Брой 06, 2014

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2014 г.


Политиката на организацията през текущата година включва заложените дейности в Програмата за мандата 2011-2016 г., приета на Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ. Тя включва мероприятия, планирани в изпълнение на проекти и взети решения на ръководните органи на сдружението. Програмата отразява многообразния живот на организацията и е рамката, в която ще се осъществява дейността на Съюза на слепите в България за интеграция на хората с нарушено зрение. Тя е отворен за допълване документ, който ще бъде обогатяван в зависимост от динамиката на обществените процеси в страната.

І. ПРАВОЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ

1. ССБ да продължи да работи в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет.
2. Ръководствата на ССБ на всички нива да използват изборите за Европейски парламент като повод за контакти с представители на властта и политическите партии, на които да изложат проблемите на хората със зрителни увреждания в България.
3. Председателят на ССБ да проведе среща с Централната избирателна комисия с цел гарантиране избирателните права на хората с нарушено зрение.
4. Представители на ССБ да се включат в дейността на работните групи за:
- адаптиране на Националното законодателство към Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания;
- приемане на първия двугодишен мониторингов доклад на България за изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания;
- разработване на план за 2014-2015 година за изпълнение на дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания – 2011-2020 г.;
- разработване на план за 2014-2015 година на стратегията за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания;
5. Представители на ССБ да участват в комитетите по наблюдение на Оперативните програми за периода 2014-2020 година.
6. РСО и ТСО да продължат активните си контакти с общините и участието си в обществените съвети. Представителите ни да настояват за:
- развитие на социалните услуги;
- подобряване на архитектурната, транспортната и комуникационната среда;
- осигуряването на подходяща материална база и средства за издръжка дейността на организацията.

ІІ. РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Изпълнение на проект „Създаване на център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания с 16 изнесени офиси, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Срокът на проекта е 20 месеца. Изпълнението му започва от 1 март 2013 г. През 2014 г. ще бъдат изпълнени следните мероприятия:
1. Финализиране на националните информационни кампании:

- "Заедно можем повече" - разпространяване на дипляна за дейността на ССБ и координатите на структурите;
Срок: януари - април 2014 г.
Отг.: председателите на ССБ и РСО


- "Подай ръка" - разпространяване на брошура "Когато сте с хора без зрение" в Народното събрание, министерства, агенции, общини, университети, училища и други;
Срок: януари - август 2014 г.
Отг.: председателите на ССБ и РСО


- "Запази зрението" - разпространяване на дипляна с информация за основни очни заболявания и превенция на зрението. Публикуване на петнадесет материала в печатни и електронни медии с тази тематика;
Срок: януари - август 2014 г.
Отг.: председателите на ССБ и РСО


- „Опознай ме” – отпечатване на петнадесет рекламни билбордове представящи възможностите на хората с нарушено зрение;
Срок: юни 2014 г.
Отг.: председателят на ССБ


- Провеждане на среща на членове на ССБ и зрящи с офталмолози в градовете София, Пловдив и Варна.
Срок: април - юни 2014 г.
Отг.: председателите на РСО


2. Провеждане на среща на представители на НЕЛК и ТЕЛК с ръководителите на изнесените офиси.
Срок: април - май 2014 г.
Отг.: председателят на ССБ


3. Разпространяване в институции и сред членове на организацията на "Наръчник за традиционни и нови професии за хора с нарушено зрение и съвети за успешно кандидатстване за работа".
Срок: януари - юни 2014 г.
Отг.: председателите на ССБ и РСО


4. Организиране на курсове за подготовка за кандидатстване във висше учебно заведение с участието на двадесет ученици от СОУ за деца с нарушено зрение "Луи Брайл" София и "Проф. Иван Шишманов" Варна. Предметите, по които ще бъдат обучавани кандидат-студентите, са математика, география, история, български език и литература.
Срок: януари - април 2014 г.
Отг.: председателят на ССБ


5. Организиране на среща на възпитаници на СОУ за деца с нарушено зрение "Луи Брайл" София и "Проф. Иван Шишманов" Варна с председателя на ССБ и реализирани млади хора, членове на организацията.
Срок: февруари - май 2014 г.
Отг.: председателят на ССБ


6. Организиране на концерти в градовете Кюстендил, Монтана, Пловдив, Смолян, Кърджали, Стара Загора, Сливен, Бургас, Русе.
Срок: февруари - май 2014 г.
Отг.: председателите на ССБ и РСО


7. Организиране на спортни състезания по:
- шахмат (мъже);
- шахмат (жени);
- спортна табла (мъже и жени).
Срок: юни 2014 г.
Отг.: председателите на ССБ и РСО


8. Провеждане на срещи с:
- народни представители, кметове, общински съветници, представители на парламентарно представени партии и други с цел обсъждане на политиката за хората с увреждания.
Срок: март - септември 2014 г.
Отг.: председателите на ССБ и РСО


9. Публикуване на статии и участия в дискусии за запознаване на обществеността с проблемите на хората с нарушено зрение и техните възможности.
Срок: януари - септември 2014 г.
Отг.: председателите на ССБ и РСО


10. Предоставяне на консултации на бенефициенти по проекта и техните роднини.
Срок: януари - октомври 2014 г.
Отг.: председателите на РСО


11. Организиране анкетирането на 100 работодатели за нагласите им да приемат на работа хора с нарушено зрение.
Срок: февруари - септември 2014 г.
Отг.: председателите на ССБ и РСО


12. Организиране на пресконференции за междинно и окончателно отчитане на резултатите от проекта.
Отг.: председателят на ССБ

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ И КАДРОВА ПОЛИТИКА. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

1. Ръководството на ССБ да осигурява подходящи условия и финансов ресурс за дейността на Общото събрание на пълномощниците, УС и КС на ССБ и за функционирането на регионалните и териториалните управляващи и контролиращи органи;
Срок: постоянен
Отг.: председателите на ССБ и РСО


2. Да се популяризират добрите практики в Сдружението, да се повишава качеството на традиционните дейности и да се търсят нови форми за съюзен живот, отчитайки интересите на членовете на организацията.
Срок: постоянен
Отг.: председателите на ССБ, РСО и ТСО


3. Провеждане на системни кампании за издирване и привличане на хора с нарушено зрение за членове на ССБ.
Срок: постоянен
Отг.: председателите на ССБ, РСО и ТСО


4. Да се съставят картотеки във всяка РСО за незрящи деца до 18 години, живущи на нейната територия. Информацията да съдържа:
- име, презиме, фамилия и възраст (ЕГН, адрес и телефон);
- на територията на коя ТСО и РСО живее детето;
- родители, настойник (име, телефон, адрес, социален статус – образование, месторабота, има ли увреждане, условия на живот и друга информация);
- преценка на възможностите, учебен успех;
- проучване какви интереси има детето;
- преценка на самостоятелността при придвижване, самообслужване и комуникация;
- за децата след девети клас - събиране на информация в какви области желаят да се развиват;
- продължаване на образованието във ВУЗ и колеж, професионално обучение и други;
- да се следи развитието на децата и информацията периодично да се актуализира.
Данните да бъдат събрани чрез СОУ в София и Варна, Националния център за рехабилитация на слепи, Центровете за социална рехабилитация и интеграция, ресурсните центрове към МОН, Асоциацията на родителите на деца с нарушено зрение и други източници.
Срок: декември 2014 г.
Отг.: председателите на РСО


5. Да се съставят картотеки във всяка РСО за младежи от 18 до 35 години, членове на организацията. Информацията да съдържа:
- име и фамилия, възраст (ЕГН), адрес и телефон за връзка;
- образование;
- мобилност, самообслужване;
- компютърни и езикови умения;
- комуникативни способности;
- работи ли и какво;
- семейно положение и други;
- области, в които те желаят да бъдат подкрепени от ССБ.
Срок: декември 2014 г.
Отг.: председателите на РСО и ТСО


6. Да се проведат срещи на председателя на ССБ, съвместно с председателите на РСО Бургас, Шумен, Русе и Плевен, с младежите от региона и запознаването им с дейността на организацията;
Срок: май - декември 2014 г.
Отг.: председателят на ССБ и председателите на РСО


7. Ръководители и специалисти на всички нива от структурата на ССБ да положат необходимите усилия за набиране на информация за пазара на труда и осигуряването на нови работни места за незрящи чрез Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания, програмите на АХУ за оборудване на работно място и за самостоятелен бизнес и чрез преки контакти с фирми и други институции.
Срок: постоянен
Отг.: председателите на РСО


8. При спечелване на конкурси за доставчик на услуги при възможност ССБ да назначава на длъжности, неизискващи зрителен контрол, незрящи специалисти в областта на социалната рехабилитация. Организацията да се стреми да провежда тази политика и спрямо действащи центрове за социална рехабилитация и интеграция за хора с нарушено зрение, функциониращи като делегирана държавна дейност към общините.
Срок: постоянен
Отг.: председателите на ССБ и РСО


9. Управителният съвет на ССБ да обсъди оптимизиране структурата на организацията и разходите за издръжка с цел увеличаване на средствата за дейности, ориентирани към членовете на сдружението.

ІV. СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПОМОЩНО-ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА. ДОСТЪПНА СРЕДА

1. Съюзът на слепите в България да създаде необходимата организация за качествено изпълнение на договорите за възлагане на управлението на социалната услуга в общността - Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи в градовете Габрово, Перник и Русе.
Срок: постоянен
Отг.: председателят на ССБ и ръководителите на центровете


2. С цел утвърждаване на сдружението като национален доставчик на социални услуги за хора със зрителни увреждания ССБ да продължи да участва в обявени от общините конкурси за възлагане управлението на социална услуга в общността - Център за социална рехабилитация и интеграция.
Срок: постоянен
Отг.: председателите на ССБ и РСО


3. Да се проведат срещи с областния управител, кмета на общината и директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" за разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция в Смолян като делегирана държавна дейност.
Отг.: председателят на ССБ

4. При възможност организацията ни да предоставя подходяща материална база за дейността на новоизграждащите се центрове за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания.
Срок: постоянен
Отг.: председателят на ССБ


5. Регионалните ръководства на ССБ да продължат партньорството с центровете за социална рехабилитация и интеграция на хората със зрителни увреждания и да съдействат за осигуряване на потребители, проучване на потребностите на съюзните членове, усъвършенстване, разширяване на предлаганите услуги и организиране на съвместни мероприятия.
Срок: постоянен
Отг.: председателите на РСО и ТСО


6. Ръководствата на ССБ, РСО и ТСО съвместно с НЦРС в Пловдив да информират членовете на организацията за предлаганите услуги в Центъра и да насочват незрящите за включване в курсове за основна рехабилитация и професионално обучение, провеждани от него.
Срок: постоянен
Отг.: председателите на ССБ, РСО, ТСО и управителят на НЦРС


7. Съюзът на слепите в България и структурите му в страната, НЦРС Пловдив и центровете за социална рехабилитация и интеграция на хора с нарушено зрение системно да оказват подкрепа на децата в интегрирана форма на обучение.
Срок: постоянен
Отг.: ръководителите на структурите на ССБ и институциите


8. Да се определят специалисти по региони (при възможност да се ползват кадри, които са членове на организацията) за консултации за психическа устойчивост и възприемане на увреждането, тяхното възпитание, оценка на възможностите им в ранна възраст и други с цел стимулиране на развитието им.

9. Съюзът на слепите в България системно да разширява гамата на предлаганите помощно-технически средства.
Срок: постоянен
Отг.: председателят на ССБ


10. Ръководствата на ССБ и РСО Русе в партньорство с Центъра за социална рехабилитация и интеграция за незрящи да организират изложба в Русе за дейността на организацията в областта на социалната рехабилитация, представящи и помощни технически средства за незрящи. Осигуряване на максимална публичност и медийно отразяване за промяна на обществените нагласи.
Срок: май 2014 г.
Отг.: председателят на ССБ, председателят на РСО Русе и ръководителят на Центъра


11. Регионалните и териториалните съюзни организации периодично, с участието на младежи, да формират комисии, които да обхождат населеното място, да определят основните конфликтни точки, да преценяват основните проблеми и степента на достъпност на архитектурната среда и да правят предложения пред общинското ръководство за подобряване на ситуацията.
Срок: постоянен
Отг.: председателите на РСО и ТСО


12. При необходимост ръководствата на регионалните и териториалните съюзни организации да проведат срещи с кметове, главни архитекти, общински съветници, дирекции "Устройство на територията" и други с цел акцентиране вниманието им върху необходимостта урбанизираните територии да бъдат достъпни за хората с нарушено зрение и за ефективно прилагане и контрол за изпълнение на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

V. ИНФОРМАЦИОННА, ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

1. Чрез публикации в списание "Зари" и под други форми да се набира и разпространява информация в структурите на ССБ за важни проблеми, предприети мерки, взети решения от органите, съюзни нормативни документи, литература за обучение на кадрите и други.
Отг.: председателите на ССБ и РСО, редакторите на списание "Зари"

2. Да продължи издаването на :

А) брайловите списания:
"Зари",
"Кръгозор",
"Спортен преглед",
"Вариант",
"Женски свят",
"Минерва",
"Светулка".

Б) говорещите списания:
"Зари",
"Съвременност",
"Знание",
"Литературен калейдоскоп",
"Домашен съветник",
"Наблюдател",
"Булгаро есперантисто".

Срок: постоянен
Отг.: председателят на ССБ и редакция "Зари"


3. Да се организира абонаментна кампания за плоскопечатните и брайловите издания, говорещите книги за личната библиотека и говорещите списания.
Срок: октомври - декември 2014 г.
Отг.: председателите на РСО и ТСО


4. По повод Деня на белия бастун – 15 октомври, да се организират пресконференции, концерти, спортни състезания, конкурси за писане и четене на брайл, срещи с представители на институции и други с цел популяризиране възможностите на хората със зрителни увреждания, представяне на техните проблеми и промяна на обществените нагласи към тях.
Срок: октомври 2014 г.
Отг.: председателите на РСО


5. Създадената работна група за оценка достъпността на сайтовете на институциите да продължи своята работа и да даде становище за: Агенцията за хората с увреждания, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и общините в градовете Пазарджик, Плевен, Русе, Сливен и Бургас.
Срок: декември 2014 г.
Отг.: председателят на ССБ и председателят на работната група


6. Да се положат усилия за привличане на млади хора в художествено-творческата дейност на организацията. Регионалните организации, в които няма развита такава дейност, да обсъдят с управителните съвети и актива възможностите за създаването на певчески, инструментални и други състави.
Срок: постоянен
Отг.: председателите на РСО


7. Да се организират участия на действащите художествено-творчески състави и индивидуални изпълнители в регионални и национални фестивали, певчески конкурси и събори и други.
Срок: постоянен
Отг.: председателите на РСО


8. РСО да организират спортни състезания между членовете си по практикувани в организациите спортове. Те трябва да положат усилия да осигурят финансиране от общините за провеждане на турнири с участието на отбори от други региони.
Срок: постоянен
Отг.: председателите на РСО


9. Съюзът на слепите в България да продължи да подкрепя спортните клубове и Федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания" в процеса на осигуряване на трайни финансови източници за дейността й. Организацията да съдейства за разработването на проекти, финансиращи провеждането на състезания по шахмат, голбал, спортна табла, спортен риболов, канадска борба, шоудаун и други.
Срок: постоянен
Отг.: председателят на ССБ и председателят на Федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания"


10. Да се организират туристически походи и екскурзии до природни местности, исторически забележителности, културни паметници и други.
Срок: постоянен
Отг.: председателите на РСО и ТСО


VІ. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ УСЛУГИ. СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ПОЧИВНО ДЕЛО

1. Ръководството на ССБ, регионалните и териториалните му структури системно да запознават членовете на организацията с нормативните документи, уреждащи правата им.
Срок: постоянен
Отг.: председателите на ССБ, РСО и ТСО


2. Регионалните организации да търсят възможности за подпомагане на нуждаещите се съюзни членове в пари и натура.
Срок: постоянен
Отг.: председателите на РСО и ТСО


3. ССБ да сключи договор с Агенцията за хората с увреждания за осигуряване на средства за изплащане на целева помощ за придружител на лицата с намалена работоспособност над 90 %, следствие на увреждане на зрението. Регионалните и териториалните организации да организират процеса по набиране на молби, декларации и служебни бележки и по изплащане на средствата на правоимащите.
Срок: април - октомври 2014 г.
Отг. - председателите на ССБ, РСО и ТСО


4. Да се създадат подходящи условия за почивка на членовете на организацията през 2014 г. в почивните бази на сдружението и ползване на правото им за санаториално лечение съгласно Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане.
Срок: постоянен
Отг.: председателите на ССБ, РСО и ТСО


VІІ. ВРЪЗКИ СЪС СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

1. ССБ да продължи партньорството си с национално представителните организации на и за хора с увреждания и други НПО, работещи в областта на интеграцията на хората със специфични възможности. Заедно с тях организацията ни да изготвя становища при приемането на нови или промяната на действащите нормативни актове, национални програми, стратегии и други. ССБ да участва в организираните антидискриминационни кампании.
Срок: постоянен
Отг.: председателят на ССБ


2. ССБ да осигури необходимата организация и финансови средства за участие на представители на сдружението ни в мероприятия, провеждани по линията на Европейския съюз на слепите и Балканския консултативен комитет.
Срок: постоянен
Отг.: председателят на ССБ


VІІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕ НА СЪЮЗНОТО ИМУЩЕСТВО

1. Ръководството на ССБ да работи за осигуряване на субсидия за дейността на организацията от Държавния бюджет.
Срок: постоянен
Отг.: председателят на ССБ


2. Ръководствата на РСО и ТСО да работят за осигуряване на финансиране от общинските бюджети на дейността на организацията.
Срок: постоянен
Отг.: председателите на РСО и ТСО


3. При откриване на подходящи програми за финансиране на дейността на ССБ и поддръжка на имуществото му да се изготвят проекти.
Срок: постоянен
Отг.: председателят на ССБ


4. Създаване на електронна картотека на обектите на ССБ, отдадени под наем.
Срок: постоянен
Отг.: председателят на ССБ и управителят на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД


5. С цел увеличаване на приходите от съюзно имущество да се активира дейността по пазарното му предлагане и по повишаването на събираемостта на наемите.
Срок: постоянен
Отг.: председателите на ССБ и РСО, управителите на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД, дъщерните му дружества и клонове


6. Извършване на неотложни ремонти с приходи от наеми, дарители, проекти и други източници.
Срок: постоянен

Васил ДОЛАПЧИЕВ,
председател на ССБНазад

Всички статии на Брой 06, 2014

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XVI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2014 г.
ДУХОВНОСТ
Брайловата Библия на български е вече факт
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Габрово
София
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Културни практики и интеграция на незрящите в България
ПРИЗНАНИЕ
Незрящият писател Йордан Хаджиев – почетен гражданин на град Габрово
СПОРТ
Информационен канал за спорт за хора с увреждания
Държавно първенство за девойки и жени по голбал
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6