Брой 10, 2015

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В Управителния съвет на ССБ


От 28 до 30 септември в съюзната рехабилитационна база "Поп Харитон" - Дряново Управителният съвет на ССБ проведе своето поредно редовно заседание.
Като точка 1 от дневния ред беше разгледан финансовият отчет на ССБ за първото полугодие на 2015 година. От поднесената на вниманието на членовете на УС информация се вижда, че съгласно приетия бюджет на ССБ за 2015 година са утвърдени приходи в размер на 1 436 319 лева. Съответно за шестмесечния период сумата възлиза на 718 160 лева.
Приходите по бюджет са формирани от следните източници:

Субсидия от Републиканския бюджет - 314 000 лева;
Приходи от членски внос - 14 434 лева;
Приходи от наеми в РСО - 36 690 лева;
Приходи от дарения и съвместна дейност - 15 480 лева;
Приходи от наеми в ССБ - 198 752 лева;
Приходи от ЕООД - 72 500 лева;
Приходи от консумативи - 14 668 лева;
Налични парични средства в РСО - 51 636 лева.

Размерът на реално отчетените приходи възлиза на 786 851,06 лева или процентното изпълнение на бюджета е 105,7%.

РАЗХОДИ
Съгласно приетият за 2015 г. прогнозен бюджет на организацията за цялата година са предвидени разходи в размер на 1 436 319 лева. Съответно за първото шестмесечие на годината сумата възлиза на 718 160 лева. По отчетни данни реално направените разходи възлизат на 640 561 лева.
Обобщеният резултат от регламентирана и стопанска дейност е печалба в размер на 146 290,06 лева.
Всички задължения на ССБ са текущи, в това число към данъчни служби, ДОО и доставчици. Към датата на изготвяне на отчета (август) са изплатени заплатите за юли на всички работещи в системата. Изплатени са 7 издръжки на организациите.
Към 30.06.2015 година организацията разполага с парични средства в размер на 235 хил. лева, от които 5 хил. лева в брой. На станцията в Обзор са предоставени заемни средства в размер на 45 хил. лева за ремонтни дейности.
Отчетените в рехабилитационните бази на ССБ резултати за шестмесечието са следните:

РБ, Приходи, Разходи, Резултат
Обзор, 38 894, 66 300, -27 406
Дряново, 36 649.20, 55 924.98, - 19 275.78
Шипково, 97 217.12, 143 183.67, - 45 966.55
Общо, 172 760.32, 265 408.65, - 92 648.33

Отчетът не предизвика сериозни дебати. Борислав Лазаров изрази своето задоволство от преизпълнението на събирането на дължимите наеми, което за полугодието възлиза на 105 процента, и своята надежда, че "Успех ССБ Холдинг" ЕООД ще преведе на Съюза дължимите му 12 хиляди лева. След това изказване финансовият отчет за първото полугодие на 2015 година бе приет с 11 гласа "за".
По следващата точка членовете на УС обсъдиха финансовия отчет за първото полугодие на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД, представен от управителя на дружеството г-н Шекеров. От отчета е видно, че към 30.06.2015 г. Холдингът приключва на загуба в размер на 32 хил. лв. спрямо печалба от 94 хил. лв. за първото полугодие на предходната година.
Налице е известно влошаване на крайния финансов резултат в сравнение с предходната година. Основна предпоставка за това влошаване е намалението на приходите както от произведената и реализираната продукция, така и от спадането на приходите от наеми в повечето поделения. В условията на работа в крайно нестабилната икономическа среда в страната се достига или само до запазване на нивата от предходни периоди, или до намаляване на приходите от реализирана продукция.
Такова намаляване отчитаме в "Успех Филтър ССБ" ЕООД - София. Произведената продукция за 6-месечието е на стойност 462 хил. лв. при 478 хил. лв. през 2014 година. Реализиран е спад в производството в размер на 3.5%.
В "Успех Металпринт ССБ" ЕООД - Шумен са реализирани 223 хил. лева приходи за отчетния период при 293 хил. лева, отчетени през първото полугодие на 2014 година.
В "Успех Металкап ССБ" ЕООД - Плевен се наблюдава значително намаляване на обема на реализирана продукция спрямо същия период на миналата година. Приходите от реализация на готова продукция са в размер на 552 хил. лв. спрямо 739 хил. лв. през първото полугодие на 2014 година. До известна степен това е компенсирано от по-големите приходи, получени от продажба на услуги - работа на ишлеме, а именно 164 хил. лв. спрямо 103 хил. лв. за първо полугодие на миналата година. Отчетени са и повече приходи от реализация на стоки – 168 хил. лв. в сравнение с продадените стоки за 68 хил. лв. през 2014 година.
Увеличение на приходите от реализация на готова продукция отчита и предприятието във Варна, като получените приходи от реализация през първото полугодие са 116 хил. лв. при 91 хил. лв. за същия период на 2014 година.
Намалението на приходите от реализация на готова продукция неминуемо води и до съответното влошаване на крайния финансов резултат в някои от предприятията. "Успех Филтър ССБ" ЕООД - София реализира печалба за първото полугодие в размер на 94 хил. лв. при отчетена печалба от 137 хил. лв. през 2014 година. За по-слабия резултат на предприятието са допринесли също така и увеличението на разходите за труд с 24 хил. лв. спрямо миналата година, както и покриването на стари задължения за данък сгради и такса смет в размер на 27 хил. лева.
"Успех Металкап ССБ" ЕООД - Плевен реализира загуба от 111 хил. лв. за отчетния период при реализирана печалба от 2 хил. лв. през 2014 година. Посочените по-горе увеличения на приходите от услуги и продажба на стоки не покриват получените по-малко приходи от реализация на произведената в предприятието готова продукция за периода. Анализирайки причините за този спад, се стига до извода, че основната от тях е недостигът на необходимите оборотни средства в предприятието за провеждането на непрекъснат производствен процес през зимния период и създаването на по-голяма наличност от най-търсените метални капачки на склад, необходими за реализацията през активния летен и есенен сезон.
"Успех Металпринт ССБ" ЕООД - Шумен намалява значително загубата в производствената си дейност - на 36 хил. лева за отчетния период при реализирана загуба в размер на 87 хил. лв. през първото полугодие на 2014 година. В същото време можем да отчетем подобряване на крайния резултат общо от стопанската дейност - предприятието в Шумен излиза на печалба от 31 хил. лв. при реализирана загуба от 7 хил. лв. за същия период през 2014 година. Посочените добри резултати са постигнати основно от производствената дейност на поделението, тъй като отчитаме значително намаление на приходите, получени от наеми. Подобряването на крайния резултат се дължи най-вече на оптимизирането и намаляването на разходите по обръщение, като разходите за труд са намалени с 25%, разходите за материали с 53% и тъй нататък.
От отчетените данни се вижда и подобряването в крайния резултат на "Успех Елком ССБ" ЕООД - Варна. За първото полугодие отчитаме значително намаление на реализирана загуба от производствена дейност - 53 хил. лв. спрямо 102 хил. лв. за същия период на 2014 година. Посоченото по-горе, макар и малко, увеличение на обема на произведената и реализираната продукция спрямо предходната година в размер на 25 хил. лв. несъмнено води и до подобряване на крайния финансов резултат от дейността. За специално отбелязване е фактът, че през отчетния период увеличението на реализираната продукция идва само от завишаване на обема на електроинсталационни изделия, произвеждани традиционно от предприятието във Варна, без влиянието на преместеното производство от Дряново, поради факта че преместването на машините се осъществи през април и май тази година.
Съгласно решение на УС на ССБ от 30 март 2015 г. относно необходимостта от концентрация на производството на електроинсталационни изделия се пристъпи незабавно към създаването на организация за осъществяването на преместването на производството на електроинсталационни изделия от Дряново във Варна. Това сложно мероприятие бе успешно проведено и в края на юни бяха произведени първите бройки от влагозащитените контакти за скрит и открит монтаж от най-търсената на пазара серия електроинсталационни изделия, произвеждана до този момент в Дряново. Според г-н Шекеров концентрацията на производството на електроинсталационни изделия в едно предприятие е успешно завършена и това несъмнено ще ни доближи до достигането на поставените пред ръководството на холдинговото дружество цели, а именно - да успеем да го съхраним и запазим като традиционно производство в системата на холдинговото дружество.
Централата на холдинга приключва на печалба за първото полугодие в размер на 39 хил. лева.
Бяха поставени редица въпроси на г-н Шекеров, които се отнасяха най-вече до зачестилите случаи на напускане на наематели в отделните предприятия. След като изслушаха дадените от управителя на дружеството обяснения, членовете на УС приеха финансовия отчет за първото полугодие с 11 гласа "за".
Работата на УС продължи с даването на съгласие от неговите членове за закупуване на транспортно средство за предприятието във Варна. Поради липсата на такова неговият директор е използвал своето лично моторно превозно средство, от което произтичат редица неудобства.
По следващата точка членовете на управителния съвет разгледаха докладна записка от Васил Долапчиев във връзка с подписването на 10-годишен наемен договор с фирма "АРТ 2000" ООД за част от парцела в София, ул. "Найчо Цанов" № 172. Върху площ от 2200 кв. метра в задната част на парцела ще бъдат изградени:
- заведение за обществено хранене с площ 500 кв. метра;
- лятна градина за хранене на открито;
- детска площадка;
- автомивка;
- паркинг.
При проектирането ще бъдат спазени необходимите отстояния от сградата на ССБ, което ще позволи бъдещото й безпрепятствено използване. Договорът с фирма "АРТ 2000" ще влезе в сила от първи ноември тази година. Председателят Васил Долапчиев изрази своята надежда, че това "е нещо добро и следващите 10 години, ако всичко се развива съгласно договора, Съюзът ще получи около 800-900 хил. лв., т.е. тези средства ще влязат в бюджета на Съюза за този период. Средно годишно се падат по 75-80 хил. лева. Тъй като има скала за индексация през различните години, сумата ще бъде различна".
След това членовете на УС разгледаха и приеха графика за провеждане на отчетно-изборните регионални събрания на пълномощниците през 2015 година.
По следващата точка от дневния ред бяха обсъдени резултатите от дейността на съюзните рехабилитационни бази. На това заседание присъстваха и управителите на базите. Те споделиха, че основният проблем в тяхната работа се свежда до набирането и задържането на постоянен обслужващ персонал, а причината за това е сравнително ниското заплащане. Разбира се, в Дряново и Шипково изобщо липсват кадри, желаещи да работят.
Кирил Стоянов - управител на хотел "Хоризонт" - Обзор, сподели, че нашата станция е отворила първа и е затворила последна през летния сезон. На това се дължат и добрите резултати. Предстои да се извършат ремонтни дейности на двата етажа и да се отделят с врати залите в ресторанта, което ще позволи една от тях да работи целогодишно. За новогодишните празници вече са осигурени 60 гости на хотела. Всички кръщенета и други лични празници се поемат от нашата база.
Според г-жа Марияна Иванова - управител на почивната база в Дряново, пазарът на града е изцяло разработен, но проблемът е липсата на персонал. Положението е твърде комплицирано, защото ако се запълни капацитетът на базата, няма да има кой да обслужва клиентите поради липсата на достатъчно персонал, ако пък се назначи необходимият брой хора, то това трябва да стане с постоянни трудови договори, а няма гаранция за постоянен поток от почиващи.
Управителят на рехабилитационна база "Релакс" - Шипковски минерални бани Велизар Хинков уведоми членовете на УС, че ще използва зимния сезон за извършването на ремонтни дейности като подмяна на настилките в стаите, подмяна на врати и въобще всички необходими ремонти в хотелската част на станцията. За целта управителният съвет реши да отпусне в заем необходимите средства за извършването на ремонтните дейности в рехабилитационна база "Релакс" - Шипковски минерални бани. Управителят на базата се задължава с настъпването на следващия сезон да започне връщането на този заем.
Управителният съвет разгледа предложени варианти за идеен проект за имота в Обзор, за който информация ще дадем, когато този проект стане факт.
Членовете на УС приеха с 11 гласа информацията за участието на нашия шахматист Расим Низам на европейско първенство по брайлов шах в град Вион, Франция.
Шампионатът се проведе в девет кръга по швейцарската система. На него взеха участие 64 състезатели от 21 страни. В началното класиране по ЕЛО Расим Низам (с ЕЛО 2180) бе на 16-а позиция. Всеки ден всеки състезател играеше по една партия или общо по 9 партии на човек за целия шампионат. В крайното класиране нашият състезател се класира на 14-о място с 5 точки и половина.
Работата на УС продължи с приемането за сведения на докладните записки на Емил Узунов – председател на КС, за извършените през последните месеци проверки.
В периода 01.05. – 15.09.2015 г. от контролния съвет са извършени три проверки - в ТСО Враца, "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - клон Варна и "Успех Елком ССБ" ЕООД - Варна, "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - клон Шумен и "Успех Металпринт ССБ" ЕООД - Шумен.
1. Относно проверката на ТСО Враца с период 01.01.1.2011г. – 20.05.2015 г.
КС на ССБ констатира, че са налице нарушения в оформянето на документацията на организацията, като например липсват актуални решения на ТЕЛК по досиетата, има и нередовно оформени протоколи от заседания на УС на ТСО Враца.
Констатира се, че през проверявания период не са извършвани социални и рехабилитационни мероприятия.
От проверката е установено, че в областта на културно-масовата и спортно-туристическата дейност не са организирани мероприятия с изключение на 2-3 такива през месеците март и април 2015 година.
В организационно отношение проверяваната териториална структура на ССБ не осъществява почти никакъв организационен живот.
Във връзка с резултатите от извършената проверка КС на ССБ даде следните препоръки:
- Документацията на ТСО Враца (като досиета, входяща и изходяща кореспонденция, протоколи на УС) да бъде преведена като съдържание и форма съобразно изискванията на вътрешносъюзните нормативни документи.
- Да се направят постъпки пред компетентните органи на държавната власт и органите на местното самоуправление за снабдяване на организацията с офис (клуб) за извършването на дейността на организацията и за осъществяването на целите й.
- Ръководството на организацията да активизира дейността й в направленията социално-рехабилитационна, културно-масова и спортно-туристическа дейност.
2. Относно проверката на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - клон Варна и "Успех Елком ССБ" ЕООД - Варна.
Резултатите от извършената проверка в обобщен вид показват следното - значителна част от дадените препоръки от предходни проверки не са изпълнени, като основна причина за това е смяната на ръководството и липсата на приемственост между старо и ново ръководство. Не са отстранени пропуските по документалната обоснованост на счетоводните операции, не са отстранени пропуските по воденето на касовите книги на дружеството, налице са все още пропуски по изплащането на хонорарите по граждански договори.
От направения анализ на задълженията към НАП Варна се установи, че въпреки частичните плащания към датата на проверката - 23.06.2015 г., задълженията на предприятието са в размер на 88 284,17 лв., от които ДОО – 59 225,30 лв., ДЗПО – 2600,74 лв., ЗО – 26 458,13 лв., без задълженията за месец юни 2015 година.
Задълженията към външни доставчици са текущи и към датата на проверката - 23.06.2015 г., са в размер на 33 524,42 лева.
Вземанията от клиенти към датата на проверката са в размер на 134 678,51 лева.
Необходимо е ръководството на предприятието да направи преглед на вземанията си и да отпише несъбираемите вземания, там където има изтекъл давностен срок или пък има съдебно решение, но реално вземанията са несъбираеми.
3. Относно проверката в "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - клон Шумен и "Успех Металпринт ССБ" ЕООД - Шумен.
По отношение на документалната обоснованост на стопанските операции КС на ССБ със задоволство констатира, че са предприети мерки за тяхното отстраняване. Все още има дребни пропуски при оформянето на авансовите отчети – липсват някои подписи.
При заприхождаването на ДМА липсва акт за заприхождаване на дълготраен актив.
Отстранени са и слабостите по предаването на промишлените отпадъци, както и недостатъците в оформянето на документацията в тази връзка.
В заключение следва да се отбележи, че не се констатираха злоупотреби с парични средства, материали и суровини.
Информацията беше приета с 11 гласа "за".
По повод подадена молба от фондация "Очи на четири лапи" във връзка с изтичането на договора за безвъзмездно ползване на съюзно помещение Управителният съвет на ССБ реши да удължи срока на договора с още пет години.
При разглеждането на последната точка от дневния ред управителният съвет взе решение да се отбележи по подходящ за случая начин 80-годишнината от създаването на хора на слепите "Акад. Петко Стайнов".
След тази точка поради изчерпването на дневния ред заседанието беше закрито.

Димитрина МИХАЙЛОВАНазад

Всички статии на Брой 10, 2015

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В Управителния съвет на ССБ
ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
Флашмоб: 15 октомври - Международен ден на белия бастун
ПОКАНА
Общо събрание на ФСХЗУ
ПРАЗНИК НА СТАРА ЗАГОРА
Театралната сцена е и за нас
Есенна среща на тиха уличка
ПРОЕКТИ
Млади европейски ентусиасти проучват нови възможности за социална емпатия
Език на толерантността
Приключи обучението по компютърна грамотност на първата група по проект BG05/1397
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
С дух на приятелство и взаимопомощ
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ НА КОЛЕГИТЕ
30 години списание "Есперанта файреро"
ЮБИЛЕЙ
Хорът на слепите вече на 80!!!
Архив на изданието
1 2 3 4 5