Брой 06, 2014

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

XVI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ


Четвърто заседание

На 29 май в почивната база на ССБ в Дряново бе проведено четвъртото заседание на XVI Национално общо събрание на пълномощниците на организацията ни.
От 56 пълномощници на заседанието присъстваха 45, като трима от тях бяха упълномощени да представляват свои отсъстващи колеги и по този начин кворумът на заседанието бе от 48 човека. След като избраха преброителите, пълномощниците започнаха работата си по предварително обявения и утвърден дневен ред.
Като първа точка на вниманието им бяха предоставени за обсъждане отчета на управителния съвет за дейността на ССБ през 2013 г. и програмата за дейността през 2014 г.
Пръв взе думата Методи Андонов, който предостави на вниманието на пълномощниците протокол от проведена на 26 май среща във Варна между съюзни членове и пълномощници на Националното общо събрание от РСО Варна. Протоколът съдържа предложения от съюзни членове, свързани с дейността на организацията ни, като:
- Да се улесни процедурата за безплатно получаване на бял бастун, като за целта да има служители към РСО и ТСО, които да съдействат на хората със зрителни увреждания.
- Генерално решаване на проблемите с ТЕЛК на държавно ниво.
- Недопускане отнемането на правото на добавки за интеграция на хората с увреждания в пенсионна възраст чрез протестни писма и лобиране пред държавата.
- Усилия за увеличаване броя на безплатните пътувания с БДЖ, след като преди няколко години на хората с увреждания бе отнето правото на две безплатни пътувания годишно с автобусен транспорт.
- Да бъдат привличани работодатели на хора с увреждания, като се лобира пред държавата те да бъдат стимулирани не само с данъчни облекчения. Нашата организация би могла да им бъде полезна при подбора на кадрите, тъй като добре познаваме трудовите възможности на хората с увредено зрение.
- Да бъдат улеснени съюзните членове при получаването на средства по чл. 52, като отпадне изискването за предоставяне на служебни бележки от институции, а лицето само да декларира, че е ползвало услугите на придружител.
- Да се настоява за увеличаване на номенклатурата на помощно-техническите средства, които се получават безплатно от държавата.
- Да се направи всичко необходимо да бъдат възстановявани сумите за почивка не само от Шипково, но и за Дряново и Обзор.
В голямата си част тези предложения са далеч от нелицеприятната реалност, но все пак това бе гласът на нашите членове и именно Националното общо събрание на пълномощниците е мястото, където този глас може да бъде чут.
Иван Крумов даде положителна оценка за отчета и за дейността на организацията ни. Той одобри и програмата за дейността й. Г-н Крумов препоръча да бъдат локализирани в бъдеще районите, където има по-голяма концентрация на хора с ниско образование, за да може да им се обърне по-голямо внимание. Освен това той постави въпроса за приобщаването на хора с нарушено зрение към организацията ни чрез изискване на информация от ТЕЛК. Това обаче противоречи на правото на конфиденциалност и в тази връзка председателят Васил Долапчиев информира за отпечатаната в голям тираж брошура по проекта "Заедно можем повече" на ССБ, която се разпространява по местата, където най-лесно би намерила своите адресати – ТЕЛК, НЕЛК, картотеката на хората с увреждания, офталмологични клиники и кабинети, службите за социално подпомагане и така нататък. Брошурата съдържа информация за дейността на организацията ни, както и всички координати на съюзните структури на територията на цялата страна. Големият проблем обаче си остава чисто консуматорския подход на хората към Съюза на слепите, а както знаем - членството в организацията ни е доброволно. Изводът е, че ако дадено лице със зрителен проблем не се обърне само към Съюза на слепите, то няма как да бъде принудено да членува. Това, което зависи от ССБ, е максимално повече хора да получават информация, че Съюзът на слепите в България съществува като организация и основна негова дейност е грижата за незрящия човек.
Председателят Долапчиев информира, че съвсем наскоро в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания е постъпила новата наредба за медицинска експертиза, според която очните ТЕЛК се ликвидират. Това означава, че когато във всяка областна ТЕЛК постъпи лице със зрително увреждане за освидетелстване, в комисията се включва офталмолог и с това се приключва с ходенето по мъките. Настояванията за увеличаване срока на срочните експертни решения на ТЕЛК на 5 години, както и да се изготви списък от очни заболявания, за които да се издават безсрочни такива, получиха категоричен отказ. Очаква се документът да бъде утвърден от правителството и да стане факт.
Положителна оценка на отчета даде и Веселина Стоилова, която наблегна най-вече на частта, свързана с провежданите информационни кампании.
Николай Тодоров изрази задоволството си от дейността на Съюза, свързана с информационните технологии и работата с младежите. Неговото конкретно предложение бе насочено към с увеличаването на достъпността на уебсайтовете с помощта на екранни четци. През отчетния период бе сформирана комисия за оценяване на тази достъпност и в тази връзка г-н Тодоров се ангажира да изработи единен стандарт - методика за оценяването. Той постави отново въпроса за привличането на младите хора към организацията и грамотността на съюзните членове. В тази връзка г-н Долапчиев огласи резултатите от проведена анкета, според която едва 5 процента от анкетираните се определят като владеещи компютър и чужди езици. Тази ниска квалификация в комбинация с неумението за явяване на интервю за работа и липсата на каквито и да било други умения не би могла да способства за тяхната трудова реализация, още повече като се прибави и фактът, че хората с увреждания са защитени от закона и работодателят няма механизмите да ги освобождава от работа, при положение че те се окажат лоши работници или служители.
Иван Янев изказа благодарност за помощта, която ССБ оказва на Спортната федерация, за развитието на спорта сред незрящите. Той изтъкна ролята на спорта, като едно от наистина мощните средства за интеграция и привличане на децата и младежите към съюзните структури в лицето на спортните клубове по места.
Етиен Тодоров подчерта, че някои от скорошните випускници на УДНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов" Варна работят много успешно в организационните структури на ССБ и работата им дава много добри резултати. Изводът, който той направи, е, че постепенно трябва младите хора да бъдат включвани активно в дейностите на Съюза, като бъдат натоварвани и с отговорни длъжности и задачи.
Личният ми коментар е, че това е правилно и Съюзът на слепите в България не бива да се превръща в заложник на егоцентризма и амбициите на някои от дългогодишните си кадри, които би следвало да си дадат сметка, че може би е време да си потърсят достойни заместници сред по-младото поколение. Разбира се, подборът на бъдещи кадри трябва да се извършва много внимателно и да се има предвид както образователния статус на младежите, така и техния интелектуален потенциал.
Отчетът и програмата за дейността на ССБ бяха единодушно приети и Общото събрание премина към следващата точка от дневния ред – "Годишен финансов отчет на ССБ за 2013 година". По този документ имаше само един въпрос от Веселина Стоилова, която се поинтересува защо в отчета, по отношение изпълнението на бюджета, РСО Варна е с най-нисък процент. Причината всъщност е в това, че РСО Варна успява да осигури средства предимно от външно финансиране и след като мистерията беше разкрита, пълномощниците приеха документа.
Следващият пункт от работата на Общото събрание бе разглеждането и обсъждането на Отчета за дейността на Контролния съвет на ССБ през периода април 2013 г. - април 2014 г.
През отчетния период Контролният съвет и Регионалните контролни съвети са работели като единна система, имаща правото и задължението да контролира цялостната съюзна дейност съгласно Устава на ССБ, приетите съюзни документи и решенията на органите.
Контролният съвет на ССБ е разглеждал всички възникнали въпроси и е решавал проблемите колективно, а в изключителни случаи, в съответствие с чл. 10 от Наредбата за контролната дейност на ССБ, решение по молбите, сигналите и жалбите между заседанията е вземал председателят на КС, за което е информирал КС в следващо му заседание.
През отчетния период Контролният съвет на ССБ е провел 2 заседания, на които са били обсъдени резултатите от проверки, извършени в РСО Кърджали, РСО Варна, РСО Сливен и РСО Смолян, "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - клон Варна и "Успех Елком ССБ" ЕООД Варна, "Успех Металпринт ССБ" ЕООД Шумен, "Успех Филтър ССБ" ЕООД и ПП "Успех" - гр. София (по сигнал).
На заседанията си КС е направил подробен, обективен и безпристрастен анализ на резултатите от извършените проверки, констатирал е допуснати слабости и е отправил препоръки за отстраняването им.
При проверката на търговските дружества основно са констатирани слабости в документалната обоснованост на счетоводните операции и нарушение на ЗС, за които също са дадени препоръки за отстраняването им.
Засилен е бил последващият контрол и за съжаление част от препоръките не са изпълнени.
В отчета е отбелязано, че в организационно отношение структурите на ССБ работят при спазване на Устава и вътрешнонормативните документи. Разбира се, констатират се и слабости, които обаче са от такъв характер, че не могат да повлияят на направения по-горе извод.
За този период РКС са проверили 35 ТСО.
При извършването на проверките в РСО в състава на комисиите са участвали председателите на съответните РКС, а при извършването на проверките в търговските дружества – експерт-счетоводител и икономист.
КС на свое заседание от 11 март 2014 г. е приел програма за дейността на контролните органи на ССБ за периода 1 май 2014 г. – 30 април 2015 г.
В края на отчетния документ Контролният съвет на ССБ уверява, че в изпълнение на дадените му от Устава правомощия и в бъдеще ще продължава все по-задълбочено и отговорно да изпълнява приетата от ХVI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ програма и да контролира и изисква от останалите същото. Ще работи за повишаване на превантивния контрол по спазването и изпълнението на Устава, нормативните документи и решенията на органите на ССБ, финансовата дисциплина, опазването и доброто стопанисване на имуществото на Съюза. Ще предлага и препоръчва търсене на най-строга отговорност от допусналите нарушения и ще предлага налагане на санкции за неизпълнение и безстопанственост.
Отчетът бе приет единодушно и без каквито и да било коментари, след което пълномощниците преминаха към следващата точка – "Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества на ССБ през 2013 година".
Изготвянето на информацията е базирано на годишните финансови счетоводни отчети на отделните дъщерни предприятия и клонове към холдинговото дружество и с твърдото убеждение, че за всяка една стопанска структура счетоводното приключване на дадената отчетна година представлява една от най-съществените дейности.
Годишните финансови отчети дават възможността да се направи балансиран и правдоподобен анализ на моментното състояние на отделното предприятие и на дружеството като цяло, да се покажат отчетните резултати и развитието на дейността в съответствие със сложността и големината на конкретната стопанска дейност, която в предприятията на дружеството е доста разнообразна – производство на електроинсталационни изделия, производство на филтри за ДВГ, промишлени филтри, предназначени за климатични и вентилационни инсталации, филтри "ХЕПА" за чисти помещения, лакиране и литографиране на метал, производство на метални капачки "Туист оф".
Представената информация представлява синтезиран вид на годишния отчет, приет от УС на ССБ, и обхваща всички по-съществени данни и анализи направени в него.
Финансовият резултат е формиран от приходи със следния произход:

Приходи от реализирана продукция и услуги;
Приходи от реализирана стока;
Приходи от продажба на материали, дълготрайни активи;
Приходи от наеми;
Приходи от финансирания.

Реализираните приходи за дъщерните дружества и клонове на холдинга се виждат от годишните финансови отчети на същите.
Общите приходи от стопанската дейност на холдинговото дружество за отчетната 2013 г. възлизат на 6683 хил. лева.
Разглеждайки данните за приходите по отделни предприятия, е видно, че увеличаване на обема на приходи от продажби спрямо предходните години има при "Успех Филтър ССБ" ЕООД София, "Успех Металпринт ССБ" ЕООД Шумен, "Успех Металкап ССБ" ЕООД Плевен и Централата на холдинговото дружество. Запазват се нивата на приходите в Стара Загора и Дряново, спад се наблюдава в Пловдив, Русе и Варна.
В посочените приходи от продажби са включени и приходите от наеми, събирани от стопанисваните от предприятията и отдавани под наем помещения, които за отчетната година са в размер на 1329 хил. лева, което е с 136 хил. лева по-малко от 2012 година - намаление с 9.3 %.
Предприятията и клоновете на холдинга са принудени да отделят все повече средства за поддръжка на вече доста амортизираната материална база, което се отразява негативно по отношение на материалните разходи и финансовия резултат в отделните поделения. Реализираният спад в наемите отразяват трайна тенденция на все по-големи затруднения, замразяване и спиране на дейността или фалити на все повече фирми с различен предмет на дейност, които са наематели на наши свободни помещения. Естествено, това е пряко отражение на общата икономическа обстановка в родната икономика, което пък неминуемо се отразява и на нашата дейност. Във всички поделения, включително и в Централата, определено може да се отчете фактът, че с всеки изминал месец все по-трудно се изплащат и събират наемите от наемателите, въпреки големите усилия, полагани в тази насока. Ръководството на холдинга има основания да счита, че тази негативна тенденция ще продължи в условията на съществуващата финансова криза и то особено за малките фирми, производители на стоки и услуги, каквито основно са в клоновете в Пловдив, Русе, София и Шумен.
В материала са отчетени добрите резултати, постигнати в изработването на филтри с различно предназначение, като основният ръст в произведената продукция се пада на високотехнологичното производство на промишлени филтри за климатични и вентилационни инсталации в "Успех Филтър ССБ" ЕООД София. Усвояването на това производство в последните години ни превърна в лидер на родния пазар в производството на филтри и неслучайно през отчетната година ни бе възложена отново изработката на специализираните филтри за климатичните инсталации на предприятия като АЕЦ "Козлодуй", БНБ, много болници и промишлени предприятия.
Отбелязана е също и положителната тенденция за постигане на значителен ръст в произведените и реализирани на външни пазари метални капачки тип "Туист оф" от дъщерното дружество "Успех металкап ССБ” ЕООД Плевен. През 2013 г. са били изнесени над 24 850 хил. броя метални капачки "Туист оф", предимно в Румъния, Чехия, Словакия, Сирия и Гърция, при реализиран износ за 2012 г. – 19 000 хил. броя. През миналата година износът съставлява вече 61% от всички произведени метални капачки от предприятието. През 2013 г. са произведени общо 40 770 хил. броя метални капачки. Въпреки добрите резултати от дейността, все по-осезателно се откроява проблемът за липсата на достатъчно оборотни средства в предприятието, което неминуемо поставя ръководството му пред затруднения при договарянето на условията на продажбите на готовата продукция чрез авансови плащания или привличане на финансов ресурс от външни фирми и банкови институции, което намалява ефективността на производствената дейност.
Информацията посочва и повишените приходи от произведена продукция в "Успех металпринт ССБ" ЕООД Шумен – 770 хил. лева произведена продукция за 2013 г. (при 538 хил. лева през 2012). Основната насока в работата на предприятието е била увеличаване на обема на обработената ламарина, утвърждаването на пазара като основно предприятие в бранша и привличането на нови клиенти. Донякъде тази цел е била постигната и обемите значително са се увеличили главно чрез привличане на нови клиенти. През 2013 г. са обработени 1834 т. ламарина, при 1412 т. през 2012 година.
Не е подминат обаче реализираният отрицателен финансов резултат в двете фабрики, произвеждащи електроинсталационни изделия – Варна и Дряново. През миналата година от ръководствата на предприятията бяха предприети значими мерки по намаляване на разходите и бяха осъществени съкращения на персонала - близо наполовина от наличния в началото на годината. Предприятията изпитват остри затруднения в дейността си главно поради стагнацията на вътрешния пазар и като цяло в сектор "Строителство", липсата на възможности за износ за традиционните пазари в Сирия и Египет и недостига на необходимите оборотни средства.
По отношение на финансовия резултат в Централата за 2013 година се отчита положителен финансов резултат в размер на 95 хил. лева, при реализирана загуба за 2012 г. в размер на 47 хил. лева. Приходите в Централата се формират от наеми, фактурирани стоки, от продажба на активи, от външни финансирания – по проекти от АХУ и програми към бюрата по труда, от лихви. Отчетените приходи на Централата на холдинга за миналата година възлизат на 418 хил. лева. Основните парични постъпления през 2013 постъпват от наемите по договори, сключени директно от Централата (това са обекти, намиращи се на територията на "Успех" София), които са на стойност 272 хил. лева. Обобщеният баланс на задълженията през отчетния период към кредитни, лизингови и държавни инстанции и фирми е както следва – в началото на годината към 1 януари 2013 г. задълженията на Централата възлизат на 373 хил. лева, а към 31 декември 2013 г. – 133 хил. лева (посочените цифри за кредитите са само на главницата от задълженията, без да са включени лихвите).
Видно от посочените данни, през отчетния период са изплатени задължения от дължимия овърдрафт към СЖ "Експресбанк" в размер на 240 хил. лева. Пълното погасяване на овърдрафта, съгласно подписаните Анекс за месечно удължаване на сроковете №14 и окончателен Анекс №15, със срок до 31 август 2014 г. с обслужващата банка, отново е в размер на 20 хил. лева главница месечно.
Съгласно решение на УС на ССБ от юни 2012 г. и съгласно изготвената заповед на управителя на холдинга за прехвърляне на част от наемите и получените приходи от холдинга към собственика - Съюз на слепите в България, през отчетния период са изплатени от холдинговото дружество съответно на ССБ – 144 хил. лева.
Централата ежемесечно плаща всички текущи задължения по кредити, данъци и осигуровки.
Основен показател, който дава право на дружеството и на отделните предприятия да ползват преотстъпването на 50 % от дължимите осигурителни вноски и 10% от данъка върху печалбата, е делът на слепи хора. За 2013 година предприятията отговарят на изискванията на ЗКПО.
В отговор на въпрос на г-н Крумов за "изчезналия" филиал в Попово и защо той е отбелязан като продаден г-н Долапчиев обясни, че е продадена всъщност земята, на която се е намирала сградата на филиала. При това той увери пълномощниците, че сделката е била изключително изгодна.
На вниманието на пълномощниците бе предоставена докладна записка от управителя на "Успех Металкап ССБ" ЕООД Плевен г-н Павлин Ангелов относно молба за решение за рефинансиране на банков кредит и осигуряване на допълнителен ресурс за оборотни средства. Проблемът за липсата на оборотни средства в плевенското предприятие е поставян многократно в годините от неговия управител. В докладната записка се касаеше за допълнителни 100 000 лева, с които да бъде увеличена ползваната по настоящем кредитна линия в банка ДСК в размер на 300 000 лева. Тъй като Националното общо събрание на ССБ взе решение за налагане на мораториум върху кредитите с цел ограничаване и постепенно намаляване на кредитните задължения на системата, г-н Ангелов предложи на пълномощниците да отменят наложения мораториум и да дадат право на УС на ССБ да разреши "Успех Металкап ССБ" ЕООД Плевен да сключи договор за ползването на банков кредит за оборотни средства в размер до 400 000 лева за рефинансиране на съществуваща кредитна линия от банка ДСК и осигуряване на допълнителни оборотни средства, като за обезпечение да послужи недвижимият имот (земя и сгради), находящ се в Плевен, ул. "Вит" №1, а при необходимост за съдлъжник договорът да бъде подписан от "Успех ССБ" ЕООД София. Условието за съдлъжник е изискване на банката за обезпечаване гаранции по изплащането на кредита.
След първоначалното пълно отрицание и скептично отношение от страна на някои от пълномощниците и много подробни разяснения от страна на г-н Ангелов и г-н Шекеров – управител на холдинга, Общото събрание взе решение да разреши еднократно на г-н Ангелов увеличаването на кредитната линия, като не отменя наложения мораториум и дава мандат на УС, във връзка с подкрепата на стопанската дейност, да позволи еднократно ползването на кредит до 500 000 лева на нуждаещи се предприятия, 400 000 от които ще са за Плевен.
Информацията за дейността на холдинга бе приета от пълномощниците. Приет беше и отчетът за дейността на почивните бази на ССБ за 2013 година. Без коментари пълномощниците гласуваха и информацията за дейността на НЦРС Пловдив.
Като следваща точка от дневния ред на заседанието на вниманието на пълномощниците беше предоставена информация за взетите решения и извършената продажба и покупка на недвижима собственост на ССБ през периода 1990–2013 г.
Тази информация е плод на огромни усилия да бъде събрана от архивите на ССБ за период от 22 години назад във времето и дава до голяма степен яснота с какво имущество Съюзът се е разпореждал, какви средства са постъпвали и за какво са изразходвани. Материалът е твърде обемист и съдържа много цифри. Огромни са инвестициите, вложени в недвижимото имущество на ССБ, още преди 1990 г., но за жалост, бидейки все още солиден собственик, днес организацията реализира много трудно имотите, от които вече не се нуждае на пазара, и препоръката на изказалите се пълномощници бе при първа възможност те да бъдат продавани. В момента тези сгради се превръщат в огромно финансово бреме за организацията, тъй като ежегодно само за данъци се харчат около 150 000 лева. Голяма част от приходите от наемите общо за системата се ползват за обслужването на данъци. За жалост, най-подходящият период за продажба (1995–2005) е безвъзвратно отминал. Съюзът на слепите има много строги правила при вземането на решение за продажба на недвижими имоти – на имоти с данъчна оценка до 100 000 лв. се прави една пазарна оценка, на такива с данъчна оценка до 500 000 лв. се правят две и съответно на имоти над 500 000 лв. се извършват три пазарни оценки от лицензирани оценители. В тази връзка председателят Васил Долапчиев изрази дълбокото си убеждение в необходимостта ненужните съюзни имоти да бъдат продавани и средствата от продажбите да бъдат вложени в друг вид недвижима собственост – сгради и обекти, намиращи се на по-атрактивни места и подходящи за отдаване под наем или развиване на някакъв вид доходоносна дейност.
В този смисъл на свое заседание непосредствено преди началото на заседанието на НОС управителният съвет обсъди постъпило предложение от кандидат-купувач за така нареченото ново предприятие в Пловдив. Съгласно решение на Общото събрание за нивата на компетентност УС има право да се разпорежда с имущество на стойност до 2 400 000 лв. с включен ДДС. Според една от пазарните оценки (от задължителните 3) лицензиран оценител е определил 4 200 000 лв., а непосредствено по време на заседанието бе получена и оценката на втория оценител в размер на 7 000 000 лв. Касае се за близо 18 000 кв. м земя и 7000 кв. м застроена площ с РЗП 16 000 кв.м. В момента под наем са отдадени около 6000 кв. м от тази застроена площ срещу 16 000 лв., като останалата част пустее. При проведени предварителни преговори с кандидат-купувача той е склонен да заплати 3 800 000 лв. Вземайки предвид сравнително доброто местонахождение на имота и средната цена за кв. м за земята и сградата, в състоянието, в което в момента тя се намира, реалната цена е не по-малко от 5 000 000 лв.
Управителният съвет поиска от Общото събрание мандат да продължи преговорите с кандидат-купувача и при договаряне на разумна цена да бъде свикано Общото събрание на ССБ за вземане на окончателно решение. Пълномощниците подкрепиха предложението и по този начин съдбата на пловдивския имот е въпрос на близкото бъдеще.
След това пълномощниците без коментари приеха и бюджета на ССБ за 2014 година.
Последната точка в дневния ред на заседанието бе "Обсъждане на постъпили молби и жалби до XVI Национално общо събрание на ССБ".
В комисията по жалбите (в състав - председател Велик Атанасов, членове – Славчо Аврамов, Невяна Сотирова, Катя Кряжева и Атанас Иванов, и сътрудник Анка Караиванова) бе постъпила жалба от Георги Петрушев Христов във връзка с решение на РУС София за прекратяване на членството му в ССБ. След като внимателно разгледа конкретните материали, становища и писмени показания на потърпевши от недопустимото поведение на г-н Петрушев служители и съюзни членове, комисията счете за правилно взетото решение от РУС на РСО София от 5 март 2014 г., на основание чл. 46, ал. 1, т. 5 и 7 и ал. 2 от Устава на ССБ, за прекратяване на членството на Георги Петрушев Христов в ССБ за нарушаване на чл. 45, т. 1, 2, 3, 6, изразяващо се в нарушение на разпоредбите на Устава на ССБ за етичност и взаимно уважение между членовете на ССБ и извършване на действия, уронващи престижа на ССБ и членовете му. Комисията предложи на Националното общо събрание да отхвърли жалбата на Георги Петрушев като неоснователна и да потвърди решението на РУС София за прекратяване членството му в ССБ.
Председателят на РСО София, който е и пълномощник в НОС, взе думата и обоснова решението на РУС с някои детайли и конкретни случки, в които поведението на г-н Петрушев е било арогантно и оскърбително спрямо съюзни членове, редовно посещаващи клуба и Центъра по рехабилитация, както и спрямо служители на РСО. Думите му бяха потвърдени от Надя Томбушева и Иван Бакърджиев - също пряко потърпевши от поведението на жалбоподателя. Единствен против санкцията се обяви Николай Тодоров, но по-скоро като принципна позиция срещу подобен вид наказания. Освен в нашия Устав казусът за възможността за освобождаване от членство е регламентиран и в ЗЮЛНЦ в чл. 2, ал. 2. С 41 гласа "за", два "против" и един "въздържал се" пълномощниците отхвърлиха жалбата на Георги Петрушев и потвърдиха решението на РУС София за неговото освобождаване от членство в ССБ, с което четвъртото заседание на XVI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ приключи своята работа.

Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 06, 2014

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XVI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2014 г.
ДУХОВНОСТ
Брайловата Библия на български е вече факт
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Габрово
София
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Културни практики и интеграция на незрящите в България
ПРИЗНАНИЕ
Незрящият писател Йордан Хаджиев – почетен гражданин на град Габрово
СПОРТ
Информационен канал за спорт за хора с увреждания
Държавно първенство за девойки и жени по голбал
Архив на изданието
1 2 3 4 5