Брой 04, 2014

Тема: ОБЯВА

Общо събрание на пълномощниците


Управителният съвет на Съюза на слепите в България, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква ІV заседание на ХVІ Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ на 29.05. от 14.00 часа и на 30.05.2014 г. в Рехабилитационната база на ССБ в Дряново.

Заседанието да протече при следния дневен ред:

1. Отчет на управителния съвет за дейността на ССБ през 2013 г. и програма за дейността му през 2014 г.
2. Годишен финансов отчет на ССБ за 2013 г.
3. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през периода април 2013 г. - април 2014 г.
4. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества на ССБ през 2013 г.
5. Информация за взетите решения и извършената продажба и покупка на недвижима собственост на ССБ през периода 1990 – 2013 г.
6. Информация за дейността на НЦРС Пловдив през 2013 г.
7. Обсъждане бюджет на ССБ за 2014 г.
8. Обсъждане на постъпили молби и жалби до ХVІ Национално общо събрание на ССБ.Назад

Всички статии на Брой 04, 2014

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В Управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Добрич
София
ИЗКУСТВО
Макар и аматьори - искаме да го правим както трябва
ЛИТЕРАТУРА
Гората - извор на здраве, извор на красота
ЛЯТО 2014
Цени и графици за ползване на почивните бази на ССБ
ОБЯВА
Общо събрание на пълномощниците
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Очната катаракта - злосторникът, който медицината успешно побеждава
ПЕСЕН НА БРОЯ
Гергьовден
ПРАЗНИЦИ
Лазаровден и Цветница
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Запознайте се с Меги
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6