Брой 07-08, 2015

Тема: ПРОЕКТИ

"Гражданска инициатива за уеб-достъпност в публичния сектор"


На 30 юни 2015 г. стартира проектът "Гражданска инициатива за уеб-достъпност в публичния сектор" на Фондация "Хоризонти", който ще се реализира с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година.
Проектът е с продължителност осем месеца и е на обща стойност 19 057,20 евро, с безвъзмездно финансиране по програмата от 17 056,20 евро.
Общата цел на проекта е насърчаване на включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво, която е и приоритет на Програмата в тематична област "Демокрация, права на човека и добро управление".
Основните дейности се отнасят към:
- изграждане на мрежа от НПО по въпросите на достъпността;
- разработване и прилагане на инструменти за проверка в интернет пространството;
- набиране и обучаване на доброволци (с нарушено зрение), които ще придобият компетентности за тестване на уеб-сайтове;
- тестване на сто институционални уеб-сайта за тяхната достъпност за незрящи. Тук се включват основни публични институции - министерства, областни администрации, общини, комисии, агенции и така нататък.
Повече информация за Програмата и донорите - Исландия, Норвегия и Лихтенщайн ще намерите на http://www.ngogrants.bg и http://eeagrants.org.
Информация за изпълнението на проекта ще се публикува на http://horizonti.bg.

Пенка ХРИСТОВА

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация "Хоризонти" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.Назад

Всички статии на Брой 07-08, 2015

АБСУРД
Петима квестори пазят незрящ ученик да не препише на матурата!
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2015 година
ГЛАСОВЕТЕ НА НАШИТЕ КНИГИ
Запознайте се с Даниела
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Плевен
Кърджали
ИНТЕРВЮ
Екстремно изживяване
КОНКУРС
И се нареди сред баш майсторите
Щастливец
ЛЮБОПИТНО
Историята на едно специално кино в Пекин
Доброто няма почивен ден. Разказ за една разходка със слепи хора в парка.
НАСАМЕ С КЛАСИКАТА
165 години от рождението на Иван Вазов
ПРОЕКТИ
"Гражданска инициатива за уеб-достъпност в публичния сектор"
ПЪТЕПИС
По долината на река Сома
РАЗКАЗ
Куче за слепеца
СПОРТ
Държавни първенства по шахмат за жени и мъже със зрителни увреждания
ТЕХНОЛОГИИ
Български таблет за незрящи с престижно отличие
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6