Брой 10, 2014

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В управителния съвет на ССБ


На 29 и 30 септември УС на ССБ проведе своето второ редовно заседание след годишното общо събрание на пълномощниците. На предишното си заседание членовете на управителния съвет решиха да въведат практика, по силата на която в началото на всяко следващо заседание на този орган да се чете протоколът от предходното. В изпълнение на това решение като точка първа от дневния ред беше включено разглеждането и утвърждаването на Протокол № 5 от заседание на УС на ССБ, състояло се на 30 и 31 юли 2014 година. Чрез това нововъведение членовете на управителния съвет искат в по-динамичен порядък да проследяват хода на осъществяването на взетите на предишното заседание решения.
По този повод Борислав Лазаров поясни, че с въвеждането на подобен начин на работа ще може да се проследява докъде се е стигнало с поставените за решаване проблеми и ако е необходимо - да се изисква от председателя да дава своевременна и по-подробна информация и пояснения по хода на изпълнението на поставените задачи. Протоколът беше утвърден с 10 гласа "за".
След утвърждаването на протокола членовете на УС преминаха към втора точка от дневния ред – "Финансов отчет на ССБ за първо полугодие на 2014 година". Вероятно защото в отчета няма нищо неочаквано и фрапиращо, членовете на УС не направиха никакви коментари по него и го приеха с 10 гласа "за".
Същото обаче не може да се каже по отношение на точка трета – "Приемане на финансов отчет за дейността на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД за първото полугодие на 2014 година".
Председателят на Съюза на слепите г-н Долапчиев откри разговора, като сподели сериозната си тревога от наличието на много и при това трудно решими проблеми, и по-конкретно от продължаващата вече много години неопределеност за бъдещето на търговската борса към "Успех Филтър ССБ” ЕООД София. Борсата има огромна нужда от съществен цялостен ремонт. Без него ще продължи влошаването на условията, които тя предлага на своите наематели. Немалка част от тях вече напускат. Увеличава се количеството на незаетите помещения, които от своя страна се нуждаят от поддръжка и скъпо струващи ремонти. От друга страна доходите от нея са минимални, за да не кажем почти никакви. За възможното оптимизиране на работата на търговската база е необходим сериозен финансов ресурс. Поради това че понастоящем бъдещите застроителни планове на Столична община изобщо не са ясни, нямаме никаква гаранция, че направените вложения, какъвто и да е техният размер, ще бъдат оправдани, няма гаранция за тяхната възвръщаемост.
На въпрос, поставен от Борислав Лазаров, отнасящ се до равнището на задлъжнялост на холдинга, председателят на ССБ отговори, че към настоящия момент вече са разплатени всички дължими суми по използваните от предприятията кредити, с което са приключени и нашите задължения към банките-кредитори. Предприемат се предвидените в закона действия по прекратяване на ипотеката на сградата в предприятието в Пловдив, както и за приключване на особените залози.
"Нямаме повече вноски и всичко е на нула."
Това даде възможност да се приведе в действие решението на управителния съвет за финансово подпомагане на онези предприятия, които нямат достатъчно средства за плащане на данък сгради и такса смет за 2014 г. На "Успех" Варна вече е преведена сумата от 5 000 лева. За погасяване на всички задължения по тези данъци за текущата година ще бъдат необходими между 130 и 140 хиляди лева. Тези плащания са неотложни, защото ако не ги направим - ще търпим парични санкции от съответните общини. Именно по тази причина управителният съвет е взел решение за осигуряване на необходимия финансов ресурс и, разбира се, средствата се разходват само в съответствие с влезлите в сила негови решения. След това УС прие отчета на холдинга с 10 гласа "за".
По следващата точка членовете на УС разгледаха информация от Лъчезар Шекеров за икономическото състояние на "Успех Елком ССБ" ЕООД гр. Варна и "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - клон Дряново към 31 август 2014 година.
На проведеното на 30 и 31 юли заседание на УС бяха разгледани информации за моментното състояние на двете предприятия, произвеждащи електроинсталационни изделия - "Успех Елком ССБ" ЕООД гр. Варна и "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - клон Дряново. На заседанието бяха поканени и изслушани ръководствата на двете поделения в лицето на управителите и главните им счетоводители. Състоя се задълбочена дискусия, в която бяха поставени много въпроси и беше обсъдено текущото състояние и перспективите за развитие на предприятията.
Предвид отчетените очевидни затруднения в дейността, стагнацията на пазарите, трудностите в ресурсното обезпечаване и незадоволителното икономическо състояние на двете предприятия в последните няколко години, на същото заседание бе поставена задачата за постоянното им наблюдение и изнасяне на информация за моментното им състояние на заседанията на УС през настоящата година.
В представения от г-н Шекеров материал се посочва, че по оперативни данни за месеците юли и август и двете предприятия приключват на загуба.
От анализа на отчетните данни се вижда, че въпреки появата на признаци за забавяне на тенденцията на спад в крайния финансов резултат, предприятието във Варна все още реализира загуба от началото на годината, която за отчетните месеци юли и август е съответно 6 000 и 2 000 лева. Приходите от реализация продължават да са незадоволителни и не покриват направените от предприятието разходи.
Към настоящия момент си остават валидни направените на предишното заседание на управителния съвет констатации относно причините за неблагоприятното състояние и възможните перспективи пред "Успех Елком ССБ" ЕООД гр. Варна.
В информацията за предприятието в Дряново се изтъква, че през изтеклия сравнително кратък период от време не са настъпили значими промени в наетите от външни фирми площи под наем. Съответно и приходите от наеми все още не оказват влияние върху крайния резултат на клон Дряново. Предприятието продължава да изпитва затруднения при осигуряването на оборотните средства и необходимите материали за производството.
Задълженията към август 2014 г. са както следва:
- задължения по ДДС към Централата – в размер на 19 хил. лв.;
- осигуровки и ДОО – няма;
- заплати на персонал – 44 хил. лв.;
- задължения към доставчици – няма;
- данък сгради и такса смет – 28 хил. лв. за 2013 и 2014 г.
Общо задълженията на дружеството към 6-месечието на тази година възлизат на 91 хил. лева. Наличната в предприятието готова продукция към 31 август 2014 г. е в размер на 69 хил. лв., стойността на заготвените полуфабрикати е в размер на 65 хил. лева. В произведената готова продукция е взето предвид обемното съотношение между отделните изделия за миналата година.
Информацията за двете предприятия, произвеждащи електроинсталационни изделия, бе приета от членовете на управителния съвет с 10 гласа "за".
По следващата точка от дневния ред беше разгледано икономическото състояние на "Успех Металпринт" ССБ ЕООД гр. Шумен към 31 август 2014 г. и перспективите за развитие на това предприятие. При обсъждането на точката присъства и бе изслушан управителят на предприятието г-н Георгиев.
По счетоводни данни обемът на произведената продукция за деветмесечието на тази година е с 33 000 лв. по-малко спрямо произведената за същия период на 2013 година. За съжаление този резултат ще наложи съкращаване на част от персонала. Г-н Георгиев изрази увереността си, че съществуващите през тази година договори с основните партньори ще бъдат продължени и през следващата година. "Лошото е, че годината беше много тежка и техните складове са препълнени с готова продукция" – поясни той.
Около 70 процента от тенекето, с което разполага предприятието, ще бъде лакирано до края на годината. До Коледните празници очакванията за обработка на метал са за около 70-80 тона на месец.
Без да спират усилията по обработката на ламарина, специално внимание трябва да се обръща на цеха за пластизол, тъй като там са хвърлени доста пари. Той вече е на добро ниво и ще може да покрива нуждите на основните партньори, с които предприятието има договорни отношения.
"Успех Металпринт ССБ“ ЕООД има само текущи задължения, които към 31 август 2014 г. са както следва:
- задължения по ДДС – няма;
- осигуровки и ДОО – няма;
- заплати на персонал – няма;
- задължения към доставчици – 12 хил. лв. (разсрочено плащане на лакове);
- данък сгради и такса смет – 23 хил. лв., текущи за 2014 г.;
- задължения (остатък) за СМР в цех "Пластизол" – 16 хил. лева.
В предприятието към момента се завършват строително-ремонтните дейности по спечелен през април социален проект в АХУ, на стойност 36 800 лева. Информацията беше приета с 10 гласа "за".
След това членовете на УС преминаха към разглеждане на точката, посветена на направените разходи за основен ремонт и оборудване на почивна станция "Поп Харитон" - Дряново за периода 2000 – 2014 година.
По различни поводи сме запознавали читателите на "Зари" с отделните етапи, както и с окончателните резултати от извършените в базата в Дряново работи до нейното повторно пускане в експлоатация в края на миналата година. На вниманието на членовете на управителния съвет беше представен подробен отчет за направените през последните почти 14 години разходи. За нас важното в случая е това, че ръководството на ССБ успя да намери необходимите за тези дейности финансови средства. Цялата сума на направените разходи възлиза на 879 485,22 лева, от които 596 206,08 лв. за строително-монтажни работи и 283 279,14 лв. за обзавеждане.
Информацията беше приета с 10 гласа "за".
Аналогична с предходната точка от дневния ред беше и точката, включваща информация за направените разходи за основен ремонт и оборудване на станцията ни в Шипково за периода 2004 – 2014 година. Нашите читатели също са запознати и с направените подобрения в тази рехабилитационна база. Който е имал възможност да я посети през лятото на тази година, не може да не е забелязал подобренията, както и предлаганите за пръв път физиотерапевтични и балнеолечебни услуги. А за още по-заинтересованите вече работи и новооборудваният фитнес център. Общо направените за ремонт и обзавеждане на базата в Шипково разходи за периода 2004 - 2014 възлизат на 974 228,72 лв., като 94 475,68 лева от тях са заплатени със средства, получени от положителните финансови резултати на РБ Шипково.
След това членовете на управителния съвет взеха решение за избор на одитори на ССБ за 2014 година. В точка "Разни" бяха поставени и обсъдени някои по-маловажни проблеми, след което заседанието на УС на Съюза на слепите в България беше закрито.

Димитрина МИХАЙЛОВАНазад

Всички статии на Брой 10, 2014

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ГЛОБУС
Химикалките за Белия дом
Той направи това, което трябваше да направи
ЕСЕ
Най-добрият човек, когото познавам
ИДЕЯ
Свободна мрежа на компютърните потребители
ИНТЕРВЮ
Тайнството "Йога"
КОНЦЕРТ
Богат е този, който дава
ПЪТЕПИС
По каналите на Венеция
СПОРТ
Честит рожден ден на "Вихър" Варна
Държавно първенство по шоудаун
Спортен риболов
ЮБИЛЕЙ
Метаморфозите на Тачката
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6