Брой 05, 2014

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В управителния съвет на ССБ


На 25 април УС на ССБ проведе своето заседание в рехабилитационна база на Съюза в Дряново. Както на предишното, така и на това заседание членовете на управителния съвет разглеждаха и обсъждаха преди всичко документи, които ще се предлагат на вниманието на делегатите на предстоящото в края на май четвърто заседание на ХVІ Общо събрание на пълномощниците на ССБ.
Като точка първа от дневния ред бе разгледан отчетът за дейността на сдружението.
В него се подчертава, че въпреки някои предприети от държавните органи мерки в социалната сфера, икономическата криза продължава да бъде основна характеристика на ежедневието ни. Продължаващото ни отдалечаване от средния европейски стандарт на живот постави страната ни на последните места в различни международни класации. Голямата безработица и липсата на перспектива за личностно развитие се отразиха негативно и на политиката за интеграция на хората с увреждания. Въпреки сложната обстановка управителният съвет на организацията и целият й актив намериха воля и сили да реализират програмата за дейността на ССБ през 2013 г., приета на заседанието на Националното общо събрание на пълномощниците. Тревожен е фактът, чe тенденцията за застаряване на състава на сдружението продължава. Това влияе негативно върху кадровия потенциал и активността на организацията. Никога в историята на ССБ ръководният актив на всички нива не е бил с толкова висока средна възраст. Този факт задължава през текущата година УС да разработи и започне да реализира мерки за преодоляването на тази тенденция.
През 2013 г. Управителният съвет на ССБ е провел 7 заседания, на които са разгледани 83 въпроса и са взети 134 решения по тях.
И през изтеклата година като помощни органи за подобряване работата на УС функционираха различни комисии, на чиято работа управителният съвет даде много висока оценка. Особено важна бе работата с младежите. Комисията по младежката и кадрова политика проведе две заседания, на които обсъди направените предложения и разработи дългосрочна програма за подкрепа на деца и младежи с нарушено зрение за периода 2013 – 2020 г. С цел отразяване на максимален брой мнения програмата беше публикувана в списание "Зари", качена на сайта на организацията и изпратена на регионалните съюзни организации за провеждане на общонационално обсъждане с включване на широк кръг младежи. След проведените дискусии по програмата предложения направиха от РСО Сливен, Варна и Шумен.
На заседанието на УС на ССБ през март 2013 г. тя беше приета и част от предвидените дейности в нея бяха заложени в програмата на ССБ през отчетната година.
Управителните съвети на регионалните и териториалните организации провеждаха регулярно своите заседания и обсъждаха реализирането на мероприятия в областта на културата, спорта, туризма и други. Те в срок приеха тримесечните и годишните си финансови отчети. Постоянно внимание се отделяше на подобряването на организационния живот на структурите ни и комуникацията с местните държавни и общински институции с цел решаването на конкретни проблеми.
Организациите в цялата страна продължиха да предоставят традиционните социални, рехабилитационни, административно-правни, информационни и други услуги на нашите членове и да им съдействат в пълен обем да реализират правата си.
На това свое заседание Управителният съвет на ССБ даде висока оценка на дейността през 2013 г. на регионалните и териториалните си организации.
През месец март 2013 г. ССБ стартира изпълнението на проект "Създаване на център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания с изнесени офиси", финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси" и съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС. Общата стойност на проекта е 275 163, 57 лева. До края на предходната година са представени два отчета, обхващащи седеммесечен период на дейност. Усвоените средства са в размер на 83 945 лева.
Председателят на ССБ взе участие в среща с представители на МТСП, Министерство на здравеопазването, НОИ и НЕЛК, на която бяха обсъждани въпроси, свързани със социалните пенсии за инвалидност, медицинската експертиза и определянето на трайно намалената работоспособност от органите на ТЕЛК и НЕЛК.
Той участва и в работата на тематична работна група за подготовка на програмата "Развитие на човешките ресурси" (2014 - 2020 г.).
В сложната политическа обстановка нашите регионални и териториални организации продължиха своите активни контакти с общините с цел решаване проблемите на нашите членове, развитие на социалните услуги, повишаване достъпността на архитектурната и транспортната среда, осигуряване на финансиране за дейността на сдружението и други.
В областта на социалната рехабилитация ръководството на ССБ и председателите на РСО продължават активно да работят за развитието на социалните услуги в общността като основно средство за интеграция на хората с нарушено зрение. Успешно функционират към общините центровете за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания в София, Варна, Сливен, Бургас, Габрово, Шумен, Добрич, Ямбол, Тополовград и Силистра. Те са предоставили своите услуги на повече от 550 потребители. Нашето сдружение като доставчик на социални услуги продължава качествено да изпълнява своите задължения по договорите за възлагане на управлението на центровете в Габрово, Русе и Перник. Техните екипи полагат големи грижи за повече от 115 потребители с нарушено зрение и допринасят за повишаване качеството на техния живот.
С цел обмяна на добри практики и развитие на социалната рехабилитация и интеграция на хората със зрителни проблеми ССБ организира през месец декември тридневен семинар в Дряново. На него присъстваха 25 специалисти от 8 центъра за социална рехабилитация и интеграция в страната.
Особено внимание се отделя на снабдяването на незрящите с толкова необходимите помощно-технически средства. Пълната стойност на доставените помощно-технически средства за отчетната година възлиза общо на 20 996, 73 лева.
Вземайки предвид значимостта на тези средства за компенсиране на зрителния дефицит и ниските доходи на нашите членове, Управителният съвет на ССБ на свое заседание през 2013 г. взе решение те да се предлагат на съюзните членове с 20% по-ниски от доставните цени. Разликата, която се получава, се покрива от ССБ. Можем със задоволство да отбележим, че през 2013 г. ССБ е положил добра основа за повишаване на достъпа до помощно-технически средства за нашите членове. Данните показват, че покритата отстъпка от 20% възлиза на 5576,32 лв., а предоставените безвъзмездно помощни технически средства са в размер на 4188,06 лева. Общо този разход е 9764,38 лева.
Отчитайки спецификата на дефицита при хората с нарушено зрение, осигуряването на достъп до информация налага ползването на брайлов и уголемен шрифт, аудио запис и програми за синтезиран говор. Съюзът на слепите в България през отчетната година продължи да предоставя на своите членове разнообразна информация в подходящ формат за възприемане.
Печатният орган на съюза - списание "Зари", се издаваше в брайлов, плоскопечатен и аудио вариант. Списанието запази своята роля на основен източник за информация за правата на хората със зрителни проблеми, многообразната дейност на организацията, изявите на наши членове в областта на културата и спорта, повишаване на здравната култура и в други значими области за интеграцията на хората със зрителни увреждания. "Зари" е утвърдена трибуна на талантливи незрящи писатели и поети и твърде често неговите страници са първото място за техните публични изяви.
Студиото за запис на говорещи книги е произвело 110 новозаписани заглавия и са възстановени 180. Те са тиражирани в над 8000 диска. Читателите и фонотеките получиха 177 комплекта списания, записани на 2124 диска. Абонатите за домашна фонотека са 50, които са получили 1500 диска. Общият брой на раздадените заглавия от централната и базовите фонотеки е 19 488, а на дисковете - 16 867.
Ръководствата на ССБ и регионалните ни структури продължиха да създават условия за развитие на художественото творчество, спорта и туризма сред нашите членове като доказано високоефективно средство за тяхното социално включване. Общият брой на изявилите се през отчетната година любители на певческото, инструменталното и поетичното изкуство е 329, а изнесените концерти и представления са 168.
Съюзът на слепите в България е изразходвал за художествено-творчески и спортно-туристически мероприятия 116 476 лева от бюджета на организацията.
През отчетната година в областта на заетостта на хората с увреждания и в частност на тези със зрителни проблеми не можем да отбележим положителни тенденции. Приетата от правителството Дългосрочна стратегия за заетост на хората с увреждания (2011–2020 г.) и планът за действие за нейната реализация (2012–2013 г.) не доведоха до промяна на негативната тенденция най-вече поради липса на публичен ресурс за активни политики в тази област. Националната програма за заетост и обучение на хора с увреждания, действала през отчетната година, страда от същия дефект, изразяващ се в намаляване на бройките за субсидирана заетост. При срещи с представители на Министерството на труда и социалната политика ССБ и национално представителните организации на хората с увреждания настояваха за повишаване на средствата в Държавния бюджет за активни политики в сферата на заетостта.
От статистическата информация, която събираме, е видно, че 632 членове на ССБ са работещи. Тази цифра е крайно незадоволителна, тъй като тя представлява само 11% от членовете на организацията, които в икономически активна възраст намират възможност за трудова реализация. В ССБ на трудови договори през 2013 г. са работили 92 човека, в това число в ЦУ - 19, РСО - 26, почивно дело - 13, по Националната програма за заетост - 11, в центровете за социална рехабилитация и интеграция в Габрово, Русе и Перник - 13, и охрана на предприятието в Сливен - 3. От общия брой на служителите 36 са с нарушено зрение и 4 с друг вид заболяване. В стопанската система на сдружението ни са назначени 105 работници и служители с нарушено зрение и 7 с друго заболяване. Реализираните в обичайна икономическа среда членове на нашата организация са 470.
Представеният на вниманието на членовете на управителния съвет отчет на Съюза на слепите беше високо оценен от тях. Дина Желева и Велик Атанасов подчертаха, че информацията е изключително подробна и напълно изчерпателна. След това отчета се прие с 9 гласа "за" и ще бъде разгледан на Общото събрание на ССБ.
Без сериозни коментари членовете на УС приеха финансовия отчет на Съюза и проектобюджета за 2014 г., който предварително е обсъден на заседание на всички регионални председатели. В него не са направени съществени корекции в сравнение с предходната година.
Членовете на управителният съвет изслушаха и приеха за информация финансовия отчет и отчета за дейността на Националния център за рехабилитация на слепи - Пловдив, като дадоха висока оценка за работата на екипа и на неговия директор. През изминалата година от НЦРС са предоставени на лица с увредено зрение следните рехабилитационни услуги:

Предоставени услуги в НЦРС и брой ползватели през 2013 г.

№, Наименование на услугата, Ползватели

1. Основна рехабилитация, 114
2. Професионално обучение, 16
3. Обучение и тест за придобиване на европейски сертификат за компютърни умения (ECDL), 19
4. Обучение на зрително затруднени деца със СОП, 4
5. Консултации и обучение на близки и приятели на клиентите, 136
6. Обучение на ресурсни учители, 23
7. Семинар със специалисти от ЦСРИ, 26
8. Семинар „Обучение по придобиване на умения за кандидатстване за работа на свободния пазар на труда”, 10
9. Курс по грънчарство, 15
10. Курс по йога, 5
11. Семинар с Бюро по труда и работодатели, 14
12. Сесия по ритъм терапия, 15

ОБЩО: 397

Отчетите бяха приети с 9 гласа "за".
След това управителният съвет разгледа точката по отчета на холдинга. Управителят на холдинга г-н Лъчезар Шекеров отдели като особено тревожно явление нарастващите затруднения при събирането на наемите за отдадените помещения. Поради обедняването на наемателите голяма част от тях или не плащат навреме, или напускат наетите площи. Този въпрос предизвика пространна дискусия, като повечето от членовете на УС стигнаха до становището, че е необходим индивидуален подход към всеки наемател. Нужно е да се установи кои площи са свободни и съответно биха могли да се отдадат под наем, след което да бъдат обявени в съответните дестинации. Отчетът се прие след обсъждането с 9 гласа "за" и ще се предложи за информация на членовете на Общото събрание.
В точка "Разни" членовете на УС разгледаха молби за помощи на съюзни членове и предложение на председателя на управителния съвет на РСО София за награждаване на г-жа Надка Томбушева. Като оцени високо нейния голям принос към организацията, управителният съвет реши тя да бъде удостоена със съюзно отличие "Златна значка".
С това въпросите от дневния ред бяха изчерпани и заседанието беше закрито.

Димитрина МИХАЙЛОВАНазад

Всички статии на Брой 05, 2014

БЕЛЕЖИТИ БЪЛГАРИ
Над всичко остава радостта да се завърнеш на земята
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Велико Търново
Велики Преслав
Левски
ПРЕМИЕРА
Георги Холянов отново сред пловдивчани
Броеница шарена
ПРОЕКТИ
Приключи проект "Активно включване в информационното общество"
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Национална конференция на тема "Социални аспекти на нарушеното зрение", град Пловдив
СПОРТ
Балканско първенство по шахмат за незрящи
Благодарим Ви за всеотдайността
"Витоша" покори Сараево
Архив на изданието
1 2 3 4 5