Брой 11, 2015

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Общо отчетно-изборно събрание на пълномощниците от РСО София


На 31 октомври пълномощниците на ССБ от регион София проведоха отчетно-изборното си общо събрание в Етрополе, хотел "Еверест".
С това фактически приключи мандатът на досегашното ръководство на РСО София и започна новият петгодишен мандат на новоизбраното ръководство на организацията.
Според установените от УС на ССБ квоти на представителство броят на пълномощниците от регион София бе 43 и всички те присъстваха на заседанието.
Гости на форума бяха председателят на ССБ Васил Долапчиев, председателят на КС на ССБ Емил Узунов, г-жа Мирослава Рудолф – Регионална служба по заетостта – София, Хюсеин Исмаил – зам. омбудсман, Росица Драганова – дирекция "Социално подпомагане" – Етрополе, Георги Чернев – председател на регионалната организация на сляпо-глухите в София, г-жа Мила Пашова – представител на дирекция "Социално подпомагане" - област София и областен координатор по проект на дирекцията "Развитие и планиране на системата за предоставяне на социални услуги на регионално равнище", Васимир Радулов, Десислав Димов, Боян Чонос и Кристиян Григоров.
Прочетени бяха поздравителни адреси от заместник областния управител на Софийска област Емил Атанасов, зам.-кмета на Столична община г-жа Албена Атанасова, директора на дирекция "Социални дейности" в Столична община г-жа Минка Владимирова, както и от г-н Емин Демирджи – член на управителния съвет на Европейския и на Световния съюз на слепите.
Всеки от гостите приветства форума с по няколко думи и пожела ползотворна работа на пълномощниците.
В началото бяха избрани преброителите, които този път бяха две дами - Виктория Радева и Мария Цветкова - служители от дирекция "Социално подпомагане", неангажирани пряко със системата на ССБ с цел пълна прозрачност и безпристрастност на изборния процес.
Избрани бяха и двете комисии – по проекторешенията и по избора. За председател на комисията по проекторешенията бе избран Йордан Младенов, а за нейни членове Даниела Дамянова и Милетка Костова.
За председател на комисията по избора бе избран Иван Янев, а за членове – Георги Гергов и Христо Христов.
Заседанието премина по предварително обявения и утвърден от пълномощниците дневен ред:
1. Отчетен доклад на РУС и РКС,
2. Приемане на програма за дейността на РУС и РКС,
3. Избор на председател на РСО и председател на РКС,
4. Избор на членове на Управителния съвет на РСО и членове на РКС,
5. Избор на пълномощници за Националното общо събрание на ССБ и резервни пълномощници.
В резюме бе прочетен докладът за дейността на РУС през отчетния петгодишен период, през който ръководството на организацията работи много за подобряването на живота на своите членове.
През периода бяха създадени двата центъра за рехабилитация и социална интеграция на лица със зрителни увреждания в София и Перник. Не престават да се полагат огромни усилия за подобряване на достъпността и усъвършенстване на механизмите при предоставянето на различни социални услуги чрез активен и постоянен диалог с общинската администрация. Редовно се раздаваха натурални помощи на всички съюзни членове, благодарение на постоянния диалог и сътрудничеството с различни спонсори.
Като цяло животът в РСО София стана динамичен, при участието на все повече млади хора, привлечени с усилията на председателя Асен Алтънов и неговия екип, за които включването на младежите стана една от основните задачи още от предишния им мандат. Изключително достижение на регионалната организация е извършеният ремонт на жилищните блокове и междублоковото пространство на територията на "Успех".
Благодарение на активността и неизтощимата енергия на г-н Алтънов и хората, работещи заедно с него, София се превърна в едно значително по-добро място за живеене и придвижване на незрящите, а регионалната организация през последните 10 години от вяла и пасивна стана пример за подражание за останалите РСО.
В програмата за дейността на РУС са заложени всички аспекти от досегашната политика на организацията, която се оказа добре работеща. През следващия петгодишен мандат всяка една от сферите на многообразната активност на ръководството на РСО ще бъде развивана и доусъвършенствана – от активното участие на всеки от членовете на РУС при взимането на решения до участието на организацията в постоянен, активен диалог с общинската администрация за намиране на най-точния механизъм за подобряване на живота на незрящите хора във всеки аспект от тяхното ежедневие при постоянен контакт с централното ръководство на ССБ.
В последвалите изказвания от пълномощници се чуха много високи оценки и добри думи за работата на досегашното ръководство и на председателя г-н Алтънов. Имаше изказвания, разбира се, и от страна на неговите опоненти като Радко Диков и г-жа Живка Павлова, но останалата част от участниците в заседанието не пожелаха да изслушат нейното изказване до край.
Вярно е, че този, който не работи, не допуска и грешки. За това още при откриването на заседанието, наред с благодарностите и приветствените си слова към пълномощниците, г-н Алтънов помоли за извинение за допуснати слабости в работата си, както и за евентуални неволно нанесени обиди от личен характер. Редно би било обаче всеки от опонентите да има правото да изкаже мнението си и да бъде изслушан докрай, а след това да му бъде отговорено аргументирано, в случай че не е прав.
И ако по време на изказването на г-н Диков водещият заседанието г-н Алтънов успя да пресече недоволството в залата, то при изказването на г-жа Павлова това не му се удаде.
Друга част от пълномощниците поставяха на вниманието на бъдещото ръководство насъщни проблеми като обгрижването на самотни възрастни хора по домовете, достъпността на Софийския метрополитен и липсата на озвучаване в Националната телевизия - поне на програмата й.
Надяваме се, че през следващия мандат голяма част от тези въпроси ще бъде решена.
При кворум от 40 пълномощници изказванията бяха прекратени с 36 гласа "за", трима "против" и един "въздържал се".
Преди гласуването за приемането на отчетите на РСО и РКС, програмата за дейността на РУС и пристъпването към процедурите по избора на председатели на РСО и РКС, членове на РУС и пълномощници в Националното общо събрание на ССБ, председателят на ССБ Васил Долапчиев се обърна към пълномощниците, като застана зад програмата за дейността на РУС и апелира, когато има основания за критика, тя да бъде градивна и да дава варианти за отстраняване на слабостите и пропуските.
В отговор на отправените упреци за недостатъчна публичност на значими прояви на ССБ в централните медии г-н Долапчиев изтъкна голямата сложност при организирането на пресконференции и фокусирането на медийния интерес върху социалната тематика, която никога не се тиражира с успех.
Председателят информира присъстващите за очертаващите се сериозни промени в системата на социалното осигуряване и коментарите върху създаването на нов закон за хората с увреждания, както и нов закон за социалните услуги, какъвто досега в България не е съществувал. Активно се коментира появата на нова, коренно различна схема за медицинска експертиза на лицата с увреждания, които ще трябва да преминават през три комисии – медицинско освидетелстване, социална комисия, която да дава определени предписания, и трета, най-опасна за хората с увреждания комисия, която ще дава оценка за степента на работоспособност. По думите на г-н Долапчиев това означава, че за пръв път в България хората с увреждания ще бъдат изправени пред факта степента на увреждане да няма ясна корелация с неработоспособността. Ако например даден човек е напълно незрящ, той може да се окаже на 60 процента неработоспособен, което би ограничило възможността му да работи, както и шанса работодателите да го наемат, независимо от образователния му ценз и уменията, които притежава. Такава практика съществува в много от развитите европейски държави, но за разлика от България там предварително са създадени редица условия за нейната реализация чрез много мощни социални програми.
Във връзка с прословутата пенсионна реформа се очаква също и промяна на процедурите за придобиване на инвалидна пенсия. Обсъжда се вдигането на прага за пенсиониране, което ще ограничи голяма част от младите хора в правото им за придобиването й. Вече е факт отмяната на чл. 101, ал. 3, касаещо правото на 25 процента от социалната пенсия в добавка към инвалидната. Това е било решено без консултации с Националния съвет на организациите на хора с увреждания и в момента хората, освидетелствани от ТЕЛК, за пръв път няма да имат правото на тези 25 процента. Засега поне хората с увреждания, които попадат в тъй нареченото заварено положение, няма да са потърпевши от това решение или поне така твърдят от МТСП.
На спешна среща с министъра на финансите той е поел ангажимента да осигури финансов ресурс, ако бъде намерена нова юридическа рамка, подобен тип плащания да излязат от НОИ, тъй като не са обвързани с осигурителен принос, а имат изцяло социален характер, и да преминат към АСП.
Така г-н Долапчиев описа реалната обстановка в момента, като подчерта, че ни очакват много тежки времена и водене на много тежка битка за отвоюването на правата ни. По въпроса за трудовата заетост, отговаряйки на изказване на Ивайло Вътов, председателят разясни, че от 2011 г. в България е приета Националната стратегия по заетостта, но тя съществува като един добре изработен документ, който на практика не работи.
След това отчетите на РУС и РКС, както и програмата за дейността на РУС бяха приети с 42 гласа и пълномощниците преминаха към избора на председател на РСО и РКС.
След проверка на кворума, която установи пълен кворум от 43 пълномощници, председателят на комисията по избора Иван Янев подложи на гласуване предложението за явен вот, което беше прието.
В комисията бе постъпило писмено предложение от ТСО Надежда, в което бе издигната кандидатурата на досегашния председател Асен Алтънов. Другата издигната кандидатура бе тази на Ивайло Вътов, който обаче си направи самоотвод и по този начин г-н Алтънов остана единствен кандидат за поста на председател на регионалната организация. С мнозинството от гласовете на пълномощниците кандидатурата му бе подкрепена и почти единодушно г-н Алтънов бе преизбран за третия си мандат. За председател на РКС бе избран досегашният му член г-н Иван Бакърджиев след издигане на кандидатурата му от пълномощника Даниела Дамянова.
След избора на председателите на РСО и РКС пълномощниците пристъпиха към избор на членове на РУС. Думата бе дадена на новоизбрания председател г-н Алтънов, който пръв да предложи екипа, с който ще работи през следващите 5 години. Той предложи броят на членовете на РУС да остане 9 човека, включително председателя, както и в предходния мандат.
На първо място г-н Алтънов предложи в състава на РУС да влязат шестима от председателите на ТСО – Соня Захариева от ТСО Перник, Румяна Янева от ТСО Младост, Даниела Дамянова от ТСО Съединение, Ивайло Вътов от ТСО Надежда, Пламен Бакърджиев от ТСО Възраждане и Петър Йосифов от ТСО Люлин. Освен шестимата председатели на ТСО г-н Алтънов издигна кандидатурите на още 4 човека – Валя Петрова, Десислава Горанова, Надежда Томбушева и Керанка Милушева.
След гласуване новоизбраният управителен съвет на регионалната организация се оформи в следния състав: Соня Захариева, Румяна Янева, Даниела Дамянова, Ивайло Вътов, Петър Йосифов, Валя Петрова, Десислава Горанова и Надежда Томбушева.
От своя страна новоизбраният председател на РКС предложи броят на членовете му да е трима, включително председателя, което пълномощниците приеха с гласа си. За членове на РКС той издигна кандидатурите на Георги Гергов и Любомир Василев, които бяха одобрени и така се сформира и съставът на Регионалния контролен съвет.
Много важна част от отчетно-изборните общи събрания на РСО е изборът на пълномощници за Националното общо събрание на ССБ. Според установените квоти на представителство, приети на заседание на управителния съвет на ССБ, а именно – на 250 човека от членския състав на РСО се избира един пълномощник, софийската регионална организация ще разполага с представителство от петима пълномощници в XVII Национално общо събрание. Предвижда се и избирането на резервни пълномощници, които да заместят при необходимост някого от титулярите, като квотите за тях са – до 500 човека – един резервен пълномощник, от 501 до 1000 – двама, и от 1000 до 1500 – трима. След издигането на кандидатурите и гласуването София ще бъде представлявана в XVII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ от Асен Алтънов, Йордан Младенов, Донко Ангелов, Иван Янев и Иван Бакърджиев. При възникване на непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи присъствието на някого от петимата титуляри на заседание на НОС, той ще бъде заместван от резервите: Георги Гергов, Надежда Томбушева и Ивайло Вътов.
С това заседанието изчерпа ангажиментите си по дневния ред и бе закрито.

Марина ПЕТКОВА

***Във връзка с многобройните въпроси, коментари и спекулации, както по време на заседанието, така и извън него, за мястото на провеждането му и изразходваните средства публикуваме информация, предоставена ни от РСО София.

П Р О Т О К О Л

За получените и изразходвани финансови средства за отчетно-изборното събрание на РСО - София

На 31.10.2015 година в хотел "Еверест", Етрополе се проведе отчетно-изборното събрание на РСО-София.
На събранието присъстваха 43 пълномощници, 22 гости, 15 придружители и 2 сътрудника.
Транспортът на участниците се осъществи с два автобуса - един от Столична община и един от фирма "Берти Травел", които ни бяха отпуснати безвъзмездно.

Получени дарения за събранието:
- "Успех Филтър ССБ" ЕООД - 3 000 лева.
- Фирма "Анка" - Бончо Пеев - 500 лева.
- "Елаците Мед" АД - село Мирково - 500 лева
.
Общо: 4000 лева.

Безвъзмездно предоставени безалкохолни напитки от фирма "Кока-Кола" – 396 бр. ("Кока-Кола", "Фанта" и минерална вода).

Изразходвани финансови средства за събранието:
- Настанени в хотела - нощувка (пълен пансион) - 74 бр. х 42,50 = 3 145,00 лв.
- Орхан Мурад - вечеря, нощувка, закуска - 2 бр. х 34,60 = 69,20 лв.
- Обяд - гости - 6 бр. х 7,90 = 47,40 лв.

Общо: 3 261,60 лв.

Платено на:
- Орхан Мурад - гориво - 100 лв.
- Пълномощниците от Перник - гориво - 30 лв.
- Пълномощниците от Самоков - билети - 57 лв.
- Закупена ракия - 10 литра х 9 лв. - 90 лв.
- Закупена водка - 64,40 лв.
- Платена бира - 1 брой - 2,50 лв.

Общо: 343,90 лв.

Общо изразходвани: 3605,50 лв.

Получени 4000 лв. - 3605,50 лв. изразходвани = 394,50 лв., които остават в организацията.

Председател на РСО София:
Асен АЛТЪНОВНазад

Всички статии на Брой 11, 2015

БЕЛЕЖКА
Един интересен факт
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Общо отчетно-изборно събрание на пълномощниците от РСО София
Една перспективна среща в Етрополе
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Велики Преслав
Пловдив
Троян
Видин
Добрич
Долни Дъбник
Велико Търново
ОБЩЕСТВО
Нова онлайн услуга за хора с нарушено зрение в НБУ
Достъпността не е прищявка
ПРОЕКТИ
Излезе първа част на "Метроводител за незрящи"
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Облог
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6