Брой 03, 2014

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Сборен годишен организационен отчет на ССБ за 2013 г.


За отчетната 2013 г. ръководствата на ТСО и РСО изготвиха годишните организационни отчети за съответната организация, базирайки се на нова форма, приета от УС на ССБ. Отчетите се получиха в ЦУ на ССБ в определения срок, с изключение на отчета на РСО София (на 5 февруари), който беше върнат за преработване изцяло. Също така се наложи да бъдат върнати за преработване и отчетите на РСО Смолян и РСО Кърджали, както и за допълнително уточняване по телефон. В тези две РСО председателите и сътрудниците са нови или сравнително нови, което налага оказване на съдействие в цялостната организационна дейност и работа на тези ръководства.
В края на отчетната 2013 г. общият брой съюзни членове е 15 072, в това число 6 зрящи, което се явява намаление с 3.4 процента в сравнение с предходната 2012 г.
Новоприетите членове на ССБ са 704.
Незрящи над 90 процента са 10 656.
От 71 до 90 процента – 4410.
От общия брой съюзни членове жени са 8152, в т. ч. 4 зрящи, а мъжете са 6920, в т. ч. 2-ма зрящи. От състава на ССБ през отчетната година са отпаднали 1231 души, като починали са 974, а прекратили членството си 257.
Подредба на РСО според общия брой членове и процентно изчисление спрямо предходната година:

РСО Пловдив – 2432 съюзни членове, намаление – 7.18%.
РСО София – 1413, намаление – 4.72 %.
РСО Плевен – 1352, намаление – 1.67 %.
РСО Монтана – 1339, намаление – 3.46 %.
РСО Варна – 1238, намаление – 3.36 %.
РСО Стара Загора – 1185, намаление – 5.88 %.
РСО Дряново – 1003, намаление – 1.38 %.
РСО Сливен – 977, намаление – 2.98 %.
РСО Смолян – 768, увеличение – 0.69 %.
РСО Шумен – 580, намаление – 3.33 %.
РСО Бургас – 570, намаление – 1.38 %.
РСО Русе – 521, намаление – 2.07 %.
РСО Кърджали – 498 намаление – 4.78 %.
РСО Благоевград – 466, увеличение – 4.48 %.
РСО Кюстендил – 437, намаление – 3.74 %.
РСО Силистра – 293, увеличение – 2.04%.

По възраст съюзните членове се разпределят както следва:
– от 18 до 35 г. – 807;
– от 36 до 50 г. – 1757, в т. ч. 1 зрящ;
– от 51 до 65 г. – 3321, в т. ч. 1 зрящ;
– над 65 г. – 9187, в т. ч. 4 зрящи.

По възраст процентното съотношение спрямо общия брой съюзни членове в съответната РСО е както следва:

РСО, 18-35 г., 36-50 г., 51-65 г., над 65 г.

Благоевград, 5.58, 17.81, 26.18, 50.43
Бургас, 6.67, 9.12, 38.07, 46.14
Варна, 8.72, 12.28, 22.78, 56.22
Дряново, 2.99, 11.76, 21.34, 63.91
Кърджали, 7.43, 14.06, 30.72, 47.79
Кюстендил, 2.29, 6.18, 19.22, 72.31
Монтана, 0.82, 5.53, 17.18, 76.47
Плевен, 3.7, 7.17, 11.83, 77.29
Пловдив, 6, 17.23, 20.15, 56.62
Русе, 7.1, 9.6, 22.26, 61.04
Силистра, 2.73, 13.65, 28.67, 54.95
Сливен, 3.38, 9.21, 23.44, 63.97
Смолян, 4.04, 7.03, 23.44, 65.49
София, 12.17, 14.65, 21.16, 52.02
Стара Загора, 4.14, 13.08, 24.73, 58.06
Шумен, 3.62, 11.09, 28.97, 55.52
Общо ССБ, 5.35, 11.66, 22.03, 60.95

Според степента на образование членовете на ССБ се разпределят както следва:

– с начално – 2410;
– с основно – 6277;
– със средно – 5219;
– с полувисше, колеж – 374;
– с висше – 792, в това число 6 зрящи.

Общият брой на териториалните съюзни организации е 105.

Предоставените услуги за интеграция на съюзните членове са:

в ТСО – 30258;
в РСО – 7369.

В следващата таблица е показан броят предоставени услуги за интеграция на съюзен член през отчетната година в съответната РСО, отнасящи се към общия брой предоставени услуги:

РСО, общ брой услуги, брой услуги за единица съюзен член

Благоевград, 635, 1.36
Бургас, 72, 0.13
Варна, 2488, 2.01
Дряново, 5352, 5.34
Кърджали, 1582, 3.18
Кюстендил, 3610, 8.26
Монтана, 8011, 5.98
Плевен, 3187, 2.36
Пловдив, 5877, 2.42
Русе, 2423, 4.65
Силистра, 51, 0.17
Сливен, 2545, 2.06
Смолян, 28, 0.04
София, 31, 0.02
Ст.Загора, 876, 0.76
Шумен, 859, 1.48

Общият брой предоставени услуги в клубовете за интеграция е 37627, в това число в ТСО - 30258, а в РСО - 7369.

Работещите съюзни членове са общо 632, като в предприятията на ССБ са 128, в организационните звена и мероприятията – 34, а извън системата на ССБ – 470.
През отчетната година съюзните членове, които са почивали в почивните станции на ССБ, са 807, а в санаториуми – 407.
Преминалите курсове на обучение в НЦРС Пловдив са 59, в това число основна рехабилитация – 26, а професионално обучение – 33.
Потребителите на социалната услуга ЦСРИ са 594.
Съюзните членове, учещи се през отчетната година, са 154. Владеещите брайлово писмо са 644, а владеещите чужди езици 631, с компютърни умения са 951.
Съюзните членове, участвали в художествата самодейност през годината, са 329.
Активно спортуващите през годината са 1116.

Изготвил:
Живка ПАВЛОВАНазад

Всички статии на Брой 03, 2014

70 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕОРГИ БРАТАНОВ
Спомен за Поета
В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ
92% от депутатите искат достъпни уебсайтове, сега Съветът трябва да действа
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Сборен годишен организационен отчет на ССБ за 2013 г.
ЗАБЕЛЕЖКА
Уважаеми читатели,
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Бургас
Асеновград
Велики Преслав
Добрич
ЛИТЕРАТУРА
80 години от рождението на Христо Фотев
НОВИ КНИГИ НА БРАЙЛ ПРЕЗ 2013
Книги, издадени на брайл в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2013 г.
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Очни клетки от починали връщат зрението на слепи хора
ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
"70 години от рождението на Георги Братанов"
ПРОЕКТИ
Изкуството - среща на два свята и форма на интеграция
Силата да живееш за другите
ПЪТЕПИС
Отново съм на път
ТЕХНОЛОГИИ
Разработват таблет за незрящи
"Правец" се завръща
ЮБИЛЕЙ
Живот, отдаден на хората
Архив на изданието
1 2 3 4