Брой 10, 2015

Тема: ПРОЕКТИ

Език на толерантността


От 23.09.2015 до 28.09.2015 г. в Почивна станция "Поп Харитон" – Дряново се провежда семинар по проект BG05/1324 "Език на толерантността", финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 година. Проектът се изпълнява съвместно от Фондация "Съпричастие" и Асоциацията на невиждащите есперантисти в България (АНЕБ).
Фондация "Съпричастие" е учредена на 25.04.2000 г. във Варна. Основна цел на фондацията е да осъществява социална рехабилитация и интеграция в обществото на деца и възрастни с различни увреждания посредством реализиране на различни програми и проекти в областта на образованието, квалификацията, трудовата реализация, социалните услуги и културната интеграция. От месец май 2003 г. Фондация "Съпричастие" е регистрирана като доставчик на социални услуги в Агенцията за социално подпомагане, а от 2007 г. е лицензиран доставчик на социални услуги за деца от Държавната агенция за закрила на детето.
Екипът на фондацията се състои предимно от хора с увреждания и се стреми да бъде инициатор за разрешаване на специфични проблеми на тази общност.
Партньор на Фондация "Съпричастие" в настоящия проект е Асоциацията на невиждащите есперантисти в България (АНЕБ). Тя е национална организация, която обединява слепи и слабовиждащи есперантисти и техни виждащи помощници от цялата страна. Основна цел на асоциацията е да подпомага невиждащите есперантисти за осъществяване на творчески и професионални контакти, за постигане на многостранна реализация и социална интеграция в обществото. Асоциацията осигурява адаптирани учебни материали и провеждане на курсове по есперанто.
Основна цел на проекта е насърчаването на демократичните ценности, включително защитата на правата на човека, като за постигането й са заложени следните специфични цели:
Повишаване на информираността за правата на гражданите с увреждания, включително правата на европейските граждани, чрез запознаване с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и други европейски нормативни документи.
Ограничаване на расизма, ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта в обществото.
Дейностите, предвидени за осъществяване и постигане на целите по проекта, са:
Подбор на участници в семинар.
Подготовка и адаптиране на учебни и информационни материали.
Провеждане на семинар за незрящи хора и техните доброволни сътрудници.
Популяризиране на резултатите от проекта.
Администриране и отчетност.

В продължение на 5 дни 10 млади хора с увредено зрение от цялата страна и 10 техни доброволни сътрудници ще се запознаят с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и с Европейските програми и проекти - техните основни компоненти и начините за кандидатстване, и ще изучават международния език есперанто. За целта бяха адаптирани необходимите учебни материали на брайлов шрифт, уголемен шрифт и в аудио вариант.
В резултат на проекта ще се повиши капацитетът на хората с увредено зрение сами да защитават правата си. Посредством международния език есперанто незрящите хора ще могат да контактуват с хора от цял свят без езикова бариера и ще се разпространяват отношенията на толерантност към различните, разбирателство и междукултурен диалог. Придобивайки знания относно възможностите на проектното финансиране, участниците в проекта ще могат да планират собствени инициативи в социалното предприемачество и в сферата на гражданското общество.

Стойност на проекта - 5573 евро.
Продължителност – 07.2015 - 01.2016 година.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Съпричастие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.Назад

Всички статии на Брой 10, 2015

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В Управителния съвет на ССБ
ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
Флашмоб: 15 октомври - Международен ден на белия бастун
ПОКАНА
Общо събрание на ФСХЗУ
ПРАЗНИК НА СТАРА ЗАГОРА
Театралната сцена е и за нас
Есенна среща на тиха уличка
ПРОЕКТИ
Млади европейски ентусиасти проучват нови възможности за социална емпатия
Език на толерантността
Приключи обучението по компютърна грамотност на първата група по проект BG05/1397
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
С дух на приятелство и взаимопомощ
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ НА КОЛЕГИТЕ
30 години списание "Есперанта файреро"
ЮБИЛЕЙ
Хорът на слепите вече на 80!!!
Архив на изданието
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020