Брой 10, 2015

Тема: ПРОЕКТИ

Език на толерантността


От 23.09.2015 до 28.09.2015 г. в Почивна станция "Поп Харитон" – Дряново се провежда семинар по проект BG05/1324 "Език на толерантността", финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 година. Проектът се изпълнява съвместно от Фондация "Съпричастие" и Асоциацията на невиждащите есперантисти в България (АНЕБ).
Фондация "Съпричастие" е учредена на 25.04.2000 г. във Варна. Основна цел на фондацията е да осъществява социална рехабилитация и интеграция в обществото на деца и възрастни с различни увреждания посредством реализиране на различни програми и проекти в областта на образованието, квалификацията, трудовата реализация, социалните услуги и културната интеграция. От месец май 2003 г. Фондация "Съпричастие" е регистрирана като доставчик на социални услуги в Агенцията за социално подпомагане, а от 2007 г. е лицензиран доставчик на социални услуги за деца от Държавната агенция за закрила на детето.
Екипът на фондацията се състои предимно от хора с увреждания и се стреми да бъде инициатор за разрешаване на специфични проблеми на тази общност.
Партньор на Фондация "Съпричастие" в настоящия проект е Асоциацията на невиждащите есперантисти в България (АНЕБ). Тя е национална организация, която обединява слепи и слабовиждащи есперантисти и техни виждащи помощници от цялата страна. Основна цел на асоциацията е да подпомага невиждащите есперантисти за осъществяване на творчески и професионални контакти, за постигане на многостранна реализация и социална интеграция в обществото. Асоциацията осигурява адаптирани учебни материали и провеждане на курсове по есперанто.
Основна цел на проекта е насърчаването на демократичните ценности, включително защитата на правата на човека, като за постигането й са заложени следните специфични цели:
Повишаване на информираността за правата на гражданите с увреждания, включително правата на европейските граждани, чрез запознаване с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и други европейски нормативни документи.
Ограничаване на расизма, ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта в обществото.
Дейностите, предвидени за осъществяване и постигане на целите по проекта, са:
Подбор на участници в семинар.
Подготовка и адаптиране на учебни и информационни материали.
Провеждане на семинар за незрящи хора и техните доброволни сътрудници.
Популяризиране на резултатите от проекта.
Администриране и отчетност.

В продължение на 5 дни 10 млади хора с увредено зрение от цялата страна и 10 техни доброволни сътрудници ще се запознаят с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и с Европейските програми и проекти - техните основни компоненти и начините за кандидатстване, и ще изучават международния език есперанто. За целта бяха адаптирани необходимите учебни материали на брайлов шрифт, уголемен шрифт и в аудио вариант.
В резултат на проекта ще се повиши капацитетът на хората с увредено зрение сами да защитават правата си. Посредством международния език есперанто незрящите хора ще могат да контактуват с хора от цял свят без езикова бариера и ще се разпространяват отношенията на толерантност към различните, разбирателство и междукултурен диалог. Придобивайки знания относно възможностите на проектното финансиране, участниците в проекта ще могат да планират собствени инициативи в социалното предприемачество и в сферата на гражданското общество.

Стойност на проекта - 5573 евро.
Продължителност – 07.2015 - 01.2016 година.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Съпричастие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.Назад

Всички статии на Брой 10, 2015

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В Управителния съвет на ССБ
ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
Флашмоб: 15 октомври - Международен ден на белия бастун
ПОКАНА
Общо събрание на ФСХЗУ
ПРАЗНИК НА СТАРА ЗАГОРА
Театралната сцена е и за нас
Есенна среща на тиха уличка
ПРОЕКТИ
Млади европейски ентусиасти проучват нови възможности за социална емпатия
Език на толерантността
Приключи обучението по компютърна грамотност на първата група по проект BG05/1397
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
С дух на приятелство и взаимопомощ
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ НА КОЛЕГИТЕ
30 години списание "Есперанта файреро"
ЮБИЛЕЙ
Хорът на слепите вече на 80!!!
Архив на изданието
1 2 3 4 5