Брой 09, 2014

Тема: СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В управителния съвет на ССБ


Последното заседание преди летните отпуски на Управителния съвет на ССБ се проведе, както напоследък, в Дряново на 30 и 31 юли и протече при един твърде обширен дневен ред.
По първа точка – "Финансов отчет на ССБ за първото тримесечие на 2014 г.", се изказа г-н Борислав Лазаров, който изрази удовлетворението си от изпълнението на бюджета, но попита главния счетоводител г-жа Янчева дали Съюзът има средства в КТБ. За успокоение на всички г-жа Янчева уточни, че всички финансови средства на сдружението са в банка "СЖ Експресбанк" и няма повод за притеснение. Това е единствената банка, с която работи Съюзът на слепите в България. След разяснението отчетът беше приет.
По финансовия отчет за дейноста на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД за първото тримесечие на 2014 година възникнаха някои дебати, вследствие от твърде емоционалното изказване на г-жа Любомирка Лазарова във връзка с освобождаването на управителя на шуменското предприятие г-н Румен Григоров, което тя счита за неоснователно. Освен това г-жа Лазарова изрази възмущението си, че преди да бъде освободен от длъжност г-н Григоров не е имал възможността да се изкаже пред членовете на УС и да даде някакви обяснения за допуснатите слабости в управлението на предприятието.
От последвалите разяснения от страна на г-н Павлин Ангелов, който е и управител на плевенското предприятие, г-н Лъчезар Шекеров – управител на холдинга, както и на г-н Долапчиев стана ясно, че поради липса на всякакъв управленски подход г-н Григоров е проявявал некомпетентност, допускал е да бъде подвеждан от недобросъвестни бизнес-партньори, с което са нанесени финансови вреди на шуменското предприятие. Остана впечатлението, че бидейки може би порядъчен и добър човек, г-н Григоров се е оказал поредното мениджърско разочарование за ССБ и като негов работодател и собственик на холдинга сдружението е в правото си да го освободи, без да се задължава да изслуша обясненията му.
Връщайки се към същината, а именно финансовия отчет на холдинга за първото тримесечие на 2014 г., към 31.03.2014 г. "Успех ССБ Холдинг" ЕООД като цяло приключва на печалба в размер на 2 хиляди лева спрямо печалба от 11 хил. лв. за първото тримесечие на предходната година.
Предвид изложеното трябва да отбележим, че върху отчетения по-горе финансов резултат влияние са оказали както приходите и разходите от основната дейност на предприятията, така също и влиянието на приходите от наеми, реализирани в отделните дружества. Отчетените приходи от наеми по предприятия възлизат на 345 хиляди лева и по предприятия са посочени в съответни справки в отчета.
Видно от изнесените отчетни данни, може да се отбележи, че е налице известно запазване на нивата в крайния финансов резултат спрямо предходната година, като в отделните поделения се отчитат различни посоки в положително или отрицателно развитие на този показател още в началото на текущата година. Естествено, тук трябва да направим уговорката, че за всички поделения първото тримесечие по принцип е най-слабо и за повечето от произвежданите от нас стоки е със силно изразено сезонно влияние в зависимост от сезонността в потреблението на пазара. С изключение на производството на филтри това важи за повечето от останалите, произвеждани от нас, изделия.
Въпреки продължаващата за съжаление крайно нестабилна икономическа среда в страната, част от предприятията запазиха и дори увеличиха произведената продукция. Така например в "Успех Филтър ССБ" ЕООД - София произведената продукция за първото тримесечие е 211 хил. лв. при 168 хил. лв. през 2013 г., реализиран е ръст на производството в размер на 25.6%; при "Успех Металкап ССБ" ЕООД - Плевен е 323 хил. лв. за отчетния период при 237 хил. лв. през първото тримесечие на 2013 г.; за "Успех Металпринт ССБ" ЕООД - Шумен е 93 хил. лв. за отчетния период при 80 хил. лв. през І-во тримесечие на 2013 г. Посочените предприятия отчитат и съответното подобряване на крайния финансов резултат.
"Успех Филтър ССБ" ЕООД - София реализира печалба за І-во тримесечие в размер на 53 хил. лв. при 28 хил. лв. през 2013 г.; "Успех Металкап ССБ" ЕООД - Плевен намалява загубата на 5 хил. лв. за отчетния период, съответно от реализирана загуба от 61 хил. лв. през І-во тримесечие на 2013 г.; "Успех Металпринт ССБ" ЕООД - Шумен намалява загубата в производствената си дейност на 59 хил. лв. за отчетния период при реализирана загуба в размер на 67 хил. лв. през І-во тримесечие на 2013 г. В същото време обаче се отчита спад в крайния финансов резултат – регистрирана е загуба общо за поделението в Шумен в размер на 8 хил. лв. при реализирана печалба от 2 хил. лв. през 2013 г. Тук силно влияние оказват намалените приходи от получавани наеми поради излизането в началото на годината на най-големия до момента наемател в системата и намалението на приходите от наеми от 75 хил. лв. през І-во тримесечие на 2013 г. достига съответно до 46 хил. лв. за отчетния период на настоящата година.
Не може да не се отбележи реализираният отрицателен финансов резултат в двете фабрики, произвеждащи електроинсталационни изделия – Варна и Дряново. В "Успех Елком ССБ" ЕООД - Варна е реализирана загуба от 79 хил. лв. спрямо 35 хил. лв. за същия период на 2013 г. Отчетеното значително спадане на обема на произведената продукция (26 хил. лв. през 2014 г. спрямо 39 хил. лв. през 2013 г.) несъмнено води и до спадане на крайния финансов резултат. Въпреки предприетите мерки от предишното ръководство на предприятието по съкращаване на разходите и осъществените съкращения на персонала в края на 2013 г. - близо наполовина, предприятието изпитва остри затруднения в дейността си главно поради стагнацията на вътрешния пазар и като цяло в сектор "Строителство", липсата на възможности за износ, липсата и недостига на необходимите оборотни средства. Както знаете, в началото на годината поради излизане в пенсия на досегашния управител на предприятието се проведе конкурс и през месец февруари се назначи нов управител, пред когото стои нелесната задача да укрепи кадрово и финансово предприятието. В тази връзка се предприеха редица мерки в УС на ССБ и надеждите са, навлизайки в активния летен сезон, предприятието да подобри финансовите си резултати.
Подобно е състоянието в клон Дряново, където се запазва отрицателната тенденция за спад в крайния финансов резултат от дейността, а именно реализирана е загуба от 37 хил. лв. за І-во тримесечие при 25 хил. лв. реализирана загуба за същия период на 2013 г., въпреки запазването на нивото на миналогодишните приходи от реализирана продукция.
Приходите в Централата се формират от фактурираните стоки, от продажба на активи и основно от наемите. Реални пари през І-во тримесечие на 2014 година в Централата постъпват основно от наемите по договори, сключени директно от нея - това са обекти, намиращи се на територията на "Успех Филтър ССБ" ЕООД - София, част от наемите, получавани от клон Стара Загора и клон Русе. Отчетени са приходи в размер на 97 хил. лв., като основната сума от тях е от наеми – 71 хил. лв.
Финансовият отчет на холдинга бе приет и управителният съвет пристъпи към разглеждане на следващата точка, касаеща сключването на 10-годишен наемен договор с фирма "Бале" ООД - Пловдив. Още през месец май започнаха да се водят преговори с тази фирма, която изяви желание да закупи производствената сграда на територията на Пловдив - старата част на предприятието. В постъпилото писмено предложение цената, която фирмата предлага за имота, е 4 000 000 лв. без ДДС. Алтернативно, фирмата изявява желание да наеме сградата с дългосрочен договор от 10 години. След обсъждане и преценка от страна на управителния съвет членовете му взеха единодушно решение да дадат мандат на председателя за продължаване на преговорите с фирма "Бале" ООД - Пловдив с цел продажба на имота, а той съответно да информира членовете на УС, след достигане на споразумение за цена над 5 млн. лв., за вземане на решение относно продажбата на имота.
Следващата информация за дарените средства от компания "Елдоминвест" Варна, Управителният съвет на ССБ прие без особени коментари.
По въпроса за сключването на дългосрочен договор за наем с фирма "Булмар", касаещ голяма площ от сградата на Централно управление, след известни дебати и изказани различни гледни точки членовете на управителния съвет се обединиха около решението да продължи търсенето на други наематели за първия етаж в сградата на ЦУ на ССБ. В случай че не бъдат намерени наематели при по-изгодни условия, УС дава съгласието си председателят на ССБ В. Долапчиев да сключи наемен договор с фирма "Булмар" при следните параметри:
- срок на договора – 15 години;
- наемна цена на кв.м - 3 евро, без включен ДДС.
Членовете на управителния съвет се запознаха с извършени от КС проверки на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - клон Дряново, ТСО Поморие и "Успех Филтър ССБ" ЕООД - София.
Относно проверката в Дряново, обхващаща периода от 2009 до 2014 г., констатациите на КС са, че касовата наличност отговаря на салдото по касовата книга. Комисията също така е констатирала, че касовата книга се води прегледно, четливо, прошнурована и прономерована съгласно изискванията на ЗС и счетоводната политика на фирмата. Относно наемните взаимоотношения - съгласно чл. 12 от Наредбата за получаване, разходване, отчитане и контрол на средствата, придобити от допълнителна стопанска дейност, свързана с осъществяването целите на ССБ, е необходимо всички сключени договори да се завеждат в специална книга. Това в предприятието не е направено и са дадени предписания за отстраняването на пропуска. Главният счетоводител е предоставил справка за наемателите към момента с номера на договора и с месечния наем на всеки от тях. От данните за произволно избран наемател комисията е констатирала, че всяка промяна в наемния договор в проверявания период е правилно отразена в счетоводството. Ръководството на предприятието е намерило начин за събиране на вземанията си от наемателите и към момента на проверката вземанията са текущи. По отношение на задълженията за доставки предприятието е погасявало задълженията си в срок и към момента на проверката няма просрочени задължения към доставчици. Изнесените в отчета данни показват, че всяка година предприятието реализира загуба от производство. Всяко предприятие има така наречените постоянни и променливи разходи. Постоянни са разходите, които предприятието би направило дори и да не работи. Данните показват, че отчетените приходи от реализация са по-малко или равни на постоянните - т.е. не могат да достигнат така наречената критична точка (да работят поне на нула).
Констатациите по отношение на цялостната финансова дейност на предприятието са, че има много дребни пропуски, свързани с документалната обоснованост на някои разходи. Дружеството се е ръководило от утвърдената счетоводна политика, адаптирало е наредбата си за документооборота към тази на системата като цяло. Подавало е в нужните срокове изискуемата информация към данъчните и осигурителните институции. Няма просрочени задължения към НАП.
По отношение на стопанската дейност – независимо от полаганите усилия, в това число въвеждането на нов асортимент и предлагането на по-високи търговски отстъпки, ръководството не е успяло да намери начин да увеличи приходите от реализация. Това води до по-висока себестойност на продукцията и оттук до реализирането на загуба от производство. Управителното тяло на предприятието се е старало да реализира икономии от ФРЗ, като за целта са направени известни съкращения в щата. Търсени са всички източници на приходи – продажба на отпадъци, залежали материали и ДМА. Ръководството е полагало грижи за предприятието като добър стопанин.
Като резултат от проверката в ТСО Поморие, обхващаща петгодишен период от финансовата и организационна дейност, Контролният съвет на ССБ е установил сериозни пропуски по отношение на съхраняването на касовата книга и документацията, както и на досиетата на съюзните членове. Установено е, меко казано, неправилно разпределяне на средства от дарения от общините Поморие и Несебър, като част от тях са били изразходвани за хонорари на председателя на ТСО и сътрудника. В тази връзка КС отправя следните препоръки:
1. По отношение на изплащаните възнаграждения на председателя и сътрудника на ТСО Поморие – Съюзът на слепите в България има изготвена нормативна уредба, касаеща възнагражденията на председателите и сътрудниците на ТСО. Ние считаме, че вътрешносъюзните документи трябва да се спазват и затова препоръчваме хонорарите на председателя и сътрудника на организацията да бъдат приведени в съответствие с нормативните ни документи.
2. Комисията счита, че морален дълг на ръководителите на всяка организация е разходването на средства да бъде преди всичко за подпомагане, интеграция и рехабилитация на незрящите хора. Затова считаме, че независимо от съществуващото свидетелство за дарение от кмета на община Поморие, председателят и сътрудникът не би трябвало да се възползват от него при определянето на хонорарите си - още повече и в последните три години, когато пък предоставените средства от общината не достигат за тяхното изплащане.
3. Комисията счита, че организацията ни има механизми за поощряване на членовете ни, които намират средства от външни източници, и използването на дарения за хонорари не би следвало да се прилага.
Резултатите от извършената проверка в "Успех Филтър ССБ" ЕООД, по сигнал от съюзен член, живущ на територията на производствения комплекс, показват, че няма извършени нередности и финансови злоупотреби при закупуването и монтирането на блиндирани метални врати, за които жалбоподателят счита, че са с необосновано завишени цени. Жалбоподателят също така счита, че предприятието няма основание да събира пари от живущите за поставянето на вратите. На свикано общо събрание на живущите в общежитията на "Успех" София е взето решение да бъдат подменени вратите на всички, които не са го направили, като се потърси най-добрата оферта за закупуване и монтаж. Един от подписалите се под това решение е и самият жалбоподател. В резултат са закупени и монтирани 15 метални врати, като цената на всяка от тях заедно с монтажа е около 332 лв.
Управителният съвет прие информацията за извършените проверки, както и за проверката на даренията в РСО София. Комисията констатира, че председателят на РСО София полага усилия за намиране на дарения както в пари, така и в натура. Това, което комисията констатира, е, че има пропуски в документирането при предоставянето на помощите. В някои списъци има имена и подписи, но отникъде не става ясно какво и откъде е предоставеното дарение. Въпреки споменатите в протокола пропуски, председателят на КС категорично подчерта, че и дума не може да става дори за съмнения за злоупотреби. Второ - от проверените протоколи на заседанията на УС не става ясно, че управителният съвет е вземал решения как да се използват предоставените средства. Въпреки че волята на дарителя е ясна и конкретна, комисията счита, че УС на РСО София следва да обсъжда и да взема решения как и по какъв начин даренията трябва да бъдат разпределени и използвани.
С 9 гласа "за" управителният съвет прие предложението на председателя Васил Долапчиев за изготвяне на анкетна карта за събиране на информация за необходими промени в структурата на ССБ. Такива промени се обмислят във връзка с все по-налагащото се съкращаване на разходите за издръжка и облекчаването на системата, която сама по себе си в момента представлява една твърде тежка и тромава структура.
Във връзка с издигането на кандидатури на представители на ССБ за членове на комисиите на ЕСС решението на УС бе следното:
- "Комисия за връзки с ЕС" – В. Долапчиев, председател на ССБ;
- "Комисия по правата на хората със зрителни увреждания" – Е. Узунов, председател на КС на ССБ;
- "Комисия за правата на жените" – Галина Кръстева, член на ССБ.
След активни дебати по поставеното на дневен ред проучване на възможностите за изграждане на рехабилитационен център в почивна станция "Поп Харитон" - Дряново членовете на УС се разделиха в позициите си. Едни категорично считаха, че моментът за изграждането му не е назрял, а други бяха склонни да дадат съгласието си. След явно поименно гласуване с 6 на 5 гласа предложението бе отхвърлено.
Председателят на ССБ постави пред членовете на УС въпроса за определянето на позицията на Съюза на слепите относно училището за кучета-водачи. Повод за това стана първото заседание на работна група, създадена със Заповед № РД01-272 от 17.04.2014 г. на министъра на труда и социалната политика, която трябва да даде предложения за възможностите и начините за подкрепа на развитието на специфичната услуга "Кучета-водачи за незрящи хора", в която г-н Долапчиев бе включен. Поради отсъствието си от София председателят на ССБ е бил запознат с протокола от това заседание и е бил твърде озадачен от представените в него данни:
1. Разходите за едно куче-водач възлизат на 15 хил. лв.
2. Обучението на незрящия ползвател месечно струва 51 хил. лв., а то има продължителност 6 седмици, т.е. възлиза на 76 хил. лв.
3. Средногодишно се обучават 10 човека с нарушено зрение, което според цифрите в протокола значи, че за да функционира училището за кучета-водачи, трябва да има годишен бюджет от над 1 млн. лв.
В деня преди второто заседание на комисията г-н Долапчиев е участвал в четиричасово заседание на друга работна група, която е трябвало да разработи и приеме концепция за заетост на хората с увреждания в изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Тя е била ръководена от същата председателка, но при липсата на какъвто и да било ентусиазъм за намиране на правилни решения на този изключително важен въпрос. Никой не се е позовал на добрите европейски практики, както и на приетата от българското правителство "Дългосрочна стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г.".
Позицията на председателя на ССБ в тази работна група е, че обсъжданата концепция е поредната мъртвородена рожба от българската администрация и представлява набор от добри пожелания без никаква гаранция за обезпечаване на необходимите публични ресурси.
Вероятно афектиран от некомпетентността и бездушието на държавните чиновници по толкова важен за качеството на живота на хората с увреждания въпрос, г-н Долапчиев се е изказал много остро по темата за кучетата-водачи и е напуснал второто заседание на работната група.
Поради пикантността на въпроса за социалната услуга за кучета-водачи за незрящи Съюзът на слепите в България трябва да приеме официална позиция на нашето сдружение. Управителният съвет реши официалната позиция на ССБ да бъде:
"ССБ подкрепя развитието на социалната услуга "Кучета-водачи за незрящи". Необходимо е да се изработи нова нормативна уредба, осигуряваща безпрепятствен достъп на кучето и неговия водач в железопътния, самолетния, градския и таксиметровия транспорт, държавните, културните и всякакъв друг вид институции.
Финансирането на дейността от страна на държавата трябва да става в разумни граници, отчитайки специфичността на услугата, малкия брой ползватели и комплексното финансово обезпечаване на всички права на хората със зрителни увреждания".
На втория ден от заседанието на УС бяха поканени управителите на "Успех Елком ССБ" ЕООД, Варна - г-н Ваньо Калинов, и на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - клон Дряново - г-н Димитър Габровски, за да изложат вижданията си за настоящото икономическо състояние на ръководените от тях предприятия, както и да очертаят перспективите за бъдещото им развитие.
След пространното и твърде реалистично, но и заредено с енергия и позитивизъм, изказване на управителя на варненското предприятие – г-н Ваньо Калинов, който бе назначен в началото на 2014 г., у членовете на управителния съвет остана усещането за един изключително енергичен и инициативен човек. Още от първите дни на управлението си той се захваща с постепенното обновяване на предприятието, като въвежда софтуерна система в счетоводството, обновява част от кадровия състав с млади попълнения и задейства придобиването на индивидуални баркодове и опаковки за всяко едно от произвежданите изделия. Г-н Калинов е човек с твърде сериозен управленски опит и вижданията, които той изложи пред УС, определено внушаваха чувство на оптимизъм относно бъдещето на предприятието. Той категорично спечели членовете на управителния съвет, които приеха представената информация за финансовото състояние към месец юни 2014 г. на "Успех Елком ССБ" ЕООД, Варна, както и предложения от Ваньо Калинов план за действие, включващ:
- кадрово обновяване на предприятието;
- пълна инвентаризация и обезценка на активи;
- разработване индивидуална опаковка на произвежданите изделия;
- въвеждане на баркод;
- въвеждане на нови модули на счетоводната програма за контрол на производствените разходи;
- разработване на сайт и електронен магазин за предлаганите стоки;
- провеждане на серия от срещи с дистрибутори и търговци на електроинсталационни изделия от различни региони с цел разширяване на пазарния дял на предприятието;
- отдаване на нови площи под наем;
Членовете на управителния съвет решиха на всяко следващо заседание на УС на ССБ да бъде внасяна информация от управителя на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД г-н Лъчезар Шекеров за състоянието на предприятието, включваща: реализирана продукция, разходи за материали, ФРЗ, други разходи, задължения към държавата, общината, персонал, доставчици и други. А също и да се предприемат всички необходими мерки за недопускане на увеличение на задълженията на предприятието към 30 юни 2014 г.
След приемане на годишния финансов отчет на "Успех Елком ССБ" ЕООД - Варна да се обсъдят резултатите от предприетите мерки и възможностите за финансово стабилизиране на предприятието.
Малко по-различно звучеше изказването на г-н Габровски, който подробно описа текущото състояние на дряновското предприятие и всички начини, с които той и малобройният му персонал се стараят да го задържат на повърхността. Впечатлението, което оставя г-н Габровски, е за един изключително скромен, трудолюбив, порядъчен, чувствителен и достоен мъж. За нашата система той не е нов човек и познава спецификата на производството, както и психологията на незрящите хора.
Управителният съвет прие представената информация за финансовото състояние на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - клон Дряново към юни 2014 г. УС взе решение управителят на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД г-н Лъчезар Шекеров и управителят на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - клон Дряново г-н Димитър Габровски да предприемат действия за увеличаване реализацията на продукцията на предприятието, както и на всяко следващо заседание на Управителния съвет на ССБ да бъде внасяна информация от управителя на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД за състоянието му, включваща: реализирана продукция, разходи за материали, фонд "Работна заплата", други разходи, задължения към държавата, общината, персонал, доставчици и други.
Решено беше след приемането на годишния финансов отчет на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - клон Дряново да се обсъдят перспективите за неговото бъдещо съществуване, ако дотогава не са предприети други мерки.
С това заседанието изчерпа дневния ред и бе закрито.

Марина ПЕТКОВА


Назад

Всички статии на Брой 09, 2014

IN MEMORIAM
Възпоменание за Здравко Лекишев
Сбогом, Генко!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Горна Оряховица
Добрич
Варна
ЛИТЕРАТУРА
Момина сълза
МЕДИЦИНА
Невро-психологични проблеми при хора със зрителни увреждания и възможности за зрителна рехабилитация, адаптиране и социална реализация
ПОКАНА
Управителният съвет на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания",
ПРОЕКТИ
Йога за хора със зрителни увреждания
СПОРТ
Българският голбал отново е номер едно
СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми читатели,
СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
Един юбилеен конгрес
Архив на изданието
1 2