Брой 01, 2014

Тема: ПРОЕКТИ

Подкрепа за равен старт чрез интегрирано обучение


На 16 декември 2013 г. от 12.00 ч. в зала "Верен" (пл. "Славейков" № 1) СОУ за деца с нарушено зрение "Луи Брайл" в партньорство с фондация "Хоризонти" организира пресконференция във връзка с приключването на проект "Подкрепа за равен старт чрез интегрирано обучение", осъществен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (2007-2013), приоритетна ос 4 – "Подобряване на достъпа до образование и обучение". Пресконференцията имаше за цел да информира обществеността, медиите, целевите групи и заинтересованите страни за резултатите по проекта.
Проектът е с продължителност 24 месеца и е на стойност 370 766,59 лв.
Общата цел на проекта е разширяването на подкрепящата среда за интегрирано образование на децата със зрителни увреждания.


Специфичните цели са:

Повишаване на информираността и чувствителността на обществото относно интегрираното обучение;
Повишаване на специфичните знания и умения на специалистите за оценяване и работа с деца със зрителни увреждания;
Подпомагане и информиране на родители за особеностите в процеса на възпитание и образование на деца със зрителни увреждания;
Улесняване процеса на адаптиране на учебни материали за деца със зрителни увреждания в СОУДНЗ „Луи Брайл” чрез създаване на специализиран софтуер и методики за адаптиране;
Осигуряване на специални учебно-технически средства за деца със СОП в СОУДНЗ "Луи Брайл".
Проект "Подкрепа за равен старт чрез интегрирано обучение" има за цел разширяване подкрепата за интегрираното образование на деца със зрителни увреждания чрез превръщането на СОУ за деца с нарушено зрение "Луи Брайл" в образователна институция, предлагаща подкрепа за интегрираното образование, както и за обучението на деца със зрителни и множество увреждания. За постигането на тези цели са изпълнени дейности, в резултат на които са налице софтуер за брайлов предпечат, изграден достъпен училищен сайт, създаден е учебен филм за обученията по специалните предмети, изработени са 5 рекламни клипа на училището, доставени са 26 брайлови машини, плочи и шила за интегрираните ученици; в рамките на три обучителни семинара са обучени 90 участници (педагози от ресурсни центрове и общообразователни училища) как практически да работят с деца със зрителни увреждания. Педагози от ресурсните центрове имаха възможност да получат консултации от дистанция (по интернет или по телефона) или в съответния ресурсен център за ползването на компютърни технологии и обучението по специални умения за децата със зрителни увреждания, с които работят. Децата от СОУДНЗ "Луи Брайл" участваха активно в общи масови мероприятия за спорт и художествена самодейност, чрез които получиха реална представа за околната среда, посетиха исторически и туристически забележителности, благодарение на организираните ученически екскурзии.
Считаме, че реализираните по проекта дейности изцяло отговарят на целите на настоящата безвъзмездна схема, а именно:
- подпомагане на образователния процес на децата и учениците със специални образователни потребности (СОП);
- развитие на интегрираното и включващото обучение, както и на обучението в специални училища чрез създаване на подкрепяща среда, включваща разработването на програми за обучение, развитие и професионална подготовка;
- специализирана подготовка на учители за работа с деца и ученици със СОП;
- промяна на обществените нагласи в подкрепа на интегрираното и включващото обучение и други.
Ще се спрем поотделно на всяка от дейностите, за да представим по-подробно и конкретно резултатите, постигнати благодарение на усърдната работа на екипа по проекта. Не бива да забравяме и участвалите ученици от СОУДНЗ "Луи Брайл", без които несъмнено този проект не би могъл успешно да бъде осъществен и завършен.

Провеждане на информационна кампания
За популяризиране на целите и дейностите по проекта през цялото време на неговото изпълнение се провеждаше информационна кампания. Отпечатани бяха 1000 броя брошури, 50 броя плакати, един банер, бяха проведени 2 пресконференции и бяха изработени 5 видеоклипа.

Създаване на специализиран софтуер за предпечат и печат на брайл
В СОУДНЗ "Луи Брайл" функционира училищна брайлова печатница. Училището има възможност да адаптира на брайлов шрифт необходимите учебници и помагала. Това е трудоемка и времеемка работа. Един от най-специализираните и същевременно затруднителни етапи в този процес е превръщането на плоскопечатния шрифт в брайлов шрифт. Резултат от тази дейност е създаденият софтуер за предпечат и печат на брайл. Той облекчава и ускорява работата при печат на брайл на учебниците и учебните помагала. Програмата е с функционалност на редактор и работи в операционна система "Windows". Позволява както въвеждане на текста директно в прозорците на програмата, така и импортиране и вмъкване на текст от други приложения и популярни текстови формати.

Изграждане на сайт
Като важна институция в областта на образованието на деца със зрителни и множество увреждания е необходимо училището да е "видимо" и в интернет пространството. Интернет приложенията позволяват събирането, обработването и ползването на огромни масиви информация. Изграденият сайт е съвременен и функционален. Той се изгради, като се базира на няколко основни принципа – съобразеност с изискванията за достъпност в интернет, динамичност на съдържанието (възможност за ползване от различни потребители и групи потребители), висока степен на ползваемост и полезност. Сайтът е инсталиран в собствено интернет пространство и със собствено домейн име – http://soudnzsofia.bg.

Провеждане на 3 обучителни семинара
Докато педагозите от специализираните училища добре познават спецификите при обучението и общуването със зрително увредени ученици, педагозите от ресурсните центрове и най-вече от общообразователните училища нямат необходимия опит за това. Проведени бяха 3 обучителни семинара за ресурсни учители и специалисти с педагогически функции. В рамките на по два дни педагози от училището показваха и разясняваха при какви условия се обучават децата със зрителни увреждания, как се общува ефективно с тях, кои елементарни правила в общуването е необходимо да се знаят, как да им съдействат в процеса на самоподготовка, как определени помощни технически средства може да са им полезни, как протичат часовете по специалните предмети. Запознати бяха със спецификата на брайловото ограмотяване.

Провеждане на консултации по места
В СОУДНЗ "Луи Брайл" работят специалисти с дългогодишен опит в работата с деца със зрителни или други увреждания. Ресурсните центрове са създадени през 2006 г. Педагозите, назначени в тях, все още нямат необходимия практически опит при работа с такива деца. Консултациите се даваха както дистанционно (по телефона, скайп, имейл), така и в ресурсните центрове. В рамките на проекта бяха проведени консултации на място в ресурсни центрове и детски градини на учители и специалисти с педагогически функции от страната, индивидуални консултации по ориентиране и мобилност, полезни умения, зрително подпомагане, ИТ консултации.

Създаване на учебен филм
Само в специалните училища е възможно да се преподават специалните предмети за деца със зрителни увреждания – ориентиране и мобилност, полезни умения и зрително подпомагане. Това е така, защото все още педагозите от ресурсните центрове нямат практически опит и база. Те нямат и достатъчно източници, от които да се научат. С тази цел беше създаден учебен филм - за да онагледи различните методи и форми за преподаване на специалните предмети като част от обучението на учениците със зрителни увреждания.

Осигуряване на помощно-технически средства за деца със зрителни увреждания
Целеви групи по проекта са ученици със зрителни и множество увреждания от училището и интегрираните ученици със зрителни увреждания. СОУДНЗ "Луи Брайл" е специализирано училище и по възложени му от МОМН функции в Наредба 1 от 23.01.2009 г. играе ролята и на ресурсна служба. Тези допълнителни функции не са финансово обезпечени от Държавния бюджет. В рамките на настоящия проект чрез средствата по ЕФРР бяха осигурени следните учебно-технически средства: брайлови машини, увеличители, плочи и шила, преносими компютри и букскенер за нуждите на зрително затруднените ученици.

Изготвяне на насоки за създаване на единна методика за адаптиране на материали за незрящи
Процесът на адаптиране на учебници и помагала за ползване от незрящи и слабовиждащи е много труден и включва голямо многообразие от методи. В рамките на проекта бяха създадени насоки за изготвяне на унифицирани правила за адаптиране на учебници и учебни материали. Специалисти от СОУ за деца с нарушено зрение "Луи Брайл", познаващи добре процеса на адаптиране и нуждите на незрящите потребители, обобщиха наличната практика в труда "Насоки за създаване на единна методика за адаптиране на материали за незрящи". В това книжно тяло са описани наличните методи и форми на адаптиране. Систематизирани са наличните проблеми и неясноти и са дадени общи насоки за разработване на по-подробни методики. По този начин изданието се превърна в основа и начало за разработването на редица конкретни методики според посочените в него критерии (по форма на достъп, по учебен предмет, по възраст на крайните ползватели и т. н.).

Адаптиране на тест за училищна готовност за деца със зрителни увреждания
Една от сферите, в които работи училището, е ранното въздействие за деца със зрителни и други увреждания. В този етап от развитието на детето един много важен въпрос определя неговото бъдеще, а именно каква е училищната му готовност, доколко може да се обучава в интегрирана среда, какви са интелектуалният потенциал и личните му ресурси. Необходимо е при оценяване на училищната готовност от детето да се извлече информация и обратна връзка. Това може да стане само с помощта на подходящо изготвени помощни материали. Група педагози от училището адаптираха тест, за да стане той ползваем при оценяването на децата със зрителни увреждания. За целта много от въпросите се свързаха с тактилно възприемане на информацията. Разработиха се два варианта на теста – за незрящи и за слабовиждащи деца. Тестът за незрящи включва надписи и картинки, които могат да се различават тактилно, а за слабовиждащи – картинки с по-голяма яркост и контраст на цветовете и с по-големи размери.
Отпечатани са 100 екземпляра от всеки вариант, а също и ръководство към теста.

Издаване на информационен бюлетин
През целия период на изпълнение на проекта се издаваше информационен бюлетин. В него намираха отражение както дейностите по него, така и статии (авторски и преводни), отнасящи се до интегрираното образование и работата с деца със зрителни или други увреждания. Издадени бяха 12 броя на информационния бюлетин.

Организиране на 2 ученически екскурзии
Зрящите ученици придобиват представа за нещата, за които учат, от картинките в учебниците, от филмите по телевизията, от картички и други. За незрящите това е обективно невъзможно. Освен че са форма за онагледяване и придобиване на непосредствени впечатления от исторически забележителности, атрактивни и интересни места, екскурзиите са и начин за обогатяване на социалния опит на децата. По време на такива групови мероприятия те се научават как да постъпват в нова за тях среда, как да поемат отговорност за децата, с които се водят. Влизат в контакт с други хора, които са външни за техния тесен кръг от съученици и учители в училището. В същото време обществеността (жители на съответните населени места, посетители на атракции и туристически обекти) виждат и разбират за специфичните социални потребности на тази група от обществото. Проведените две екскурзии обогатиха представите на учениците от СОУДНЗ "Луи Брайл" и интегрираните ученици. Дадоха им възможност да се докоснат до богатата история на България.

Извънкласни занимания на ученици със СОП
Всички извънкласни дейности са от особено значение за интеграцията на децата с увреждания, тъй като те се изявяват пред обществеността. По този начин обществото става по-чувствително към проблемите в интегрираното образование и се изгражда приемаща социална среда. В рамките на проекта се проведоха извънкласни занимания с вокалната група, която има издаден музикален диск със свои песни. Учениците проведоха занимания по джудо и голбал и направиха демонстрация на усвоените от тях умения. Часовете по театрално изкуство разшириха представите на зрително затруднените ученици за възможностите им, които карат всички, гледали представленията, да погледнат към света по различен начин.
В заключение бихме казали, че една от общите цели на ОП "Развитие на човешките ресурси" е увеличеното инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование. Изпълнението на тази обща цел е обект и на проекта"Подкрепа за равен старт чрез интегрирано обучение", чиято основна задача е по-успешната социална и трудова реализация на хората чрез подобряване на условията за равен достъп до образование, обучение и развитието на система за учене през целия живот.
Проектът "Подкрепа за равен старт чрез интегрирано обучение" изцяло съответства на тези цели и значително подобри знанията и уменията на педагозите, учебната среда в СОУДНЗ и не на последно място повиши интереса и чувствителността на обществото по отношение на децата с увреждания.
С постигнатите резултати проектът допринесе за реалната социална интеграция на децата в обществото.

Изготвила:
Събина ЧОБАНОВА


 

Назад

Всички статии на Брой 01, 2014

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС
10 години съвременна технология на звукозапис
Списък на записаните нови заглавия през 2013 г.
Списък на възстановените заглавия през 2013 г.
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
За завършека на една одисея и още нещо
Коминът на станция "Поп Харитон" пуши
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Пловдив
Година, изпълнена с радост и щастливи мигове
ИНТЕРВЮ
С любов, извираща от душите ни
ЛЮБОПИТНО
Есперанто – удивителният мост между незрящите от цял свят
ПРОЕКТИ
Подкрепа за равен старт чрез интегрирано обучение
Хармония на идеи и практики
Архив на изданието
1 2 3 4 5