Брой 08, 2007

Тема: ПРОЕКТИ

Техническа помощ на Института за публична администрация и европейска интеграция за разработване на програми и провеждане на обучение за малцинства и уязвими групи


ОБУЧЕНИЕ

1. Проектът
Настоящият проект има за цел да подпомогне интеграцията на етнически и културни малцинства и уязвими групи в обществото чрез създаването на равни възможности за тяхното участие в държавната администрация на всички нива.
Проектът се изпълнява от SICI-Dominus (Испания) с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

2. Концепцията
Проектът се изпълнява в съответствие с политиката на Република България за административна реформа и принципите на прозрачност и равни възможности. Законодателството регламентира назначаването на държавни служители да става след задължителен конкурс. За да бъдат допуснати, кандидатите трябва да имат висше образование. То е необходимо и за кандидатстване за обучителните възможности, които проектът предлага, тъй като подготовката е предназначена единствено за позиции на държавни служители.
Ролята на Института за публична администрация и европейска интеграция е да провежда първоначални обучения за новоназначените служители и квалификацията на работещите в администрацията, за да се развива капацитета на публичния сектор в България. Повече информация за института може да намерите на следния уебсайт:
http://www.ipaei.government.bg.

3. Обучения
Програмите, които ще бъдат разработени по проекта имат за цел да подготвят участниците (представители на малцинствата и уязвимите социални групи) за кандидатстване в държавната администрация и минаване през конкурс за назначаване. В периода от септември до октомври 2007 ще бъдат проведени 6 пилотни обучителни сесии по 8 дни всяка, като ще се използва специализирана програма и разнообразни материали. Обучението ще подобри мотивацията на участниците, ще развие техните знания и умения и така ще подобри възможностите им за кандидатстване в държавната администрация и успешно преминаване на конкурсната процедура.

Модул 1. Институциите на Европейския съюз - 1,5 дни
Модул 2. Структура, мисия и оперативен модус на държавната администрация - модернизация и реформа на държавната администрация, принцип за обслужване на едно гише, бюджетни процедури и др. - 2,5 дни
Модул 3. Мотивация. Изисквания към държавните служители - длъжностна характеристика, позиции и възможности за развитие, къде може да се намери информация, как се кандидатства (представяне на регистъра на административните структури) - 2 дни
Модул 4. Практически упражнения и симулация на конкурс - тест, концепция, технически бележки, интервю, представяне на опита на успешни кандидати от целевите групи - 2 дни

4. Бихме желали да наблегнем на следната информация:

* Обученията ще се проведат в 6 града в страната.

* Материалите и средата ще бъдат адаптирани, за да отговарят възможно най-добре на специфичните потребности на участниците. Можете да ги опишете във формуляра за кандидатстване.

* Пътните и дневни разходи и нощувките на одобрените кандидати ще бъдат покрити от проекта. Няма такса за участие.

* След обучителните занимания, право на ваш избор е да прецените дали да кандидатствате или не. Проектът не се занимава със самите процеси на конкурса и назначението в държавната администрация. Този проект ви дава възможност да се подготвите отлично за конкурса.

Участниците в обучението ще бъдат хора с висше образование, които искат да кандидатстват за позиция в държавната администрация и принадлежат на поне една от целевите групи на проекта:
Етнически и културни малцинства;
Хора с увреждания;
Лице в неравностойно положение на пазара на труда:
* Безработни младежи
* Безработни младежи с трайно намалена работоспособност
* Безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си
* Продължително безработни лица
* Безработни лица - самотни родители (осиновители) и/ или майки (осиновителки) с деца до 3-годишна възраст
* Безработни жени над 50-годишна възраст, безработни мъже над 55-годишна възраст

Ако ви интересува и отговаряте на условията за кандидатстване, моля подайте документите си по ел. поща, факс или на адрес:

SICI Dominus
ул. Деница № 3, кв. Лозенец
гр. София 1421
тел: 92 9632493, 92 9632495
факс: 92 8660660
e-mail: training@sicidominus.com

Крайният срок за подаване на формуляри за кандидатстване е средата на август 2007. Формулярите за кандидатстване могат да бъдат свалени от уебсайта на Съюза на слепите. Повече информация ще бъде предоставена и в някои от следващите издания на списание "Зари".Назад

Всички статии на Брой 08, 2007

IN MEMORIAM
170 години от рождението на Васил Левски
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ССБ открива "Лятна практика 2007"
ГЛАСОВЕТЕ НА НАШИТЕ КНИГИ
Запознайте се с Вероника Лилова
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Вести от Добрич
С един куршум - два заека
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Виното предпазва от кариес
Оцветител в наденици и кюфтета предизвиква рак
Медикаментозното лечение на наднорменото тегло помага на лекарствата за кръвно да действат
Стволови очни клетки ще лекуват слепота
ЛИЧНО МНЕНИЕ
Заговор на петима държавници срещу болните и възрастните
ОБЩЕСТВО
София - по-удобна и по-достъпна за незрящите
Читалищен форум
Новини от Европейския съюз на слепите
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Клетъчни трансплантанти възстановяват зрението
ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ
Поет на всички времена
ПРАЗНИЧНО
15 Август - Голяма Богородица
ПРОЕКТИ
Техническа помощ на Института за публична администрация и европейска интеграция за разработване на програми и провеждане на обучение за малцинства и уязвими групи
СЪРЕВНОВАНИЯ ПО ГРАМОТНОСТ
София
Силистра
Архив на изданието
1 2 3 4 5