Брой 06, 2015

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през периода 01.05.2014 – 30.04.2015


По решение на Контролния съвет на ССБ, взето с протокол № 2 от негово заседание на 28 юли 2014 година, публикуваме на страниците на списание "Зари" резултатите от направените проверки на КС.

През отчетния период Контролният съвет на ССБ и регионалните контролни съвети работиха като единна контролна система, имаща правото и задължението да контролира цялостната съюзна дейност съгласно Устава на ССБ, приетите съюзни документи и решенията на органите.
Контролният съвет на ССБ разглеждаше всички възникнали въпроси и решаваше проблемите колективно, а в изключителни случай, в съответствие с чл. 10 от Наредбата за контролната дейност на ССБ, решение по молбите, сигналите и жалбите между заседанията вземаше председателят на КС, за което информираше членовете на КС на следващо заседание.
Председателят на КС вземаше участие в заседанията на управителния съвет, като следеше за спазването на Устава на ССБ, нормативните документи и взетите решения.
През отчетния период Контролният съвет на ССБ проведе три заседания, на които бяха обсъдени резултатите от извършените проверки.
Тук е мястото да изнесем резултатите от направените проверки, изразяващи се в констатации и препоръки, внесени в УС за обсъждане и вземане на решения по силата на чл. 21, ал. 2 от Устава на Съюза на слепите в България.

РАЗДЕЛ I
ПРОВЕРКА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КЛОНОВЕ

1. Относно извършена проверка на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - клон Стара Загора.
Счетоводството се осъществява и финансовите отчети се изготвят в съответствие с изискванията на ЗС при съобразяване с основните счетоводни принципи. Предприятието осъществява счетоводството на основата на документалната обоснованост на стопанските операции и факти.
Текущото счетоводно отчитане се организира по реда, определен в Закона за счетоводството. Предприятието прилага утвърдената счетоводна политика на холдинга и утвърдения индивидуален сметкоплан също за поделенията на холдинга. Активите и пасивите на клона се инвентаризират в съответствие с изискванията на ЗС.
При извършването на проверката не се констатираха нарушения на Закона за счетоводството.
В проверявания период са извършени седем продажби на недвижими имоти, собственост на Съюза на слепите в България, стопанисвани и управлявани от "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - клон Стара Загора. Всички средства от продажбите на недвижима собственост са постъпвали по сметката на ССБ. През същия период са продадени и жилища (апартаменти) на база сключени предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти и след получаването на цялата договорена сума са сключвани и окончателни такива. Всички сделки са извършени в установената от Закона форма, като са изповядани пред частен нотариус с район на действие Старозагорски районен съд.
Не се констатираха нарушения на Наредбата за стопанисване, управление, ползване и продажба на жилищата и общежитията, собственост на ССБ, и Наредбата за реда и условията за разпореждане с недвижими имоти, собственост на ССБ и търговските му дружества, и разходване на получените средства от сделките.
2. Относно проверка на "Успех Металкап ССБ" - Плевен и "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - клон Плевен.
При извършване на проверката на търговското дружество и клона се установи, че са изпълнени значителна част от препоръките, дадени от предходна проверка във връзка с констатирани слабости. При извършването на настоящата проверка основно се констатираха слабости, свързани с отразяването и анализа на кредитни и дебитни салда, липса на подпис на главния счетоводител върху счетоводни документи, които обаче слабости са отстранени с последващи действия от страна на ръководителя на предприятието, видно от депозираното от управителя обяснение, а и по силата на заповед № 1/05.01.2015 година.
3. Относно проверка в "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - клон Русе и "Успех Елтех ССБ" ЕООД - Русе.
При извършване на проверката се констатираха нередовности при воденето на касовата книга, несвоевременно взети счетоводни операции и счетоводни записвания, което наложи намесата на главния счетоводител на ССБ за отстраняване на констатираните слабости. Предприети са действия по изпълнение на решение на УС на ССБ за вливане на "Успех Елтех ССБ" ЕООД - Русе, което вливане вече е факт.
Дадени са препоръки за фактически инвентаризации и констатиране на налични салда по материалните сметки.
4. Относно проверка в "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - клон Пловдив.
При направената проверка се констатира, че клонът има вземания, произтичащи от неплащане по наемни договори, за което са дадени препоръки относно предприемане на действия по събирането им. Налице са пропуски при отчитането на консумативи. Направена е проверка на действащите наемни договори, констатира се за част от тях, че е налице неизпълнение от страна на наематели по договорите, в смисъл неплащане на наемната цена. Направена е проверка на извършените СМР – констатирани са дребни пропуски, за което са дадени съответните препоръки.
5. Относно извършена проверка на ремонтни работи в "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - София.
Предмет на тази проверка бяха само извършените ремонти на сградата в Централно управление, находящо се в София, ул. "Найчо Цанов" 172, за периода 01.01.2011 – 31.12.2014 година.
Така извършените ремонтни работи са били наложителни и се изразяват в ремонт на санитарни възли на първи и втори етаж и стълбищна площадка, както и в ремонт на част от стаите.
6. Относно проверка в почивна база хотел "Хоризонт" - Обзор.
При извършването на проверката със задоволство се констатира, че е налице съществена и значителна промяна в положителна насока на фактическото положение на базата. Усъвършенстван е предлаганият туристически продукт. Обслужването на почиващите и гостите на хотела е на значително по-високо ниво.
Констатирани са пропуски при окомплектоването на дейностите, свързани с ремонтните дейности, и са дадени препоръки за тяхното отстраняване.

РАЗДЕЛ II
ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ


През отчетния период бяха извършени проверки на четири РСО - София, Бургас, Пловдив и Плевен.
Следва да се отбележи, че в организационно отношение проверените организации работят при спазване на устава и вътрешносъюзните нормативни документи. Разбира се, констатират се и слабости, които обаче са от такъв характер, че не могат да повлияят на направения по-горе извод. При извършването на проверките в РСО в състава на комисиите участваха председателите на съответните РКС.

РАЗДЕЛ III
ПРОВЕРКА НА СИГНАЛИ И ЖАЛБИ


През отчетния период КС се произнесе по следните жалби и сигнали:
1. По сигнал на председателя на РСО Бургас, внесен чрез председателя на ССБ в КС, относно прекомерност на хонорара на председателя и сътрудника на ТСО Поморие, бе извършена проверка от комисия в състав - председателя на КС на ССБ Емил Узунов, главния счетоводител на ССБ – Роза Янчева и председателя на РКС – Бургас Стойчо Миндов, на ТСО Поморие, при което се установи, че изнесеното в сигнала отговаря на истината, а именно, че хонорарът на председателя на ТСО Поморие и сътрудника е бил значително завишен в противоречие с вътрешносъюзните нормативни документи и отделно от това е бил за сметка на направените дарения от Община Поморие. КС, след като разгледа резултатите от проверката, даде препоръки на председателя на ССБ, респективно на председателя на РСО Бургас за превеждане на хонорарите в съответствие с вътрешносъюзните нормативни документи. Препоръките бяха изпълнени незабавно.
2. По сигнал на съюзния член Георги Иванов Костов за завишени цени и некачествен монтаж на външна блиндирана метална врата в общежитие, собственост на ССБ, находящо се в София, бул. "Европа" 138, комисия в състав - Емил Узунов – председател на КС на ССБ, и главния счетоводител на ССБ – Роза Янчева, извърши проверка на изнесеното в сигнала и установи, че фактите, изнесени в жалбата, не отговарят на истината, и след като резултатите от проверката бяха обсъдени в КС, същият постанови решение, с което отхвърли жалбата като неоснователна поради липса на нарушение.
3. КС разгледа открито писмо на група съюзни членове срещу Петър Йосифов - член на ССБ, член на РУС – София и председател на ТСО Люлин, относно злоупотреба от негова страна за сумата от 108 лева при предаване на отпадъчен материал на "Успех Филтър ССБ" ЕООД - София. След извършване на проверка на изнесените факти и обстоятелства в откритото писмо от комисия в състав - Емил Узунов – председател на КС на ССБ, Иван Бакърджиев - член на КС на ССБ, и Роза Янчева - главен счетоводител на ССБ, се установи, че е налице такава злоупотреба, което впрочем се признава и от самия Петър Йосифов, и с оглед на това същият е напуснал предприятието. КС оставя без уважение исканията на групата членове, а именно "искания до КС на ССБ за изключване на Петър Йосифов като член на ССБ и отзоваването му като член на РУС – София и председател на ТСО Люлин". КС не е компетентен да се произнесе по тези искания.
През отчетния период бе засилен последващият контрол и за съжаление следва да отбележим, че част от препоръките не са изпълнени.
Тук е мястото да отбележим, че председателите и управителите на проверяваните организации и техните сътрудници възприемат проверките като коректив, като се изрази мнение, че тези проверки спомагат за усъвършенстването на работата им.
Както обикновено, регионалните контролни съвети изпратиха до КС приетите от тях програми и отчети за дейността си и протоколите от извършените проверки. Регионалните контролни съвети представиха в КС горецитираните документи в срок. За този период РКС извършиха проверки на 30 ТСО.
КС на свое заседание от 24.04.2015 г. прие програма за дейността на контролните органи на ССБ за периода 01.05.2015 – 30.04.2016 година.
Контролният съвет на ССБ в изпълнение на дадените му от устава на организацията правомощия и в бъдеще ще продължава все по-задълбочено и отговорно да изпълнява приетата от ХVI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ програма и да контролира и изисква от останалите същото. Ще работи за повишаване на превантивния контрол по спазването и изпълнението на устава, нормативните документи и решенията на органите на ССБ, финансовата дисциплина, опазването и доброто стопанисване на имуществото на Съюза. Ще предлага и препоръчва търсене на най-строга отговорност от допусналите нарушения и ще предлага налагане на санкции за неизпълнение и безстопанственост.
Коментар - изключително важно е, че не са констатирани злоупотреби. В организационно отношение структурите на ССБ работят изключително добре при спазване на устава и вътрешносъюзните нормативни документи.

Емил УЗУНОВ,
председател на КС на ССБНазад

Всички статии на Брой 06, 2015

IN MEMORIAM
Напусна ни през май 1975 година
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XVI Национално общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България
Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през периода 01.05.2014 – 30.04.2015
ЕВРОПЕЙСКИ ОБМЕН
Програма за обмен за младежи със зрителни затруднения в Анже, Франция – 12-17 април 2015
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Плевен
Монтана
Велики Преслав
Кърджали
Русе
ИСТОРИЯ
Погледни Апостола в очите
КОНКУРС
Традицията продължава
ПАЛЕЧКО
90 години Ден на детето
ПОЗДРАВ
Юли е!
СПОРТ
Низам с бронз от игрите в Сеул
Незрящ борец прави фурор в САЩ
Архив на изданието
1 2 3 4 5