Брой 04, 2014

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В Управителния съвет на ССБ


На 18 март 2014 г. от 10 часа в залата на хотел "София плаза", София започна поредното заседание на Управителния съвет на ССБ.
Заседанието протече по обичайния за този период от годината дневен ред, в който основно място заемат отчетите за работата на различните съюзни структури
и окончателното приемане от управителния съвет на материалите, които ще бъдат предложени за разглеждане на предстоящото общо събрание на пълномощниците на ССБ.
Логично, първата точка от дневния ред беше посветена на обсъждането на програмата за дейността на ССБ през 2014 година.
Всъщност в тази точка се разглежда цялостната дейност на организацията през текущата година както в перспектива, така и в контекста на всичко онова, което Съюзът на слепите е вършил в своята история. Членовете на управителния съвет констатираха, че във връзка с допълнителните възможности, които дават спечелените и реализираните проекти, програмата на ССБ за 2014 година се е обогатила с много нови предизвикателства за осъществяване както по региони, така и за Съюза като цяло.
Очертава се една твърде интензивна като работа година. След проведената по тази точка дискусия управителният съвет реши:
"Приема предложената програма за дейността на ССБ през 2014 г. и възлага на председателя на ССБ да я внесе за обсъждане и приемане на четвъртото заседание на ХVІ Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ".
От своя страна редакцията на списание "Зари" има ангажимента да я предостави на читателите си веднага след нейното окончателно одобряване от общото събрание.
След това заседанието се зае с обсъждането на проектобюджета на ССБ за 2014 година.
Както обикновено, когато става дума за разпределението на ограничения финансов ресурс на организацията, страстите се нажежават до червено и в дискусията всеки се стреми да обоснове колкото е възможно по-убедително необходимите финансови средства за дейностите, за които той е пряко отговорен. В хода на обсъждането бяха поставени някои принципни спорни въпроси, решаването на които не беше възможно да се постигне на настоящото заседание. Ето защо управителният съвет реши:
"Отлага обсъждането на проектобюджета за 2014 г. за следващото заседание на Управителния съвет на ССБ".
Друга много значима част от дейността на Съюза на слепите в България е организирането на дейността на почивните бази на ССБ. От предоставената на членовете на управителния съвет информация се вижда, че изтеклата 2013 г. е била доста сложна, много динамична и трудна, но все пак успешна за почивните бази на организацията.
Ще посочим само някои от по-значимите отчетни данни, съдържащи се в информацията.
В хотелски комплекс "Хоризонт", град Обзор за периода 1 юни – 30 септември 2013 година са реализирани 6 518 общ брой нощувки, които са били предоставени на 324 чуждестранни граждани, 197 външни за системата клиенти (българи) и 322 членове на ССБ и техните деца.
Общо реализираните приходи от нощувки, храна, лихви и други за отчетния период възлизат на 262 043 лв., от които 53 625 лв. са получени от наеми. Приходите от основната дейност - настаняване и хранене, възлизат на 208 418 лева.
Извършените разходи за тази дейност, включващи закупуването на хранителни продукти, електрическа енергия, данъци, такси, фонд работна заплата и други, възлизат на 190 550 лв. От основна дейност е реализирана печалба от 17 868 лв. За покупка на необходими активи и ремонтни дейности са изразходвани 42 467 лв. Общият размер на разходите възлиза на 253 411 лв., с което се формира счетоводна печалба от 8 632 лв.
Какви са перспективите за следващия активен туристически сезон?
За десета поредна година ще бъде подписан договор с ТА "Темпо" за групи деца и младежи от ОНД и Русия. Също така е проявен интерес от представители и на други туроператорски агенции, с които предстои договаряне.
Почивна станция "Релакс" в Шипковски минерални бани до средата на сезон 2013 се водеше официално регистрирана рехабилитационна база в системата на ССБ, поради това че същата се намира в района на балнеолечебницата, която е собственост на СБР-НК АД. Това всъщност е и основната причина, поради която базата продължава да се ползва предимно от членове на ССБ и техните придружители и през 2013 година. Но заради нехайство от страна на наемателя през юли 2013 г. беше отнет лицензът на балнеолечебницата, което замалко щеше да провали почивката на нашите съюзни членове. С общите усилия на г-н Долапчиев и г-н Хинков и направените от тях постъпки пред компетентните органи сезонът бе спасен.
Отчетните данни за 2013 година са както следва:
- общо реализираният брой нощувки за периода 1 януари – 31 декември 2013 година е 9 103, в това число 8 877 броя от тях са предоставени на членове на ССБ и 226 броя са ползвани от външни клиенти.
- общо реализираните приходи (нощувки, храна, лихви и др.) за отчетния период възлизат на 223 979,69 лв.
- общо извършените разходи за закупуване на хранителни продукти, дезинфекция, бензин, горива, материали и за електрическа енергия, данъци, такси, заплати, осигуровки, пране, услуги и други възлизат на 167 282,25 лв. Като неприсъщите разходи възлизат на сумата от 48 070,04 лв., включващи консултантски услуги, такси, почистване на канал, изследване на минерална вода, авторски надзор, закупуване на инвентар и други.
Като цяло обектът завършва финансовата година със счетоводна печалба в размер на 5 699,30 лв.
През 2013 година беше форсиран и довършен ремонтът на почивната база на ССБ в град Дряново. Той беше финансиран с отпуснатите средства от УС на ССБ. В резултат на добрата организация и положените сериозни усилия на всички нива ремонтът приключи в предвидените срокове и на 10 декември 2013 година почивна станция "Поп Харитон" бе отново пусната в експлоатация. Паралелно с дейностите по ремонта на станцията се направиха конкурси за управител, главен готвач, работник-поддръжка, камериерки на повикване и пазач. Засега са назначени само четирима човека, като за управител от кандидатите бе избрана г-жа Марияна Иванова.
Веднага бе стартирана активна кампания по рекламиране на обекта с цел запълването му през сезон 2014 година. Бяха подготвени оферти и снимков материал на диск за туроператорски фирми, с които се влезе в контакт преди и по време на Международната туристическа борса "Ваканция и СПА", проведена в София. Предстои подбор на фирма, която да изработи сайт на базата. Също така предстои изготвянето и отпечатването на дипляна за обекта, както и проект за обособяване на лятна градина под терасата с излаз от ресторанта. Поради отдалечеността на базата от града и нередовния междуградски транспорт, както и за осигуряване на редовни доставки на хранителни продукти и други материали, необходими на базата, трябва да се закупи и един бус втора употреба с 8 плюс едно места.
След проведената дискусия управителният съвет реши:
"Приема отчета за дейността на почивните бази на ССБ за 2013 г. и възлага на управляващия почивното дело да внесе материала за обсъждане на четвъртото заседание на ХVІ НОСП на ССБ.
Дава съгласие да се направи проектиране и изграждане на градината в рехабилитационната база в Дряново".
Гласували - 7 "за", 1 "против" и 3 "въздържали се".
По следващата точка членовете на управителния съвет разгледаха направеното от управляващия почивното дело в ССБ предложение за определяне на цените, графиците и правилата за ползване на почивните бази на ССБ.
Приетият от управителния съвет документ ще бъде изцяло публикуван като отделен материал на страниците на "Зари".
По следващата точка членовете на управителния съвет разгледаха докладна записка от управителя на "Успех ССБ Холдинг" относно предоставяне на еднократна финансова помощ за закупуване на материали за производството на "Успех Елком ССБ" ЕООД, Варна. В своята докладна записка г-н Шекеров насочи вниманието на управителния съвет към някои от проблемите, които създават особено сериозни затруднения в работата на предприятието на ССБ във Варна. В последните две години нееднократно са анализирани и обсъждани проблемите, довели до спада в обемите на производството, проблемите в ресурсното обезпечаване на същото, мерките, които са били предприети за намаляване на разходите за производство и съкращаване на персонала. В края на миналата година възникна допълнително и още един проблем, отнасящ се до напускането на дългогодишния управител на предприятието г-жа Соня Иванова. При съществуващото крехко равновесие тази промяна можеше да доведе и до сериозни сътресения в колектива, съществуваха обосновани притеснения за възможни повече или по-малко масови напускания на персонал, което във всички случаи можеше да предизвика сериозни сътресения в работата на „Успех Елком ССБ“Варна и да застраши самата възможност за продължаване на нормалния производствен процес в предприятието. В края на януари след проведен конкурс бе избран и назначен нов управител - Ваньо Калинов. Той е провел редица индивидуални срещи с работници и служители от персонала, след които е било уточнено, че поне в настоящия момент колективът ще запази своята цялост.
По този начин е постигнато намаляване на напрежението, предизвикано от смяната на ръководителя, което поне засега е предпоставка за възобновяване на нормалния производствен процес в предприятието.
Проблемите в кадровото обезпечаване на варненското предприятие обаче стоят с пълна сила пред новия управител, предвид пенсионната възраст на част от персонала и свеждането до санитарния минимум на броя на работещите в отделните производствени звена.
На второ място, но не по важност за осигуряване на производствения процес, е утежненото финансово състояние на предприятието, което се явява пряко следствие от намаляването на производството в последните няколко години, а то пък от своя страна се дължи основно на намаляване на търсенето на нашите електроизделия на вътрешния и външния пазар.
В настоящия момент предприятието изпитва остър недостиг на финансови средства, без които то не би могло да закупи необходимите материали за завършване на изделията, за които вече са произведени основните елементи и полуфабрикати, както и за продължаване на производството на изделията, представляващи интерес за клиентите на "Успех" Варна.
Съгласно направените разчети от новото ръководство за завършване на изделията, за които са произведени отделни елементи - полуфабрикати, както и за нови количества от изделия, заявени и търсени от търговските клиенти към момента, потребностите от оборотни средства за материали са на стойност минимум 40 хиляди лева.
В предприятието е направен разчет, според който с осигуряването на тези средства за материали в близките 6 месеца ще стане възможно произвеждането и реализацията на добре приемани от пазара изделия в размер на 160 хиляди лв.
Г-н Шекеров е убеден, че на този етап - при това моментно финансово, кадрово, ресурсно и технологично състояние, е необходимо в много кратки срокове да бъде потърсена възможност за подпомагане и стабилизиране на предприятието.
Ето защо той предлага на членовете на управителния съвет да вземат решение да бъде направен още един опит за подпомагане на предприятието във Варна със сумата от 40 хиляди лева. Средствата следва да се предоставят целево за закупуване на необходимите материали и осигуряване на производствения процес в предприятието през 2014 г.
По тази точка Управителният съвет реши, че дава съгласието си да бъде предоставена еднократна финансова помощ в размер на 40 000 лева за закупуване на необходимите материали и осигуряване на производствения процес в „Успех Елком ССБ” ЕООД, Варна през 2014 г.
След това управителният съвет разгледа и прие отчета на председателя на Съюза за международната дейност на ССБ през 2013 г. Прие и информацията за заседанието на Комисията за правата на ЕСС (7 - 9 февруари 2014 година в град Хурдал, Норвегия).
Уставно задължение на Управителния съвет на ССБ е приемането на информации за извършени проверки от Контролния съвет на организацията, както и предприемането на мерки за отстраняване на констатирани в хода на проверките нарушения. На това заседание УС на ССБ се запозна с информация относно извършени проверки от КС на ССБ на РСО Смолян , "Успех Металпринт ССБ" ЕООД гр. Шумен, "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - клон Шумен, "Успех Филтър ССБ" ЕООД и ПП "Успех" гр. София.
След обсъждането на материалите по тази точка управителният съвет реши:
"Приема информацията за резултатите от извършените проверки от Емил Узунов – председател на КС на ССБ, на РСО Смолян , "Успех Металпринт ССБ" ЕООД и "Успех ССБ Холдинг" ЕООД – клон Шумен, "Успех Филтър ССБ" ЕООД и ПП "Успех" София.
Възлага на ръководствата на РСО Смолян, „Успех Металпринт ССБ” ЕООД и „Успех ССБ Холдинг” ЕООД – клон Шумен, „Успех Филтър ССБ” ЕООД и ПП „Успех“ София да предприемат необходимите мерки за отстраняване на констатираните от КС на ССБ пропуски и нарушения.
В срок от 1 юни – 15 юли 2014 г. да се направи пълна инвентаризация на всички активи на дъщерните дружества и клоновете към "Успех ССБ Холдинг"' ЕООД.
Да се създаде електронна система за собственоста на ССБ - отдадени под наем, свободни помещения и помещения, ползвани за производствена дейност.
На основание раздел 7, чл. 30 от Вътрешните правила за възнагражденията на персонала в ССБ налага санкции:
- на управителите на "Успех Металпринт ССБ" ЕООД и "Успех Филтър ССБ" ЕООД в размер на 30% от месечното им трудово възнаграждение;
- на главния счетоводител на "Успех Филтър ССБ" ЕООД в размер на 50 % от месечното му трудово възнаграждение.
На следващото заседание на УС на ССБ да се проведе среща с управителите и главните счетоводители на дъщерните дружества на "Успех ССБ Холдинг"' ЕООД във връзка с отчета за дейноста им през 2013 г. и мерките за подобряване на състоянието на предприятията през следващите години".
Членовете на управителния съвет се запознаха и обсъдиха изготвената от председателя на Съюза на слепите информация за взетите решения и извършените продажби и покупки на недвижима собственост от ССБ през периода 1990 – 2013 г.
Това е един значим период от дейността на организацията и членовете на управителния съвет решиха този материал да бъде внесен за обсъждане на четвъртото заседание на ХVІ Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ.
По следващата точка - "Обсъждане покана от изпълнителното бюро на фондация "Очи на четири лапи" ССБ да стане колективен член на общото събрание на фондацията", управителният съвет реши:
"Приема поканата ССБ да стане колективен член на общото събрание на фондация "Очи на четири лапи" като основен стратегически партньор на дейността.
Определя Асен Алтънов – член на УС на ССБ, да представлява сдружението и да присъства на заседанията на изпълнителното бюро на фондация "Очи на четири лапи" – като консултант и с право на съвещателен глас".
Неотменно уставно задължение на управителния съвет е вземането на решение за насрочване на годишните общи събрания на пълномощниците и приемане на дневния ред, по който те ще протекат. Това свое задължение УС на ССБ изпълни и на това свое заседание като реши:
"Управителният съвет на Съюза на слепите в България, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква ІV заседание на ХVІ Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ на 29 май от 14.00 часа и на 30 май 2014 г. в Рехабилитационната база на ССБ в град Дряново.
Поканата за общото събрание, както и неговият дневен ред ще бъдат публикувани в списание "Зари" в предвидения от закона срок".
С това дневният ред на заседанието беше изчерпен и то бе закрито.

Димитрина МИХАЙЛОВАНазад

Всички статии на Брой 04, 2014

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В Управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Добрич
София
ИЗКУСТВО
Макар и аматьори - искаме да го правим както трябва
ЛИТЕРАТУРА
Гората - извор на здраве, извор на красота
ЛЯТО 2014
Цени и графици за ползване на почивните бази на ССБ
ОБЯВА
Общо събрание на пълномощниците
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Очната катаракта - злосторникът, който медицината успешно побеждава
ПЕСЕН НА БРОЯ
Гергьовден
ПРАЗНИЦИ
Лазаровден и Цветница
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Запознайте се с Меги
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8