Брой 05, 2015

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В управителния съвет на ССБ


На 3 май 2015 г. Управителният съвет на Съюза на слепите в България проведе своето последно редовно заседание преди петото заседание на ХVІ общо събрание на пълномощниците на организацията. След одобряване и приемане на протокола от предходното тяхно заседание членовете на УС преминаха към своята работа по същество, която започна с обсъждане на отчета за дейността на ССБ през 2014 година. Структурата на ССБ включва 16 регионални организации, обединяващи 103 териториални. В началото на разглеждания период в ССБ са членували 15 007 души, а към 31.12.2014 г. те са 14 437. От тях 6 зрящи. От членския ни състав с намалена работоспособност от 71 до 90% са 4 323 човека, а над 90% - 10 108. Новоприетите са 724 души. Прекратилите членството си в ССБ са 355. Починалите са 1 000. За пореден път беше обърнато внимание върху продължаващата тенденция на намаляване на числения състав на организацията. В последвалата дискусия г-н Тодор Радев - председател на регионалната организация на ССБ в Сливен, изрази становище, че може би ще бъде по-добре нещата да се оставят на техния естествен ход, защото иначе рискуваме да се превърнем в пенсионерски клубове. От своя страна председателят на ССБ препоръча да се направи по-широка дискусия по време на предстоящото в края на месеца заседание на общото събрание на пълномощниците. Наистина трябва да помислим за мерки, които могат да доведат до увеличаване на членската маса. В основата на нашата по-нататъшна работа трябва да се постави задачата да се опитаме да направим ежедневието на съюзните членове, ако не по-леко, то поне по-приятно.
На сериозно обсъждане членовете на УС подложиха и въпроса с трудовата заетост на младите хора. Борислав Лазаров - председател на РСО Кюстендил, постави въпроса за квалификацията и активността на младите хора. Председателят на Съюза информира, че по проблемите на заетостта на младите хора в Европейския съюз на слепите са представени два доклада, от които става ясно, че има две значими причини, които стоят в основата на техния понижен интерес към професионална реализация. Първата е така нареченият синдром "страх от провал" - т. е. несигурност и страх от евентуален неуспех, страх от възможното "несправяне с работата", тъй като инвалидността поражда комплекси, които водят до спад в активността, а оттам и до нежелание за работа. Втората, сериозна и особено притеснителна, причина е човешкият мързел. В Европа от всички хора с увреждания работят само от 15 до 17 процента. Никъде по света няма място, където всички хора с увреждания да работят. И точно поради това Съюзът на слепите трябва още по-усърдно да помисли за създаване на възможности за заетост за онези, които все пак искат да работят. Васил Долапчиев отбеляза, че трябва да се наблегне на предварителната работа с тях, за да могат желаещите да работят да разберат, че това е една сериозна отговорност, която те носят. В тази връзка г-н Павлин Ангелов - управител на предприятието на ССБ в Плевен, сподели своето безпокойство от неразбирането и отношението на някои от нашите съюзни членове към предлаганите им възможности за работа. Получава се така, че от една страна нямаме работа и доходите ни са ниски, а от друга - когато ни се предостави възможност, ние не желаем да се възползваме от нея. "Фрапантен е случаят, който имаме в момента в Плевен. Необходими са ни работници, които да работят в предприятието, макар и само сезонно, за да опаковат произведените капачки. Въпреки всички осигурени условия - транспорт и други всякакви удобства, преобладаващата част от младите хора не се отзовават. В случая дори не е необходима никаква специална квалификация. Проблемът има и още едно измерение, отнасящо се до трудовата дисциплина. Видно е, че някои хора трудно свикват с нея."
След този дебат работата по тази точка беше приключена и членовете на УС с пълно мнозинство приеха отчета за дейността на Съюза и ще го внесат за разглеждане в общото събрание.
Логично следващата точка от дневния ред беше посветена на разглеждането на докладна записка от Лъчезар Шекеров относно финансовия отчет за дейността на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД, дъщерните му дружества и клоновете. Управителят на холдинговото дружество поясни, че нещата в последните два-три месеца са много динамични, защото вече след изтичането на отчетния период започна преместването на производството на електроинсталационни изделия от Дряново във Варна.
През отчитаната година членовете на УС имаха възможност да се срещнат с ръководствата на всички наши предприятия и лично да проведат с тях задълбочени и подробни разговори за състоянието и набелязаните мерки за увеличаване на продажбите и стабилизиране на предприятията. За тези дискусии нашите читатели бяха своевременно информирани в материалите от предишните заседания на управителния съвет, поради това тук ще посочим само крайните финансови резултати на предприятията: Плевен - плюс 80 хил. лв., София - плюс 158 хил. лв., Стара Загора - минус 2 хил. лв., Шумен - минус 85 хил. лв., Варна - минус 174 хил. лв., Дряново - минус 136 хил. лв., Сливен - минус 11 хил. лв., Русе - минус 50 хил. лв., Пловдив - плюс 96 хил. лв., общо клонове - минус 124 хил. лв., Централа - минус 159 хил. лв., общо - минус 283 хил. лв.
Членовете на УС одобриха и приеха с 11 гласа финансовия отчет на холдинга и дъщерните му дружества и той ще бъде предоставен за разглеждане на пълномощниците в общото събрание.
Следващата точка от дневния ред беше разглеждането и приемането на информация за дейността на почивните бази на ССБ през 2014 година. Независимо от чувствителното подобрение на материалната ни база в почивните станции в Обзор, Дряново и Шипковски минерални бани и разнообразяването на предлаганите услуги, те продължават да са позиционирани на нискоценовия туристически пазар. Не на последно място при анализа на резултатите от тяхната дейност трябва да се имат предвид и социалните ангажименти на организацията към нейните членове, които се реализират при определянето на цените за всеки почивен сезон от УС на ССБ.
Тази политика на организацията е позволила в трите бази през 2014 г. да почиват над 1 731 членове на ССБ, техните семейства и придружители.
Отчитайки всички приходи и разходи на хотел "Хоризонт" Обзор, се вижда, че годишният му финансов резултат е печалба от 4 374 лева.

Почивна станция "Релакс" - Шипковски минерални бани

В историята на тази почивна база 2014 година ще остане като най-важния етап в нейното развитие. След осеммесечен ремонт, започнал през октомври 2013 г., на 18 юни 2014 г. беше въведен в експлоатация от РЗИ-Ловеч балнеолечебният и рехабилитационен център. Той предлага следните услуги:
- Водолечение - то включва тангенторна, хидромасажна, перлена и солни вани;
- Електролечение - оборудвано с апаратура за ниски и средни токове, ултразвук, магнит, вакуумотерапия;
- Топлолечение - луга и парафин;
- Кинезитерапия - фитнес, клетка на Роше, многообразие от уреди, раздвижващи различни стави;
- Кабинет по масаж;
- Сауна;
- Парна кабина;
За да имаме статут на медицински център, съгласно закона за лечебните заведения и наредба 30 за медицинския стандарт, след изграждането на необходимата материална база е сключен договор с Медицински център "Здраве" - град Троян. Направената инвестиция дава възможност на членовете на Съюза на слепите в България да продължат именно в нашата база да ползват правото си по чл. 42 от ППЗИХУ за балнеолечение и рехабилитация.
За да се отговори на съвременните изисквания за достъпност на публични сгради и да се създадат максимални удобства на клиентите на базата, беше изграден шестместен пететажен асансьор и платформа за инвалидни колички на входа на почивната станция. Общият размер на направената инвестиция възлиза на 545 хил. лева.
Управителят на ПС "Релакс" положи големи усилия да наложи на туристическия пазар новия продукт. Първите клиенти след приключването на ремонтните дейности бяха посрещнати на 6 юни 2014 година. За отбелязване е фактът, че пълна заетост базата поддържаше от 2 юли до 3 септември 2014. Беше постигната пълна, стопроцентова сезонна запълваемост на легловия фонд в продължение на 64 дни. За сравнение средно за целия курорт в изминалия активен туристически сезон е имало само 8 дни стопроцентова запълваемост на обектите.
Отчитайки всички приходи и разходи на ПС "Релакс", годишният финансов резултат е печалба от 26 276 лева.

Почивна станция "Поп Харитон" - Дряново

През 2014 година се работеше активно по популяризирането след пуска, както и по довършването на ремонта в почивната база на ССБ в град Дряново. Управителят на базата веднага започна активна кампания по рекламирането на обекта с цел запълването му през сезон 2014 година:
- Бяха подготвени оферти и снимков материал на диск.
- Бяха изпратени оферти по интернет на 450-500 туроператори.
- Имаше участия на туристически борси.
Отчетните данни за първата година от експлоатацията на обновената почивна станция "Поп Харитон" са както следва: общият брой на лицата почивали в базата е 1 650, от които над 250 са членове на ССБ. Броят на леглодните е 2 750. Преобладаващо посетителите и групите пребивават от 1 до 3 дни. Приходите са 86 617 лева. Разходите - 134 254 лева. Вземайки предвид всички приходи и разходи на ПС "Поп Харитон", годишният финансов резултат е загуба от 43 235 лева.
Тук трябва да се има предвид, че всъщност реалната загуба на станцията е само 3 000 лв., остатъкът от цитираната сума идва от обезценка на активи и амортизационни отчисления.
С 11 гласа "за" членовете на УС приеха информацията за дейността на почивните съюзни бази.
Следващата точка, с която УС продължи своята работа, бе докладвана от председателя на съюза. Тя се отнасяше до наскоро приключилото посещение на президента на Световната организация по брайлов шахмат.
Това посещение съвпадна съвсем неслучайно с едно съвсем подходящо за случая събитие. От 16 до 19 април 2015 г. в София се проведе международен турнир по шахмат с участието на 13 отбора от България и националните тимове на Сърбия, Румъния, Македония, Турция и Молдова. Турнирът основно беше организиран от председателя на РСО София и председателя на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" с подкрепата, разбира се, на националното ръководство на ССБ.
С цел разширяване на националния и международен авторитет на Съюза на слепите и спортната федерация през месец октомври 2014 г. председателят на ССБ отправи покана до г-н Лудвиг Бойтелхоф - председател на Международната асоциация по брайлов шах. Освен участието в откриването и закриването на международния турнир беше организирана среща на г-н Бойтелхоф с г-жа Фандъкова, кмет на София. На тази среща присъстваха и председателите на ССБ, РСО, Федерацията, а от страна на общината взе участие и зам.-кметът, отговарящ за младежта и спорта, г-н Чобанов. Нашата организация изрази благодарност за дългогодишната финансова подкрепа, която общината оказва за дейността на РСО и като цяло за провежданата от нея социална политика.
От своя страна г-жа Фандъкова заяви, че ръководството на общината ще продължи да осигурява средства за ежегодния международен турнир по шахмат. В своето изявление г-н Бойтелхоф даде висока оценка на организирания международен турнир по шахмат и за дейността на ССБ в областта на спорта. Той изрази своята подкрепа за кандидатурата на България за домакинство на европейското първенство по шахмат за незрящи през 2018 г. в София. Г-жа Фандъкова разпореди това събитие да бъде включено в спортния календар на столицата през 2018 година. Да не забравяме, че именно за тази година София е обявена за Европейска столица на спорта и провеждането турнир прекрасно ще се впише в цялостната дейност на общината.
Друга много важна и интересна среща беше срещата с г-н Красен Кралев - министър на младежта и спорта в правителството на Република България. Заедно с г-н Бойтелхоф в нея взеха участие и председателите на ССБ и спортната федерация. На нея от наша страна са поставени следните въпроси:
- за увеличаване годишната субсидия на федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания";
- за промяна в наредба № 2 за "Финансиране ремонта и изграждането на спортни зали и съоръжения", позволяваща държавно субсидиране на ремонта на спортни зали и съоръжения, ползвани от лицензирани федерации на хора с увреждания.
- за финансиране на преустройството и основния ремонт на сграда на ССБ, предоставена за безвъзмездно ползване на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания", с цел изграждането на спортен комплекс за хора с увреждания;
- за организиране на Европейско първенство по шахмат за незрящи през 2018 г. в София.
След проведената дискусия министърът на младежта и спорта поиска да му бъдат предоставени детайлни финансови разчети за предвижданото европейско мероприятие. Той пое ангажимента след запознаването с тях да изрази, надяваме се, положителното становище на ръководеното от него министерство.
По време на проведените разговори за сътрудничество г-н Бойтелхоф обеща да ни предостави цялата необходима информация за разходите на страната-домакин на подобно мащабно спортно събитие. Ние получихме и гаранции за последващи консултации от експерти на Международната асоциация по брайлов шахмат. В срок до декември 2016 г. трябва да изясним всички източници за финансиране на европейското първенство по шахмат, за да бъде официално обявено неговото провеждане в България.
С 11 гласа "за" управителният съвет прие информацията за посещението на президента на Международната асоциация по брайлов шахмат в България. Членовете на УС също с 11 гласа "за" решиха - "Подкрепя се организирането на европейско първенство по шахмат за незрящи през 2018 г. в България с организатори ССБ и Федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания".
По следващата точка членовете на УС изслушаха и приеха информацията на г-н Лъчезар Шекеров - управител на холдинга, във връзка с решението на УС на ССБ от 30 март 2015 г. относно закриването на производствената дейност на "Успех ССБ Холдинг" - клон Дряново и прехвърлянето на производството в клон Варна.
След приетите в края на март решения още в началото на април се пристъпи към набелязването на необходимите действия, създаването на организация за постепенно приключване на производствената дейност и съответното финансово обезпечаване на тези мероприятия. По тази точка УС реши:
1. Приема настоящата докладна записка относно разчетите за необходимите средства по прекратяването на производствената дейност на "Успех ССБ Холдинг"- клон Дряново.
2. УС одобрява изразходването на необходимите средства за покриване на задълженията на "Успех ССБ Холдинг" - клон Дряново към персонала, НАП, НОИ и други в размер на 60 хиляди лева. Осигуряването на средствата ще бъде за сметка на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - София.
Работата на УС продължи с разглеждането на информация за извършени от Контролния съвет на ССБ проверки. По думите на неговия председател - Емил Узунов, през отчетния период от представители на контролния орган са били посетени и съответно проверени всички търговски дружества и всички стопански субекти, собственост на Съюза на слепите в България. Направени са проверки и на всички РСО и на някои от ТСО, там където е възникнала необходимост за това. На своето последно заседание контролният съвет е заложил в програмата за дейността си да се акцентира особено на последващия контрол, т. е. да се съблюдава до каква степен се изпълняват решенията и препоръките, които са дадени от УС и контролния съвет. Членовете на управителния съвет приеха за сведения констатациите от направените проверки на КС с 11 гласа "за".
Във връзка с постъпило предложение от председателя на ТСО Хасково Георги Желев за закриването на РСО Кърджали и РСО Стара Загора и обединяването им в една нова организация с център Хасково с аргумента, че в тази окрупнена регионална организация ще се включат тринадесет териториални организации, което е твърде много, особено като се има предвид, че регионът е изключително разпръснат от географска гледна точка, управителният съвет с 11 гласа отхвърли това предложение.
Като последно решение в рамките на това заседание по предложение на РСО София беше прието решение за членство в Съюза на слепите да бъде поканен г-н Васимир Радулов - един от основните спонсори на РСО София. Решението беше прието с гласовете на всички членове на управителния съвет.

Димитрина МИХАЙЛОВАНазад

Всички статии на Брой 05, 2015

24 МАЙ - ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА
"Една малка нация като вашата може да бъде основополагащ камък на бъдещата култура на Европа"
300 000 000 пишат с нашата азбука
9 МАЙ - ДЕНЯТ НА ПОБЕДАТА
70 години от разгрома на Третия Райх
"Вашингтон Пост": Не забравяйте, че СССР спаси света от Хитлер
IN MEMORIAM
Валентина Мардеросова
ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ
"Епъл" представи официално своя смарт часовник
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ДО ЧИТАТЕЛИТЕ
Честит 24 май, скъпи приятели!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Кирково
Добрич
Левски
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Достойно за пример и възхищение
СПОРТ
Балканиада по шахмат за незрящи
Държавно първенство по лека атлетика за незрящи
Държавно първенство по голбал за девойки и жени
С воля за победа и през новата година
Архив на изданието
1 2 3 4