Брой 04, 2015

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В управителния съвет на ССБ


От 30 март до 1 април 2015 г. в рехабилитационната база "Релакс", Шипковски минерални бани Управителният съвет на ССБ проведе своето рутинно заседание. Като точка първа членовете на УС разгледаха и приеха протокола от заседанието, проведено през януари тази година, след което се заеха със своята работа по същество.
В дневния ред последва точката за обсъждане и приемане на отчетите за дейността и финансирането на ССБ. Отчетът беше приет и този материал бе предложен на вниманието на пълномощниците на Общото събрание на организацията.
Няколко данни за изпълнението на бюджета на Съюза. През миналата година беше приет прогнозен бюджет, в който бяха предвидени ПРИХОДИ в размер на 1 438 362 лева. Те трябваше да се формират от следните източници:
- Субсидия от Републиканския бюджет - 628 000 лв.
- Приходи от членски внос - 30 054 лв.
- Приходи от наеми в РСО - 97 600 лв.
- Приходи от дарения и съвместна дейност по РСО, в това число и награди - 30 880 лв.
- Приходи от наеми в ССБ - 422 740 лв.
- Приходи от ЕООД - 120 000 лв.
- Приходи от консумативи - 24 000 лв.
- Налични парични средства в РСО - 85 088 лв.

Фактически отчетените ПРИХОДИ възлизат на 2 807 213,92 лв. и имат следния произход:
- Приходи от Републиканския бюджет -628 000 лв.
- Приходи от членски внос - 28 994 лв.
- Приходи от дарения и съвместна дейност по РСО - 125 022,75 лв.
- Приходи от абонамент на "Зари" - 6 680,05 лв.
- Приходи от префактурирани тифлосредства - 32 121,86 лв.
- Приходи от продажба на недвижима собственост - 304 343,28 лв.
- Приходи от наеми на съюзни членове - 12 779,60 лв.
- Приходи от префактурирани консумативи - 33 730,60 лв.
- Приходи от външни наематели - 425 800,12 лв.
- Приходи от наеми в РСО - 100 440,92 лв.
- Приходи от центъра в Габрово - 101 267,95 лв.
- Приходи от наеми от първи етаж на сградата - 4 416,47 лв.
- Приходи от програми към бюрата по труда - 8 021,43 лв.
- Приходи от "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - 84 000 лв.
- Приходи от центровете в Русе и Перник - 93 964 лв.
- Приходи от Шипково - 272 215,96 лв.
- Приходи от Обзор - 235 117,51 лв.
- Приходи от Дряново - 100 383,99 лв.
- Финансови приходи - 1 053,34 лв.
- Приходи от проект към АСП - 183 092,33 лв.
- Приходи от "Елдоминвест" (дарение) - 23 017,76 лв.
- Приходи от СКИ "Витоша" - 2750 лв.

РАЗХОДИ

За годината са утвърдени разходи, съгласно приетия бюджет, в размер на 1 438 362 лева. За отчетния период сумата възлиза на 2 406 786,05 лева.
Отчетените разходи, съгласно източника им, се класифицират като разходи от стопанска и нестопанска дейност, както следва:
- Стопанска дейност - 893 343,67 лв.
- Нестопанска дейност - 1 513 442,38 лв.

РЕЗУЛТАТ

От стопанска дейност - печалба в размер на 573 098,86 лева.
От нестопанска дейност - загуба в размер на 172 670,99 лева.
Обобщен резултат от регламентирана и стопанска дейност – печалба в размер на 400 427,87 лева.

Справка за отчетените ПРИХОДИ и РАЗХОДИ в почивните база за 2014 година

Обект; Приходи; Разходи; Резултат

Шипково; 272 215,96; 245 939,56; плюс 26 276,40 лева
Обзор; 235 117,51; 232 373,01; плюс 2744,50 лева
Дряново; 100 383,99; 153 810,19; минус 53 426,20 лв.

Следващата точка от дневния ред бе приемането на проектобюджета за 2015 година. Той почти не се различава от бюджета за предходната година, тъй като на практика не са променени условията на неговото формиране. И този път е спазена процедурата на предварителното подработване и съгласуване на проектобюджета с председателите на всички регионални организации на ССБ. Проектобюджетът бе одобрен и приет с 10 гласа "за" и ще бъде предложен за утвърждаване в Общото събрание.
По точка 4 от дневния ред членовете на управителния съвет обсъдиха проекта на програма за дейността на Съюза на слепите за 2015 година.
Такава програма се приема ежегодно от пълномощниците на Общото събрание на ССБ и тя включва заложените дейности в програмата за мандата 2011-2016 г., приета на първото заседание на XVI Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ. Отчасти тя се явява потвърждаване и конкретизация на приетата програма за мандата, но освен това включва и мероприятия, планирани в изпълнение на проекти, и взети решения от ръководните органи на Сдружението. Програмата гарантира устойчиво развитие на организацията и многообразие от социални услуги, осигуряващи пълноценното социално включване на хората с нарушено зрение. Тя е отворен за допълване документ, който ще бъде обогатяван в зависимост от динамиката на обществените процеси в страната.
В състоялата се дискусия по тази точка членовете на УС изразиха своето безпокойство от ускорените темпове, с които членската ни маса намалява. Председателят на Съюза сподели, че ако темповете се запазят, след няколко години "ще останем 1000-2000 човека". За да се прекъсне, доколкото е възможно, тази негативна тенденция, ще трябва усилено да се работи с младите хора, с тези, които са потенциални наши членове и задължително с ТЕЛК.
Според г-н Радев трябва сериозно да се замислим дали си струва на всяка цена да си увеличаваме членовете, тъй като и имотите, и субсидиите намаляват. Един от най-сериозните проблеми се оказва мобилността на регионалните председатели, тъй като регионите са големи и много разпръснати и трудно се обхващат. Г-жа Желева отбеляза големите затруднения, които организациите срещат в работата си с ТЕЛК, поради техния отказ да предоставят данни с аргумента за опазване на личните данни. Дори да получат адреса на новоосвидетелствания и изпратят писмо, то не може да стигне, защото почти навсякъде входовете са заключени и няма сигурност в получаването на писмата.
Предвижда се да се разработи пакет от сериозни мерки за преодоляване на този сложен проблем.
Програмата бе приета и ще се внесе в Общото събрание.
След това заседанието се концентрира върху приемането на информацията за дейността на НЦРС - Пловдив за 2014 година.
Както и в предишни години, Националният център за рехабилитация на слепи в Пловдив отчита значими по обем и разнообразни по съдържание рехабилитационни услуги, които се предлагат на нуждаещите се хора със зрителни увреждания, а така също и на техните близки, на ресурсни учители, на работодатели и други. В обобщен вид данните за предоставените от Центъра услуги са следните:
- Основна рехабилитация - 119 човека;
- Курс за професионално обучение са преминали 18 човека;
- Обучение за придобиване на европейски сертификат за компютърни умения (ECDL) - 7 човека;
- Шест човека успешно са издържали теста за придобиване на европейски сертификат за компютърни умения (ECDL);
- Подпомогнати са били 5 деца със зрителни увреждания и със специални образователни потребности;
- 150 са получилите консултации и обучение по конкретни теми близки и приятели на лица със зрителни увреждания;
- Освен това специализирани консултации са предоставени на 20 преподаватели и съученици на слепи и слабовиждащи деца, които се обучават в масовите училища;
- Ресурсни учители - 20;
- Петнадесет клиенти на центъра бяха включени в занимания по арт-терапия - грънчарство, а петима по йога-терапия;
- В сесия по ритъм-терапия са взели участие 11 клиенти;
- 338 човека са получили консултации в новата за Центъра услуга - онлайн консултиране;
- 34 специалисти от центрове за социална рехабилитация и интеграция от страната са взели участие в организираните от НЦРС семинари;
- Проведени са също така и семинари с работодатели и с родители на деца-клиенти на Центъра;
- 11 човека взеха участие в обучение за придобиване на умения за кандидатстване за работа на свободния пазар на труда;
- Специалистите от НЦРС са организирали кръгла маса по проблемите на интеграцията на хората със зрителни увреждания, както и национална конференция, посветена на "Аспектите на нарушеното зрение";
- Продължава и предоставянето на възможности на студенти по специална педагогика да провеждат своята практика в Центъра.
Общо през 2014 г. от услугите на Националния център за рехабилитация на слепи са се възползвали 915 човека.
През отчетната година в НЦРС са постъпили общо 364 000 лв., от които 206 000 лв. от Държавния бюджет на Република България, от реализирани проекти - 146 000 лева, и 12 000 лв. са получени от дарения.
Членовете на управителния съвет дадоха висока оценка за работата на Центъра, от техните изказвания стана ясно, че продължава добрата координация между НЦРС и регионалните организации на ССБ. Представената от г-н Стефан Данчев информация беше приета единодушно.
Най-разгорещени, продължителни и оспорвани дебати предизвика следващата точка от дневния ред, която се отнасяше до предложенията за реорганизиране и закриване на РСО.
Предложенията за промени бяха следните:
1. Мария Картулева предложи РСО Кюстендил да се влее в РСО Благоевград.
2. РСО Силистра да премине към РСО Русе.
3. Центърът на организацията, която досега функционира като РСО Дряново, да бъде преместен в Габрово.
Предложението на г-жа Картулева получи 8 гласа "за" и по този начин РСО Кюстендил преминава към РСО Благоевград. С аргумента, че Габрово е областен град и там съществуват много повече възможности за решаване на проблемите на хората със зрителни увреждания, както и потенциално по-голямото количество работни места за младите хора, с 9 гласа "за" и 1 "въздържал се" членовете на УС взеха решение центърът на РСО Дряново да се премести в Габрово. Предложението РСО Силистра да се влее в РСО Русе получи подкрепата само на трима членове на УС и следователно беше отхвърлено. Силистра си остава самостоятелна регионална организация.
По точка 7 беше разгледана докладна записка от Лъчезар Шекеров - управител на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД, София относно икономическото състояние на "Успех Филтър ССБ" ЕООД, София, към 31.12.2014 година.
В предложения от г-н Шекеров материал се отбелязва, че към настоящия момент производството на филтри се превръща в едно от водещите производства в стопанската дейност на ССБ. Фабриката в София в последните няколко години се развива във възходяща посока, благодарение от една страна на дългогодишния опит и традициите и от друга страна на направените навременни инвестиции в технологичното и техническо обновяване, ориентирано към производството на промишлени филтри за чисти помещения. За отбелязване е, че ръководството на предприятието своевременно и адекватно отреагира на промените в обективните условия на пазара, изразяващи се в бурното развитие и все по-масовото приложение на нова и съвременна климатична и вентилационна техника в почти всички обществени и производствени сгради. Това от своя страна води до нарастващата потребност на пазара от различни по видове и технически качества филтри за чисти помещения като задължителен консуматив при сервизното обслужване на тази техника.
Можем определено да отчетем стабилизиране и постепенно нарастване на крайния финансов резултат на предприятието. От приложения отчет се вижда тенденция на устойчиво увеличаване на печалбата от производствена дейност, която през 2010 г. е била 75 000 лв., а през 2014 е вече 174 000 лева. Това се дължи основно на значителното нарастване на обема на произвежданата продукция в предприятието. На фона на голямата стагнация във всички сфери на икономиката в страната през последните 4-5 години предприятието запазва трайна възходяща тенденция за нарастване на произведената и реализираната продукция. За отчетната 2014 година реализираните приходи от готова продукция в предприятието са 873 хил. лв., при 567 хил. лв. през 2010 година.
Положителен ефект върху финансовия резултат несъмнено оказва и стремежът на ръководството към стабилно намаляване на разходите. Разходите за труд за петгодишния период се задържат на относително еднакво равнище, но в същото време отчитаме намаляване на числеността на персонала от 54 бройки през 2010 г. съответно на 44 през 2013 година. Така в предприятието е налице значително увеличение на обема на произведената и реализираната продукция при устойчивост и дори леко намаляване на броя на ангажираните в производството работници и служители.
Ръководството полага непрестанни усилия за технологичното и техническото обновяване, като се използват основно възможностите за привличане на външно финансиране по спечелени бизнес проекти.
От друга страна голямото многообразие в асортимента, силното присъствие на утвърдени в бранша световни фирми за производство на филтри за ДВГ, както и липсата на по-сериозни инвестиции в производството им през годините предопределиха изготвянето на този вид филтри да не се развива и постепенно да заеме второстепенно място. В момента последните съставят около 15% от общото производство на филтри във фабриката и продуктово-стоковата гама на предприятието е изцяло насочена към промишлените филтри. В някои от видовете филтри за чисти помещения, разработени, сертифицирани, внедрени в производство и предлагани на пазара, предприятието се явява единствен производител в страната, което му дава добри позиции в конкурентната среда с по-скъпите европейски аналози.
В немалка степен за добрите резултати допринася постепенното заместване на ръчните производствени операции като рамкирането, окомплектоването и опаковането на филтрите с подходящи за целта автоматизирани машини.
Всички разходи за обслужване на материалната база, прилежащите площи и вътрешната инфраструктура се поемат от предприятието, както и съответните данък сгради и такса смет.
Като изключим задълженията за данък сгради и такса смет, предприятието няма други задължения освен текущите.
Сериозен проблем за предприятието са били натрупаните през годините суми за данък сгради и такса смет. През миналата година след предприети действия в Общината тези задължения бяха редуцирани до 89 хил. лева. А от август до края на отчетната 2014 година бяха изплатени задължения за данъци и такса смет на стойност 45 хил. лв., така че към 31.12.2014 г. остават дължими само 44 хил. лв. (в последната сума са включени и текущите за 2014 година 18 хил. лв.).
В предприятието през 2014 г. са осъществени строителни и ремонтни дейности по спечелен социален проект през април в АХУ на стойност 40 хил. лева. Успешно е завършен и спечеленият бизнес проект на стойност 98 хил. лв. - основно за закупуване на нова техника, като по този проект са назначени и нови двама души с нарушено зрение.
Членовете на управителния съвет изразиха своята удовлетвореност от добрите резултати и перспективите за развитие на "Успех Филтър". От своя страна председателят на ССБ г-н Васил Долапчиев настоя управителят на предприятието в кратки срокове да изготви сравнително дългосрочна програма за неговото развитие, която естествено ще бъде представена на вниманието на управителния съвет, след което информацията беше приета и заседанието продължи с разглеждане на следващата точка от дневния ред. Тя отново беше свързана с проблемите на стопанската дейност на Съюза. На вниманието на управителния съвет беше предложена докладна записка от управителя на холдинга г-н Лъчезар Шекеров, отнасяща се до необходимата концентрация на електроинсталационното производство в системата на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД.
През изминалите месеци читателите на списание "Зари" бяха редовно информирани за резултатите, които бяха представяни на всяко заседание на управителния съвет, от ежемесечния мониторинг върху дейността и състоянието на предприятията на ССБ във Варна и Дряново, който се извършваше от централата на холдинга.
На това заседание беше представен аналитичен материал, който обхващаше тяхната дейност през последните пет години.
Констатацията е неприятна, но е факт. В предприятията се забелязва трайна тенденция на спад на реализацията и отчитане на значими финансови загуби. По наличните оперативни данни и двете предприятия приключват и 2014 г. на загуба.
Г-н Шекеров обръща внимание на това, че за създалото се неблагоприятно състояние са повлияли много и разнопосочни фактори. На първо място трябва да се постави общото неблагоприятно състояние и стагнацията на вътрешните и външните пазари и продължаващата икономическа криза във всички сектори на икономиката в страната, особено в новото строителство, както и нелоялната конкуренция. В докладната записка се дава кратко обобщено описание на актуалното състояние на предприятията в Дряново и Варна към края на миналата година.
"Успех" - Дряново приключва вече пета поредна година на загуба, която само за 2014 г. е в размер на 136 хил. лева. Отчетеното постепенно спадане на обема на реализираната продукция през последните години - от 246 хил. лв. през 2010 съответно на 213 хил. лв. през 2013 г., определено е основната причина, водеща до затвърждаването на отрицателната тенденция за намаляване на крайния финансов резултат от дейността. През 2014 г. в предприятието бяха предприети мерки за намаляване на разходите за производство, с цел същите да съответстват на обемите на реализираната продукция. В тази насока най-забележително е снижаването на разходите за труд, което се постига със съкращаване на персонал или постепенно намаляване поради излизане в пенсия на част от работниците и съвместяване на дейности и различни операции в производствения процес. Така броят на заетите в предприятието лица пада от 48 през 2010 г. до 22 в края на 2014 година.
Числеността на наличния към момента персонал е на санитарния минимум, необходим за осъществяване на производствения процес, и по-голямо намаление при така съществуващата материално-техническа база и технология на производство на електроинсталационните изделия в клона е невъзможно.
От друга страна, въпреки стагнацията на пазара и намалените обеми на реализация, се наблюдава относително запазване на нивата на продажбите на някои изделия от производствената номенклатура на предприятието. Става дума най-вече за влагозащитените ключове и контакти за външен монтаж и за вграждане, които години наред запазват реномето си на качествени български продукти. Добър прием на пазара намират и изделията от серията "Селект".
От казаното дотук можем да направим следния извод - от една страна има тенденция на запазване на пазарната ниша на някои търсени и успешно продавани производствени артикули на стойност около 180-200 хил. лв. годишно. От друга страна при този предполагаем обем на реализация и невъзможност за по-нататъшно намаляване на административно-производствените разходи не се виждат перспективи за оздравяване на "Успех" - Дряново.
В "Успех Елком ССБ" ЕООД, Варна също се наблюдава натрупване на загуби за последните пет години. Само за 2014 г. тя възлиза на 121 хил. лв. спрямо 183 хил. лв. загуба за 2013 г. и съответно 61 хил. лв. за 2012 г.
Значително намалената реализация и неадекватното и закъсняло намаляване на разходите по необходимост са довели до генериране на значими финансови загуби през последните няколко години. Така например при намаление на реализираната продукция от 578 хил. лв. за 2010 г. на 260 хил. лв. за 2014 г. е реализиран спад с 55%. В същото време разходите за труд спадат за същия период само с 19.1%.
Назначеното в началото на 2014 г. ново ръководство пое линия на внимателно подменяне на заетите лица на пенсионна възраст. Това беше много труден процес, защото, макар и само за ограничено време, се стигна до положение, при което персоналът не намаляваше, а нарастваше. За да се избегнат сривове в производството, процесът премина през дублиране на персонала при обучението и предаването на работата. Все пак в края на годината дублиращите работници бяха освободени. Така е постигнато оптималното към момента съкращаване на персонала, а заедно с това на мястото на специалистите на пенсионна възраст са наети по-млади хора.
В резултат на тези действия числеността на персонала се редуцира на 34 бройки към 31.12.2014 година.
Много ниската реализация на готова продукция през първите три месеца в размер само на 26 хил. лв. оказва трудно преодолимо влияние върху крайния финансов резултат на предприятието. През следващите месеци се забелязва тенденция на повишаване на количествата на реализираната продукция и съответно на финансовия резултат. При обем на реализирана продукция от 40 хил. лв. за октомври и 52 хил. лв. за ноември е постигнат положителен финансов резултат за двата месеца - съответно 4 хил. лв. и 6 хил. лв. печалба. Тази печалба не може да компенсира загубите, реализирани през първото полугодие, но донякъде тези стойности ни дават представа за необходимия минимален обем на произведена и реализирана продукция, при който предприятието може да не генерира загуба. Естествено този извод ще бъде валиден само при условие на запазване или дори на намаляване на отчетените разходи за производство, постигнати през двата печеливши месеца.
В своята докладна записка г-н Шекеров стига до извода, че продължаването на досегашния начин, по който се осъществява дейността "Производство на електроинсталационни изделия" в системата на ССБ, неминуемо ще доведе до невъзможност от възпроизводство, невъзможност за покриване на разходите за производство и в крайна сметка до фалит и на двете предприятия. Ето защо напълно логично се поставя въпросът дали въобще е възможно да се предотврати опасността от тотално прекратяване на това производство в предприятията на Съюза на слепите.
За избягването на фалита е необходимо да са налични от една страна възможности да продължи производството, а от друга - да съществуват реални възможности за реализация на един екзистенц-минимум от произвежданите изделия. От това следва, че оцеляването на производството на електроинсталационни изделия минава през неговото ограничаване само до производството на тези изделия, които се търсят на пазара и отговарят на изискванията за съответствие на качество и цена. Другото задължително условие за продължаването на това производство се свежда до изискването производствените разходи в никакъв случай да не са по-големи от приходите, получени от продажбата на произведената продукция.
Достигнатите поотделно от двете предприятия обеми на реализация са такива, че те не могат да покрият разходите, които се правят във всяко едно от тях. Съдейки от сегашното положение на пазара, може да се твърди, че "Успех" Дряново е способно да достигне до 200 000 лв. годишна реализация, а "Успех" Варна до 260 000 лева.
Тези обеми, взети поотделно, не са достатъчни да покрият производствените разходи на двете предприятия. Направените анализи обаче дават основания да се приеме, че те ще бъдат напълно достатъчни за гарантиране на положителен баланс от дейността, при условие че те обединени се съпоставят с разходите само на едно от двете предприятия.
Единственият възможен и реално осъществим изход е обединяването и концентрацията на производството в една производствена единица и съкращаване на дублиращите се административни и производствени разходи, необходими за производството на минимален годишен обем от 460-480 хил. лева.
В резултат на направените сериозни анализа ръководството на холдинга стига до извода, че е по-целесъобразно и перспективно съществуващото производство на електроинсталационни изделия в клон Дряново да бъде преместено в "Успех Елком ССБ” ЕООД - Варна.
Като се има предвид, че членовете на управителния съвет се занимаваха с обсъждане на актуалното състояние на двете предприятия на почти всяко свое заседание, не е изненадващо, че предложените от г-н Шекеров решения бяха приети, без да предизвикат разгорещени дискусии.
И така, като взе предвид изложените факти и направените анализи в разглеждания материал, управителният съвет реши:
1. Закрива "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - клон Дряново и премества съществуващото производство в "Успех Елком ССБ" ЕООД - Варна.
2. Възлага на управителя на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - София и управителите на "Успех Елком ССБ” ЕООД - Варна и "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - клон Дряново да направят необходимата организация за демонтаж в Дряново, транспортиране до Варна, монтаж и пускане в действие на предварително определените и нужни за производство машини, съоръжения и инструменти.
3. УС одобрява изразходването на необходимите средства за извършване на преместването на производството в размер на 38 хил. лв., определени на "Успех Елком ССБ" ЕООД - Варна. Осигуряването на средствата ще бъде за сметка на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД, София.
4. УС одобрява изразходването на необходимите средства на "Успех ССБ Холдинг" - клон Дряново в размер на 50 хил. лв. за покриване на задълженията към момента на закриването към персонала и доставчици. Осигуряването на средствата ще бъде за сметка на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД, София.
5. Да се стартира процесът на вливане на дъщерното дружество "Успех Елком ССБ" ЕООД - Варна в "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - София.
6. Преобразуващото се по-горе дружество се прекратява без ликвидация.
Членовете на управителния съвет трябваше след това да вземат отношение по повод предложението на г-н Долапчиев за отпускане на средства за участие на най-добрия незрящ шахматист на България Расим Низам в петите световни игри на Международната спортна асоциация на незрящите (IBSA), които ще се проведат от 8 май до 18 май 2015 година в Сеул, Южна Корея. В тази връзка УС реши да подкрепи предложението и да осигури необходимите финансови средства за участието на нашия представител и неговия треньор в това много авторитетно международно спортно събитие.
Както обикновено и на това заседание бяха разгледани две предложения за награждаване на личности, допринесли за развитието на делото на незрящите в България. За заслуги към дейността на Съюза на слепите в България и във връзка с пенсионирането й със сребърна значка беше удостоена г-жа Калина Трифонова от Варна. Също със сребърна значка за заслуги към дейността на Съюза на слепите и във връзка с навършване на кръгла годишнина беше удостоен г-н Методи Митов от София.

Димитрина МИХАЙЛОВАНазад

Всички статии на Брой 04, 2015

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ГЛАСОВЕТЕ НА НАШИТЕ КНИГИ
Един висок и суров тест за мен
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Монтана
КОНКУРС
Програма "Христо Ботев" на БНР обявява поетичен конкурс "Зрящи сърца" за хора с увредено зрение
ЛИТЕРАТУРА
Скандален, дори суперскандален!!!
ОТНОСНО
Кошничарска фиеста преди Връбница
СПОРТ
Състезание по стрелба с лък между журналисти и незрящи
Архив на изданието
1 2 3 4 5