Брой 06, 2015

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

XVI Национално общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България


Пето заседание

На 27 май в почивната база на ССБ в Дряново се проведе последното за този мандат пето заседание на пълномощниците на XVI Национално общо събрание на Съюза на слепите в България.
От общия числен състав на събранието, формиран преди 5 години, наброяващ 57 пълномощници, в края на мандата останаха 55, като един от тях е починал, а на другия е отнета групата инвалидност. От заседанието отсъстваха 9 човека, като двама от тях бяха упълномощили свой колега да ги представлява. Така заседанието протече при кворум от 48 пълномощници.
След като избраха преброителите, всички почетоха с едноминутно мълчание и ставане на крака паметта на 1000 съюзни членове, напуснали редиците ни през изтеклата година, между които и видни активисти и общественици като Валентина Мардеросова, Генко Изворски и незабравимия Здравко Лекишев.
Предварително обявеният дневен ред бе приет без предложения за промени и заседанието започна работата си.
Като първа точка пълномощниците разгледаха отчета на ССБ за 2014 и програмата за дейността му през 2015 година. В предишна публикация бяха предоставени детайли от отчета, затова няма да се спирам подробно на тях, а по предложение на г-н Иван Крумов бяха допуснати коментари и по втора точка от дневния ред – финансовия отчет на ССБ за 2014, тъй като зад всяка дейност винаги стоят и конкретни суми.
Обсъжданията започнаха твърде вяло и като че ли никой не искаше да вземе думата пръв, но след няколкократни увещания и подкани от страна на председателя Васил Долапчиев пръв се престраши Иван Янев, който беше и най-младият сред присъстващите пълномощници.
В изказването си той изрази задоволство от устойчивостта на организацията ни, въпреки тежката ситуация в държавата, и постави висока оценка на извършената от съюзното ръководство работа. В същото време той сподели безпокойството си от сериозното редуциране на членския състав на Съюза и апелира организацията ни да се отвори още повече към обществото чрез засилени медийни изяви, популяризиращи Съюза на слепите и ползата от него за хората с увредено зрение. Другото сериозно предложение на г-н Янев се отнасяше до членството в ССБ. Според него Съюзът би имал голяма полза, ако започне да приема за членове хора с над 50 процента намалена работоспособност поради зрително увреждане, а не както е в момента – хора с над 71 процента. По негово мнение това би освежило "кръвта" на организацията и би довело в нея нови работещи съюзни членове.
Друг сериозен акцент от изказването на г-н Янев бе проблемът с достъпността и необходимостта Съюзът да постави решаването му сред основните си приоритети чрез настояване пред властимащите за спазване на нормативната уредба, която е перфектно изработена, но за съжаление само на думи. Като конкретен пример за бутафорна достъпност Иван Янев посочи Столичния метрополитен и призова съюзното ръководство да си постави ясната цел да се бори за достъпна среда за хората с увредено зрение.
Като трети основен акцент от изказването си той изтъкна лоялността, като разкритикува индиректно хора, членуващи едновременно и в други организации, които не застават в защита на нашия съюз, слушайки нападки по негов адрес по събранията на тези организации.
В качеството си на председател на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" г-н Янев отправи благодарност към ръководството на Съюза за неговата подкрепа към дейността на федерацията през изтичащия мандат.
Положителна оценка на отчета за дейността и финансовия отчет на ССБ даде и г-н Иван Крумов, който също изказа тревогата си по повод намаляващата численост на съюзните членове. За пореден път той призова към намиране на контакти с очните ТЕЛК и събиране от тях на имената на освидетелстваните хора със зрителни проблеми. Подобно на г-н Янев той също апелира към широки медийни изяви за популяризирането на ССБ в общественото пространство.
Проблема с намаляващата численост на членския състав постави и Асен Алтънов, който отчете драстична разлика в броя на членовете в РСО София от началото на председателството си до настоящия момент. Като основна причина за това той изтъкна възрастовия състав и застаряването на организацията като цяло, което довежда до численото й намаляване поради естествени причини. Наред с това напредъкът в медицината вече за щастие позволява зрението на много новородени и малки деца да бъде спасявано и съхранено, което пък е позитивен фактор.
Асен Алтънов постави много остро проблема с достъпността, като подчерта, че апелирайки и борейки се с държавата за достъпна среда, ние не обръщаме внимание на достъпността на нашите собствени сгради. Като пример той посочи същата тази почивна станция в Дряново, където стъпалата не са маркирани в жълт цвят за слабовиждащите хора. Оказа се, че всъщност те са маркирани, но маркировката била застлана с пътеки и поради това не личи. На външните стъпала обаче такава маркировка действително липсва.
Тук възниква естествено въпросът – ако дори в собствените ни бази, които са и най-посещаваните от невиждащи хора места, има проблем с достъпността, то как можем и доколко сме способни да отстояваме това си право пред общинските и държавни органи на властта.
Катя Кряжева апелира към по-сериозно обвързване на хонорарите на териториалните председатели с броя на членуващите в техните организации, така че те да бъдат по-заинтересовани от увеличаването му, на което някой шеговито подхвърли фразата "Член – левче, член – левче" и това поразведри обстановката.
Основната идея на г-жа Кряжева беше определянето на размера на хонорарите да става с по-малка разлика в броя членуващи в дадено ТСО, като той да се увеличава пропорционално на всеки 50 съюзни членове.
Г-н Тодор Радев напълно справедливо разкритикува липсата на организационен отчет тази година, който винаги е предоставян като отделен документ и е давал твърде точна представа за броя, възрастовия състав, зрителния и образователния статус на членуващите в ССБ. В продължение на много години този отчет е публикуван и в списание "Зари" и вероятно на много от читателите ни е направило впечатление, че тази година такъв липсва. Ако и от следващата година това не бъде коригирано, 2015 година ще постави началото на една негативна тенденция в ущърб на точността и прецизността.
Пламен Семов постави на вниманието на Общото събрание обръщение от живущите в комплекса на слепите в Дряново, прието на тяхно общо събрание, проведено на 29 април, на което е присъствал кметът на общината – д-р Иван Николов. Поканен е бил и председателят на ССБ, но навярно поради множеството си ангажименти не е присъствал, при все че в последно време Дряново се превърна в едно от любимите му места за посещение.
В прочетеното обръщение бяха засегнати проблеми, свързани с поддръжката на терена, пътищата и алеите, както и на останалата инфраструктура на територията на ж.к. "Успех". Конкретните предложения на живущите бяха до 5 юни да бъдат изплатени дължимите суми на общината и да бъдат задействани процедури по прехвърляне на инфраструктурата на комплекса към общината, за да може тя да ги стопанисва и поддържа.
Коментарът на Васил Долапчиев бе, че още преди няколко години по решение на УС на ССБ теренът е парцелиран и внесен в кадастралния план, като намерението е било тези приблизително 4 декара и половина да бъдат дарени на общината. Тогава обаче тя не приема дарението поради натрупани задължения на предприятието от данък сгради и такса смет. След положени максимални усилия проблемът с дължимите данъци и такси е разрешен, в края на 2014 и началото на 2015 година всичко е изплатено и към днешна дата собственикът на сградата няма задължения към община Дряново. Председателят обясни, че не е присъствал на събранието на живущите в ж.к. "Успех", но се е срещнал преди това с кмета на Дряново, където е бил обсъден въпросът за подновяването на процедурата по приемането на дарението. Целта е процесът да бъде приключен преди датата на местните избори. Дряновци получиха уверението на г-н Долапчиев, че от страна на Съюза всичко необходимо по прехвърлянето е извършено и остава само общинският съвет да вземе решение за приемане на дарението. Председателят също пое ангажимента да положи усилия за активизиране и ускоряване на процедурата.
След това пълномощниците приеха отчета на Управителния съвет на ССБ за 2014, финансовия отчет за 2014, както и програмата за дейността на ССБ за 2015 година. Пълният текст на програмата ще бъде публикуван отделно.
Като следваща точка членовете на Общото събрание разгледаха и коментираха отчета на Контролния съвет на ССБ за периода 1 май 2014 – 30 април 2015 година.
През отчетния период контролният съвет е провел три заседания, на които са обсъдени резултатите от извършените проверки. Отчетът на КС е добре структуриран и дава ясна и пълна картина за дейността му през периода. Извършените проверки са обособени по раздели – проверки в търговските дружества и клонове, където са извършени 6 проверки, проверки на организационни структури, където извършените проверки са 4, проверка на сигнали и жалби, където разгледаните сигнали и жалби са 3 на брой.
В отчета се отбелязва, че през отчетния период е засилен последващият контрол и за съжаление е установено, че част от отправените препоръки не са изпълнени. Подчертано е, че председателите и управителите на проверяваните организации и техните сътрудници възприемат проверките като коректив, като се придържат към мнението, че тези проверки спомагат за усъвършенстването на работата им.
Както обикновено, регионалните контролни съвети са изпратили до КС приетите от тях програми и отчети за дейността си и протоколите от извършените проверки. Регионалните контролни съвети са представили в КС горецитираните документи в срок. За този период РКС са извършили проверки на 30 ТСО.
На свое заседание от 24.04.2015 г. КС е приел програма за дейността на контролните органи на ССБ за периода 01.05.2015 – 30.04.2016 година.
Председателят на контролния съвет г-н Узунов добави, че през целия вече изтичащ мандат КС е завършил един пълен цикъл от проверки на стопанските обекти и организационните структури на Съюза и оттук нататък следва да се търси по какъв начин и в каква степен са изпълнени дадените препоръки, възприети от УС.
Висока положителна оценка на тазгодишния отчет на КС даде г-жа Лиляна Елицина, ползвайки при това архаичното наименование от 80-те години на миналия век "Ревизионна комисия". Тя подчерта, че за да бъдат полезни пълномощниците на НОС, те трябва да са преди всичко подробно и добре информирани в отчетните документи. Наред с информираността, обаче, добре е нашите избраници да използват и правилната терминология и да боравят с актуалните наименования на съюзните органи и структури, за да не оставят впечатлението за слаба компетентност.
Отчетът на Контролния съвет на ССБ бе приет от пълномощниците с пълно мнозинство.
Приета бе и информацията за дейността на търговските дружества на Съюза на слепите, включваща специализираните предприятия, доколкото такива са останали, и почивните бази.
Иван Крумов изрази задоволството си от усилията, които се полагат за съюзните почивни бази. Относно стопанската дейност той апелира усилията да се концентрират повече върху намирането на външни пазари за произвежданите изделия, ако е необходимо дори и на друг континент. По мнение на г-н Крумов приходите от наеми би следвало да бъдат помощно средство, допълнителен доход, а акцентът трябва да бъде върху същинското производство на качествени изделия и тяхната реализация на пазара.
Иван Янев изказа мнението си, че в момента Съюзът на слепите е в крак с българската икономика по отношение на туризма, а по стопанската дейност той изрази задоволството си от реализацията на филтрите, произвеждани в софийското предприятие.
Обобщен анализ на цялата стопанска дейност направи в изказването си Борислав Лазаров, като не пропусна да подчертае, че основните приходи по това перо идват в системата благодарение на наемите. Той сериозно акцентира върху необходимостта да се реши въпросът с узаконяването на земята на територията на "Успех" - София, където се намира търговската борса. Лазаров изказа убеждението си, че ССБ не е бедна организация, но е необходимо да управлява средствата си правилно, така че те да носят печалба.
Наред с това той постави сериозно въпроса за почивните бази на ССБ. Борислав Лазаров попита директно каква е крайната цел – бизнес или социална услуга за хората с увредено зрение, след вложените в тях милиони левове за ремонти и реконструкции. До момента и трите почивни бази се самоиздържат и инвестираните в тях средства остават като субсидия на ССБ към почивното ни дело, в което няма нищо неправилно. От друга страна, ако целта е да се печели от туризъм, по какъв начин да се случи това и доколко въобще е уместно да се мисли в тази насока. Според г-н Лазаров Съюзът трябва да си отговори на този въпрос преди да продължи да налива пари, без да има налице реална възвръщаемост, така че поне да не е на загуба. Затова, по негово предложение, почивните бази ще се отчитат пред управителния съвет на всяко шестмесечие.
Според Тодор Радев на настоящото Национално общо събрание не стигнаха силите да прецени окончателно ще развива ли ССБ стопанска дейност, или ще я преустанови. Той изказа надежда следващото общо събрание да намери сили и да има разума да намери решение на този изключително важен за организацията ни въпрос.
Без нито един коментар пълномощниците приеха информацията за дейността на НЦРС - Пловдив, която сякаш по инерция продължава да фигурира в дневния ред на Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ, въпреки че Центърът от години е отделно юридическо лице на отделен държавен бюджет. Ръководствата на двете организации поддържат изключително добра връзка и комуникират отлично помежду си, но може би следва да се помисли дали за в бъдеще тази информация да не отпадне, още повече че пълномощниците я приеха единодушно и тази година без каквито и да било коментари.
По измененията в структурите на ССБ, въпреки очакванията, коментарите бяха също твърде оскъдни. Въпросът беше поставен на обсъждане от председателя на Съюза още от началото на второто полугодие на миналата година и постепенно, след множество срещи с регионалните и териториални председатели, придоби конкретен окончателен вид. Беше постигнато някакво относително съгласие за сливането на РСО Кюстендил с РСО Благоевград, както и за изместването на центъра на РСО Дряново в Габрово, но като цяло, по думите на Васил Долапчиев, проблемът за структурата на ССБ остава отворен.
Първа взе отношение г-жа Елицина, която бе категорично против умишленото и изкуствено увеличаване на броя на членската маса. По нейни думи целта ни е да съхраним Съюза на слепите като организация, а не да се борим за увеличаване на броя на членовете му. В същото време г-жа Елицина бе категорично против предложението на Иван Янев Съюзът да се отвори към приемането за свои членове на хора с 50 процента намалена работоспособност по зрение. Тя изтъкна несравнимите различия в потребностите на хората с 50 и 70 процента намалено зрение и подчерта, че едно такова отваряне на ССБ би довело до изместването на приоритетите на организацията ни.
Тук не мога да не се съглася с мнението й, тъй като при евентуално разширяване на границите рискуваме след няколко години незрящите да бъдат изместени на заден план и все по-малко да се обръща внимание на техните потребности.
По въпроса за преструктурирането г-жа Елицина призна, че това е много болезнен въпрос, поне за част от съюзните членове по отношение на комуникацията, въпреки че и в момента посещаемостта дори на отчетно-изборните събрания в София е твърде ниска.
Единственият начин незрящите хора, особено по-младите да бъдат привлечени да взимат участие в съюзния живот е чрез дейности, които се нуждаят от финансиране, а огромната част от финансирането в момента се разходва за издръжка.
Иван Крумов определи предложените структурни промени като козметични, като предложи да се мисли сериозно и за териториалните структури на Съюза.
Катя Кряжева направи предложение регионалните центрове да станат два – единият да остане в Габрово, а вторият да се създаде в Горна Оряховица, като се аргументира с големия брой членове на Съюза в близост до Горна Оряховица. В подкрепа на това предложение имаше само един глас и всеки може да се досети чий беше той.
В края председателят на ССБ поясни, че създаването на нови регионални организации би имало икономически нулев ефект, тъй като средствата, които ще се отделят за заплати на новите регионални председатели, ще погълнат средствата за хонорари на териториалните. Освен това комуникацията със съюзните членове също би пострадала сериозно, тъй като основно тя протича с териториалните председатели. По мнение на г-н Долапчиев на този етап териториалните структури трябва да се запазят в настоящия си вид. Въпреки сливането на някои от териториалните организации в последно време и редуцирането на техния брой от 108 до 98, тристепенната структура на ССБ следва да се съхрани, бе мнението на председателя. Друг аргумент в полза на това бе, че в лицето на териториалните председатели Съюзът разполага с потенциален кадрови ресурс, тъй като голяма част от младите хора започват и набират опит именно като председатели на ТСО.
Останалите две предложения от управителния съвет бяха приети с мнозинство.
По този начин се сливат РСО Кюстендил и РСО Благоевград, като центърът ще бъде в Благоевград, и съответно центърът на РСО Дряново се премества в Габрово, като ще продължи да извършва дейността си на територията на досегашните три области – Ловеч, Габрово и Велико Търново.
Пълномощниците гласуваха и бюджета на ССБ за 2015 година.
В комисията по жалбите нямаше постъпили такива и с това XVI Национално общо събрание на ССБ приключи последното си заседание.
С какво ще се запомни този мандат на съюзното ръководство?
Може би първото, за което всеки от членовете на Съюза ще се сети, са усилията, полагани по приключването на ремонтните работи в почивната станция в Дряново и пускането й отново в експлоатация. Следващата асоциация неизбежно е закриването на дряновския производствен клон и структурните промени. Заинтересованите пък ще помнят гръмкото лишаване от членство на Георги Петрушев и изпадането в немилост на софийския спортен клуб "Пираните".
Ние, екипът на редакцията, пък се надявахме, че най-сетне ще получим щатен зрящ сътрудник и нормални условия за работа. Въпреки това надеждите ни и през този мандат не се оправдаха и дори звукозаписващата техника, с която се налага да работим, често ни изиграва лоши шеги, тъй като не е достъпна за ползване от незрящи.
По време на настоящия мандат въпросът с помощно-техническите средства намери своето решение и в момента ССБ предлага твърде широка гама от тях, като поема 20 процента от стойността им в улеснение на членовете си. За петгодишния период в структурите на Съюза бяха успешно привлечени млади хора, които постепенно се утвърждават като добри и дееспособни кадри в системата. Наред с това беше изработена програма за работа с деца и младежи и бе сформирана младежка комисия за решаването на техните проблеми.
Въпреки сложната политическа обстановка в България и на фона на динамичните политически процеси, все пак бяха извоювани някои изменения в Закона за интеграция на хората с увреждания. Благодарение на непрекъснато оказвания натиск, в края на 2012 година България най-сетне ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. През 2011 бе приета дългосрочна Национална стратегия по заетостта за хората с увреждания. За съжаление и тук е уместно да се каже, че нещата звучат прекрасно, но само на хартия, защото нивото на безработица сред тази социална прослойка е колосално.
Управителният съвет получи ново попълнение в лицето на Асен Алтънов и провеждаше редовно заседанията си в делови порядък, като се нагърбваше с вземането на някои решения от голяма важност за организацията ни.
След избухналите разногласия на първото заседание на XVI Национално общо събрание и отхвърлянето на представения от тогавашния КС отчет през последващите 5 години, под председателството на Емил Узунов, контролният орган изпълняваше функциите си ефективно.
С множество различни мероприятия Съюзът на слепите отбеляза достойно своята 90-годишнина през 2011 година, кулминацията на която бе тържественото събрание-концерт под патронажа на министър-председателя и с участието на всички активисти на организацията.
През 2012 година не по-малко тържествено Съюзът отбеляза и 50-годишнината на говорещата книга.
През тези пет години на заседанията на НОС слушахме изказванията предимно на няколко конкретни пълномощници, което остави впечатлението, че дори и с понякога неприложимите си мнения и предложения може би единствени те бяха мислещи и разумни хора. Сред пълномощниците имаше такива, чийто глас не прозвуча нито веднъж на заседанията и следва да си зададем въпроса какъв е бил смисълът те да бъдат избирани.
Остава да се утешаваме с надеждата, че следващите хора, които ще ни представляват във върховния орган на ССБ, впрочем в болшинството си техният състав ще остане непроменен, ще бъдат способни да мислят, да анализират, да бъдат по-активни и открито да изразяват мнението си.

Марина ПЕТКОВА 

Назад

Всички статии на Брой 06, 2015

IN MEMORIAM
Напусна ни през май 1975 година
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XVI Национално общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България
Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през периода 01.05.2014 – 30.04.2015
ЕВРОПЕЙСКИ ОБМЕН
Програма за обмен за младежи със зрителни затруднения в Анже, Франция – 12-17 април 2015
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Плевен
Монтана
Велики Преслав
Кърджали
Русе
ИСТОРИЯ
Погледни Апостола в очите
КОНКУРС
Традицията продължава
ПАЛЕЧКО
90 години Ден на детето
ПОЗДРАВ
Юли е!
СПОРТ
Низам с бронз от игрите в Сеул
Незрящ борец прави фурор в САЩ
Архив на изданието
1 2 3 4 5