за представяне пред потенциален работодател, за убедително изтъкване на собствените способности и качества, за компенсиране на някои личностни дефицити и липсата на опит и професионален стаж. При провежданите интерактивни занимания учениците със зрителни увреждания имаха възможност да се убедят в необходимостта от изграждането от самите тях на адекватна оценка на собствените им способности и компетенции, за да избегнат бъдещи недоразумения и разочарования.
Днес сме свидетели на ускорено развитие на модерните технологии, което в комбинация с позитивните промени в обществените нагласи по отношение на хората с увреждания, макар и все още твърде бавно, допринася за сериозно увеличаване на количеството подходящи професии за слепи и зрително затруднени.
Убедени сме, че нашите усилия ще имат принос въобще към бъдещето на тези млади момчета и момичета. Нашите обосновани очаквания са по посока на устойчивото развитие на възможностите на хората от тази общност, което в социален аспект би трябвало да има като свои резултати намаляване на бедността и създаване на равностойни стандарти за качество на живот.

Десислава БЕНЕВА,
Петър СТАЙКОВНазад

Всички статии на Брой 12, 2013

3 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Заедно по пътя на интеграцията
Три спортни турнира в рамките на международния преглед
За една успешно утвърждаваща се фирма
Международният ден на хората с увреждания в сдружение "ХобиСклуб"
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Добрич
КОЛЕДА
Коледни традиции по света
Витлеемската звезда
Коледен разказ
ПРОЕКТИ
Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България
Учебници и помагала за нашите деца
Методика за преподаване на математика и информатика на ученици с нарушено зрение от І до ХІІ клас
Ръководства за хора с нарушено зрение
Професионално ориентиране на зрително затруднени ученици
Архив на изданието
1 2