Брой 07-08, 2015

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2015 година


Политиката на организацията през текущата година включва заложените дейности в програмата за мандата 2011-2016 година, приета на първото заседание на XVI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ. Тя включва и мероприятия, планирани в изпълнение на проекти, и взети решения на ръководните органи на сдружението. Програмата гарантира устойчиво развитие на организацията и многообразие от социални услуги, осигуряващи пълноценното социално включване на хората с нарушено зрение.
Тя е отворен за допълване документ, който ще бъде обогатяван в зависимост от динамиката на обществените процеси в страната.

І. ПРАВОЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ

1. ССБ да продължи активно да работи в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет.
2. Ръководствата на ССБ на всички нива да използват изборите за кметове и общински съветници като повод за контакти с представители на властта и политическите партии, на които да изложат проблемите на хората със зрителни увреждания в България.
3. Представители на ССБ да се включат в дейността на работните групи за:
- адаптиране на Националното законодателство към Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания;
- приемане на първия двугодишен мониторингов доклад на България за изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания;
4. Представители на ССБ да участват в комитетите по наблюдение на Оперативните програми за периода 2014 - 2020 година.
5. РСО и ТСО да продължат активните си контакти с общините и участието си в обществените съвети. Представителите ни да настояват за:
- развитие на социалните услуги;
- подобряване на архитектурната, транспортната и комуникационната среда;
- осигуряването на подходяща материална база и средства за издръжка дейността на организацията.

II. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ И КАДРОВА ПОЛИТИКА. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

1. Ръководството на ССБ да осигурява подходящи условия и финансов ресурс за дейността на Националното общо събрание на пълномощниците, УС и КС на ССБ и за функционирането на регионалните и териториалните управляващи и контролиращи органи;
Срок - постоянен
Отг. - председателите на ССБ и РСО

2. Да се осигурят необходимите средства и да се организира отчетно-изборната кампания както следва:
А) За избор на председатели и членове на УС на ТСО и пълномощници и резервни пълномощници за шестнадесетте Регионални събрания на пълномощниците.
Срок - май-юни 2015 г.
Б) За председатели и членове на УС и КС на РСО и пълномощници и резервни пълномощници за VII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ.
Срок - октомври-декември 2015 г.
3. Да се популяризират добрите практики в сдружението, да се повишава качеството на традиционните дейности и да се търсят нови форми за съюзен живот, отчитайки интересите на членовете на организацията.
Срок - постоянен
Отг. - председателят на ССБ, председателите на РСО и ТС
О
4. УС на ССБ да разработи модел за системно активно издирване и работа с потенциални членове на сдружението, който да бъде финансово и технически обезпечен през следващите 3 бюджетни години. Да бъде проведено обучение на председателите на РСО за работа с потенциални членове след приключването на отчетно-изборната кампания на РСО.
Срок - постоянен
Отг. - председателят на ССБ, председателите на РСО и ТСО

5. Да се проведат срещи на председателя на ССБ, съвместно с председателите на РСО Бургас, Шумен, Варна, Кърджали и Плевен с младежите от региона и запознаването им с дейността на организацията.
Срок - април-декември, 2015 г.
Отг. - председателят на ССБ и председателите на РСО

6. Ръководители и специалисти на всички нива от структурата на ССБ да положат необходимите усилия за набиране на информация за пазара на труда и осигуряването на нови работни места за незрящи чрез националната програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания, програмите на АХУ за оборудване на работно място за самостоятелен бизнес и чрез преки контакти с фирми и други институции.
Срок - постоянен
Отг. - председателите на РСО

7. При спечелване на конкурси за доставчик на услуги при възможност ССБ да назначава на длъжности, неизискващи зрителен контрол, незрящи специалисти в областта на социалната рехабилитация. Организацията да се стреми да провежда тази политика и спрямо действащи центрове за социална рехабилитация и интеграция за хора с нарушено зрение, функциониращи като делегирана държавна дейност към общините.
Срок - постоянен
Отг. - председателят на ССБ, председателите на РСО и ТСО


ІII. СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПОМОЩНО-ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА. ДОСТЪПНА СРЕДА

1. Съюзът на слепите в България да създаде необходимата организация за качествено изпълнение на договорите за възлагане на управлението на социалната услуга в общността - Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи, в градовете Габрово, Перник и Русе.
Срок - постоянен
Отг. - председателят на ССБ и ръководителите на центровете

2. С цел утвърждаване на сдружението като национален доставчик на социални услуги за хора със зрителни увреждания ССБ да продължи да участва в обявени от общините конкурси за възлагане на управлението на социална услуга в общността - Център за социална рехабилитация и интеграция.
Срок - постоянен
Отг. - председателят на ССБ, председателите на РСО

3. При възможност организацията ни да предоставя подходяща материална база за дейността на новоизграждащите се Центрове за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания.
Срок - постоянен
Отг. - председателят на ССБ

4. Регионалните ръководства на ССБ да продължат партньорството с центровете за социална рехабилитация и интеграция на хората със зрителни увреждания и да съдействат за осигуряване на потребители, проучване на потребностите на съюзните членове, усъвършенстване, разширяване на предлаганите услуги и организиране на съвместни мероприятия.
Срок - постоянен
Отг. - председателите на РСО и ТСО

5. Ръководствата на ССБ, РСО и ТСО съвместно с НЦРС в Пловдив да информират членовете на организацията за предлаганите услуги в Центъра и да насочват незрящите за включване в курсове за основна рехабилитация и професионално обучение, провеждани от него.
Срок - постоянен
Отг. - председателят на ССБ, председателите на РСО и ТСО

6. Съюзът на слепите в България и структурите му в страната, НЦРС -Пловдив и центровете за социална рехабилитация и интеграция на хора с нарушено зрение системно да оказват подкрепа на децата в интегрирана форма на обучение.
Срок - постоянен
Отг. - ръководителите на структурите на ССБ и институциите

7. Съюзът на слепите в България системно да разширява гамата на предлаганите помощно-технически средства.
Срок - постоянен
8. Да продължи дейността за подобряване достъпността на архитектурната и транспортната среда. При необходимост ръководствата на регионалните и териториалните съюзни организации да проведат срещи с кметове, главни архитекти, общински съветници, дирекциите "Устройство на територията" и други с цел акцентиране на вниманието им върху необходимостта урбанизираните територии да бъдат достъпни за хората с нарушено зрение и за ефективно прилагане и контрол за изпълнение на Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
Срок - постоянен
Отг. - председателите на РСО и ТСО


IV. ИНФОРМАЦИОННА, ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

1. Чрез публикации в списание "Зари" и под други форми да се набира и разпространява информация в структурите на ССБ за важни проблеми, предприети мерки, взети решения от органите, съюзни нормативни документи, литература за обучение на кадрите и други.
Отг. - председателите на ССБ и РСО, редакторите на списание "Зари"
2. Да продължи издаването на:
А) Брайловите списания:
- "Зари",
- "Кръгозор",
- "Спортен преглед",
- "Вариант",
- "Женски свят",
- "Минерва",
- "Светулка".
Б) Говорещите списания:
- "Зари",
- "Съвременност",
- "Знание",
- "Литературен калейдоскоп",
- "Домашен съветник",
- "Наблюдател",
- "Булгаро есперантисто".
Срок - постоянен
Отг. - председателят на ССБ и редакция "Зари"

3. Да се организира абонаментна кампания за плоскопечатните и брайловите издания, говорещите книги за личната библиотека и говорещите списания.
Срок - октомври-декември 2015 г.
Отг. - председателите на РСО и ТСО

4. По повод Деня на белия бастун - 15 октомври, 13 ноември - Световния ден на слепите, и 3 декември - Световния ден на хората с увреждания, да се организират пресконференции, концерти, спортни състезания, конкурси за писане и четене на брайл, срещи с представители на институции и други с цел популяризиране на възможностите на хората със зрителни увреждания, представяне на техните проблеми и промяна на обществените нагласи към тях.
Срок - октомври-декември 2015 г.
Отг. - председателите на РСО

5. Създадената работна група за оценка на достъпността на сайтовете на институциите да продължи своята работа и да даде становище за: Агенцията за хората с увреждания, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и общините в градовете Пазарджик, Плевен, Русе, Сливен и Бургас.
Срок - декември 2015 г.
Отг. - председателят на ССБ и председателят на работната група

6. Да се положат усилия за привличане на млади хора в художествено-творческата дейност на организацията. Регионалните организации, в които няма развита такава дейност, да обсъдят с управителните съвети и актива възможностите за създаването на певчески, инструментални и други състави.
Срок - постоянен
Отг. - председателите на РСО

7. Да се организират участия на действащите художествено-творчески състави и индивидуални изпълнители в регионални и национални фестивали, певчески конкурси и събори и други.
Срок - постоянен
Отг. - председателите на РСО

8. РСО да организира спортни състезания между членовете си по практикувани в организацията спортове. Те трябва да положат усилия да осигурят финансиране от общините за провеждане на турнири с участието на отбори от други региони.
Срок - постоянен
Отг. - председателите на РСО

9. Съюзът на слепите в България да продължи да подкрепя спортните клубове и Федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания" в процеса на осигуряване на трайни финансови източници за дейността й. Организацията да съдейства за разработването на проекти, финансиращи провеждането на състезания.
Срок - постоянен
Отг. - председателите на ССБ и на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"

10. ССБ да организира държавно първенство по спортна табла.
Отг. - председателите на ССБ и на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
11. Ръководствата на ССБ, РСО-София и Федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания" да организират в София Балканиада по шахмат.
Отг. - председателите на ССБ, РСО-София и на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
Срок - април 2015 г.
12. Да се организират туристически походи и екскурзии до природни местности, исторически и културни паметници и други.
Срок - постоянен
Отг. - председателите на РСО и ТСО


V. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ УСЛУГИ. СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ПОЧИВНО ДЕЛО

1. Ръководството на ССБ, регионалните и териториалните му структури системно да запознават членовете на организацията с нормативните документи, уреждащи правата им.
Срок - постоянен
Отг. - председателят на ССБ, председателите на РСО и ТСО

2. Регионалните организации да търсят възможности за подпомагане на нуждаещите се съюзни членове в пари и натура.
Срок - постоянен
Отг. - председателите на РСО и ТСО

3. ССБ да сключи договор с Агенцията за хората с увреждания за осигуряване на средства за изплащане на целева помощ за придружител на лицата с намалена работоспособност над 90% вследствие на увреждане на зрението. Регионалните и териториални организации да организират процеса по набиране на молби, декларации и служебни бележки и изплащане на средствата на правоимащите.
Срок - април-октомври 2015 г.
Отг. - председателят на ССБ, председателите на РСО и ТСО

4. Да се създадат подходящи условия за почивка на членовете на организацията през 2015 година в почивните бази на сдружението и ползване на правото им на балнеолечение и рехабилитация съгласно Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане.
Срок - постоянен
Отг. - председателят на ССБ, председателите на РСО и ТСО


VІ. ВРЪЗКИ СЪС СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

1. ССБ да продължи партньорството си с национално представителните организации на и за хора с увреждания и други НПО, работещи в областта на интеграцията на хората със специфични възможности. Заедно с тях организацията ни да изготвя становища при приемането на нови или промяната на действащите нормативни актове, национални програми, стратегии и други. ССБ да участва в организираните антидискриминационни кампании.
Срок - постоянен
Отг. - председателят на ССБ

2. ССБ да осигури необходимата организация и финансови средства за участие на представители на организацията в мероприятия, провеждани по линията на Европейския съюз на слепите и Балканския консултативен комитет.
Срок - постоянен
Отг. - председателят на ССБ

3. Приемане на делегация от Международната асоциация по брайлов шахмат и организиране на среща с министъра на младежта и спорта.
Срок - април 2015 г.
Отг. - председателите на ССБ и на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"

4.Организиране на среща с председателите на организациите на слепите, ръководещи делегациите на страните от региона, участващи в Балканиадата по шахмат в София.
Срок - април 2015 г.
Отг. - председателите на ССБ и на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания
"

VІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕ НА СЪЮЗНОТО ИМУЩЕСТВО

1. Ръководството на ССБ да работи за осигуряване на субсидия за дейността на организацията от държавния бюджет.
Срок - постоянен
Отг. - председателят на ССБ

2. Ръководствата на РСО и ТСО да работят за осигуряване на финансиране от общинските бюджети на дейността на организацията.
Срок - постоянен
Отг. - председателите на РСО и ТСО

3. При откриване на подходящи програми за финансиране на дейността на ССБ да се изготвят проекти.
Срок - постоянен
Отг. - председателят на ССБ

4. Поддържане на електронната картотека на обектите на ССБ - отдадени под наем, необходими за производствени нужди и свободни площи за отдаване под наем.
Срок - постоянен
Отг. - председателят на ССБ и управителят на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД

5. С цел увеличаване на приходите от съюзно имущество да се активира дейността по пазарното му предлагане и повишаването на събираемостта на наемите.
Срок - постоянен
Отг. - председателят на ССБ, председателите на РСО, управителите на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД, дъщерните му дружества и клонове

6. Извършване на неотложни ремонти с приходи от наеми, дарители, проекти и други източници.
Срок - постоянен

Васил ДОЛАПЧИЕВ,
председател на ССБНазад

Всички статии на Брой 07-08, 2015

АБСУРД
Петима квестори пазят незрящ ученик да не препише на матурата!
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2015 година
ГЛАСОВЕТЕ НА НАШИТЕ КНИГИ
Запознайте се с Даниела
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Плевен
Кърджали
ИНТЕРВЮ
Екстремно изживяване
КОНКУРС
И се нареди сред баш майсторите
Щастливец
ЛЮБОПИТНО
Историята на едно специално кино в Пекин
Доброто няма почивен ден. Разказ за една разходка със слепи хора в парка.
НАСАМЕ С КЛАСИКАТА
165 години от рождението на Иван Вазов
ПРОЕКТИ
"Гражданска инициатива за уеб-достъпност в публичния сектор"
ПЪТЕПИС
По долината на река Сома
РАЗКАЗ
Куче за слепеца
СПОРТ
Държавни първенства по шахмат за жени и мъже със зрителни увреждания
ТЕХНОЛОГИИ
Български таблет за незрящи с престижно отличие
Архив на изданието
1 2 3 4 5