Брой 07-08, 2015

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В управителния съвет на ССБ


На 16 юни в рехабилитационната база на Съюза на слепите в България "Поп Харитон" в Дряново Управителният съвет на ССБ проведе своето първо заседание след петото заседание на ХVІ Общо събрание на пълномощниците. В самото начало членовете на УС одобриха и приеха протокола от тяхното предишно събиране.
Същинската работа започна с разглеждането на един въпрос, който се превърна в почти непреодолимо препятствие пред ръководството на организацията. Става дума за развитието на ситуацията около имот на ССБ на ул. "Хан Аспарух" в София. Проблемът датира още от първата половина на деветдесетте години на миналия век, когато Съюзът на слепите сключи договор за преотстъпването на право на строеж върху този имот, срещу което собственикът, т. е. ССБ, трябваше да получи малко над 30% от новопостроената -сграда.
В края на 90-те години, поради проблеми с първата фирма, договорът с нея беше преподписан с фирмата "Рони М". Новият предприемач извърши голяма част от строително-монтажните работи, но в един момент работата на обекта беше прекратена, а нашият контрагент стана все по-трудно намираем.
През 2004 г. със съдействието на адвокат Делова ССБ завежда дело срещу собственика на строителната фирма.
В хода на заседанието г-жа Делова запозна членовете на управителния съвет с развитието на съдебния процес за отстраняване на инвеститора, изграждащ обекта с преотстъпено право на строеж върху имота на ССБ в София, ул. "Хан Аспарух" № 17.
Делото по този случай е образувано на 28 април 2004 г. - т. е. преди 11 години, като са предявени два отделни иска. С тях се иска от съда да осъди ответника да заплати сума, която да се ползва от Съюза на слепите, за да се довърши започнатият строеж. Крайната сума, предявена след молбите за увеличение към 30 април 2010 г., е 359 807 лева, необходими към този момент за окончателното завършване на сградата, и 227 000 лева компенсация на Съюза за пропуснати ползи и причинени щети. Адвокат Делова акцентира върху това, че срещу нас седи един човек, за когото начинът, по който е постъпил към Съюза на слепите, е обичайна практика. Той намира перспективни терени и имоти и сключва договор със собствениците за възмездно преотстъпване на право на строеж. В началото строи много бързо - за осем месеца до кота "Било", а веднъж стигнеш ли кота "Било" - можеш да получиш и акт 14. А след получаване на акт 14 сделката не може да бъде развалена от възложителя.
След достигане на кота "Било" той започва да продава "на зелено" онова, което е договорено като негов дял от сградата. Продава всичко, прибира поне по 80 процента от получените суми, спира строителството, затваря строежа и изчезва. Напълно естествено хората, на които е прибрал парите, започват да го съдят за неустойки. В случая това са добросъвестни трети лица, някои от които са го осъдили. Те са в аналогично положение на нашето. Ние сме предоставили собственост, срещу която очакваме да получим по-голям и по-атрактивен имот, който обаче можем да получим само в случай, че сградата бъде окончателно завършена. Онези, на които инвеститорът е продавал "на зелено", са си дали парите с идеята, че срещу тях ще получат части от новопостроената сграда, но и те като нас могат да си получат закупените площи едва след завършването на сградата. Тя обаче не може да бъде завършена, тъй като инвеститорът е взел парите и е прекратил работата по нея. От своя страна той започва да предявява насрещни искове да му се заплати сума за материалите, които е вложил в строежа до момента на прекратяването на строителството, и използва всяка възможност, която законът му позволява, за да удължава съдебния процес. Във всички възможни (и съществени, и несъществени) случаи постоянно подава жалби и възражения до всички възможни инстанции и използва различни поводи, за да печели време.
За съжаление към днешна дата сградата е вече в плачевен вид и до голяма степен не отговаря на това, което е било договорено.
Адвокат Делова много подробно запозна членовете на УС с всички детайли на протичането на процеса. Тя даде информация и за това докъде са стигнали съдебните дела. В крайна сметка целта е от имота да се отстрани собственикът на "Рони М", който към този момент дължи само на държавата 252 000 лева за данъци и такси. Видно е, че си имаме работа с изключително обигран мошеник.
От 2004 до 2012 година делото е било влачено на първа инстанция. Вече сме стигнали до втора инстанция. Целта е да се отстрани фирма "Рони М" и с парите, които могат да се получат от имотите на "инвеститора", да се довърши обектът.
След информацията на адвокат Делова и произтеклото от нея задълбочено обсъждане работата на УС премина в разглеждане на финансовия отчет на Съюза за първо тримесечие на 2015 година, който бе приет с 11 гласа "за".
Следващата точка от дневния ред - отчет на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - София за първото тримесечие на 2015 година също не предизвика сериозна дискусия и отчетът беше приет с 11 гласа "за".
Работата на управителния съвет продължи с информация по преместването на активите на предприятието в Дряново във Варна. Пред членовете на УС бе отчетено, че организацията по преместването е била на изключително високо ниво. Във Варна също е показано високо ниво на готовност, в резултат на което на практика веднага е започнало поетапното внедряване на пристигащите машини и инструментална екипировка. Доставеното оборудване е напълно въведено в действие.
В цялата търговска мрежа вече са пуснати оферти, с които се предлагат влагозащитените контакти и ключове и изделията от серията "Селект". Ръководството на "Успех" очаква обемът на реализираната от предприятието продукция през второто шестмесечие да се увеличи поне с 30%. От това следва естествено увеличаване на приходите и като цяло подобряване на финансовото състояние на предприятието.
Обикновено третото и четвъртото тримесечие са сравнително по-силни периоди в реализацията на електроинсталационните изделия. Затова и г-н Шекеров изрази надежда, че като се вземе предвид очакваното увеличаване на приходите от реализацията и на дряновските изделия, дружеството във Варна може да достигне видимо по-добър резултат. За в бъдеще трябва сериозно да се мисли по въпроса за нови инвестиции в предприятието. Въпреки очакваното подобрение в резултат от концентрацията на електроинсталационното производство, без нови инвестиции няма да успеем задълго да се задържим на пазара на тези изделия и предприятието ще бъде обречено.
Всички плащания по преместването на оборудването са преведени и на Варна. Членовете на УС одобриха информацията и я приеха с 11 гласа "за".
След това управителният съвет продължи своята работа с обсъждане на докладна от Васил Долапчиев, председател на ССБ, относно "Финансови и количествени критерии за оценка на дейността на почивните бази, които УС на ССБ ще контролира на 6-месечен и годишен период". От докладната записка е видно, че предложените показатели за финансова и количествена оценка на дейността на почивните бази вземат предвид съществуващата практика, счетоводната информация, с която разполагаме и спецификите на туристическия бизнес. Те подлежат на коментар и промени с цел получаване на желаната информация от УС на ССБ в рамките на 6-месечен и годишен период. На това основание Управителният съвет реши да приеме предложените финансови и количествени критерии за оценка на дейността на почивните бази на ССБ.
В рамките на същата точка г-н Долапчиев предложи да се обсъди и още един проблем. Става дума за преразглеждане на решение от 2.10.2013 година, пр. № 5, т. 4, с което управителят на ПС "Релакс", Шипковски минерални бани се задължава да възстанови инвестираните от ЦУ на ССБ средства за изграждането на медицинския център за балнеолечение и рехабилитация и пететажния асансьор заедно с външната платформа за инвалидни колички. Програмата за подобряването на условията в базата, която е подкрепена и от членовете на УС, налага спешно извършване на основен ремонт в хотелската част. Средствата, които са необходими за тези дейности, вероятно ще надхвърлят сумата от 200 хиляди лева. Финансирането на този мащабен ремонт е изключително тежка и отговорна задача, с която ще трябва да се справи управителят на станцията в Шипково, като осигури необходимите средства от приходите от дейността на обекта. Тази трудна задача прави невъзможно изпълнението от страна на управителя на цитираното по-горе решение, поради което се налага обсъждане на необходимостта за неговата отмяна. След обстоен дебат управителният съвет реши - "Отменя решение на УС на ССБ от 2.10.2013 г., пр. № 5, т. 4".
До края на годината ще трябва да се проведат отчетно-изборните конференции на регионалните съюзни организации. На конференциите освен избор на ръководните органи на съответната регионална организация ще бъдат избрани и пълномощниците, които ще заседават в състава на ХVІІ Общо събрание на пълномощниците. Право и задължение на управителния съвет е да определи квотата за избор на пълномощници за общото събрание на организацията. В своята докладна записка г-н Долапчиев припомни, че към 31.12.2014 г. в ССБ членуват 14 400 човека със зрителни увреждания. Като изхожда от тази даденост, председателят на Съюза анализира два възможни варианта за определяне на квотите за избор на пълномощници. В първия вариант квотата би могла да бъде един пълномощник на триста души. При такова съотношение за пълномощници в общото събрание ще бъдат избрани 48 човека. Вторият вариант предвижда известно увеличаване на представителността на събранието, като се предлага съотношението пълномощник към брой членове, които той представлява, да бъде едно към 250. Ако се приеме този вариант, в общото събрание ще заседават 58 пълномощници.
Членовете на управителния съвет обсъдиха предложените два варианта за нормата на представителство. В своята докладна записка председателят на ССБ подкрепя решението, което ще доведе до по-голяма представителност, а именно един пълномощник на 250 души и общо събрание от 58 пълномощници.
След разгорещена дискусия управителният съвет реши:
1.Определя норма на представителство за избор на пълномощници за XVII НОСП на ССБ както следва:
А) на 250 съюзни членове - 1 пълномощник;
Б) при остатък над 125 съюзни членове - избор на още един пълномощник.
2. Приема норма на представителство при избор на резервни пълномощници както следва:
А) до 500 - 1 резервен пълномощник;
Б) от 501 до 1000 - двама резервни пълномощници;
В) от 1001 до 1500 - трима резервни пълномощници;
Г) над 1500 - четирима резервни пълномощници.
3. Отчетно-изборните регионални събрания на пълномощниците да се проведат през периода 15.09 - 30.11.2015 година.

Димитрина МИХАЙЛОВАНазад

Всички статии на Брой 07-08, 2015

АБСУРД
Петима квестори пазят незрящ ученик да не препише на матурата!
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2015 година
ГЛАСОВЕТЕ НА НАШИТЕ КНИГИ
Запознайте се с Даниела
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Плевен
Кърджали
ИНТЕРВЮ
Екстремно изживяване
КОНКУРС
И се нареди сред баш майсторите
Щастливец
ЛЮБОПИТНО
Историята на едно специално кино в Пекин
Доброто няма почивен ден. Разказ за една разходка със слепи хора в парка.
НАСАМЕ С КЛАСИКАТА
165 години от рождението на Иван Вазов
ПРОЕКТИ
"Гражданска инициатива за уеб-достъпност в публичния сектор"
ПЪТЕПИС
По долината на река Сома
РАЗКАЗ
Куче за слепеца
СПОРТ
Държавни първенства по шахмат за жени и мъже със зрителни увреждания
ТЕХНОЛОГИИ
Български таблет за незрящи с престижно отличие
Архив на изданието
1 2 3